شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

ولادت امام محمد باقر

پنجشنبه, ۱۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۰۵ ق.ظ

                                                        ولادت امام باقر  

((امروز زشر ف دین خدا  زیب و فر ی یا فت      

   از ساحت حق نخل ولایت ثمر ی یا  فت          

گلزار جها ن نو گل فرخ سییر ی یا فت

غو اص صفت بهر  عنا یت گوهر ی یا فت               

 سوم پسر سا قی کو ثر پسر ی یا فت                

   امرو ز عزیز د ل ما  تا ج سر ی یا فت  

زیرا که الا ن کسب مقا م و در جا ت است          

  خو ا هم صلو ا تی که بهار صلوا ت است                 

 ///////////////////////  

                              ----------                 

بر خلق جها ن  این گل میلا د مبا رک            

   عا لم شد ه از مقد مش آ با د مبا رک             

  دلها شد ه از قید غم آ زا د مبار ک  

  بر زین العبا مقد م نو زاد مبا رک             

  بر صد ق وصفا نعمت استا د مبا رک

  بر ختم رسا لت قد مش با د مبا رک

ازحق بطلب  حا جت خو دیو م برات است              

  خو ا هم صلو ا تی که بهارصلو ا ت ا ست                              

 /////////////////

 ---------

 ای خسرودین یک نظری حا جت ما کن           

       از را ه کر م  درد همه خلق دو ا کن              

     ای کا ن شفا درد مریضا ن را شفا کن

 تو فیق عنا یت ز ره لطف -  عطا کن                  

 با یک نظر ی حا جت مشرو عه رو ا کن             

 از بهر ظهو ر حجت  قا ئم تو د عا  کن

بدر داعش و بد غاصب الا ن وقت ممات است       

 خو ا  هم صلو  ا تی که بها ر صلو ا ت است                       

 /////////////           ))            

===================================================================

===============================

=====================

شعرهای پایین از یادگاری میبا شد

=======

باقر اوزی لطف ایله سین الله بیزه باخسو ن

 ایکاش جهان آگه اولوب هامموسی قاخسون

کفرین دلینه زهرلی تیری هامی تا خسو ن

غاصب رژ یمو ن قا نللار ی تو پراقلارا آخسون  

   مجبور قالوب قدسی اومزدوربوراخسون

فتح وظفرین نوری هامی عا لمه شا خسو ن 

 بیرعده شرا فت قا نینی گل یو زه یا خسو ن      

 د نیا ده بو وحدت اولا -  اسباب نجا ت است       

خو ا هم  صلوا تی که بهار صلو ا ت است         

   =================

بیز ایستیه یوخ عیدی بو ایثار کرمدن           

  بیز دو تمو شو خ هیت هامسی قانلی علمدن          

    عباس بیزی سالمویا ای کاش قلمدن

اهل یمنی  قوتارا اول غصه لی غمدن  

  سو ریه عراق آزاد اولادست  ستمدن  

 یا د الییرو خ بیرده مدافعان حر مدن          

   پاداشی اولار آلدیلا اول عشقلی دمدن     

    لعنت او سعودیلر ه یوز چهره صفات است              

 خوا هم صلوا تی که بهار  صلو ات است        

=============

فکر ایلمه  داعشلری باقر وورا بلمز                 

 با قر  وو را هرکیمسه نی  یئر دن دورا یلمز        

  اولده بو لر وورد ی ولا کن صو را بو لمز

مین سیل خرو شان گله علمین یارابو لمز        

  علمی بو جهانه یاریلو بدور ها را بو لمز  

  دو ز عا شقه مینلر یارا دگسه یا را  بو لمز

باقر  وورانی دنیادا هیچ کیم سارا  بو لمز           

  الطافی اونون بیزلره -هردم حسنات است        

 خوا هم صلوا تی که بهار  صلو ات است 

  ===============

وار با قریلن  صاد قینین آیر حسا بی 

 کیم ایتسه تو سل بو لارا واردی ثوابی            

 بو للاردی وئر ن دشمنه کوبنده  جوابی 

عاشقلرینه  وار بو لارین لطف عطا بی 

   بوللارین علومی دئریدیب اسلام نا بی 

   الله او زی رسوا ایله سین اهل عذابی

  چو ن ارث یتو ب وار بولارین صبریله تابی           

    میلاد ائمه بیزه- یمن بر کات است 

خو اهم صلواتی که بهار صلوا ت ا ست

   =============

عقلیم قلمه امر ایلدی بو سوزی یا زسون         

 عشقیمده ولی قو یما د ی یو لدا قلم آ زسو ن      

    باقر ئوزی وهابیلر ین قبر ینی قازسو ن

هر نقشه ای آمریکاچکر حق الی پو ز سون   

 واجبدی مسلمانه که هر زحمته دوزسو ن  

  اللا ها گوره هر نه دن  عالمده ال او زسون 

  بو یو لد اگرک قانلار یمز تو پرا قا سو زسو ن   

 تو پرا قلارا قا ن آخسا یازارعشق -حیات است 

  خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت ست

----------

بیرعده مسلما ند ی ولی کافره یو لداش       

 آنیندا او نو ن سجده  یئر ی  وار ولی  او باش         

  ارزا  قی وورار انبارا  بو ظا  لم کلبا  ش

هر ایلده گئدرمکه ده شیطا نه آ تارداش   

 شیطا ندا دئیر گیت منی سن تاو لا ما قار داش 

  من شیطا نم امان سن او زو ن بیر قو ی عیا ش            

           محشر ده بو ا عما لیو ا زقّو م او لی پا داش    

بو ردا قان ایچو ب اورداگو ررسن عر صات است  

   خو ا هم صلو ا  تی که بها ر صلو ا ت است                    

----------

 چگنینده عبا وار دی عرقجیندا با شند ا        

الله سئو ن ایشد ن ولی گو رمو بدی یا شیندا       

با خسان دوروب  اولده  نماز ین او با شیند ا

بیر دانه ده یو خدورقره توک حتی قا شیندا       

زهر مارالیو ب مر دمین آغزینداآ شیندا

    بیرسو ره ده ئولجاخ یا زیلار قبر دا شیندا

 ابلیس او لار ی تاولایوب او ل با خیشیندا 

شیطا ن لعینه او لاراز دم - نفرا ت  است      

  خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است    

---------

آختا رما حاجی کعبه گل اما دل آختار        

   اوکعبه د ل هارداد ی اما که بو ل آختار   

       بو کعبه ای که من دئیورر م گل هرایل آختار

دیلدن او طمع پا سینی او لد ه سیل آختار   

 نه احتکار ایلیه نه بو دنیا ده پول آختار            

   اصحاب گل آختار  نه که اصحاب  فیل آختار

آت شر بت مصنو عیلر ی سر سبیل آختار  

بیرآججا ناقو رخ  قبرین ا ئو یند ن خطر ات است 

  خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است       

----------

بیهو ده یا لا ندا ن دئمه من عاشق حجم         

     دو زحاجی گر کدور اولا بو ملته هم غم        

      او حجیو ه و ئر مز له سنین بیر کیلو شلغم

حق نا حق الا ن ها ممویا آیدیند ی نه مبهم   

 قو د تک سئو سن اولسو ن  همیشه بو وطن چم

    بیربیر دو تا سا ن گله نی سن ایلییه سن هم

 ایتمز  سنه بیر زره  اثر ور زقا ن و بم          

   قود یازدیم آدین شعر یده اصل نظرا ت است     

 خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است

------------------

او پو للاری که خر ج ا ئدو سن مکه منا ده 

    قدرت وئرو سن غاصبه هم قو م عناده        

   پو للارین او لور اسلحه ای غافل و ساد ه 

سو ریه و یمن  سسلو ری هی سنی  داد ه          

   بیچار ه لر ی سالمو سان اصلا نئیه یاد ه  

 مثلین سنین آ یا د ئ گورو م وار دی ها را د ه       

     تقلید ائدور سن نئیه بس ابن زیا ده                 

  فکر ایتمو سن آیا ؟  سنه ده روز  و فا ت است    

    خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است      

--------------

ملت قا نینی شیشییه چک ایچ ده شیر یندی  

  بیرچاهی جهنمد ه که وارتر کی دئر یندی   

گتسن گوره جا قسا ن سنین او ل چاه یئر یند ی                

      قان خو رسنی باره گتو رن بو ل  پدریندی    

 سو یلر دی حرام  جمع ایله بول  تاج سر یندی

  فکرا یتمه -یئرین حتمی که جنا ت  بئرندی  

      ایکا ش دئیردین که  سنین خام نظر یند ی    

      کیم  وورسا سنه داش بلی رمی جمرات است    

 خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است  

    --------------

سنسن دیکدورسن بو لو سن آل سعودی         

  عمره  ند ن ائدور گو رنه قدر بی حیا سودی       

    رسوا او لاجاخ آند اولا اللاهه به زودی

او تقویت ایلور بلو سن حتی یهودی            

داعشلره کیم با عث او لوب واردی وجودی              

  نیلور یمنی هامی بولور چو خدی شهودی

کاخ ستمی عد ل و عدالتدور او چو دی          

     الله تا نیمور رب د ئیور لات منا ت است          

  خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است                    

-----------

گه قر آنی سو زان ابلییر فرقه دو نا ن       

  پیغمبر ه تو هین ده  دئیر فا قد وجدا ن                 

 هتک حر مت ائدر جعفر  طیار ه خبیثان

 حجر بن  عدی قبر ی او لور خاکیله یکسان       

سامراده نه لر ایتد ی و ها  بیت نادان          

سن دئینمه فقط گیت عر فا تدا او خی قرآن 

   آزگیت گل ایله وئر مه او بی دینلر ه امکا ن  

  فرض ایله اهر-ورزقا ن- امسال عرفات است   

 خو ا هم صلو ا تی که بهار صلو ات است  

  -------------

سن او لما گیلان دنیا دا ناحق سو زه قا ئل 

  شمشیر ی چکو ب او لما بو گو ن ها بیله قا تل   

   شیطانه دئمورسن ئولو م اولسو ن نئیه غافل

اعما لیو ی قو خو رسان او سو ز ایلییه باطل    

 آمریکییا نو کر سن اوزون غاصبه  فامیل               

و ها بیتی عز م ائدو سن گو رما قا هر ایل

قرآ نی یا لا ندا ن او خوسان  حالت تر تیل      

   فکر ایلمه او ل حجیوه  - زره ثمرات است       

 خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است                       

  ---------------

وها بیلری حضر ت عباس اوزی وو رسون    

 شیطا ن اوزیده حتی باخو ب بوایشه اورسو ن 

  او بد عت ایشین دنیادا بی دین نئیه گو رسون

غفلت یوخوسو ندان گو روم الله هامی دورسون

-اسلام قوشونی صحنه ده ظا لملری  یورسو ن- 

کافرقولاقین دست عدالت ایله بورسون

مظلو م قا نینی ظالم جلاد   نئیه سو رسو ن 

 ا ثبا ت او جالاخ دور بولو ر م - وقت ثبا ت است    

   خو اهم صلو اتی که بهار صلو ات است 

------------

و حدت ایلسه دنیا دا  گر کلّ  مسلمان      

      کافر لر ا ئده نمز  دا ها  اول  قرآنی سو زان   

     امن او ندا او لار  غززه و  سو ریه و لبنان

قد سیله عر اقدا ن چیخار اول فر قه دو نان   

  پیغمبر ه بیر کیمسه دئینمز دا ها هذ یا ن    

   رسو ا او لار عا لمده  او گو ن غا صب و شیطان

 کا خ ستمی بیر گون ا ئدر حق ا لی ویران     

  بر شیطان و شیطا ن صفتا ن -وقت مما ت است   

 خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است                    

-----------

میلیا ردیدا ن آرتو خ سایو لورایندی  مسلما ن   

      اسرائیل الینده نئییه عاجزدیله هرآن   

   از بس که یو خ  اعرا بید ه ایما نیله وجد ا ن

سو ر ییه  طو فا نی-  سعو د ی سالو ب الا ن            

 با غلی دور  الا ن قبر خا نم زینب نالا ن         

   زو ار رقیه او رگی از بس او لو ب قا ن

 سامرا کیمی وها بیلر  ایستو ر او لا ویران       

 اعجاز  او لار بر همه گان - مثل مر آ ت است  

     خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است                    

-------------

من یادگارام عرض ا ئدرم بو سوزی شعرده       

   اللاهی  قسم وئر م اوزوم بو ایکی فرده          

     هم صادقه هم باقر ه سالما بیزی درده  

      هریئرد ه مسلما نی که و ار ایندی خطر ده            

 او للاریله سوریه نی آزاد ایله بیرده 

 شیطا نه سعو دیلر او لو ب  نوکرو برده 

اهل یعمه نین قانی آخورگور نجه یئرده 

   ا تمام ائدورم شعریمی چون- وقت صلات است     

  خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است     

------------

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۱/۱۰
حاج محمد یادگاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">