شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

 

بسمه تعالی

استقبال از اشعار یا مهدی موعود = استا دکلامی زنجانی

هشتم شوال  تاریخ1306که تخریب بقیع بوده و سالگر د جنگ احد     

حضر ت حمزه سید الشهدا تقریبا در این ایام میباشد با

هفتاد نفر که  4 نفر از مهاجرین و 64 نفر از انصاربودند

به درجه شهادت نایل و قبرآنان نیز تخریب و ویران

شده است واشاره به داعش و وضع کنونی در دنیا و

و نا عدالتی های  ابر قدرت ها در حق مظلومین

==============

 ((طغیان او تی  سو زنده دی یا مهدی موعو د))

((دل در دیله آکند ه دی یا مهد ی مو عو د))

((عالم قا پو ودا بنده دی یامهدی موعو د))

((والله گو زو مو ز سند ه دی یا مهد ی مو عو د))

 

((آزادلیقی عنوا ن ایلد ی دشمن مکار))

((ویرا نییه دو ندردی  عر اقی او ستمکار))

((تخر یب او لو نو ب سا مرا دا  گنبد اخیار))

((وو رسو ن  کمر یند ن او نو ن عبا س  علمدار))

((احبا ب ها می شیو ند ه دی یا مهد ی موعو د))

 

((بو لمو له او لارپر چم آ زادی یخلماز))

((مین فتنه قو پا فا طمه او لاد ی یخیلماز))

((دشمن چا لیشو ر ییخسین او بنیا نی ییخیلماز))

((گنبد یخیلار عسگر ی و هادی یخلماز))

((دیللر سنیله زند ه د ی یا مهد ی مو عو د))

 

سو با غلادی  شخم ایتدی حسین  قبرینی اغیار

ویرا ن ایلد ی نئچه دفعه  اول یئری  اشرار

تجد ید بنا ایتدیله یا را ن فدا کار

ایندی  گئدو ری هی گلو ری او ل یئر ه زوار

خا ئنلر ه پر و  ند ه د ی یا مهد ی مو عو د

 

ایگا ش متو کّل گو ره او غملی دیاری

سفیا نیا نین هار دا قالو ب ایند ی  مزاری

بیر قبر حسینیله   - یز ید ه با خا سا ری

زوار حسین قبر ینه سیل تک او لی جار ی

شیعه بلی  سا یه ند ه دی   یا مهدی مو عو د

 

استو ر قلمیم نینوا احو الینی یازسو ن

گوز یا شی آخور خا مه نین عنوانینی پوزسو ن

شیعه دوزه بولمور نجه سن تک آقا دو زسو ن

معصو م با لالار قا نینین ایچینده ه نئیه او زسو ن

مظلو م قا نی جو شند ه دی یا مهد ی مو عو د

 

فر عو نید ن عر ض ایلییو م شدّاد شقی دن

قضا فی دن- یا شا هیدن-صدا م دنی دن

یا سا مرادن-  کر ببلادن-  یا بقی دن

اذن ایستییورم سن کیمی فر زند علی دن

شمشیر علی سند ه دی یامهدی مو عو د

                              

تخریب بقی مولا الان دوخسان ا یل او لدی

عشا ق گوزو نون یا شی آخوب رود نیل اولدی

هر یئرده شعارگل آقا جان در دی بو ل اولدی

مظلو م قا نی  بیرگو ن گو را جا قلارکه سیل اولدی

عالم سنین حکمو نده دی یامهد ی مو عو د

 

الله ائله سین رحمتینی حمزه یه بیر ده

یتمیش نفریلن  او شهید  او لد ی احدد ه

ویرا ن ا ئلییو  بلر اولارین قبر لر یند ه

وها بیلر ه لعنتین الله ا ئده گوند ه

شیطا نه نما ینده دی یا مهد ی مو عو د

 

دورت مظلوم اما م قبر ی قالو ب گو ن قبا قیندا

قو یما زلا احبا نی دا یا نسون کنا ریندا

رو شن ائله سین شمعی اقلا روا قیندا

بی عور زه لر حتّی که وورا للار قو نا قیند ا

الله اوزی  بیننده دی یا مهد ی مو عو د

 

مظلوملار ی قدر ت تا پا ظا لم سیخا جا قدور

ظالملر یده مظلو مو ن آهی یخا جا قدور

ظلم آبادائدن عد لیله بیر گو ن اوچاجا قدور

قدسیله عراقدا ندا او ظالم چیخا جا قدور

حق خنجر ی بر نده دی یا مهد ی مو عو د

 

ظلمونده گنه طغیا ن  ائدرغا صب بی دین

نه حا له قالو ب کشور سور یه – فلسطین

سن ایله دعا یا بن الحسن هم سو ئله آمین

وها ب و یهو دین کسه الله او زی نسلین

او للار سگ د یر ند ه دی یامهد ی مو عو د

 

بو آتشی که شعله نه لو ر ایندی جها ندا     

  آ تش دئمه قان دور جو شو ری شعله وو را ندا   

     مظلو م گو را جاخ ظلم ائد نو ن کا خی یا نا ندا

امدا د ایله اسلامی  آ قا سا خلا اما ندا

عالم سر سفر ه ند ه دی یا مهد ی مو عو د

 

بو قو م و هابی او یهو داندا بتر دی

داعش گو رن ایشلر بیزه  اعلا ن خطر دی

درک ایلد ی بو مطلبی  کیم اهل نظر دی

مر جا نه دو غو ب دا عشی  عمر عاص پدردی

او للار هامی با ز نده ده ی یا مهد ی مو عو د

 

کس  نسل او داعشلری  مو لا یئر اوزو ندن

وور تیریو له دشمن قر آن گو زوند ن

آلسام خبری من یمن او ضا سین  او زو ند ن

گو زیا شی او لار فوری سنین جاری یو زو ند ن

غملر بلی  سینه ند ه دی یا مهد ی موعو د

 

چاتما ز هد فه هر کیم حقیقت یو لو ن آزسا

کن کن او زو نی ته ده گو رر هرقو یی قا زسا

الله پو زار احو الینی کیم مظلو می پو ز سا

شیعه قا نی تو پر اقه آخوب بو سو زی یا زسا

مظلو م آ هی کو بنده دی یامهد ی مو عو د

 

بیر عد ه ای اغفا ل او لو ب  را هینی آ زدی

او ز قبر لر ین دنیا دا او للار اوزی قازدی

انسان دگی او للار هامو سی مثل قو را زدی

کیم رشدیه تای باشلادی اشعار ینی  یازدی

عمری بویی شر منده دی یا مهدی مو عود

 

میلیاردیدا ن آر توخدی بو دنیاده مسلما ن

اسرا ئیل الیند ه نئیه عاجز دیله الان

وحد ت ایلسه  د نیا دا گر تا بع قر آن

قد سیله عر اقی الییر ترک  اوشیطان

وحد ت او لا زیبند ه دی یا مهدی مو عو د

 

گل قو یما شمادتده بیز ی یو سف زهرا

دین دشمنی دنیاده ائدر گو ر نئجه غو غا

میلیارد مسلما ن ا ئدراو ل ظلمه تما شا

بعضی ده او اشراره کمک ایلییر  حتّی

((دل در دیله آ کنده د ی یا مهد ی مو عو د))

 

فکر ایله مو یا خ صحنه ده دشمن دا ها یو خدی

ایتمز داخی ظلمونده جسارت دا اوقو خدی

تا شیعه که وار دشمنی  قبو ل ایله چو خدی

مظلو م گو را جاخ ظالمی الله نئجه یخدی

تاریخ او زی گو یند ه دی یامهد ی مو عو د

 

لعنت او لا هر کس که نفاق اکدی  گووتدی

مو لا نی ائو ینده او تودوب منز وی ایتدی

بوفتنه لر ی گو ن به گو ن او للار دی بو یوتدی

او رای سقیفه با شا   - بو ایشلر ی  گتدی

حق  گو ن کیمی تا یند ه دی یا مهد ی مو عو د

 

سن گلسن آقاکیمسنه فتنه اکه بو لمز

هیچ کیم او زونی هیچ کیمه مو لا یئکه بو لمز

هر قدر ت او لا طو طئه  بیرد ه توکه بو لمز

مظلو م قو زو نو ن قارنینی هیچ قو د سوکه بو لمز

مظلو م  گنه در ماند ه دی  یا مهد ی مو عو د

 

یو خ غیر ت وجدا ن آ قا جان  قو م عر بد ه

مسئو لار ی دور باعث اصلی بو سببد ه

دین تعصبی یوخ  زرده او ل نسل  فهد ه

او للار ئو لی دور نعشیلر ی حتّی لحد ه

او للارا دئمم زند ه دی یا مهد ی مو عو د

 

بیر عده سنین گلما قیو ی سهل سا نا للار

افسو س اولارمطلبی چو ن تَر سه قا نا للار

چو خلار ید ا ظلم آ تشینه حتّی یا نا للار

بیر عده ده کتما ن ایلییو ب حقّی  دا نا للار

کفّاره اولار بنده دی یا مهد ی مو عو د

 

ایلور  او چ ابر قدر ت الا ن ظلمید ه طغیا ن

بیر عد ه  اولار بی گنه او ز قانینه غلطان

قد سیله نجف   کر ببلا  ایلییر افغان

قلبی الییر او للارین احو الی پر یشا ن

اسلام دینی پایند ه دی   یا مهد ی مو عو د

 

شمر یله زیاد او غلی وئر یب ا ل اله  الان

سوریه – یمنیله  عراقی ائده   ویران

یو خ زره سعو دید ه آ قا  وجدا ن وایمان

آ ل سعو دا لعنت  ائده خالق منا ن

شیطان کمندینده دی   یا مهد ی مو عو د

 

بیرعده امیرا ن عرب وار دی ذلیلدی

او للار ها مو سی غا صبه شیطا نه دخیلد ی

صم له اوبکم او لا را یا خشی دلیلدی

مظلو ملارا الله او زی هریئرده کفیلد ی

عشقین دل شیعه نده دی  یا مهد ی مو عود

 

سوریه ده همدست او لو ب  فر قه دو نان

تا ایلییلر او ل یئر یده خا کیله یکسان

زینبله رقیه یو لی  مسدود دور الا ن

زا ئر لری آغلو ب سنی سسلله او زا خدا ن

گو ز لر ها می چاره ند ه ی  یا مهدی مو عو د

 

الان او یمنده  اولوری قان یئره  جاری

کفّار ه مسلما ند ی   گلو ب ایلوری یاری

پیس گو نلر ه سالسو ن او کثیف سلمانی  تاری

ما در گو رور او غلی ئو لوری ایلوری زاری

امید به آ ینده دی  یا مهدی مو عو د

 

عا شقلرین هرلحظه سنی یا ده سا لاللار

درد و غمیو ی شبعه لر ین جا نه آلا للار

فر ق ایلمز ئو ل یا دئیه سن قال دا قا لا دللار

هجر ا ن او تو نا اما که هممیشه یا نا للار

هجرا ن او تی سو زنده دی یا مهدی موعو د

 

گل شیعه لر ه لطف ایله ای محر م ا سرار

بو للارنه دئسه سو زلرینین او سته د ورا للار

بو للارکیمی او لماز سنه دوز یار و فادار

بو للار دو رائدن بنددلین فد یه دا دار

بو للار سنی  جو ینده دی  یا مهد ی مو عو د

                                                                                          

معذ ور م آقا مند ه شهیدا ن  آتا سیندا ن

گلمو ب چو خونون فدیه لر ی حق منا سیندا ن

چیخموب دورآنا لا را و لارین حتی یا سیندا ن

یا خموب با جیلاری الینه طو ی حنا سیندا ن

صدام جهنمده دی-   یا مهدی مو عو د

                                             

عشاق سنی آختارور ی دشت ودمنده

میلیونلار او لی عا شقین حتّی بو وطنده

جا ن فد یه ائد للر سنه یا مهد ی گلنده

شا عر دئمور م نو کر حساب ایت منی سنده

نقصان بو لو رم منده دی  یامهدی مو عود

 

دم وئر دی منه حقّا او اشعا رکلامی

تبر یزدن او نا عر ض ائدور م مند ه سلامی

نه زنجا  ن و  تهرا ن - وار ایرا نید ه نا می

من یا دگار هیچ - بلکه تا نیللاراو نی ها می

تنها گو ز ی بیر سنده دی یا مهدی مو عو د

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۴/۱۱
حاج محمد یادگاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">