شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

 عاشورای  سال 94 در جلو امام زاده  یکانکهریز

عاشورای سال 1394در جلو  امام زاده یکان کهریز گریز

به 48شهید یکانات و استقبال از شعراستادغفاری

============================

دوست عزیزم استاد حاجی حسین غفاری

=================

لبیک حسین لبیک – لبیک حسین لبیک

=====================

قالموشدی حسین تنها  سسلند ی منا لبیک

عرش او سته ملگلردن قا وزا ند ی صدا لبیک

لبیک حسین لبیک -لبیک حسین لبیک

-------------

اروا ح شهیدا ندان= دورت گو شه میدا ندا ن

اشجار نیستا ندان= انهار خرو شا ندا ن

پهنا ی بیا با ندا ن=  پیما نه و  پیما ندا ن

خو ر شید فرو زا ندا ن= سر تاسررضوا ندا ن

گمگشته کنعا ندا ن =یعقو ب و سلیما ندا ن

اخیا میده طفلا ندان =حتی شه مر داندان

بیر صا عقه مثلیند ه   نشراو لدی ندا لبیک

لبیک حسین  لبیک  - لبیک حسین  لبیک

-------------

نی زارو گلستا نلار = گلشنده کی ریحا نلار

وحشت زده طر لا نلار= ماتم زده جیرا نلار

بیدار دل انسانلار = ئو ز قا نینه غلطا نلار

ناحق تو کو لن قانلار =حق اوسته چیخا ن جا نلار

صحرا ده کی حیو ا نلار =گیسو سی پریشانلار

سر نیزده قلخا نلار= اوچ شعبه لی پیکا نلار

بیردن دئد یلر با هم -  ای نور خدا لبیک

لبیک حسین لبیک - لبیک حسین  لبیک

-------------

هر نقطه عا لمدن= سر چشمه زمز مدن

قرآ ن مجسمد ن= وجدا ن محرمدن

نامحر م و محر مد ن=یو کا بد مر یمد ن

مو سا ی معظمدن = عیسا ی مکر مدن

سرلشگر اعظمدن =فر ما نده  علقمدن

هم حضر ت آ دمدن=هم حضرت خا تمد ن

گو یا بیله سس گلد ی    سلطا ن هدالبیک

لبیک حسین لبیک - لبیک حسین  لبیک

----------------

احبا ب مسیحا دن= نا قو س کلیسا دن

لاهو ت معللادن = ناسو ت مبرادن

شمشیر دو پهنادن = طغرا ده کی امضا دن

رو ح ذکر یا دن =یحیا ی معزادن

غم دید صبا یا دن =لیلا ی غم افزا دن

محرا ب و مصللادن = بیت الله اعلا دن

فر یا د  بلند او لد ی    شاه شهدا لبیک

لبیک حسین لبیک    -  لبیک حسین  لبیک

-------------

حو را ی مودبدن= گیسوی مخضبد ن

الفا ط مرتبد ن = الوا ح  مر کبد ن

انفا س مقر بد ن  = مردان مجر بدن

مظلو م ومعذبد ن = اجسادمذهبد ن

حیر ت زده مرکبد ن =نامو ی مجحبد ن

بیر عده ای مخیمدن= ال سینه ده زینبد ن

سس گلد ی که ای شا ه   صحرا ی بلا لبیک

لبیک حسین لبیک - لبیک حسین  لبیک

----------------

اسرار حجا بیندا ن= اشجارترا بیندا ن

احرا م ثوا بیندا ن=اخیا م طنا بیندا ن

مهمیزرکا بیندا ن =رخسارنقا بیندا ن

آیات کتا بیندا ن = پژ واک خطا بیندا ن

اکبا د مذا بیندا ن=او ز قلب کبا بیندا ن

گل یو زده گلا بیندا ن=بیچاره ربابیندا ن

صحرا لره سس دو شد ی   ای رو ح بقا لبیک

لبیک حسین لبیک - لبیک حسین  لبیک

--------------

شجعا ن دلاوردن = اصحا ب هنرورد ن

یا را ن مو قردن  = دلداده ودلبردن

هم ما لک اشتر دن= هم رو ح ابوزردن

حلقو م پیا مبردن =فرما نده خبیر دن

خو ن و رگ وپیکر دن= اجسا د مطهر دن

او شبه پیا مبر دن=مظلو م  علی اصغردن

قا وزا ند ی سما واته فر یادرسا لبیک

      لبیک حسین لبیک - لبیک حسین  لبیک 

-----------

یثربده خانم صغر ی سسلندی گو زو م قربا ن

نهر او سته سو سو ز سقا سسلند ی گو زو م قربا ن

آچدی یخه سین طاها سسلندی گوزوم قربا ن

محرابه دوشن مولا سسلندی گو زو م قر با ن

گو ردی عطش دریا سسلند ی گو زو م قر با ن

مو لا د ئدی یازهرا سسلند ی گو زو م قربا ن

بیکس جا نیو ا قربا ن    ای  تشنه فدا لبیک

لبیک حسین لبیک لبیک حسین  لبیک

--------------

 شعر های پائین ازاینجانب یادگاری درمورد48شهیدیکانات میباشد

==========

بیر عدّه  ده یکّا نا تدا

احمد ده او رضوا ندا =  میکائیل و قر با ندا

شو ر الد ین اوبحراندا =  کلییه شهیداندا

او ایکی غنی زاده = جو ت قاردا ش حلال زاده

قیخ سگیز  عزیزباهم     =  سو یلله شها لبیک

لبیک حسین لبیک   -  لبیک حسین  لبیک

-------------

سید لطیف خندان  =   جعفر  اوگل رضوان

گر زعلی مه تا بان  = سیدحسین و  رحمان

  صادق او رگی نالا ن= اول ها شمی با  وجدان

محبو ب وحسین- پر ویز  =  بواهل یکا نکهریز

عا شو را داچا ر لا خدا = سسللر آقا لبیک

لبیک حسین لبیک   =  لبیک حسین لبیک

------------

شهرودو -مظفر ده =   معصو م دلاورده

  سید علی اکبر ده =   سید عزیز آزرده

میرنا در ا طهر ده  = بو دور ت برا در ده

میز علی و هم غفّار = اژ در- هادیِ دلدار

قبرینه قو لاق وئر سن=  سسلراو  رضا لبیک

لبیک حسین لبیک =  لبیک حسین لبیک

-----------

چو خ یار ه لی پیکرده =  میر حسین ذاکرده

حکمعلی گل تر ده =   سید رحیم افسرده

ابرا هیم او سرورده =   هم مسجدو منبر د ه

عبدالله دوز اشگیله=   اسفند یا رعشقیلله

دیلدن میر اوبو طالب= هی سسلر  آقا لبیک

لبیک حسین لبیک =   لبیک حسین لبیک

-------------

بو عا لم و ما فیها  = چنگیزاودل دریا

   جا نجانی رزم آ را = نو ر ی  هد فی اعلا

 ابر اهیم- با تقو ا    =   حقّی حَق ائدن ا جرا

هر آلتیسی بی پر وا  = از اهل یکا ن علیا

 آهنگر ی ده سو یلر  =  شا ه دوسرا  لبیک

لبیک حسین لبیک    =   لبیک حسین لبیک

--------------

محبو ب  او شیخ بگلو = قر با علی شیخ بکلو

حسنلن - حسن بگلو= بیر ده علی میزا لو

قادر- او رگی قا نلو = بو التی شهید شا نلو

باخ چار ء کسنه نئیلر = قانلار ی جو شار سویلر

بو کلمه نی عا شو را = ای رو ح بقا لبیک

لبیک حسین لبیک =لبیک حسین لبیک

------------

قیخ سگیزیده الان - عر ض ایلر حسین لبیک

کل شهدا هر آن-  عر ض ایلر حسین لبیک

هم ایرا ن و هم لبنان- عر ض ایلر حسین لبیک

دشمن د لین ایلر قان- عر ض ایلر حسین لبیک

ایسته بو جمعه  مولا-سن کر ببلا لبیک

لبیک حسین لبیک =لبیک حسین لبیک

---------------

مین اوچ یوز دوخسان دورد – -اولمو ش بوئیلین آدی

 بو للار که گلو ب یاسه  -گوزدن آتوب هرزادی

بعضی خانمو ن  واردی  آغو شیده نوزادی

لبیک حسین سو یلر قالخارگو گه فر یادی

بو صحن اما م زاده  - بوئو لکده بر پادی

عا شوراده گل بیر باخ گو ر اوردا نه غوغادی

لبیک دئین دیللر - داشلاریداآغلادی

بیز سسلییَیک مو لا – تنها نه بیر عاشورا

لبیک حسین لبیک-لبیک حسین لبیک

-----------------

ایله بو سوزی اعلان= لبیک حسین لبیک

گوز یاشیوی ایت نیسان=لبیک حسین لبیک

جا نلار آدیودا قربان= لبیک حسین لبیک

اولدی اورگیم القان -لبیک حسین لبیک

من (( یادگار م)) یازدیم  - فکر ایله مور م آزدیم

یازدیقجا فغان ایتدیم  -زهرانی شفی  گتدیم

-ای میر هدا  لبیک - لبیک حسین  لبیک =

لبیک حسین لبیک-لبیک حسین لبیک 

=========================

اسامی شهدای منطقه یکانات که در شعراسمشان آمده است

1-مظفر جنگی 2-میرقربان بهادری3-احمدمحمدی4-میرمعصوم جعفر ی

((5-سیدآقا غنی زاده6-میرولی غنی زاده دوبرادر))7-میرحسین ذاکری 

         8-میر عزیز ذاکری9-  ا ژدرحیدری 10-میر ابو طالب جامعی

11-میر علی اکبر رضوی12-((غفار یادگار ی 13- میز علی یادگاری دو برادر))

((14-میر اژدر غینی 15- میر هادی غیبی دو یرادر )) 16-میر جعفر رضا یی

17-میر لطیف غیبی 18-گرز علی محمد زاد ه 19-شو رالدین پیری //این  شش نفر مفقو دالاثر میباشند  %

20-میرعبد الله جامعی 21-رضا رستمی 22-حکمعلی پیری23-میر مصیب ها شمی

- میرعزیز حمزه لو25-میکا ئیل آفتا بی 26-رحمان خدا بخشی   

    ((27-((ابرا هیم مظاهری 28-چنگیز بر گشادی 29-حسن جانجانی 

30- پرویزنوری 31-علی اصغرآهنگری32-اسرافیل حقی اسرافیل حقی(( شهیدان یکان علیا))

33-((شهرودبرجلو-یکان سعدی)) 34-حسین عراقی 35-محبوب عراقی

36- ابراهیم عراقی((37- ایراهیم یکانی مطلق (مغللو)38-پر ویز نعمتی

((39--محبو ب شیخبگلو  40-قر بان علی شیخبگلو 41-علی میزالو42-قادر حسن راده

43-حسن حسن بگلو 44-حسن ولی محمدی((شهدای چار کسن))    45-میر حسین حسینی   

   46- میر رحیم یکانکهریزی 47- میرمحمد صادق حصاری             48- اسفندیار پیری

=======================

 

 

 

 

 

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۱۰/۰۳
حاج محمد یادگاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">