شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۴ ، ۱۴:۳۶
حاج محمد یادگاری

(( یا علی  مد د ))

 

جان بذل الیین و قتید ه سلطا ن ولا یت                  

  او لا دینه بیر بیر او گجه ایلد ی دقت                 

آخر نفسیند ه او لارا ایتد ی وصیعت                 

تقوا دن ئو لو نجه دئد ی سیزچکمیه سو ز ال                

                                                                                         

تقو ا نی  و صییتد ه اما م ایلد ی عنو ان 

 من قا نه بو یا ند یم دئد ی زند ه قا لا قر آن    

  عمر و مد ه ولی ایلمه د یم حقلر ی کتما ن

 با تد یم قا ناحق او سته من ا للاهین  ا ئو یند ه         

  در حا ل نما ز سجد ه د ه محر ا ب یئر یند ه          

 

چو ن چر خ  جفا سیر ید ه تا پد ی ره کینه              

  د نیا  ئو زی تار اولد ی شه بد ر  حنینه     

      بیر حسر تیله با خد ی ا بو الفضل و  حسینه     

  گو ردی ا ئله آ غلو ر هر ایکی  نو ر دو عینی 

      عبا سه بو یو ردی سنه تا پشو ردو م حسینی   

                                                                                                    

بو قا ردا شوون واربا شینو ن چوخلی بلا سی         

   بیر ده  که بونو ن وار سفر کر ببلا سی        

 ظلمیله بو نون اوخلا نا جا ق خر د ا بالا سی      

   تنگ ایلر او گو ن عر صه نی قا ردا شیوا دو را ن           

     سن ایله گیلن جا نیو ی قا ردا شیو ا قر با ن 

 

  کلثو  میله بیر ز ینبد ه ایتد ی نظار ه     

   خلو تد ه تو کر د یله او لار اشگین عذ ا ره       

       بیر سوز یا د ینا دو شد ی دئدی زینب زاره                    

   فرمایش ائدیب آغلاما چوخ آغلیاجا قسان             

  

گوزلردن عذارینه اودم اشگی یاغوردی

گلدی اورگی درده ابوالفضلی چاغوردی 

   بو مطلبی غباسه امام اوردا بیوردی

  دشمن سراغان گلسه ده سن گتمه ابوالفضل  

   قارداشیوی هیچ موقعده ترک ایتمه ابوالفضل 

-------------

سسلوبدور حسینی  دئدی چوخ سوزلر او زینه   

 گور دی آخوری گو ز لر ینون اشگی یو زینه    

   عبا سی چا غوردی با خ اما مین بو سو زینه

گتد ی دله بو کلمه نی   او ل  فا تح خیبر

      عبا سه د ئد ی و ئر  د یم حسینیه سنی نو کر  

                                          

قارداشیون امر ینده اول ای صاحب وجدان       

حتما سنه  غبطه ا ئد ا جا ق کل شهیدا ن  

   دو رت معصو م اما م اوغلوم او په للر او  قولو ند ا ن

   من اول –حسن دو م –حسین عشقیده استاد          

   چها رم د ه او پر قو لا ریو ی  حضر ت سجا د

 

سن عا لمه مولا بو حسینیم  سنه مو لا           

 یا دیند ا او غو ل بو سو زو می دا ئمی سا خلا       

          بیر گو ن و لی بو امر ی  با لا  ایتگیلن اجرا                           

   د نیا نی  سنه و ئر سه له ال چکمه حسیند ن                   

  الا ن ا گیل او پ قا ر دا شوو ون  بوردا الیند ن 

 

عبا س علینین چیخا ها شا که سو زو ند ن       

بو او پد ی  الیند ن او ولی او پد ی گو زو ند ن  

   مو لا ده چا غو ردی  او لار ین او  پد ی او  زو  ند ن 

            تا پشو رد ی ابو الفضله او نی سر ور دورا ن               

     لا زم او لا گر ایله گیلن جا ن بو نا قربا ن  

                                                      

    بو قا را شیو ون چکمیه سن ال ا تگیند ن                

  مین نا مه ا گر گلسه  ده دشمن  طر فیندن         

دنیا نی سنه و ئرسله  دو نمه هد فیند ن       

      اوغرو مدا نه قدری ا ئد سن خیر یله احسا ن      

     و اللا هی رضا اولما م حسین اولسا پر یشا ن

                                                                              

لبیک دئد ی امرینه عبا س دلا ور           

  قا ردا شینین ا و پد ی ا لینی بیرد ه او سرور          

 عر ض ایتد ی منی قاوسا د ا  من گتمه ر م آخر 

   نو کر او لا را م  تا نفسیم وار د ی حسینه 

سر با ز  فد ا  کار او لار ا م  د ین  مبینه 

                                         

دنیاده منیم جانیم حسین روحیم حسین دور     

  طو فان او لا دریاده  اگر نو حیم حسین دور    

  محشر ده ده هم مدرک و سرلو حیم حسین دور 

   بیر لحظه حسین او لما سا دنیام او لی زندا ن                

  مین دفعه حسینه بو جا نیم کاش او لا قر با ن 

============

فسمت دوم

گچدی ایلردولانو ب اولدی بلی تاسو عا      

    نقشه  چکدیله حسیندن او لا عبا سی جدا            

  بیر اما ن نامه یازو ب شمره وئریلرآپارا 

        وئر ه عبا سه دئیه تر ک ایله او ز قار ا شیو ی         

  گل  زیاد او غلی   وئرر یا خشی سنین  پا دا شیو ی

 

سا خلا مو شد ی ولی  قلبنده علی صحبتینی 

 کر بلا ده الییه قا رداشینا خد متینی

      شمر اما ن نا مه وئر یب گوردی او نو ن غیر تنی

  نامه سین آلدی علی او غلی جیر یب پاره لدی 

 وو ردی بیر سیلی یو زو ند ن او ر گین یا ره دی

 

دید ی اوسیلی دی بوکو چه ده وو ردوز نه نه مه    

   بو او مدرکدی که جیردو زحسنی سالد ی غمه    

اللاهین لعنتی گلسو ن سنه  قو م ظلمه

تلین او ستن نئجه من خیمه لر ه عز م الییو م         

کا ش اجل درک ائله سین چار ه سیزم بس نئلییو م

 

الغرض بو لدو له قیزلاردا اما ن نا مه سوزو ن

     آغلییو بدور هامی دولدو ردو لا اشگیله گو زو ن  

  خیمیه زینبه گلدی با لا لار سالد ی او زو ن

عمه جان سو یله دیلر قو یما علمدار ی گئده    

  یا نو رو ق سو ز عطشدن بیز ه بیر چاره ائده 

 

گلد ی شه خد متینه الده فتحنا علمی

امر ائدیب شاه وزیره  وارید ی دیلده غمی

  قو یما چو خ غصه لنه سو یلد ی قاردا ش حر می

  بو لسه له سن  گئدو سن آغلا شاجاخ اهل حرم     

      ئو لدویر  زینب او زو ن گر قالا بی صا حب علم

 

دئد ی سن بیله  خیال ایتمه منیم با رمده ه           

   سئو رم ها مو دا ن آرتوخ تر او لا یاره مده               

ز ینیبیم آغلییا  حتی او تورا ما تمد ه

دنیا نی وئرسله قارداش سنی  تکرک ایله مر م 

    سند ن آریری سینا ا ئولسمد ه آقا سویله مر م 

 

بیستیکم ده آتا م آ دیمی نو کر بو رو یو ب

    شاه مردا ن منه سن سر وری رهبر یو رویوب         

   گتمر م بوقا پو دا ن ساقی کو ثر بورو یو ب

   قاردا شو ن بو لمه منی بلکه دو زوندا ن یئمو شم      

     او زو می نو کر در بار سنه مولا د ئمو شم

 

را ضیم اولسون هدف او خلاراقولسو ز بد نیم

  دشمن ایچره د رجه م او لمو یا ما فو ق منیم 

   صر صر ظلمیله گر سولسا بو چو لده چمنیم

       وئر مه رم پر چمیو ی گردو شه قو للار یم حسین 

     گو زو مه او خ دئیه دشمن کسه یو للاریم حسین

 

ولی الان قا پودان قاوسان اگر نو کر یو ی     

   لطف ائدیب سا خلا ما سان گر بو علم پرور یو ی   

     گنه با شیمدا ن علاو ه سئو رم اصغر یو ی

دا منین بو شلا مار ا م آند او لا اکبر جا نینا 

    گئدر م دو ز نجفه سا قی کو ثر یا نینا     

 

دئیرم او غلو ن حسین قاو دی ابو الفضلی  بابا    

   با شیم او ستن گو تو دی سایه او ل فضلی بابا 

  حتی دو تدو م اتگیندن من ایکی اللی  با با  

چاره سیز قالد یم الان چاره یو لی آچ یوزومه

      آتما را م قارداشیمی گرگئچه اوخلار گو زو مه

 

گو ردی اول وضعی حسین سرور سا لارزما ن 

وئر دی عباسه او رک من سنه سو یلو ب قر با ن

   گیت گیله قیز لار ی آ را م ایله ای رو ح روان

آگهم سن منی تر ک ایله مه سن دنیا ده  

عز تین معلو م او لار حتی سنین عقبا ده   

 

سنه غبطه الییر حشر ید ه کل شهدا 

  مرحبا سو یلو یر حتی سنه مر د ان خدا  

    ائدر او قو للاری اسبا ب شفا عت زهرا 

اکبر ی اصغر ی کو ینده فدا ایلییر م 

من سنی  قارداشیم هممیشه دعا الییرم

================

قسمت سوم

عبا س دیدیگی سوزلره ا لحق عمل ایتد ی   

  قا ردا شی حسین گتد یگی یو لد ا ن او دا گتد ی     

  قو للا ی قلم اولد ی ایشی گو رهارا یتد ی

               یو زدو ندئریب اخیا مه طرف سو یلدی قاردا ش                

  دشمن منه گل سن گورو زو ن نیلدی قا ردا ش

                                                         

شا ه گلد ی وزیرین باشین آغوشینه آلدی    

گوردی که دو شو ب قو للاری آیری حالا قالد ی

  فکره گئد یب اوند ا آ تا سین یا دینه سا لد ی      

      یو ز دو تد ی نجف سمتینه  با حا لت گر یا ن            

  با خ کر  ببلا  یه با با جا نیم  سنه قر با ن  

 

اولد ه سیلو ب لخته لنن قا نی گوزو ندن      

  سو ندان اگیلو ب او پد ی ابو الفضلین ئوزو ند ن     

 بوکلمه نی جان اوسته سئوال ایتد ی او زو ند ن  

  یا سید ی یا مولا د ئیر دین منه هرآن  

   علت نه دی قاردا ش چا غوردو ن منی الان

 

عر ض ا تد ی سئو ا ل ایله  برادرجان آنا مدا ن  

  اوغلوم دئد ی آغوشه آلوب او پد ی یارا مدا ن 

    قا ردا ش اودیکی  سسلییرم من او زما ند ان

   در گا هیز ه نو کر اوزومی منده بو لر دیم      

      نوکر  لیقوما  هم سئونوب فخر الییرردیم  

 

او غلوم منه وقتیکه خطا ب ایلد ی زهرا     

  گو ردو م که منی سئچمه د ی سیزدن او دل آرا   

    دیلد ن سئو نو ب من سنه قا رداش د ئد یم او ند ا

      سیلی یئرینی گو ردوم او زونده غمه با تد یم

   او زدر دیمی یا ددان دا خی بیر دفعه چیخا تد یم  

 

      پهلو سی شکسته دا یا نو ب ایند ی یا نیمد ا        

 ایکا ش گویرر دیم او نی سالم زما نیمد ا             

   اشراری چکر دیم قلجا من تو ا نیمد

  فکر ایله مزیدیم قولوم اولسید ی قلمد ه             

مشگ اوخلانو ب گرتو پرا قا دوشسید ی علمد ه 

 

گلدو ن باشیم او سته  علمو ن آل منی  قو رتار  

و ئر زینبه تحویل باجیمی ایله علمدار

  حمل ایتمه خیامه منی قیزلا ر  آ قا قورخار 

  گیت خیمه لره  پاره لنن مشگی آ پار سن         

    بو لسو نله که من سو گتیدیم قویما  دی دشمن

 

بیر ده د ی رقیه ن یو لو ما با خمویا قاردا ش  

  او ندا ن خجل اولدوم او منی گو رمو یه ایکاش

 مشگیمده سویوخ واردی گوزومده ولی قانیا ش  

  بو مطلبی مند ن سن او زو ن یا خشی بو لو رسن

 اخیا مه گئد ن وقتی  بو نی حتمی بویورسن  

 سو یله که رقیه عمو ن ا لقا نه بو یو ند ی       

 آ تدان که دو شوب تو پرا قین او ستو نده سو یو ندی

  اوخ مشگه دئین وقه دئنن قلبی دویوندی 

گر ایتمه سه با ور او بالا بو سوزه قا ردا ش                 

     با خسو ن گتی بو  قا نیله دو لمو ش گو زه قار دا ش   

 

کا فر لر یله جنگ ایلد ی سگیزایل ایرا ن        

  رزمند ه لر ه یا رد ی سقا ی لب عطشا ن    

   تر کش دگو ب هر کیمسه اولار دی د ینه قر با ن  

  اول چو و یر د ی یو زو نی کر ببلایه

       سو  یلردی  بیله سوزلر ینی میر هد ا یه

                                                         

قر با نین او لو م من سنین ای حجت  داور 

  قارداشون ابولفضله منی فر ض ایله نوکر

بو حالید ه گر گلمو یه سن سن با شیم ا و سته      

    ممکن دگی من جان وئرم ای شاه خجسته

                                                   

شکو ه ایله مه م جسمیمی خمپا ره دا غوتسا         

   هجر یمده آنا م گو ز یا شی خون دیله قا تسا      

حتی که منیم  نعشیمی دشمن او تا آتسا

         بیر جسمیکه قر آنه فدا او لسا نه خو شد ی                   

    گلسن با شیم او سته بو یا رالار منه نو شد ی  

                                                                

من یادگارام عشقیم اولو ب  نام ابو الفضل    

   ایلو بدی منی مست می جام ابو الفضل          

    بو شعریده  حتی وئریب  الها م ابو الفضل   

        الان گئدیر اویولدا مدافعان حرملر  

 عاجزدی اوایثاری یازا شعره قلملر 

 

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۹۶ ، ۱۹:۴۴
حاج محمد یادگاری

احوالات حضرت ام کلثوم در شب نوزدهم رمضان

 

الهی بو لمورم نه وار آتامدان ال اوزنمورم

اورک دوشوب طلاطمه  فراقینه دوزنمورم
اودور که گوز یاشیم آخار

 دالیجا گوزلریم باخار 

 گئچن گجه نی افطارا آتام منه قوناقیدی   
دئدیم نولیدی کاش آنام گوئرردیم ایندی ساغدی 
الان منه  یقین اولوب اوشب-  شب فراقیدی   
آناسی اولمویان قیزین عجیبه روزگاری وار   

 

او  گجه یاتمادی آتام دوروب عبادت ایلدی   
گهی باخوب گویه  گهی منیله صحبت ایلدی

گئدن زماندا مسجده منه وصییت ایلدی

دئدی بو آیرلیق قیزی سنی همیشه اغلادار 

دئرردی که خبروئریب منه او  ختم الا انبیا

عیان اولار بوکوفه ده  صباح بیر بیوک بلا

بلا منیمکیدور اولار یتیم حسین و مجتبی

رضایم هر قضایه من بلادن ایتمرم فرار

 

الیکه ایستدی گئده قاپی اولوبدی مانعسی   
گلوبدی مر غولار دیله اوجاتدیلار نوا سسی 
دئر دیلر که گتمه ای یتیم و بیو ه لر کسی

سن اولما سان یتیملر ی بو کوفه ده کیم آختارار

نئجه سالوب آتاسینی یولا بیر عارفان بولر
جهاندا اوز مسافرین اوزاق یولاسالان بولر

وداع ادیب بالا لارین ائویندن آریلان بولر

وصال یاری آختاران جهاندا هرزادین آتار 

گلوب یتیشدی مسجده علی ولی کرد گار    
اویاتدی قاتلین دئدی دورای ذلیل روزگار

اوقدر قالموری اولابوعرش و فرش اشگبار   
بالالاریم قالار منیم یولومدا دائم انتظار

وئریب اذانی باشلادی نمازی میر مومنان

رکونی قوتاریب آقا اولوبدی سجدیه روان    
ایکیمجی سجده دن دورا مرادی وئر مدی امان   
ووروبدی زهرلی قلیج علینی ایتدی زخمدار

 

گتوردی شهر ه کوفه نی نوای وا علی سسی

سپردی باشه توپراقی اویئرده غملی شیعه سی 
گلوب ابوالفضل ئولدوره اونا نجیب ناکسی

حسن یوردی صبرایله دایان عزیز با وقار

-

علینی حمل قیلدیلر کلیم ایچینده منزله

یتشماقا اولار ائوه قالوردی آججا فاصله

کلیم ایچینده گوردیلر گلوبدی مرتضی دیله

قویون یئره اوزوم اولوم ائویمه ایمدی رهسپار

 

اماندی قویمویون منی بوحالدا زینبیم گورر

وفالی زینبی یقین بو محنت حتما ئولدورر

منی بوحالدا گورسه گر بالالاریم هراس ائدر

اورک دوام ایله مز اولار گر ایتسه آه و زار

 

آچوبلا رختخوابینی او استراحت ایلسین

گئدیب طبیب گتوردیلر اونا طبابت ایلسین

باخوب یارا سینا دئدی د ئیون وصییت ایلسین

طبیب گر جواب ائده مریضده قالماز اختیار

 

دیله گتوردی بو سوزی او فاطمه یگانه سی

آنام اولیدی ساغ اگر شفا تاپاردی یاره سی

خدایا یوخدی زینبین الینده ایندی چاره سی

آتاسی دا آناسی تک اولور فدای کرد گار

-----

بو یادگاری نوکر گدای آستانه دی

بوشعری هدیه درگه ولایته بهانه دی

بوشعری یازدیران منه او صاحب زمانه دی  

ولایت علی بیزه همیشه حصن دور حصار

----------------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۶ ، ۰۴:۲۴
حاج محمد یادگاری

ط

غیرتین واردی بوایل مکه یه گل گتمه حاجی

پوللارین مکه ده بیهوده هدر ایتمه حاجی

شرم ایله دشمن قر آنیوه امداد ایلمه

یوخ نیازی گئدیب  آمالیوه سن یتمه حاجی

====

 کیمین مکه یه وار گئده نئیتی

قبول ایلیون یوخ اونو ن غیرتی

او ایستور دیکلده وهابیتی

چکوب ناموسوندان الین بی امک

گئدیر دشمن دینه ایتسون کمک

 

اونون پوللارین دشمن ایلر فشنگ

وورار شیعه نین قلبینه بی درنگ

عراقدا –یمنده ائدر حتّی جنگ

اونون حجینین زره جه خیری یوخ

هله بولموری- خیریدن –شّری چوخ

 

حاجی وار گئدیب حجّه اون بش دفعه

      گنه ده گئده حجّه دورموش  صفه   

نه حجّه گئدیر بلکه اوردا کئفه

   تف اولسو ن ائله حاجینین زاتینا      

 حیا یوخ مینیب شیطانین آتینا

 

سویوب بوردا قان مکّه ده خشلییه

گئدیر ایرانی بی حیا پیسلییه

اوگونلر گله –تیخدیغین تَسلییه

اوزی نوش جان ایلییه اوللاری

یوزینه گوره باغلانوب یو للاری

   

ایله حاجینی محو ائده خا لقی

حاجی سویلمه عالمین فاسقی

اولوبدور وهابیلرین عاشقی

حرامی یئریب بی شرف هر نه دن

حیا ایتموب اللاهیدن – بنده دن

 

نه قد واردی یوخسول بو استانیده

گجه آج یاتان وار دی ایرانیده

قبول ایلمز = حتّی منّا نیده

اورا کعبه گِلدی وار مکّه ده

دلین کعبه سی وار بیزیم ئولکه ده

 

اونا کیم مجوز وئرر دینی یوخ

ورار پیکر اسلام و دینه اوخ

بو حجده خطر واری واللاهی چوخ

بونی تجریه تحلیل ایت اولما خوار

گئدیب  اولما اوردا بلایه دچار

 

گئچن ایل نقدر ئو لدی اوردا حاجی

فهد دورانی ایتدی یوزلر باجی

شیرین آغزیوی گتمه ایتمه آجی

اینانما اوپول دو سلارین پندینه

گئدیب دوشمه وهابیلر چنگینه

 

اورا دوزدی که مرکز وحی دور

الان اولاریله خدا قهر دور

حجازدنیاده بهترین شهر دور

ایکی دفعه من گتموسم یوخ سوزوم

گنه ده گئدم من اورا وار گوزوم

 

اورا گتما قاایتسه لر پیشنهاد

قبول ایتمرم ایلرم انتقاد

نه لر ایلییو ب اوردا قوم فساد

اویا بیله بیر  وضعده گتمرم

که حتّی اونون آرزوسون ایتمرم

 

امام جمعه دین فروش حجاز

بیزه هرنه ظلم اولسا ایلوب مجاز

بیله حجه گتماقا  یوخدور نیاز

((دل بدست آری – حج اکبراست))

 ((از هزاران کعبه یک دل بهتر است))

 

حاجی شرم ایله ذّره اول هوشیار

قسم حقّه ایستور سنی (یادگار )

بیر ایش گور قبو ل ایله سین کردگار

گئدیب ناموسون وئر مه وهابییه

قبول ایت که ناموسه اولماز دییه

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۶ ، ۱۴:۳۷
حاج محمد یادگاری

 

ایشه مظلوم  حسین وای وای   

 بیکس و مظلو م حسین وای وسنده

گریز به 69 شهید منطقه یکانات

 

عشقیوی دنیایه حسین وئر مه روق

هر نه دن آ رتو خ سنی بیز ایسته روق 

گر بیزی قا و سا ند ا آ قا کتمه روق

ایشه مظلوم حسین وایوای

 بیکس و مظلو م حسین وای وسنده

 

فخریدی بو رتبه والا بیزه –نو کراو لا خ دنیادا مو لاسیز ه

سنده آقاباخ بو یکا نکریزه-عالم امکان فدا شانیزه

گر آخا قانلار یولوزدا سوزه -کیمدی وئره سیزکیمی قیمت سوزه

ایشه مظلوم حسین وایوای – بیکس و مظلو م حسین وای وسنده

 

فدیه او شان و شرف  و عزته  -   فخر ائدروخ نوکراولاخ عترته

منتظرو خ  ها ممی آقا   دعوته-قو یما بوجمعی دوشه له ذلته 

باخ بویکا نا تیده سن وحد ته –صا حب عصرآدی اولا ن  هیئته 

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

پاک ائدروخ قلبیدکی پا سیده- لا دئمروخ موقع حساسیده

 قاره گئیوب آغلییاروق یا سیده- مدرک آلاخ مکتب اخلا صیده

وارگوزو موزحضرت عبا سیده-چو خدی کرم او ل شرف النا سیده

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

سن بو ل آنا ن فا طمه نین عصمتی –دعو ت ایله قبر یوه بو هیئتی  

ایتمروخ اورداآقا سو صحبتی-سن بلو سن واردی او نو ن علتی

اولمادی چون اصغرون قسمتی-سالدی غم اندوه بوتون عترتی

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

اولمادی قسمت اوسوکه اصغره-دوشدی سواوسته اوایکی قول یئره  

بیز نجه ووروخ او سودا ن لبلره-آ غلییاروق بیز او گل احمره

اکبره هم قاسمه هم اصغره چوخ چتین اولدی ولی سر  لشگره

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

دعو ت ایله قبریوه سن بو جمی – بیرگو نی تل او سته ووراق پرچمی

قالمویا دیللرده بوهجرا ن غمی –سینه وورا خ او ردا دو تاخ بیز دمی   عشقیمیز آگاه ایلیه عالمی -بزم غمه دعوت  ائدا خ آدمی 

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

بوشدی یکانا تدا شهیدلر یئر ی –گرزعلی شورالدین و جعفر یئر ی 

میرحسین ومیر علی اکبر یئری-میزعلی  غفار دو بر ادر یئری

احمد و قر با ن و مظفر یئری –میر لطیف و هاد ی و اژدر یئر ی

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

معصوما اسفندیارارا مرحبا-آفتا ب و رستمی اهل وفا 

ایسته مه دیم یادان حصاری چیخا-جامعی لر هر ایکیسی یاد  او لا

میر رحیم و حکمعلی دینه فدا –حیدری قانیله یازو ب تو پراقا

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

محبوب وابراهیم -حسین -برجلو –نعمتی و هاشمی و حمزه لو 

میرعزیزینمیرحسینین دوزیولو-رحما نین گوزکاسه سی قا نلان دولو 

قوی دئیوم آخر بو شهدالر نولو –اکبریلن تک تکی مشهور اولو 

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

عده ای بسترده یاتو ب یو خلادی –عده ای سنگرده قالوب قو خمادی 

بعث لعین ابراهیمی اوخلادی –قانی مغللو آدینی ساخلادی

پیری حسیندن ده ائدیم من یادی  –بو للارین مثلی دیگو روم هاردادی   

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

بو ایکی قارداش غنی زاده لر – سیدآقا میرولی آزاده لر 
وئردیله جان چوخلی علیزاده لر –او للاراخا ئندی حر ام زاده لر 
بو للارا حقدن یتیشو ب باده لر  = درک ایلمز بو سوزو می ساده لر
ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

بیرده اوغفاری حسین وحسن–بوایکی قارداش ایکی خط شکن

واردی کریمیله رحیم حق دئین زالی دورشهرتلری جاندانگچن

بوللار ا لطف ایلر حق ذوالمنن -   سنگر قرآنیده مظلوم ئولن

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

اسمعلی و موسی عوض آدلاری-پرویزیله روح رضا شادلاری

اسماعیلین جبهه ده فریادلاری-شیخلو نبی لولارین امدادلاری

عیوض –علی یخدیلا شداد لاری-زنده قالار بوللارین ارشادلاری

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

مصطفی زاده یله سیدلو شهید=اولدولا هرایکی جهان رو سفید

بیرده خضرلو وآخوندی رشید-اولدی جوادی نظری رو سفید

اولدی سر افکنده سپاه پلید-یتدی شهدایه خدادن نوید

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

چنگیزو- ابرا هیم حسن جا نجانی-حقی و آهنگر ی دین قربانی  
آلتی نفر نورینین آخدی قانی-بو شهدا نین او لا مثلی ها نی
یئرمی نفر اولدیبولارنی سانی –سر فراز ایتدیله یکان علیا نی 
ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

قادر و قر با نعلی ییلن حسن-یاداولا شیخ بگلو- حسن بگلودن
گئیدی  علی میرزالو قا نلی کفن –فخر ائله بوللاراسن ای  چار کسن
آلتی شهید اسلا مه سن وئرمو سن-التی سیدا او لدی حقیقت دئین   
ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

بانیدی بو شعریمه الیا س او زی – نوحه دئیر مستفیض ایلرسیزی
من نئیه ترک ایله مورم تبر یزی-قو یموری بیر عده ای واردور دو زی  
کر ببلاد ه ولی واردورگوزی –یاد الییرایلد ه یکا نکهریزی 
ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

یادگارام بو ایشه ایتمم گمان - یاد الییللرمنی  هئیت هرآن  
خاطر سردارشه انس و جان-جر مو می نادید ه د وتاردوستان 
حرمت ائده للر منه چو خ بیکرا ن –آخر شعر یمده ائدیم قوی بیان

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۶ ، ۱۳:۲۶
حاج محمد یادگاری

                

ولادت باسعادت امام حسن مجتبی (ع)

=================

درگه مولایه جبرئیل امین شادان گلور

دردینه درمان آلا  ئوز دوندریب لقمان گلور

مریم و سارا و هاجر هم صفورا آسیه

تهنیت زهرایه عرض ایتسون هامی حوران گلور

----------

اولین گل دور آچوب باغ رسول اللهیده

غیرممکن دور بله گل گورسنه بیر باغیده

ایله بیر شور و نشاط ایجاد اولوب آفاقیده

گل گلور بلبل اوخور اعلان ادیر باد صبا

عالمه قویدی قدم کان کرامت مجتبی

------------

بو اومولوددورجهاندا وار بیوک شخصیتی

انبیاءلر صف چکور گور سون او ماه طلعتی

بو اوگلدور حضرت زهرایه واردور نسبتی

هم ئوزی معصوم آتا معصوم آنا معصومی دور

هم شهید راه قرآن زهریله مسمومی دور

---------

بو گلون آچماقی شاد ایلوبدی کون و امکانی

مصطفانی مرتضانی هم بتول عذرانی

صورتیندن گون آلار نورین اولا جان قربانی

هاممیدان آرتوخ بونون وار بنزری پیغمبره

اولین ارشد اوغول دور وردی الله حیدره

---------

بیر بله مولوده اولسون مرحبا صد مرحبا

نیمه ماه صیامدا گلدی بو عالم آرا

جدی پیغمبر آتاسی مرتضی زهرا آنا

قاداشی فرمانده کل قوای کربلا

بوللارین شانینده گلموش حتی یاسین هل اتی

-----------

مجتبی دور نور چشم حضرت خیر النساء

مجتبی دور جانشین مرتضی شاه ولا

مجتبی دور کون و امکانه اولان فرمانروا

مکتبیندن صبر درسین حضرت ایوب آلار

حاتم طائی ده فیض آلماقا درگاهین چالار

----------

دقت ایتسون بوسوزه وعاظ لر گوینده لر

نوحه خوانلار بیرده شاعرلر هامی داننده لر

اولماسونلار حضرته منکر حقیقی بنده لر

یازما سازش کار امامه ن راه انکاری دوتان

کربلاده قاسم و عبداللهیندان گل اوتان

---------

مجتبی قارداشی عباسی اورکدن ایستیر

ظلمیدور عباسی هرکس اولارا یازسا اوگر

فرق قویماز فاطمه عباسی اوغلوم سسلییر

توپراقا دوشمه دئدی زهرا نه نه ن قربان سنه

«گل اوغول گل سینه مه سن قویموسان منت منه»

-----------

دقت ایله بوسوزون سن بول خدا معناسینانه

گلدی عاشورا خانم  کرب و بلا صحراسینا نه

گور نئجه ارزش وروبدور اوغلون سقاسینانه

سویلدی اول شاهد الله نور عینیم دور منیم

فرقی یوخدور مجتبائیله حسینیمدور منیم

---------

جان عالملر اولا قربان گسیلمیش قوللارا

مجتبی اصلی مربی اولدی الحق اوللارا

مجتبیانی کم حساب ائتمه حسیندن، ایت حیا

مجتبادور درس ایثار اورگدن قارداشینا

یازمیرام مولوددی من گلدی نه غملر باشینا

----------

حلمیده مثل پیامبر علمیده مثل علی

شیعه نین دوم امامی حیدره اولموش ولی

اسلام و دینه نجات وردی بونون صلحی بلی

دشمن قرآنله گر بو صلحیله رفتار ادیب

قارداشی ایتسون قیام یولارینی هموار ادیب

-----------

حیف اولا اوز یاروا نصاری بونا ایتموب وفا

گوردی که صلح ایتمسه چوخلی خطروار اسلاما

صلحی مجبور اولدی قبول ایلسون اول مقتدا

اتمه سیدی صلحی دشمنله شجاعت دریاسی

ایلینمیزدی قیامی کربلانین مولاسی

----------

چوخ احادیث لر بونون شانیده وار اخباریده

نیلدی جنگ جملده حمله مکاریده

باخ اوخی ایثارینی صفینیده پیکاریده

فرق یوخ اسلامدا رهبر صلح ائده یا که قیام

هر نه امر ایتسه گر ک اجرا اولونسون والسلام

----------

بو روایت نقل اولوب گویا رسول اللهیدن

گوزلریم نوریدی دنیاده حسینیلن حسن

ایلویوب حرمتلرین واجب خدای ذوالمنن

هم شجاعتده – عبادتده- بولار باهمدیلر

اشتباه ایلر دئسه کیم بیر بیریندن کمدیلر

---------

ای امام مجتبی لطف وکرامت سیزده دی

سائلی خوشحال یولا سالماق سیزین شانیزده دی

/هرنه نقصان اولسا مولاجان بولورسن بیزده دی               

یادگاری دوز اوتوز ایل دور یازار اشعار سیزه

چون که یوخ پارتی پولی گمنام قالوب تبریزیده

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۶ ، ۰۱:۵۶
حاج محمد یادگاری

افتتاح حسینیه در سوم شعبان سال 96 در کهنوی اسکو


دریافت
مدت زمان: 5 دقیقه 51 ثانیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۰۷
حاج محمد یادگاری

افتتاح حسینیه امام حسین در  کهنمور اسکو  درسوم شعبان سال 96 با حضور نماینده محترم تبریز ... دکتر فرهنگ و امام  جمعه اسکو وشاعر یادگاری


دریافت
مدت زمان: 6 دقیقه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۰۷
حاج محمد یادگاری

 

     ولا دت امام سجاد (ع)

طو طی طبیم اوچور گوگده بو گون یا ر عشقینه  

آسما نلاری گزور یا ر و فا دار عشقینه

 

عشق یو للار ین حسا ب ایت  پله ها ی نردبا ن 

پله پله او ل مسیر ی طی ائد للر عا شقا ن 

چو خلار ی حتی چیخا نماز یا وئر نمز امتحا ن  

عدده ای مر دوداولار  او لماز و فا دار عشقینه   

 

 جغد بیرقو ش دور مکا ن ایتما قا ویران آختا رار    

بلل شیداده هممیشه گلستا ن آختارار 

پر وو رارپر وانه اما شمع سو زا ن آختارار  

جا نینی ایلرفد ا هر یئر ده او نار عشقینه

 

گل سئور بلبل ولی پروانه شمع و آتشی

اهل عرفا نی قو یار هریئرده اوللار ین ایشی   

جو ر به جور دور بلی الحق زندگینین گر دشی  

بلبلو ن  دوز خبره  وئر مز حتی دینارعشقینه

 

اهل عر فا ن جغد یله پروا نییه ارز ش وئرر   

حتی بیر عده او لار دا ن راهین – در سین اورگنر  

آنلییان آغلار جها ندا آنلا ماز دا ئم گو لر   

وار یو خو ن عاشق جهاندا ایلر ایثارعشقینه  

 

جا ن شیرن دور نئیه پر وانه عا شق دو ر اودا

کیم اونا تعلیم ادیب دور ناره اتسو ن جا ن فدا   

و ی اونو ن آدین دئیو م عشق اهلی اولسو ن آشنا  

آدینا قر با ن او لو م اولدو م گرفتار عشقینه  

 

اسم پا ی دور –علی ابن الحسین-زین العبا  

شهر با نو مادری دور معدن مهر و وفا  

پنجم شعبا ندا وئر دی عا لمه زوق و صفا   

اهل ا یرا ن ا فتخار ایلر اودیندار عشقینه

 

یو سفین با زارنی تعطیل ائدر بو مقتدا   

گو رما قا وجه خدا نی یوسف ایلر جا ن فدا  

ها نسی بیما رین جها ندا دردینه او لماز دوا  

قلبد ن ایلرتو سل آل اطهار عشقینه


گلد ی پا بو س اما مه دسته دسته قد سیا ن    
مریم و سارا وحاجر آسیه له حو ریا ن 
شهر باو سجده  شکر ایتدی اولد ی شا د ما ن   
جا ن فدا ایتسو ن او با نو-  ایلو ب اقرارعشقینه   

شهر یثربد ه چخوب دور گون اشیقلا ندی جها ن  
گو ن یو زه پرد ه چکو ب او لد ی خجا لتدن نها ن
ایله بو ل آ ی بیت مو لاد ه او گون او لد ی عیا ن 
گل یو زوند ن اوپد ی زینب  اولدی غم خو ارعشقینه  

هر مصا ئبلر ده سویلو ب وارحسینیمدن سورا
قویمازاسلام دینینه ضر به وو را شوم ودغا   
قلبینه دشمن وو رار کر ببلا ده چو خ یا را    
هر نئیین ایلر فدا بو حی دادار عشقینه

جدی پیغمبر اوناوئرمیش  لقب  ز ین العبا
دینینه حا می او لارمثل علی المر تضی  
غبطه ایلر شا نونه هم انبیاء هم او صیا   
سو یلو یر  ایو ب احسن بو دلدار  عشقینه   

یا علی ابن الحسین وئرعید یا نه هیئته  
قو یما بوا سلامیا نی کفرسا لسون ذلته 
با غلی دور هر یئر ده  حا جتلر اما ما نئیته 
سن آنا ن زهرا بو لار ین او ل خر یدار عشقینه

گو زلری آدین گلنده ابر نیسا ن تک دو لار   
بیربقی بیر کربلانی سند ن ایسته للربولار 
ایسته سن اللاهیدن حاجتلر ین  بو للار آلار    
شا مل ایت لطفون آقا بیر عد ه بیما رعشقینه      

((یا دگار ی )) بیردفعه گلدی بقی ده محضرن     
حال و احوالین پو زوب اول یئرده غملی منظرن  
ما نع او لدی  دشمنیز قبر ین او په بو نو کر ن     
عا شقین دوز  عشقی دور  هممیشه معیار عشقینه    

 ------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۵۰
حاج محمد یادگاری

ولادت شاهزاده اعظم علی اکبر  روز جوان  نصف شعر

 از استاد کلامی زنجانی و نصفش از یادگاری میبا شد

=============

ای دردی اولان بنده دئنن یا علی اکبر   
اول یاره پناهنده دئنن یا علی اکبر   
سیر ایلع بو گلشنده دئنن یا علی اکبر   

منده دئیورم سنده دئنن    دئنن یا علی اکبر   

با جادی غلام اولسا جوانلار بو جوانه    
وئر مزدی حسین بیرتوکونی کل جهانه   
اکبردی که عزت یارادوب هاشمیانه

مثلین گوره هیهات بو عالم بو زمانه  
به به بیله فرزنده دئنن یا علی اکبر   

 

کیم حسنده سبقت دوتا گلدن دالا گلمز

خلقت باغینا هیچ بیله قرمز لا لا گلمز
یوسف یوزونی گور سه ائدر غش حالا گلمز    
اکبر کیمی دنیایه ادبلی بالا گلمز

بول قدرینی ارزنده     دئنن یا علی اکبر   

رای علنی معاویه آلدی امرادن
کیمدور دئدی سلطانلیقا لایق دئدیلر سن

   انصاف دئدی ایله مه دوز چوخ کچیگم من                                                          

-اکبرده لیاقت وار ائده عالمی گلشن    
ایستراونی دشمنده     دئنن یا علی اکبر   

ای زاده کوثر سنه قربان اولا زمزم
ای شبه پیامبر قاپوون سائلی حاتم

هر فرقه وورار بیر گوزلین آدینا پر چم   
من بنده درگاهه علی ابن حسینم

  قویماز دوشه دل بنده  دئنن یا علی اکبر   

یعقوب اوقدر آغلادی اولدی گوزی کم نور

چون یوسفی بیرمدت ایتیمیشدی او مهجور

شاه شهدانیلدی گور ای دل مغرور

گوندردی جهاده بالا مسرور آتا مسرور

تا دین قالا ایمنده دئنن یا علی اکبر   

--------------

پیغمبره اشبهدی بونون حن جمالی

یو سفلری حیرتده قویار هاشمی خالی

نه انسده نه جنده اولماز اونا تالی

دنیایه اونون گلمیوب گلمز دا مثالی

آچ حنجرن کوبنده دئنن یا علی اکبر

 

لیلاآناسی بیرباخشون عالمه وئر مز

بیر ایله اوغول عالمه بیرده داخی گلمز

هرکیم اولا بد بین اونا اصلا یوز گلمز

عارف بونی درک الییر بیگانه که بولمز

صلوات اوخی شانونده دئنن یا علی اکبر

 

اکبر نئجه اکبر که اونون گل یوزی آیدی

میلیو نلار اونون عاشقی بو دنیادا واردی

هر کس اونا دل باغلاسا الله اونا یاردی

هانسی جوان  اکبر یولونی گتدی آپاردی

گیت سنده او جنتده دئنن یا علی اکبر  

 

لیلایه گور الله نقدر ایتدی کرامت

وئردی بیر او غول که الییر حسنی قیامت

دوز شیعه لره ایلییر عقباده شفاعت

بو رتبه نی الله اونا ایلوبدور عنایت

ایتمز سنی شر منده دئنن یا علی اکبر

==========

بو شبه پیامبردی آدی روحه دوادی

اکبره نوه فاطمه هم شیر خدادی

اکبر آدینا اللاهنین حتی فدادی

بوجش و سروره او پیامبرده رزضادی

شاد اولگیلا ایت خنده دئنن یا علی اکبر  

 

من یادگارام  دم منه وئر دی او کلامی

تبریزدن اونا گونده یورم منه سلامی  

الحق چیخاردوبدی بو ایرانیده نامی  

شاد ایلییر هممیشه سوزی قلب امامی

زیبادی ادعامیز پاک و خلل سیز اولسون

تقلید ایلیوب سنده دئنن یا علی اکبر

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۲۱
حاج محمد یادگاری

                

  درمورد معلمین زحمتکش کشور ایران

     

------------------

سلام او لسو ن معلمین او زو نه  

عا شقم من اونو ن شیر ین سو زو نه  

خبر ه ایستور تحو یل  آ لسو ن سو زلرین    

هر سوزی بیر او خدی دشمن گو زو نه   

 

او نو ن  حدّن زیاده دور وفاسی     

اوگچلی اللرین او لو م فدا سی    

آتا م آنا م کیمی او نی  سو وئرم    

اجر وئر سین  خد متینه  خد  ا سی  

 

تخته سیا هد ا که یازدی ا لف با

درک  ایتما قا مغزیم  او لدی مهیا 

   او گچلی اللره قر با من او لو م  

او درسلر دور منی ایلو بدی بینا      

 

معلم دورکه کو ر لارا گو ز وئرر    

معلمدور که ل اللارا سوز وئرر

هر نه قدر اینجیتسه شا گد لری

معلمدور که او للارا یو ز وئرر  

 

اطرا فینه  شملرکیمی نو ر وئرر 

نئجه بی حال او لسا اونا شوروئرر    

عا رفلر قدرینی یا خشی بو للّر   

هرا نسا نا معلّم شعور وئرر    

 

 

او خد متی  چکنمرم اثر ه    

علمین داد ین او آ نلادار بشره     

او خد متین ارزیشین الله بو لر

قرا نلو قی تبدیل ایلر سحر ه     

 

  بیر شمعه مثل دور  جها ندا یانو ر      

دوز یو لی معلمدور جها ندا تانور   

او نو ن کیمی او لماز گو ز ل راهنما     

یاخشییلن پیسی اویا خشی قانور     

 

ئولماق اوچو ن یارانو ب دور بدنلر     

حقی تاپار او نا بیعت ائدنلر    

مکتبیندن چخو ب  شیخ کلینیلر      

چا شماز او نو ن دو ز یو لونی گئدنلر

عبا دتدور بلی او نو ن کلاسی         

فضیلت دور بلی  اونو ن کلاسی    

انبیا او لیا اوردا ن  اوج ائدیب    

معر فت دور بلی او نو ن  کلا سی  

 

او نو ن قیشقر ما قی رو حه تو اندی     

او نو ن تنبه لری لطف کرا ندی       

سوزلری دّر دور  صرا فلار تا نو ر

جها لتی او نو ن درسی یوو اندی     

 

سلمان و بو زرلر باراگتوردی    

طا غو تون آ دینی سیلدی  ا تیردی     

او رهبرکه آدی دو شو ب دیللره

کیم دور اونی او مقاما  یتو ردی    

 

مرور ایله سن  باخ اونو ن فشینه     

اما گیت باخ مدرسه ده ایشینه    

او دس دئیور بیر عدده وار قان سویور         

اما سن باخ   - ایراندا ارزیشینه

 

کمترین حقوقی معلم دور آلان     

یالاندان قویماق بلنه پالان

بوزجر یله یاشور بیر عده اما      

سالو بدور کشور ایرانه تالان     

 

نئچه یوز میلیونلار حقوق آلان وار         

بیزیم ایرانیده ظلم و تا لان وار         

کُولر آتدا یاردا خودکار الینده     

بوطو فانی بوایرانه سالان وار    

 

ماموریت اولور دائم خارجه    

بو ملته ایلوب گوند وزی گئجه    

امیدیم وار بیر گون گله قان قوسا        

اسلامیلان اولار دوشوبلر لجه        

 

او قصریده معلم یاشار زجریده 

بوکتلرده اودولانار شهریده        
معلّم وار یوخدور ائوی یاتماقا

آرزو ائدر ئولوب یاتسون قبریده         

فشارنه قدر اولسا اندا  واردزوم          
فدا اولوم معلملره من اوزوم
من سوز لرین حقیقتین یازموشام     
قالموب داها یازماقا آیری سوزم          

انقلا بین در سین  او ندان آ لمو شام    
شیطان یو زون توپرا قلارا سالمو شام   
او بیوردی  زورا انسان با ش اگمز        
او با عثدور انقلابی قالمو شام 

ا

و نو ن علمی جهالتدن بری دور    
تجلیل یازسام هر  محفلده یئریدور  
انبیا لر بیزه ا ستاد  سایو لار    

     فکر ایلمه (یاد گاری) شعر ی دور   

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۱:۲۰
حاج محمد یادگاری