شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

وئر مز عزانی جنته مخلص عزادارو ن حسین

پنجشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۰۱:۳۴ ب.ظ

 

((وئرمزعزانی جنّته مخلص عزادارون حسین))

 

============================

================

شش گو شه قبرین حشرید ه یا ندیر ماز او د زوارینی

آخر نفسده یاد ائدر دوز یار  همیشه یا رینی

آ  چد ی   با لا ن صا حب زما ن کر ب بلا  یو  للا ر ینی

غیر تلی عبا سین با زار  زو ار یو ین آما رینی

قو یما بیز ی  گو زد ن سا لا منشی دربا رو ن حسین

--------------------------------

گو هر شنا  س دوره گر عشق عا لمین دریا بو لر

با ز ا ر ید ه لعل قیمتین - صرا ف با  تقو ا بو لر

لب تشنییه سو و ئر ما قین اجر ین دادین سقا بو لر

بو گو ز یا شی بیر دردور قدر ین فقط زهرا بو لر

و ئر مز عزا نی جنته  مخلص عزا دارو ن حسین

----------------------------

گو ردی حبیبی بیر گجه  رو ئیا ده بیرمر د  نجیب

عر ض ایتد ی وضع حالیو ی سو یله منه سن ای حبیب

و ئردی جو ا ب الله منه جنا  تینی ایلو ب  نصیب

قلبیمد ه  و ار  بیر آرزو م  اما  منیم  چو خ چوخ عجیب

گو رنه سوور  حقدن آلا   پیر و فا دارو ن حسین

----------------

عر ض ایلدیم آرزون نه دور  سو یله منه ای با ادب

سو یلو بدور او قلبیمده دور ای عاشق والا نصب

اول مشگلی نتها فقط الله آچار  او لسا سبب

اما که سن گل ایلمه بیهو ده  او ز عمرون تلف

بزم عزایه گل دئنن اولدو م امید وارو ن حسین

--------------

حی تعالی لطف ا ئده بیر ده گلم دنیا یه من

صد قیله خد مت ا یلییم مو لایه هم زهرا یه من

بیر ده عزادار ی ا ئدم بند دل طا ها یه من

بز م عزا نی و ئر مر م  مین جنت الا علا یه من

جا ندان عزاوی چو خ سئور دنیا ده دیندارین حسین

---------------

سن سن حسین هر شهریده مین شو ر و غو غا قو ر موسا ن

سن  سن شعار  دینیله هر نقطه  نی دو لد ور مو سا ن

د نیا نی تسخیر ایتمو سن هر دیلد ه پرچم وور مو سا ن

سن سن گئد ند ه  زینبه دین پر چمین تا پشو ر مو سا ن

اولسون ابوا لفضدن سورا زینب علمدارون حسین

-----------------

سن سن او کسکه  قر آنی ایتدو ن تلا وت نیز ده

آل یزید ین اعمالین ایتدو ن مز مت نیزده

اهل و عیا لیند ن گنه ا یتدو ن حما یت نیزده

فکر ایتد یلر قر آن او خو ر شا ه ولا یت بیز ده

اعجا زیوا حیرا ن قالو ب شر منده ا غیا رین حسین

--------------

سن سن که طشت زرد ه ده تفسیرقرآن ایلد ین

سن سن کلیسا نی گئد یب بیر با غ رضوا ن ایلد ین

سن سن که او ردا را هبی دیری مسلما ن ا یلد ین

چکدو ن او را عیسا نی ده سن  دید ه گر یا ن ا یلد ین

را هب او ز یله  ا فرد ی او لد ی هو ا دار و ن حسین

--------------

سن سن چکیلد ی ظا هرا  داره با شین عیسی کیمی

سن سن   مز ین ا یلیین  طشت زر ی   یحیی  کیمی

سن سن فرا ز نیز ه  نی  طو ر ایلیین مو سی کیمی

سن سن کو ل او سته یا تما قی فر ض ایلدین د یباکیمی

د نیا سنه احسن د ئیر و ار گو ر نه افکا رو ن حسین

------------------------------

سن سن خلیلی یاحسین آزاد  ا یتد و ن نار ید ن

سن سن که عیسا نی آقا قو ر تار د ین حتی داریدن

مو سا نین آلدین حا جتین سن طو ریده داداریدن

هم  یو نسی -  هم یو سفی قو تا رد ین آ ه و زا رید ن

میلیونلار انسان عشقیله اولمو ش گر فتارون  حسین

--------------

میلیو نلار انسان یوز قویو ب الان مرازرن گلماقا       

لازمدی رمز مطلبی دنیا نین اهلی بو لماقا

چو خلارپیاده پاگلر حاضردور حتی ئو لماقا

بعضی خانملار دا گلر سا چلارین اوردا یو لماقا

نیسان کیمی جاری اولار  دریایه زوارین حسین

----------------

دوخسان اوچون اوضاسی چون حیران قویاردی دنیانی

بئرمی نئچه میلیو ن اولوب اورداکی زوارین سانی

حتی که ِآ یری دیندن اوردا واریدی مهمانی

واریدی  بودائی و نصرانی آ یری  ادیانی

هر دینیده واردور سنین الحق خر یدارو ن حسین

-----------------

دو خسان دوردو ن نظمینی یازماقا عاجزدور قلم

بیر اتحاد اولدی او نا حیران قالوب اهل ظلم

اولدی او توز میلیو ن نفر تعداینه ووردو م رقم

گلیشدی دنیادن اورازائر تمامی محترم

گو رنه سنه لطف ایلییوب الحق دادارون حسین

----------

دوخسان بشین اعمالینه دنیا بوگون معطل قالوب

بو امتیازو عزتی آیا حسین هاردان آلوب

حتی هامی ادیانیدن چوخلار گلوب  اوردا قالوب

عاشورانین اوضاسینی عاشقلرین یاده سالوب

قالمو شدی اللرده اوگون دلسیز لبن خوارو ن حسین

---------

اوندا یو خیدی بیر نفرگلسین سنین آلسون بالان

گوز یاشینی تو کسون یوزه  یانسون او غملی  احوالان

ایندی نئچه میلیون آفاجان وار سنی یاده سالان

سندن نئچه میلیو ن گلو ب حاجاتینی مولا آلان

آللاهدان آل حاجتلرین سن بو ل علمدارون حسین

-----------

بو اجتماع پر شکوه دنیاده اولموب تابحال

حتی که دشمنلر دئیر  مثلی اونون اولسون محال

اول اتحادلار دور -منه هم وئردی دم هم وئردی حال

عاشقلرین اجرا ائدر سن سویله سن ئو ل یاکه قال

بو شیعه آ للاهدان صورا اولموش  امیدوارون حسین

او اتحاد گور سنمیوب دنیاده او لسو نتا بحال

اولمو بدوراولماز مثلی بو دنیاده مو لاتا بحال

او اتحادلاردور منه  هووئردی دم هم وئردی حال

شیعه اطاعت ایلییر سن سو یله سن ئو ل یاکه قال

چو ن شیعه اللهدان سورا ولمو ش امیدوارو ن حسین

---------------

اول ا تحادی گورجگین داعش دو شوبدور وحشته

سوراخه گیردی مو ش تک  لعنت ایله بی غیرته

اهل تسنن نئچه مین گلمو شدی قانلی تر بته

نه شیعه –سنی چو خلاری گلمو شدی یزم الفته

اوللاردا ایستوردی او لادنیاده احبارون حسین

----------------

اصلاً غلو او لماز دئسم گلمو شدی کل انبیا

او للاردا دیلده یاحسین سسلردی ایلردی نوا

مینلرمریضین دردینه  سن سن ائدن مو لاشفا

حتی خراساندان اورا گلمو شدی اول مو سی الر ضا

عر شه  گو رو بلر اوج ائدر اول یئردن اذکارو ن حسین

--------------

او ل عزت و شانه قالو ب حیران رسو ل کبریا

احسن سنه سو یلو ن حسن- زهرا-علی المر تضا

گو ر سنمو یو بدور تابحال بواتحاد بی ریا

غبطه ائدرمکه –منا- بیرده - او مروه یلن صفا

اولاردا حقدن ایستیر اولسون  سنین تارون حسین

------------

مین دو ت یوز ایلدورشیعه لرتعقیب ائدللر نئیتین

یتمیش بیرانصاریله سن ایجدین شها دت شربتین

الگو ائدر آ زاده لر هممیشه قانلی نهضتین

یاتماز  سنین تاحشر ه جان  او ل پرچم حر یتین

آزادگانه  اسو ه دور بیرکلمه گفتارون حسین

------------

ان لم یکم دین  دئدون در سین بیزه آ فاقیده

سن تک  آقا آزاده مرد اولماز بلی اخلاقیده

سن سو یلدون واردورگوزوم تنهامنیم خللا قیده

عشق شهادت اولماسا هیچ دور یلی  عشاقیده

عشق و شهادتده سنین وارچو خلی پاسدارون حشین

--------------

عیسی گرک سندن گله احیا ی امو ات او رگشه

مو سی  یا نیند ا  ا گلشه  ا سرار تو را ت  ا و رگشه

د او د  پیغمبر گله  رمز منا جا ت ا و رگشه

رو ح الا امین سند ن گر ک طر ز ملاقا ت او رگشه

لاز مد ی  گلسو ن انبیا ء او رگشسو ن اسرا رو ن حسین

---------------

سن سن اوکسکه  یا حسین قرآ نه  امدا ا یلدین

سن سن  که قبد  ظلمدن اسلا می آزاد  ایلد ین

سن سن که یخد ین ظلم ا ئو ین عالمد ه بر باد ایلد ین

دیند ن یز ید ین چیخما قو ن هر یئر ده فر یا د ایلد ین

و ئردین  کسیک با شیله  سن د تبا یه  اخطار ن حسین

-----------------

سن سن اوکس که  قا نیله  مقتلد ه آلدون د ستما ز

سن سن  که اوخلا رآتدادا قیلد ین ایکی رکعت نما ز

سن سن او کسکه خا لقین و ئردی سنه خو ش امتیاز

سن سن ا ئدن محشر گو نی -  عششاقی یکسر سرفراز

اسلامِ   دینین ساخلادی ارز شلی پیکا رو ن حسین

-------------

سن سن او کسکه تیریله اوخلا ند ی دلسیز اصغر ین

سن سن او کس که ظلمیله دو غر ا ندی حتی اکبرین

قا نه بو یا ند ی  قا سم  و عو نیله فضل و جعفرین

سن سن که و ئر  د ین بجد له- ا نگشتیله ا نگشتر ین

حا تم لر ی حیرا ن  قو یا ر بیر ایله  ایثا رو ن حسین

--------------

گو ردو ن که گلد ی مقتله - ا ول سا ربا ن بی و فا

چو خ گزدی قا نلی عرصه نی د نیا ما لی اوردان  تا پا

سن قو یمادون نومیداونی دوشسو ن یولا ایتدون صدا

و ئردین  او نو ند ا سهمینی- سلطا ن  شا ه  کر بلا

ا لگوگرک او لسو ن سنین د نیا یه رفتارون حسین

----------------------------------

بو سو ز که من عر ض ایلور م شا هد سن ای مو لا اوزون

کسد ی او ظا لم بار ما قین  یو مدی و لی  زهرا گوزو ن

اوچ تن سنی گور ما قلیقا گلد ی یازو م شعر ین دوزون

هم ساربان - هم فا طمه- بیرد ه سنین نا زلی  قیز و ن

مقتلد ه گو ردو ن سن نئچه واردو رخرید ا رو ن حسین

------------

سن سن که نو مید ایتمه دین بجد ل کیمی بد اختری

گوردون گلو ب اخذ ایله سین دنیا ما  لی ا ول کا فری

امر ایله دین ا نگشتید ن گل کس آپار ا نگشتری

کسد ی سنین   با رما قیوی آغلا تدی گر  پیغمبر ی

گلمو شید ی او ندا گور ما قا مام دل ا فکارون حسین

----------------

شا م غر یبا ن سا خلا سو ن گلد ی آ نا ن او ل نئیته

گلمو شد ی نصف شب قیزین اوردا یتیشو ن و صلته

ایتسون اجا بت ایتد و قو ن گو ندو ز گرا می دعو ته

بجد ل و لی  گلمو شد ی بو قصد ه یتیشو ن ثر و ته

کسد  ی سنین بارما  قیو ی حتی که او ز یارو ن حسین

------------------

نا ن و نمک میل ایلییو ب سفر ند ه چیخد ی بی و فا

بو لمم نئجه قبو ل ا د یب و جدا نی او ل  ظلمی  رو ا

ا نگشتید ن  ا نگشتری - سعی ایلد ی ایتسو ن جد ا

گو رد ی که یو خ امکا ن چیخا اقدا م ایتد ی کسما قا

او کسد ی زهرا آغلادی ایسلا تد ی رخسا رو ن حسین

------------------------------------

او للاردان حتی  بد تری بو عصرید ه واردورالان

بو ظلملر مولا  سنه-   او لمو ش بو گو ن گو ن تک عیا ن

با خ   بیر عراق و- غززه و-  سورییه -جان جهان

میلیارد- مسلمان وار باخا ر -میلیو ن یهود نیلر هرآن

بیداراو لمو ر خو ابید ن افسوس ا غیا رو ن حسین

------------------------------

الان خدا یه شکر او لا بید ار او لو بدور مسلمین

بو لمم سعو د ی لر نئیه ا یلو ب  یمن ا هلین کمین

صدا م و قذا فی یو لو ن داعش کئدیر الا ن یقین

سلمان یزیدین ایله سین الله گوزون کور – لال دیلین

وئر دی مناده نئچه یوز حاجی دلدارون  حسین

---------------

شیطا نه نو کر دور بو گون بیر عده شو م پو ل پر ست

فیلمیله   تو هین ا  یتد یلر پیغمبره   افرا د   پست

قر آ  نی یا ند یر ما قیله قرآن تا پار آیا شکست  ؟

از بس او لار ی ایلیو ب نفس العمار ه مست و مست

بیر گون  وورار شمشیر یله  او للار ی سرد ا رون  حسین

---------------

عبا سیو ه امر ا یله سن داعشلرین نسلین کسر

و  ها بیلر برگ  خز ان   مثلی آد ی گلجک  اَ سر

گو ش حمار ه مو عظه دوزدور  آقا وئر مز ثمر

بیز ا نتظارو خ که سنین مهد ی با لا ن بیر گو ن گلر

حتما ظهو ر ایلو ب گلر بیر گو ن او غم خوا رون  حسین

-----------------

دنیا سنه انصار اولا چاتمازابولفضلَن ولی

عشقینده نقصان قویمادی بیر زرده پو رعلی

هر نه بو یوردون سن او نا دیلدن سنه سو یلو ب بلی

آدین او نو ن اظهار ائده هرکیمسه قلبی دینجلی

وئردی سنه خاطردینه قربا ن قوللارین حسین

-----------------

ا ی کشتی  نو حه و ئر ن گر د ا بید ه فر ما ن عشق  

    دریا ده بیز با ک ایتمر و ق قو پسا اگرطو فا ن عشق

او لسا قا پو ند ا کیم گدا آخر او لار سلطا ن عشق

بیر عد ه عا شق بو گجه او لمو ش سنه مهما ن عشق

دورمش دم درده اودور  قو لسو ز علمدار و ن حسین

-----------------

ای چلچر ا غ هل ا تی  - ای تر بتی خا ک شفا

و اللیله معنا تللر ین  - گل صو رتین شمس الضحا ء

ای تربتی خاک شفا سن سن ها می در د ه دو ا

بیت ا لحرا م  د ا سو یلو یر -  یا کر بلا-   یا کر بلا

نسخه یا زارلقما نلارا  دل خسته بیما رو ن حسین

---------------

آغ پر چم الد ه گلمه سن سن او ند ارو زمحشر ه

با ش سیز قا لار عا شق لر ین-  ای زینت عر ش داوره

ز هرا یه پیغمبر با خار-   ز هرا  با خار    پیغمبر ه

سن ایچمییو نجه بیرنفر- وو رماز دو دا قین کو ثر ه

امر ایله سن سو ند ان ایچرلب تشنه  ا نصا رو ن حسین

-------------------

دو زدور عر بلر قدر یو ی بو لمو بد ی بو لمز لرگنه

ا و ظلملیکه کا فر او نی ایتمز اولار ایتد ی سنه

تعصب اولاردا یو خ بو ایش تا ثیر ا ئدر چو خ چوخ منه

بو  (( یادگا رینین ))  آ قا سن طبعینی  چک  ا یمنه

یا زو سو ن نه قدری عمر ی وار عشقیله اشعارو ن  حسین

-----------------------------

بو شعری یازماقدا منه لطف ایلدی صاحب زمان

و ئر د ی کر یمیلن  منه خسرو شهی شعر ی تو ا ن

یو خسا بو شعری یاز ما قا ایستردی چوخ و قت و زما ن

گراولما سیدی اوللارین شعری یا زا نما زدو ن اینان

هر تک تکی  عر ض ایلییر م  او لسو ن سنین یا رو ن حسین

----------------------------------------

هر ا یت قو جا لسا رسم دور بیر  با شرا فت د ا ر ید ه

صا حب لر ی سا تما ز او نی سنگین پو لا با زارید  ه

سالماز حسینین خواسته سین  حتی یئر ه دادار یده

ا مر ا یلسه سقا  یا ز ارآ د لا ر یز  ی آ  ما ر ید ه

بیر وقفه ایسته هر او چی  او لسو نلا زوارو ن حسین

====================

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۹/۱۲
حاج محمد یادگاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">