شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۶۹ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

 

 

خو اهم صلو اتی که بهار صلو ات است

===========

در مورد پنج مو لو د در ماه شعبان

===========

 

شعبانیده یش مو لود ائدیب الله عنایت

آدلارینی منده ائدورم شعرده قرائت

سومده حسین گلدی او منبای کرامت

چهارمده ابولفضل او دریا ی شجاعت

پنجمده ده سجاد صبور اهل دیانت

شعبان آیینین او ن بیری اکبرگل رحمت

باخ نیمه شعبانیده گور وار نه فضیلیت

مهدی گلوری  عالمه اسباب نجات  است

خو ا هم صلو ا تی که بهارصلو ا ت ا ست

 

الله بیزه بو -بش گل میلا د مبا رک

بوللارین او لا ائو لری آباد مبارک

غمدن الییلر بیزی آ زا د مبار ک

زهرا و  پیامبرد ه او لار شاد مبا رک

مو لانی ائداخ شعریده بیز یاد مبا رک

هر تک تکی  گلدی بیزه استاد  مبا رک

گل جشن لره شور ا یله ایجاد مبارک

باشدان باشا شعبانین آیی اخذ یرات است

خو ا هم صلو ا تی که بهارصلو ا ت ا ست

 

دشمنلری سن سو یلمه بو لار وورا بو لمز

گر وورسا حسین هر کیمی یئردن دورا بو لمز

اولده بو لر وورد ی-  ولا کن صو را بو لمز

کافر گو زونی سن دئمه سجاداویابو لمز

عبا س وورانلاری بو دنیا سا یا بولمز

عالم او لا یو سف ولی اکبر او لا   بو لمز

یو خ دینی آقام مهدینی هر کیم آقا بو لمز

الطافی اونون بیزلره -هرآن حسنات است

خوا هم صلوا تی که بهار  صلو ات است

 

للطف ایله سین الله –اوزی مظلو ملارا باخسو ن

ایکاش جهان آگه اولوب هامموسی قاخسون

کفرین دلینه زهرلی تیری هامی تا خسو ن

غاصب رژیمو ن قا نللار ی توپراقلاراآخسون

مجبور قالوب قدسی اومزدوربوراخسون

فتح وظفرین نوری هامی عا لمه شا خسو ن

بیرعده شرا فت قا نینی گل یو زه یا خسو ن

د نیا ده بو وحدت  بیزه او لسا حر کات  است

خوا هم صلواتی که بهارصلوات است

 

سن شادلیقین ایت قوی سنه بیرعده ای گولسو ن

وهابی یهود داعشله هر او چی ئو لسو ن

آمر یکا نی الله گورو م مین یئره بو لسو ن

دعوت ایله بو محفلیوه فاطمه گلسو ن

گوزیا سینی بوگونده گرکدورهامی سیلسون

عرض ایله مورم من-هامی تکلیفینی بو لسو ن

نه آغلادو ب نه آغلاسون نه فوری اکیلسون

شاعر بیله یاز شعریده بازار روات است

خو ا هم  صلوا تی که بهارصلو ات است

 

ای دردی اولا نلاربورا گل دارالشفادی

واللهی ائمه هاموسی  اهل و فادی

بو للارین آدی هرنئجه درد او لسادوادی

درگه لری بیز شیعه لره باب رجادی

هرکس بو لار ی ترک ائلسه اهل جفادی

اما که ابو لفضل  قاپو سی باب ولادی

عبا سیدن آل بادنی ایچ  قو خما شفادی

کو ثردی اوزی سو یلمه عطشان فرات است

خو ا هم  صلوا تی که بهار صلو ا ت است

 

عقلیم قلمه امر ایلدی بو سوزی یا زسون

عشقیمدهولی قو یما دی یو لدا قلم آزسو ن

عباس ئوزی وهابیلرین قبر ینی قازسو ن

هر نقشه ای آمریکاچکر حق الی پوزسون

واجبدی مسلمانه که هرزحمته دوزسو ن

اللاها گوره هرنه دن عالمده ال او زسون

بو یولد اگرک قانلاریمز تو پرا قا سو زسو ن

تو پرا قلارا قان آخسا یازارعشق حیات است

خو ا هم صلو اتی که بها ر صلو ا ت ست

 

بیرعده مسلما ند ی ولی کافره یو لداش

آنیندا او نون سجده یئر ی وارولی  اوباش

ارزا  قی وورار انبارا  بو ظا  لم کلبا  ش

هر ایلده گئدرمکه ده شیطا نه آ تارداش

شیطا ندا دئیرگیت منی سن تاو لا ما قارداش

من شیطا نم امان سن اوزو ن بیرقو ی عیا ش

محشر ده بو ا عما لیو ازقو م اولی پا داش

بو ردا قان ایچو ب اورداگو ررسن عر صات است

خو ا هم صلو ا  تی که بها ر صلو ا ت است

 

چگنینده عبا واردی عرقجیندا با شند ا

الله سئو ن ایشدن ولی گورمو بدی یا شیندا

باخسان دوروب اولده  نماز ین او با شیند ا

بیر دانه ده یو خدورقره توک حتی قا شیندا

زهر مارالیو ب مر دمین آغزینداآ شیندا

بیرسو ره ده ئولجاخ یازیلارقبردا شیندا

ابلیس او لار ی تاولایوب او ل با خیشیندا

شیطا ن لعینه او لارازدم - نفرا ت  است

خو ا هم صلو  ا تی که بهار صلو ات است

 

آختا رما حاجی کعبه گل اما دل آختار

اوکعبه د ل هارداد ی اما که بو ل آختار

بوکعبه ای که من دئیوررم گل هرایل آختار

دیلدن او طمع پا سینی او لد ه سیل آختار

نه احتکار ایلیه نه بو دنیا ده پول آختار

اصحاب گل آختار  نه که اصحاب فیل آختار

آت شر بت مصنو عیلر ی سر سبیل آختار

بیرآججا نا قورخ قبرین ا ئو یندن خطرات است

خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است

 

بیهو ده یا لا ندا ن دئمه من عاشق حجم

دو زحاجی گرکدور اولا بو ملته هم غم

او حجیو ه و ئرمز له سنین بیر کیلو شلغم

حق نا حق الان ها ممویا آیدیندی نه مبهم

قودتک سئو سن اولسون همیشه بو وطن چم

بیربیر دو تا سا ن گله نی سن ایلییه سن هم

ایتمز  سنه بیر زره  اثر ور زقا ن و بم

قود یازدیم آدین شعر یده اصل نظرا ت است

خو ا هم صلو اتی که بها ر صلو ات است

 

او پو للاری که خر ج ا ئدو سن مکه مناده

قدرت وئرو سن غاصبه هم قو م عناده

پو للارین او لور اسلحه ای غافل و ساده 
سو ریه و غززه سنی هی سسلو ری داد ه

بیچار ه لر ی سالمو سان اصلا نئیه یاده

مثلین سنین آیا د ئ گوروم وار دی هاراده

تقلید ائدور سن نئیه بس- ابن زیا ده

فکر ایتمو سن آیا ؟ سنه ده روزو فا ت است

خو ا هم صلو ا تی که بها رصلو ا ت است

 

ملت قا نینی شیشییه چک ایچ ده شیر یندی

بیرچاهی جهنمد ه که وارترکی دئر یندی

گتسن گوره جا قسا ن سنین او ل چاه یئر یند ی

قان خو رسنی باره گتو رن بو ل  پدریندی

سو یلر دی حرام  جمع ایله بول  تاج سر یندی

فکرا یتمه –یئرین- حتمی که جنا ت  بئرندی

ایکا ش دئیردین که  سنین خام نظر یندی

کیم  وورسا سنه داش بلی رمی جمرات است

خو ا هم صلو ا تی که بها ر صلو ا ت است

 

سن سن دیکدورسن بو لو سن آل سعودی

عمره  ند ن ائدور گو رنه قدر بی حیا سودی

رسوا او لاجاخ آند اولا اللاهه به زودی

او تقویت ایلور بلو سن -حتی یهودی

داعشلره کیم با عث او لوب واردی وجودی

نیلور یمنی هامی بولور چو خدی شهودی

کاخ ستمی عدل و عدالتدور او چو دی

الله تانیمور رب دئیور لات منات است

خو ا هم صلو  ا تی که بهار صلو ات است

 

گه قر آنی سو زان ابلییر فرقه دو نا ن

پیغمبر ه تو هین ده  دئیر فا قد وجدا ن

هتک حر مت ائدر جعفر  طیار ه خبیثان

حجر بن  عدی قبر ی او لار خاکیله یکسان

سامراده نه لر ایتد ی و ها  بیت نادان

سن دئینمه فقط گیت عر فا تدا او خی قرآن

آزگیت گل ایله وئر مه او بی دینلر ه امکا ن

فرض ایله اهر-ورزقا ن- امسال عرفات است

خو ا هم صلو ا تی که بهار صلو ات است

 

سن او لما گیلان دنیا دا ناحق سو زه قا ئل

شمشیر ی چکو ب او لما بو گو ن ها بیله قاتل

شیطانه دئمورسن ئولو م اولسو ن نئیه غافل

اعما لیو ی قو خو رسان او سو ز ایلییه باطل

آمریکییا نو کر سن اوزون غاصبه  فامیل

و ها بیتی عز م ائدو سن گو رما قا هر ایل

قرآ نی یا لا ندا ن او خوسان  حالت ترتیل

فکر ایلمه او ل حجیوه - زره ثمرات است

خو ا هم صلو ا تی که بها ر صلو ا ت است

 

وهابیلری حضرت عباس اوزی وورسون شیطان

اوزیده حتی باخو ب بوایشه اورسو ن

او بدعت ایشین دنیادا بی دین نئیه گو رسون

غفلت یوخوسو ندان گو روم الله هامی دورسون

اسلام قوشونی صحنه ده ظا لملری یورسو ن

کافرقولاقین دست عدالت ایله بورسون

مظلو م قا نینی ظالم جلاد   نئیه سو رسو ن

ا ثبا ت او جالاخ دور بولو رم وقت ثبا ت است

خو اهم صلو اتی که بهار صلو ات است

 

و حدت ایلسه دنیا دا  گر قشر  مسلمان

کافرلر ا ئده نمز دا ها  اول قرآنی سو زان

امن او ندا او لارغززه و سو ریه و لبنان

قد سیله عر اقدا ن چیخار اول فر قه دو نان

پیغمبر ه بیر کیمسه دئینمز دا ها هذیا ن

رسو ا او لار عا لمده او گو ن غا صب و شیطان

کا خ ستمی بیر گون ا ئدر حق ا لی ویران

بر شیطان و شیطا ن صفتا ن وقت مما ت است

خو ا هم صلو اتی که بها ر صلو ات است

 

میلیا ردیدا ن آرتو خ سایو لورایندی  مسلما ن

اسرائیل الینده  - نئییه عاجزدیله هرآن

از بسکه یو خ  اعرا بید ه ایما نیله وجد ان

سو ر ییه طو فا نی- سعو د ی سالو ب الان

با غلی دور الا ن قبر خا نم زینب نالا ن

زو ار رقیه او رگی از بس او لو ب قا ن

سامراکیمی وها بیلر ایستو ر او لا ویران

اعجاز اولار برهمه گان مثل مرآت است

خو ا هم صلو اتی که بها ر صلو ا ت است

 

من یادگارام عرض ا ئدرم بو سوزی شعرده

اللاهی  قسم وئرم اوزوم بونئچه فرده

مظلوم حسینه هم ایکی او غلو نا بیرده

مهدیله ابو لفضله  بیزی سالمو یا درده

هریئرده مسلما نی که و ارایندی خطرده

شیطا نه سعو دیلر او لو ب  نوکرو برده

اهل یعمه نین قانی آخورگورنجه یئرده

ا تمام ائدورم شعریمی چون وقت (صلات) است

خو اهم صلوا تی که بهارصلو ات است

 

 ((دروقت نماز بود این شعررا میخواندم اشاره کرده ام))

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۴ ، ۱۸:۲۳
حاج محمد یادگاری

ولادت حضرت امام رضا (ع) در آهنگ  ناصرا ینصرنی لبیک یا ثارلله

 

 

یازهرا یا زهرا –گو زلر ین آید ین  اولسون
ایسته حقدن بیزه – مبارک بوگون اولسون
گلدی دللر صفا سی-مستضلر آقاسی

مو سا یه اللا هی -  لطف ایلد ی رضا نی
سر فراز ا یله سین- بو کشو ر ایر ا نی
مشگلد ه سسلرو ق – غر یب الغربا نی
گلدی دللرربا سی–جا نللا راولسو ن فدا سی

بنزری واربونو ن – حضر ت پیغمبر ه
زوار ی هر یئر دن- گلر ا ما می گو ره 
صحنینده وار بونو ن – چوخ گو رمه لی منظره
هرشو طو نین بها سی- وار حج فقرا سی
گلدی دللر صفا سی-مستضلرآقاسی

هرکیمسه نین دردی- اولسا طوسه یو ل سالار
چو خلی  اعما گلر –او ردا ن شفا سین آلار
چو خلار ی اول یئرده- حتی نئچه گو ن قا لار
هر درد لرین د وا سی – مستضعفلر آقا سی 
گلدی دللر صفا سی-مستضلر آقاسی

عا شق لرین سند ن با یراملیق الا ن ایستر
درد مندا ن گلوب- در دینه  در ما ن ایستر
چو خلا ر ی پا سپو رت-شا ه شهیدا ن ایستر
وار دیللرین یا را سی-کر بلا د ور د و ا سی
گلدی دللر صفا سی-مستضلر آقاسی

 

در با رین ایللر- ملکلر خاک بو سی
او لمو سا ن کشو ر – ایرا نین آ بر و سی
دیللرده یا مو لا – وارقبر ین آ رزو سی
شیعه لر ین آ قا سی- هشتیمین پیشو ا سی
گلدی دیللر صفاسی – مستضعفلر آقاسی

موسی ابن جعفر ین – سن نو ردید ه سی سن 
بو ایرا ن ملکو نی – سن آ با د ایلمو سن
یثر بد ن آ یر لو ب –قا لمو سا ن غربتد ه سن
گو ز لرو ین  قا دا سی – شیعه او لسو ن فدا سی

گلدی دیللر صفاسی -مستضعفلرآقاسی

بو سو ز فر ما یش – حضر ت  پیغمبر دی
زوار ین زا ئر – بیت الله اعظمد ی
سقاخا نه ن سو یی-مثل آ ب زمز مد ی
ای فا طمه رضا سی – سیل یو دیللر دن پا سی 
گلدی دیللر صفاسی – مستضعفلر آقاسی

رضا جا ن شیعه نین – جا نی سنه قر با ندور
قبریند ن او تر ی بو- گو زلر آقا گر یا ندور
هر شب جمعه لر – زهرا سنه مهما ندور 
هم صا حبی -آتا سی- اون بیر معصوم با لا سی
گلدی دیللر صفاسی – مستضعفلر آقاسی  

ایر ا نین بو لو رسن -واردو ر چو خلی شهید ی 
عا لمد ه  ایرا نین- رضا سن سن امید ی
محو ایله شیطانی- بیر ده ها ممی پلید ی
شهید لر ین آ نا سی- ایلربو ا لتما سی 
گلدی دیللر صفاسی – مستضعفلر آقاسی

 

سن با جو ن معصو مه – او غلو ن جو ا دین جا نی
قو رتا ر بو اود لاردا ن – کلییه مسلما نی
او لما را ضی آخسو ن – یئرده مظلوملار قا نی 
وار او للارین هاراسی؟  لطف ایت کرم در یا سی
گلدی دیللر صفاسی – مستضعفلر آ قاسی

رضا جا ن  سن او زو ن – قلبلردن سن آگاه 
دا ما نیند ن دو تو ب – بو امت حزب الله
(یا د گا رینین) وئر صله سین-  سن بو ل الله  
ای فا طمه با لا سی – شیعه قا پو ن گدا سی
     گلدی دیللر صفاسی – مستضعفلر آ قاسی

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۴ ، ۰۰:۲۹
حاج محمد یادگاری

ولادت حضر ت معصومه کر یمه اهلبیت در هفته کرامت سا 94 نو شته شده

 

 

 

ای گل باغ جعفری- شمس و شموس خواهری
      حضرت کاظمین قیزی- شاد ائله بو اورکلری
تو ای گل محمدی    = خوش آمدی خوش آمدی

روز ولادتین بیزه عیدیدی خواهر رضا
هاممی گلوب بو قصدیله عیدیلرین بو گون آلا
باب الحوائجین قیزی معدن صدقیله سخا

شاد ائله لطفویله سن بو  داریخان اورکلری
  تو ای گل محمدی=   خوش آمدی خوش

سیز باجی قارداشا فدا جانِ تمام شیعه لر
حاجتی هر کسین اولا مشهده یا قما گلر
سینه ده ال سلام ائدر اشکینی ابر تک الر
 حاجتینی آلار یقین کیم دو  گه باب کوثری
          تو ای گل محمدی  = خوش آمدی خوش آمدی

وردی نگین بابان سنین سائله چون رکوعئده
بوسوزی تایید ایلیوب سوره حق   مائده
شان و جلالی وار اونون حتی نئچه کتابئده

وارد ی سیز اهل بیتیده لطف سخای حیدری
تو ای گل محمدی    = خوش آمدی خوش آمدی

آب فراتیدن ایچاق بیز هامی تشنه یوخ خانم
ایچمدی پور  مرتضی بیزگئدک ا یچمروخ خانم
مکه ، مدینه، کربلا عیدی بیز ایستروخ خانم

کر ببلایه یو ل سالو ب اوردادئیاخ بو سوزلری      
         تو ای گل محمدی    = خوش آمدی خوش آمدی

گوزلرین آیدین عرض ائداخ قارداشینا آتاسینا
بو قیزی پرورش ائدن نجمه کیمی آناسینا
گونده گلن مزارینا مهدییه با وفاسینا

اهل ولایتین بوگون مهدیدی یار و یاوری
       تو ای گل محمدی    = خوش آمدی خوش آمدی

راضی گل اولما مهدی جان اسلام و دینی خوار اولا
قویما یهودیلر آ قا دنیادا کامکار اولا
قدسی له کربلا گوزی راهیده انتظار اولا
 گر قولاق آسسان هاممونون مهدی بیادی سوزلر ی
              تو ای گل محمدی    = خوش آمدی خوش آمدی

یوخدی بو یادگارینین پارتی اگر بو دهریده
علت اودور دئیلموری  آدی اونون بوشهریده
حرمتی واردی شکر ائدر درگه اهل بیتید ه

دوندریب هاممیدان ئوزون سیزده دی تنها گوزلری
 تو ای گل محمد ی –خوش آمد- خوش آمدی

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۴ ، ۱۴:۱۳
حاج محمد یادگاری

استقبال از اشعاردو ست بسیار گرامیم واستادعزیزم

حاجی آقا نقیب در مورد شهداونو ع شعر سهندیه

وگر یز به 48 شهید منطقه یکانات حو مه مر ند

که اسامی آنان درپائین این شعرنوشته شده است

====================

((قلم عا جزد ی که تحر یر ائده ا فکار شهید ی      
((دیلده یوخ تا ب و تو ان تا دئیه اسرار شهید ی         
   ((قدرو معیار شهیدی )) -  ((عشق و ایثارشهیدی))
     ((  دل بیدار شهیدی)) – ((درک و افکار شهید ی ))        
==================

قلم عا جزدی شهید ین یا زا اعما ل و نیا زین     
قلم عاجزد ی یا زا فلسفه ذکرو نما زین        
قلم عا جزد ی او نو ن شر ح الییه سو ز و گدا زین      
محورعشو ه و نا زین-گجه لررازو نیا زین    
==============

قلم عا جزدی یا زا خلصه عرفا ن شهیدی     
 یا که  تشر یح ا لییه  جذ به ایما ن شهیدی        
یا د ا  تصو یر ه چکه آیت بر ها ن شهید ی      
عهد و پیمان شهید ی- وصل و هجران  شهیدی     
================

او شهید ی که او نو ن شا نو نه آیا ت مبین وار  
او شهید ی که او نو ن  رتبه سینه مهر یقین وار        
ها نسی  مکتبد ه گو رو بسن که بیله درثمین وار       
بو جورآثار متین وار– بیله برنا مه دین وار        
================

او شهیدی که او نو ن روحی هله زند ه دو رالان      
او شهید ی که او نون مکتبی دین مقصد ی یزدا ن    
بیراله اسلحه بیر ا لد ه با سو ب با غرینا قرآن  
بذ ل ا ئد یب جا نینی ارزان-او لوب ا للاهینا مهمان  
===============

او شهید یکه او گو ن ما ل و ملالین بو تون آتدی    
 سگیز ایل جبهه ده سنگرد ه گئد یب عشقیله یاتدی    
جا نین آلد ی اله اخلا صیله جا نا نینه ساتد ی     
قرمزی قا نینه با تدی- پرچم دینی اوجا تد ی     
===============

شهدا اولد ی بیزه مایه دلگر می قو ت  
اولارین غیر تی وئردی بیز ه آرا مش غیرت   
گون بگون دشمنی تنگه گتوروب ووردو لا ضربت     
ایله جنگ ایتدیله سرسخت – ایرا نا و ئردیله قد رت 
  =============

بیله آ ثاری نئجه دفتره تحریرا لییوم من      
بولارین عشقینی ا یثا رینی تقریرا لییوم من     
نئجه بو منظره نی نظمیله تفسیرا لییوم من   
نئجه  تد بیرا لییوم من- نئجه تنو یرا لییوم من  
=============

شهد ا قا نی د یکی د نیاد ا ا یرا نی اوجا تد ی    
دشمنی خو ارا لییو ب شان مسلما نی اوجا تدی     
مکتبی مذ هبی حریتی ایما نی او جا تدی     
عهدو پیما نی اوجا تدی– دین وقرآنی اوجا تد ی   

                           ===============


دشمنن هرنه که وارطو طئه سی ایتد یله برباد 
شهدا لردیکی بو مملکتی ایلد ی آزاد   
اولارین روحی اولا شاد-  ایتد یلراسلاما امداد  
بیزه واجبد ی ائدک یاد– ایتد یله ایرانی آباد   

شهدانین شرف و عزتی آمر یکا نی یخدی       
اولارین قا نلارینین قدرتی اسرا ئیلی سیخدی
گو ردی بو صحنه نی دشمن ایله بول زهریدی تیخدی     
گئجلیبدورائله قوخدی – بو نئجه نقشه دی چیخدی   

===============

مرحبا همتیله قدرت ایما ن شهیده     
بار ک الله بیله ایثار فرا وان شهیده 
آفرین عشق و فداکاری  پیمان شهید ه   
رمز ایمان شهیده  - فکر عرفان شهیده

================

یا زنقیب سوزلریوی ایتمه بو منظو مه کفا یت   
عملیله اولارین اهدا فینی ایله سیا نت   
آرمان  شهد ا نی ایله اشعاریو ه زینت       
دیگیلن شیطا نا لعنت – تا پا سان اجرشهادت ))  

 ==============

یا دگاری او نقیبین شعری ایتد ی سنی راحت   
ولی تنها او یا زان شعرلره ایتمه قنا عت      
وئرادامه اونو ن ا شعا رینه او لسون او سلامت
شهدا دن ایله صحبت – ایت یکا نا ته عزیمت   
===============

سعی ایله یا زما شهید گر زعلی آ یاهارا گتد ی     
بیر ده آید ین سو لمه  میر  لطیفین پیکر ی ایتد ی  
شعر ید ه ایله بیا ن میرجعفرا و رد ا نه لرایتدی    
قا نی اسلامی دئریتدی – بویکا نا تی بو یو تدی      
=================

بیرده کی یازگیلا اول- میزعلی تک افسردیندن     
یازاو نون قارداشی غفّا رشهید ین عملیندن     
چیخمادی بیردفعه لا –حتی که معصو م - دیلیندن      
احمدآیریلدی ئلیندن–دشمن عا جزلیب الیندن    
===============

قلم عا جزدی او شو رالدینین ایثارینی یا زسون     
زند گیسیند ه گورونمو ب او شهید را هینی آزسون 
اولما دی قسمتی  قا داشلارینا- قبرینی قا زسون    
نه یازیموش اونا دوزسون- قدرت او لمازاونی پوزسون   
================

گرک حیدربا با غیطه سنه ایتسون قا لادا غی
اولما دی  سنده کی ا نسا نلا راولا اسلاما یا غی      
قوچعلی بخشعلی خا نلارین اولو ب- حق دایاغی       
قوی یازوم یوزلری آغی– نه صو لی سا ید ی نه سا غی        
================

حیدری-جا معی- اسفند یار و– حکمعلی– قر با ن       
میررحیم و میرحسین –حمزه لو- و- ها شمی – رحما ن     
بیر ا له ا سلحه آلد یلا او لار بیر اله قرآن      
او لدولا فد یه جا نان– روحلاری شاد اولا هرآن       
===============

بخشعلی خا نلارآدین- اول شهدا قا نی دئر یتدی       
قو چعلی بخشعلی خا نلاردا دئیر او للا راِ گتدی          
آفتا بی – رضو ی – د او طلب جبهیه گتد ی       
میرعباس عهدینه  یتدی –چوخو نون پیکرایتدی
================

او شهید ی که –حصاریدی – مظفردی – حسیندی      
اژدرو میرهادی – جوت قاردا ش- او لارنو ردوعیند ی         
میرحسین و میرعزیزذاکری- مردان امیند ی         
رستمی  فد یه دیندی – یا رقرآن مبیند ی      
=================

بو ایکی قارداشیداشعریده قوی اولسون اعاده        
سیدآقا میرو لی دورآدلاری شهرت غنی زاده         
اوّ لیمجی خلبان- دومی اما  – بلی ساده       
بسالماساخ بو لاری یاده -تابیعو خ این زیاده    

===============

نقشه دشمنی  ا یلو بد یله هر یئر ده فا ش او للار        
جبهه حقد ه ئو لو نجه ا یلدی چوخ تلا ش او للار         
باش و ئر یب اگمد یلر دشمن قرآنه با ش او للار 
شیطا نا آتدی دا ش اوللار– بیز اولاخ مثل کاش اوللار        
ابراهیم

نعمتی-بر جولو- محبو بیله- ابراهیم عراقی         
ابراهیم اهل مغلو نئچه تن خردا اوشا قی       
مغللو اهلینی  غمگین ایلدی غملی فراقی    
اونی مست ایلدی ساقی - اولدی عباس قوناقی           
==============

چنگیز– ابراهیم- حسن-حقی و آ هنگری -نو ری     
ایتمد ی دنیادا  قبو ل- بو لارذلتی زو ری          
وئردیله جبهه ده جان او لمادی بو للاردا قصو ری        
ای یکا ن علیا بشارت – سیز ه ایلله شفاعت        
==================

حقی واراهل یکا ن علیا  بولاردان ائده تجلیل          
اللر ینده بو لارین جبهه ده ئو لد ی نئچه یو زفیل       
قو ی دئیوم شعریده منده بو لار ا  طیر ابا بیل    
تا نکی بیز  فر ض الییا خ فیل  -آرء پی چی لر ی سجیل          
 ح

ایکی شیخ بگلو – حسن –قربا ن علی - او لارین آد ی         
حسن زا دیله – حسن  بگلو- یو اسلا مه فدادی          
محمد یله –علی میزا لو -یارا ن خداد ی     
بو للارئو زعهد ینه یتد ی –چار  کسن افتخار ایتد ی           
=================

شیر جه ووردی قا ن ایچینده میر حسین  ا لد ه لو اسی       
عشقی فا تح الییوب عقلینه شاداو لد ی آتا سی          
بودا اولدی شهدالر  کیمی قرآن فد اسی      
و ارید ی چوخلی یا را سی –  دا شی آغلا تد ی آنا سی        
==================

همسری گور بو شهید ه نقدراو لدی وفادار
شا عرین حقید ی یازسون او نون ایثارینه اشعار          
جبهه دن نعشی  گلند ه دئد ی ای دینه هوا دار       
ایلو رم بو سو زی اقرار -ائدرم تیز سنی دیدار       
=============

نئجه الهام او نا او لمو شد ی-  او جو رده عمل ایتدی        
نئچه گو ن گئچمه دی حتی -که او نون یا نینا گتدی        
دئمو رم او لد ی شهیده - شهدا فیضینه یتد ی          
گر چه بوکلمه بئیددی – عده ای وارگنه لو تدی          
==============

شهد ا با شینی و ئرد ی - بدحجا بلر با شین آچسون ؟      
شهدا قا نینی وئردی- قان سو با نلاراپولی دا ششون  ؟        
شهدا چیخدی مین او سته-  ظلم اندازه دن آشسون ؟         

گوزیاشی ایستوری آخسون – قلم عارایلوری یازسون       

===============

بی حجا ب ایندیه جا ن اولمو یوب بو یئرده تا پو لسو ن    
غیر تین با ده وئریب یا که بو مو رده دو تولسو ن          
 بی حجا بیله ایشیم یوخ او لارین ارلری ئو لسو ن 
عده ای با شینی آشدی  - قلبیمیزاما آ لشدی           
==============

بو غیو رئو لکه  میز ین  عار فی فر زا نه سی و ار دی        
عشق شمعیند ه یا نان  پرلر ی-  پروا نه سی واردی

قا سم بگلو کیمی -آزادهِ در دا نه سی وار دی      
مرد مردا نه سی واردی – دئمه بیگا نه سی واردی 
================

یا دگار ی یا زا ن  اشعار ه دئمه سند ه یا لا ند ی     
بو یکا نا ت آدی تا ریخید ه ثبت او لد ی قا لا ند ی     
چوخلی جا نبازیده وارجبهه ده گتد ی یا رالا ند ی      
قا لاداغی سا وا لا ندی–اجنبی دن باج آ لا ند ی      
=================

مهد ینین امر ینه لبیک-  یکا نات دئیرهرآن  
رهبردیندن حما یت – ا یلیللر بولارا لان     
فا ید ه وئرمییا جا خ -آند او لا سا لار شهیدان       
نه قدر ا یلییه طغیا ن – ا و و ها بیت نا دا ن      
===============

من وظیفه م قدرینجه - قد م ا قدا مه گوتو رد و م   
حتی قر خ  سگیز ینین آدینی  اشعاردا گتو ردو م    
بو عملیله او رک یا ره سینی-  منده بیتر دیم      
مطلبی با شه یتو ردو م – بعضینین آدین ایتوردوم  
  ================

بو یگا نات هامی بیردی گل آ یرما سنی زهرا        
شا مقلو-سعد ی-مغلو-چارکسن- یا یکان علیا     
شوغئریب-یئنگیجه– چوخ کتلری  واریا زمادیم اما      
عفو ائللر منی گو یا -آدلاری گلمدی بوردا    
=============

منه چو خ حرمت ا ئد للربونی حتی بولرم من        
ائله شرمند ه ائد لرمنی حتی ئولرم من       
داللار ینجا بولارین کر ببلا یه گلرم من    
بوللاری چو خ سئورم من - الریندن او پرم من
  ================

شهدا نی ا لییه ها ممی گرک را ضی اوزو ندن       
او للارین حر متینی سا لمویا هیچ موقع گو زوند ن    
بیرده کی اینجیمییه شا عرین هیچ وقت سوزوند ن      
الهامی آللام ئوزوند ن– او پر م قا نلی یو زوندن        
  ===============

بیز کرک طا عت ا ئداخ دنیا د ا فرمان خدا یه     
یا د واره دو تاخ  هممیشه گرکد ور شهد ایه      
با شیمیز اوسته سا لوبدور  اولارین قا نلاری سا یه      
صلوات آل عبایه    -حضرت روح خدایه

=======================

 ===============

 ======

1-مظفر جنگی 2-میر قربا ن بهادری3-احمد محمدی

4-میرمعصوم جعفر ی((5-سیدآقا غنی زاده6-میرولی غنیزاده دوبرادر) 7-میرحسین ذاکری8-میرعزیزذاکری9-اژدرحیدری 10میرابوطالب جامعی

11-میر علی اکبررضوی12-((غفاریادگاری 13-میزعلی یادگاری دوبرادر ((14-میر اژدرغینی 15- میر هادی غیبی دویرادر ))

16-میرجعفررضایی 17-میر لطیف غیبی 18-گرزعلی محمدزاده    

          19-شو رالدین پیری //این شش نفر مفقو دالاثر میباشند  %   20-میرعبد الله جامعی 21-رضا رستمی 22-حکمعلی پیری

23-میر مصیب ها شمی 24- میرعزیز حمزه لو25-میکا ئیل آفتا بی 

26-رحمان خدا بخشی((27-((ابرا هیم مظاهری  28-چنگیزبر گشادی   29حسن جانجانی 30پرویزنوری31علی اصغرآهنگری

 32-اسرافیل حقی((شهیدان یکان علیا)33شهرودبرجلو-یکان سعدی )           34-حسین عراقی 35-محبوب عراقی

36- ابراهیم عراقی-((37-ایراهیم یکانی مطلق (مغللو)38-پر ویز نعمتی

((39--محبو ب شیخبگلو  40-قر بان علی شیخبگلو               41-علی میزالو42-قادر حسن راده

43-حسن حسن بگلو 44-حسن ولی محمدی((شهدای چار کسن))    45-میر حسین حسینی

46- میررحیم یکانکهریزی 47- میرمحمدصادقحصاری 48-اسفندیارپیری

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۴ ، ۲۰:۰۶
حاج محمد یادگاری

شعردرمور د شهدا =در آهنگ سهندیه

 

=========================

ای قلم یاز شهدا نین   -آدی هر یئرده  یاد او لسو ن       
ایسته الله هدان همیشه -او لارین روحی شاد او لسو ن          
ظا لمین کا خی ییخیلسین= مظلو ما  اما داد او لسو ن
تاکه سند ند ه آد اولسو ن = طبع رو حین آزاد او لسو ن         

===================

ای قلم یاز شهدادن- سنه الله ائد ه امدا د     
سعی ایله شعر ویله- ایله گیلن ملتی ار شاد         
وحدتی  کا ش مسلما نلارا یده دنیادا ایجاد      
محو نا بو د ا ولا شداد  = ایت بو نی شعر یده ایفاد    

================

جبهه دن گور دی شهید او غلی - گلور تیز آ نا گولدی      
 دئدی قر با ند ی با لا م دینه- یو زو ند ن قا نی سیلد ی         
  وقتی دشمن ایشی بو لدی= صحنه دن فوری اکیلدی       
شهدا هاممو سی گو لد ی = او لار ا سو یلمه ئو لد ی      

===================

شهدا زنده د ی  روزی  -آ لار هممشه خداد ن   
شهدا ایرا نی حفظ ایلد ی - هر گو نه بلا دن         
شهدا الها مین هر یئرده -آ لو ب کر ببلا د ن         
کسمه الفت شهداد ن = چکمه ال ذکر دعا دن        

=============

غا فل او لسان شهدا -رو حینه - مد یو ن او لا جا قسان       
گتمه سن یو للارینی - بول گیله  مغمو ن او لا جا قسان 
او للار ین عشقینه چا تسان- ولی مجنو ن او لا جا قسان   
همی دل خو ن او لا جا قسان =همی پو ز قو ن او لا جا قسان   

====================

عشق مجنو نینه- دیو انه دئسن بلی  خطاد ی     
بیز ی دیو انه ائد ن- عشقینه شا ه شهداد ی     
جدی پیغمبر  -آتا حیدر - آنا خیر نسادی       
آ د ی هر درد ه دو ا د ی = مد فنی کر ببلا د ی      

===============

شهد ا مجلیسینه گل- سن عزیز یم ایله شر کت   
گلما قو نله شهدا- مجلسینه و یر گیله زینت    
واجب ایله او زو ه-  بو عملی ایلمه  غفلت      
قو خما دی شیطا نا لعنت = ثا پگیلان دنیاد ا عزت   

==============

شهدا لر دی که - بو مملکتی ایتد یله آ زاد       
دشمن   قر آنی  رسوا-ا ئو ینی  ایتد یله بر با د     
قا نلاری جبهه ده  آخدی- ایلد ی اسلاما امداد    
بیز ه واجبد ی ائدا خ یاد= ایتد یله ا یرانی آباد   

 =================

شهدالر قا نی آخد ی یئره- دو نا نی قاجیدی     
شهدالر قا نی آ خدی یئره-  عدو ا نی قاچیدی      
شهدالر قا نی آخدی یئره- شیطا نی قا چیدی      
خو نخوارحیوانی  قاچیدی = نسل گرگا نی قاچیدی    

 

=====================

سگیز ایل جبهه ده جنگ ایلدی-  کفر یله عزیزان    
اللر ینده جا نا  گلمیشدی-  قبول ایله خبیثان 
بیراله اسلحه اوللار-  بیراله آلدیلا  قرآن    
او لدولاراسلا ما قربان= جوش ائدرقا نلاری هرآن   

 =============

قیلد یلار عشق منا سیند ا- او لار عشق نماز ی        
لر زیه عر شی گتو ردی - او لار ین رازو نیازی 
با ش دا غیلد ی گنه - تکبیر دئد ی قا نلی بو غاز ی     
او لارین حقیله رازی = گجه لر سو زو گدازی

===================

جبهه لرسنگرینی- فرض ائدیب اوللارطوی اطا قی
یخد یلارجبهه حقده -او لاراشراری نفا قی   
اولدولار حضرت عباسین اولار - حتی قو نا قی    
او للارین غملی فرا قی =چو خو نو ن قالد ی اوشا قی 

==================

جبهه تترردی او لار-  حمله ده تکبیر دئیند ه   
شاد اولوب حتی گولردیله-  اولارگولله دئیند ه    
فخر ا ئدر دیله حسین- با شلارینین او سته گلند ه        
باد ه عشقی و ئر نده = قا نللی  لبلر دن او پنده     

========================

عشقیله او لد ی او لار - جبهه قر آ نه روا نه       
ایله ایثارلر ایلو بله- گو رنمز بو زما نه   
جبهه ده چوخلاری قالدی- هله گلمو بدی نشا نه 
شهدا با تد یلا قا نه = عده ای تا پدی بها نه        

===================

 او بها نه تا پان ایرانید ه- چو خ قا نلاری ایچدی       
قوی صر احتله د ئیوم- پنبه ئیله باشلاری بیچد ی     
شهداهر نه وار یندا ن- گئد یب حق جبهه ده گئچد ی     
حقیله با طلی  سئچد ی=  بوجها ن سویلد ی هئچدی   

======================

مرحبا عشقو زه –ایما نیزه – ایثار یزه گلسو ن      
صلواتیله- دعا گوند ئیه یوخ - بیز سیزه گلسو ن       
لطف عنا یتلریز ایکا ش - بیز یم تبریز ه گلسو ن        
ملته سو ز تزه گلسون = تا بیرعد ه اوزه گلسون      

===================

 احتکار ایلمه سو ن- شیطا نیله همراه اولا نلار      
ملتین رزقینی  مکریله - اوا نبار ه وورا نلار     
خلقی آ للا تما ق اوچو ن  -حتی عزا خا نه قویا نلار     
صف او لده دو را نلار- قا نللاری حتی سو یا نلار   

===============

شهدا با شینی وئردی- بوحجا بسیزلاراو تا نسو ن 
حجابین حفظ ائله سین-درک الییوب مطلبی قانسو ن    
اوبا شین وئردی بوداباشی آچو خ بوردا دولا نسون ؟
بو للارین دیللری یانسو ن -= یا دا غفلتدن اویا نسو ن 

======================

 شاد اولا روح امام شهدا - عد نید ه هرآن        
ائده بورهبره امداد- گو روم حجت منا ن         
محواولا کاش گوراخ - انگلیس و غاصب و دوران      
امن اولا عالم امکان= خواراولاشیطان نادا ن      

=====================

((یاد گاری )) گئده دو زیول-کمگ ایله اوزون الله        
قو یما یو لد ا ن چیخا - ار شاد ایله تا  او لمو یا گمراه        
دوت الیندن  سنی زهرا – یازا حقی او لا آ گا ه
سن اگر ایسته سن هر گاه=آ لا دانماز اونی رو با ه

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۴ ، ۰۰:۴۸
حاج محمد یادگاری

 

زبانحال حضرت لیلاوداع حضر ت علی اکبر

 ==============

اما مت شمعی سن فر زا نه اکبر    
او شمعه او لمو شام پر وا نه اکبر     
یا نا گر پرلریم شمعین او تو ندا   
گنه شکر ایلرم  سبحا نه اکبر 

=============

یو لو ن گو زلور الان میداندا دو نان    
یوبانما ا یتمه تاخیر جان جانان     
وئروب  دور گرا ما مین اذن مید ا ن 
شهید او لما قا گیت مر دا نه اکبر 

==========

سن اوّل فدیه  دین خدا سن    
شهداد ن او غول دو شمه جدا سن    
آتا ن امر  ایلیو ب گیت با وفا سن    
دی لبیک او ل شه عطشانه اکبر   

===========

اگرشمشیر لر دکسه سر یندن      
قانین تو پراقه آ خسا پیکر یندن     
حما یت قیل  - آتا ندا ن  رهبر یندن
جا نین ا یله فد ا قر آنه اکبر  

================

سنی اللهه تا پشوردو م او غو ل گیت     
مرام و مقصدن فی الفوری  گیت یت     
منی زهرا یا نیندا سر فراز ایت    
کنیز م خیر ت النسو ا نه اکبر     

=================

سنه قربان او لو م فر زانه او غلو م      
جهاده عزم ائدن مر دانه او غلو م       
منی گیت فر ض ایله بیانه او غلو م    
بو عشقه ایلیو م  شکر انه ا کبر

 ==============

گیت الهام آ ل امامین سن ئو زو ندن      
 آتاوو ن سعی ایله چیخما سو زو ندن      
 با جیلار ین آنا ن گیت سا ل گو زو ند ن    
فقط با خ خا لق  منا نه اکبر    

========================

خدا  حا فظ منی سن ترک ائدور سن      
بولورسن سن او غو ل حتی نئدورسن         
ولی من دو یما دیم سند ن گئدور سن   
سنی تا پشو رموشام  یزدانه اکبر      

====================

اگر چه چو خ  چتین دور بو  فر ا قت  
ولی شیریندی هر زادان شهادت     
منه ایسته خداد ن استقامت    
دو زوم بو فرقت و  هجر ا نه اکبر    

===================

گلن گو ندن بو دشت کر بلایه     
رضا یم – هرقضا یه – هربلا یه      
نه  ظلم او لسا منه ایتمم گلایه       
بو یو لد ا  گلسه بو نا لا نه ا کبر 

==========

منیم ویرانه لر او لسا مکا نیم       
یو لو ندا نو ش دور روح و روانیم      
ذبیح الله سن ای  نو جو ا نیم 
گر ک زینت وئر م قر با نه اکبر    

============

علی سن لایق صد مر حبا سن     
با با ندان او لمادو ن اوغلوم جداسن

منای عشقید ه او ل فدا سن    
فدایم سن کیمی قر با نه اکبر

====================

گو زو م دو یمازهزا ر ا فسوس گو زوند ن  
بو آخر دور او لور معلو م سو زو ندن       
خجیلم او پما قا الان یو زو ندن       
بو غم ایلر آ نا ن دیو ا نه اکبر

==================

ئو لو نجه آغلارام هجر یند ه منده

دعا ایله آنان لیلانی سنده

.سنین یو لدا شلار ن گو رسم وطنده 
د و ز رم گلمر م ا فغا نه ا کبر

                              ============

 دفاع ایله بو مکتبدن علی جان     
فر ا قو نده منی قو ی دیده گر یان    
سن ئو لسن منده او للام خانه ویران     
بو دینین او سته گیت بات قانه اکبر     

==================

با شین  گو رسم ووروب دشمن جدایه      
گنه شکر ایلر م او غلو م خدایه      
مصیبتدن ولی ایتمم گلایه         
خلل قویمام یته پیما نه اکبر      

=================

نه قدری تازیانه وورسا دشمن

حمایت ایلرم قر آن و دیندن

وقار زینبی حفظ ایلر م من    
سینیب  یا لوا رما را م عدو ا نه اکبر  

===================

او لار قاره آنان عشرت لبا سی     
ولی بیر  کیمسه دن اولماز هراسی    
کیچیلمز دشمنه اکبر آنا سی   
قسم او لسو ن شه مر دا نه اکبر   

==================

سینه مه تیر و پیگان  دشمن اکسه
گو زمدن   دینه خاطرگو لله دگسه
با شوو ی نیزه دار هر سمته چکسه   
گئدر م آر د یجا  هر یا نه اکبر    

================

بیرعده شعر یازار  گلدن چمندن
ولی یازماز-  شهیدان وطندن     
آلار چوخ نو جو انلار در س سند ن 
او لا للار فخر او ل دو رانه اکبر

=================
چو خی  نون جسمیده گلمز دیاره       
آنا سین باجیسین ایلر آواره      
آتاسی  شکر ائدر پر ور دگاره      
گئدیب گر دو شسه ده   زندا نه اکبر   

===============

چتبندور  دنیادا هجران یاراسی     
ایله بیر درد دور  یو خدور دواسی      
تو سل ایلراو للار ین آنا سی      
گله  اوغلا نلاری ایر ا نه اکبر        

====================

آنا ن بیرخو ا هشی وارسند ن او غلو م  
قبول ایله بو نی گل مندن او غلو م

دوا ایستله چو خلار سندن اوغلو م

تو جه  ایله بو عنو ا نه اکبر      

================

دئمرم سن گئدیب مقصوده یتمه    
 دئمرم  راه اللهیله گتمه 
قا پوو اکیم گله نومید ایتمه    
اونی مشمو ل ایله  احسا نه اکبر     

-پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

دو تو ب  دور ((یا دگار ی)) دا منینیند ن 
همیشه حاجتین ایستوبدی سندن     
دئیر کسمه عنایت لطفی مندن      

     یا زو ب بو شعر ی – یانه یا نه اکبر

==================

او نو ندا در دینین ایسته دو ا سین   
خداد ن ایسته تیز وئر سین  شفا سین      
خدا رد ایلمز  اکبر دعاسین   
گلو ب در گا هیو ه در ما نه اکبر   

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۴ ، ۱۴:۱۹
حاج محمد یادگاری

شعر دریانکهریز

=============================

عکس محمد یادگاری در جبهه گیلانغرب تپه شهید محمدی

============================================-

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۴ ، ۱۲:۵۱
حاج محمد یادگاری

 

وئر مرم گل جهانه یکانین میل دوزو نی

============

سلام برحسین (ع) ویاران با وفایش

شعر محرم

 

یاحسین هر نئریمز آدیوا قربان اولسون 
هر نه دن چکدین الین زنده او قرآن اولسون 
لطف عنایت ائله زهرا جانی عاشقلریوه  
ایسته بوجمع گلو ب قبر یو ه   مهما ن او لسو ن  

 

رگلر یمد ه سنین عشقین ائله بو ل قا ند ی گزر
بو محر م شعر ینی یا زما قا سن ایله نظر 
زره جه لطفو ن اگر او لسا او لا ر سو زد ه اثر
ایله سه ن طیبعیمه امدادبو لاخ مثلی جو شا ر
تسبیحین دانه سی تک شعرلری او ست او سته قو شار

---------------------------

آل اطها ری او ر کد ن سئو ر م گر چه او ز و م
را ضیم زند گیدن منه سیز ه خاطر ال او زو م 
نیلییو م و ا لله حسین سنده دور عا لمد ه گو زو م
خلق ائدیب حبو ی بو قلبید ه خالق سئورم 
ته دلدن سنه من او لمو شا م عاشق سئورم

 ---------------------------

د وزد ی من عاشق او لانما م سن او زو ن عا شق سن
معشو قو ن دور سنین الله  سن او نا لا یق سن
عهد و پیما نید ه ز هرا با لا سی صادق سن
گوزده یا ش با شدا قرا آه نوانی  سئو نم  
بولو سنن نئیهمن آ ل عبانی سئونم

----------------------------------

عشق زنجیرین آقا بینو ما اللا هدی سالو ب
صبریمی طا قتیمی عشقین او دور الدن آ لو ب
کر بلا نی گو ره بیر ده بو گو زو م یو لدا قا لو ب
بیز ه بیر تذ کر ه یاز صحن و رو ا قیندا دو راخ
عر ض اراد ت الییاخ نو حه دئیا خ سینه وورا خ

---------------------------

یا حسین ما ه محرم با شیما شورگلر
او قدرآغلییارام  گو زلر یمه نو رگلر 
قا پوا د ر دی اولانلار ولی مهجور گلر 
گو گلوم ایستو ر او مزارینده حسین وای دئیم 
آ غلییام هم سنه هم اصغره لای لای دئییم 

---------------------------

سن بو یو ردو ن دینیله قرآنا حا می دو رولا 
ئو لر م قو یمارا م اما دینه بد عت قو رو لا 
حتی با شیم کسیله نیزه لر او سته وورولا
نیز ه با شیندا گنه حقی من ا علان ائدرم  
آیه قرآ نی تفسیر یله عنو ان ائدرم  

---------------------

کل عالملر او لا  فدیه سنین اصغر یو ه 
قو یمادو ن فر ق  غلامیله علی اکبر یو ه 
شهدالر ائده جاخ غبطه اوسر لشگر یوه  
زهر ی عشقینده سنین شهد کیمی نوش الییر
او اما ننا مه جیرار نفسی  فرا مو ش الییر   

-------------------

 اکبرین نعشین عبا ایچره گتو ردون خئیه مه
اللاها شکر ایلدین  سینما دو ن اهل ظلمه 
 اصغر یم خوشدی دئدون زهریلی پیکا نی ا مه
جان وئر ه اللر یم او سته الییم حمدو ثنا
وار یو خو مدا ن ال اوزم اما قالا دین خدا 

------------------------

دا غ عبا س سنین قد ین اگوب ایتد ی کما ن
آغلیو ب سو یلدین او لسو ن سنه جا نیم قربا ن
سن وفاده دوغا هیها ت دا خی ما م زما ن
سن بو گو ن عقلیله عشقی ایله درگیر  ائلد ین 
عین و شین و قافی - سن قانیله تفسیر ایلد ین

------------------------------

شمراوگونکه اوزی یازدیردی او نا گتدی امان 
دئدی دریاد ه سینق کشتی دی قا ردا شون الا ن 
فا طمه اوغلو نی بو شلا بیزه اول حکم روا ن
سنین امر و نله گلو ب شمر یله دیدار ائلدی
تلیده گوردو ن او شو میله نه رفتار ایلدی 

---------------------------

ووردی بیر سیلی دئدی کو چه ده ووردوزنه نه مه 
سو یلد ی گیت با جیم او غلانلار ی اصرار ایلمه 
بو لو سن بو عملین نیلد ی اهل حرمه
غیضیله  دو تدی اما ن نامه نی تخریق ایلدی  
فاطمه سو یلدی احسن او نی تشویق ایلدی 

-----------------------

دیدی گیت من هارا زهرا با لا سین آتما ق ها را 
بو بسیمدور دئیه زهرا منه بیر د فعه با لا
آرزو م دور الییم جا نیمی او للارا  فد ا
گر بو درگا هه کنیز اولسا آ نا م من نو کرم  
افتخا ریله حسینین ایا قو ندا ن  او پر م

-----------------

اودوکی غبطه ایدر شا نینه کل شهد ا
اودوکی باب الحو ائج لقبین وئر دی خدا 
جا ن وئر ن وقته دئد ی بو سو زی ای میر هدا
قو للار یم یو لدا دو شر تا ایا قین آتدا قالا   
امکان اولماز او لا ری بینوا عبا س سالا

----------------

سنه زینب جانی ایرا نیوه ایت لطف و کرم
رهبره ایله کمکلیق ئو له تا قو م ظلم
فتنه بر پا اید یراسلا می ییخا اهل ستم
با غلیدور قبر رقییله او زینب حرمی
زینبین مرقدی او سته اسو ر عبا س علمی
-----------------

یادگاری دور آدیم – تعصب  دینی چکنم
شعر یله دشت یکانتیده- من گل اکنم 
او یکان کهریزه قربان که او لمو ش وطنم

داد مو شام فخرائدرم من او یکا نات دوزونی  
وئر مرم کل جهانه او یئرین(( میل دو زو نی ))  

   ===============

 میل دوزی یکی از دشت های پهناور در منطقه یکانات حو مه مرند میباشدو ضمنا اگر از رود ارس به آن دشت آب بیآ ورند مغان دوم میشود/چون زادگاه اینجانب یکانکهزبودهو در آنجابزرگ شده ام به آن علت میل دوزی رادرشعراشاره کردم   /                                                                     

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۴ ، ۱۰:۴۹
حاج محمد یادگاری

بسمه تعالی

زبانحال خواهر شهید  گمنام درآهنگ ((علی گو یم –علی جویم ))

 

ها یا ندا قا لد ی قا رد ا شیم

ا و لا ن غم گو ند ه یو لدا شیم

دو نو ب دو ر قا نه گو زیا شیم

نئیه    یا ز مو ر  منه  نا  مه

گله    لعنت   ا و صد   ا مه

 

ها یا ندا با تد ی قا نینه

منی  سا لما د ی   یا د ینه

قر ا   چکد یم   ا تا  قینه

د و شو بد و ر قا رد ا شین د امه

گله لعنت  ا و صد ا مه

 

ا و لا ر با جی او رکد ن شا د

ا ئد ند ه قا رد ا شین دا ما د

د ئیر ها ممی مبا رک با د

منیم د و ند ی گو نو م شا مه

گله  لعنت  ا و  صد ا مه

 

ا  تا  قینه  با خا  بو لمم

قا  پو سو  نی آ چا  بو  لمم

مز ا ر ینی   تا  پا   بو لمم

د ئیم تا خو یش و ا قوا مه

گله  لعنت  ا و صد ا مه

 

یا ر ا د ا ن ا ی گو یی عر شی

د ئمو شم  نذ ر من  فر شی

و طنه  کا ش  گله  نعشی

ا و لا را م  قر با ن ا سلا  مه

گله  لعنت  ا و صد ا  مه

خدا یا ئو لمویئر د یم کا ش

آچا ردیم قبر ی او سته با ش

دئیر دیم دور او با ن قارداش

با جو ن گئر میش سیه جا مه

گله   لعنت  ا و صد  ا  مه

 

بو آ رزو نی گو رو ب ئو لسم

مز ا ر ی ا و سته گل  سئر سم

آ نا   ملا   قبر ینه  گلسم

ا و ر گ ا و ند ا  چا تا ر کا مه

گله   لعنت  ا و صد ا مه

 

خد ا ا یر ا نه  قد ر ت و ئر

ا و لا -   ا سلا میت  - هر  یئر

یا زو ب د ور( یا دگاری ) شعر

شهید -   قبر ی-  گمنا  مه

گله  لعنت ا و صدا  مه

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۴ ، ۱۰:۳۵
حاج محمد یادگاری

((احسن اوچ سیده دیغلادوب آمریکانی))

 

 

((احسن اوچ سیده که دیغلادو بآمریکانی))
با شدا اوز رهبریمیزسید علی ایرانی))
((صورا الگو ی شرف سید حسن لبنانی
((بیرده سردارنجف سیدعلی سیستانی))
سلمان بوذر و مقدادیلرین مثلی دیلر
بو للارین هر او چی  طاهاو علی  نسلی دیلر

بولارین فتو الاری داغی یریندن دئبه در 
آد لارین  داعش تکفیر اشیدن وقته اسر 
او للارین سوز لری شمشیر کمین حتی کسر

او لارین در گه هینی حوریلرهرگو نده او پر
او که ایمانی ضعیف دور سوزومی هوش ایله مز  
ولی هذ یا نلارا ایمانی اولان گو ش ائلمز  

او با ما بعضی خیا للار الییر بو ش کیمی
خواب غفلتده یاتو ب بی حیا بی هوش کیمی
با نلارآمریکاده هر لحظه او برگو ش کیمی
داعش حیو انیدی ترسو مثلی مو ش کیمی 
داعشیلرنئجه جرئت ائدیب ایرانه گلر 
لشگر عاشورا الکدن اولار ی او ن تک الر

((نه عراق و نه ویتنام و نه افغاندی بورا
((خصم نا مرده دئنن کس سسین ایراندی بورا))
((آقامیز حضرت عباس  نگهبا ندی بو را ))
درس عشقی اوخوسان مکتب عرفاندی بو را 
((قویماروق خصم ائده کمرنگ شهیدلرسوزونی ))
((بیزه کیم چپ باخا عبا س چیخادارگوزو نی))

سگیز ایل دنیا بو ایرانیله دعوا ایلدی
کینه سین زاده مروان  هو یداایلدی
اوزو نی دهریده اما  ایله رسوا ایلدی 
گور دیلر امتیمیز بیعتین امضاء ایلدی 
هامی یکسرسو ئلدی رهبریمیزخا منه ای دی   
رحلت ایلیو بدورامام سروریمزخامنه ادی 

نه قدر که اسورایرا نیده بوقاره علم
زور دئیمز اولا  دنیاده  نقد  اهل  ظلم
بوعلم اوسته ابو الفضل قولی اولدی قلم
حاضرم ها می دئیرمن بو مرام او سته ئولم
بوعلم یاتمویاچوخلاری باشیندان گئچه جاخ
حتی او یولدا ئولوب شهد شهادت ایچه جا خ

صبرا یله غا صیییده بیرگو نی الله یخا جا خ
قدسودان غزه دن اوظالم بی دین چیخاجاخ
ظالمین دکه سی اوزبا شینه بیرگون اوچاجا خ
بیگناه قانلاری که آخدیلا بیرگون جوشاجاخ 
غززه ده خاک یمنده عراق و ایراندا  
قو یمو یا جا قلا قالا  زره شر ف شیطا ند ا

کیم عراقی چکوری فکرایله گورخاک وخونا

کمک ما لی وئر ن آل سعو دی دور او نا 
بیر آنا  آیا دوزر گو رسه با تو ر او غلی قا نا
یعمه نین  احوالینا کیمدی  با خا ندا دایانا  
قالمو یا قدرت داعش گله باشلاری کسه

قبر زینبده ابو لفضل علمی دائم اسه 

داعشین واردی نه وجدانی نه دینی شرفی

قاوزویوب عده ای دنیاده او قو م سلفی
دشمنین کشور ایرانیدور اصل هدفی

ولی ایرانلی حساب ایلمز او ل ناخلفی 
شیعه ین قانینی ایچماخلیقا عطشان دوراولار   
دئمه انسان دئنن یئر تیجی حیو اندور اولار 

نه نه سیندن به خبر گور انجه طغیان الییر

ظلم قوردو رلو قونان چو خ یئری ویران الییر

یمنی آل سعو دخاکیله یکسان الییر

جانینی ابن فهد شیطا نا قر بان الییر

سر نگو ن کاش خداوندا سعو دلیلراو لا

یمنین اهلی او بحرانیدن  یارب قو تو لا

 

ایت که های اولدی ازلده قاپاجاخ ئور یئیه سین

یئیه سی لازمه دور با غلییا اول بئیه سین

گر ک هر کیمسه نی قاپسا وئر ه حتمادئیه سین

صاحبی کسمه سه های حیوانین حتی سسین

بلی  واجبدی اونی  تیغیله هر کس بو دو یا

قالسا سالم ضرری جامعه ده وار ها مو یا

بو ایتین صاحبی ووردی نه ده قوردی وورالا

حتی کو شقوردی که گیت هرکیمی سئو سن یارالا

آیا انصا فیدی بیرهای ایته حامی دو رالا

اوهمان حامی دورانلارگله بو  وضعی قاتالا

لعنتی سو یلو یه قون بوردان حقوق بشره  
باعث اوللاردی سالوب بیزلری الان خطره

یادگاری او کلامی سوزی دم وئردی سنه    
او نو ن اشعارینی تعقیب ائلدو ن بوردا گنه    
گیتگیلن زنجانا سویله سن او صاحب سخنه

سنی چوخ گو رمو یه الله دی عزیزیم وطنه  

شهر تبریزیدن الان اونا وار دورسلامیم 
رهبریم خامنه ای دور مهدی قائم امامیم

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۴ ، ۰۲:۵۵
حاج محمد یادگاری