شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۸۰ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

 

گلمو شوخ ایرانیدن قبریوه مهمان حسین

=================

عزت قر آن حسین – سرور دورا ن حسین  
مر تضایه رو حسان مصطفایه جان حسین
فا طمه  دلبندی سن- آد یوا  قربا ن حسین

گلمو شو خ  ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین

------------

عا شقوخ دیلدن سنه  -آند او لا زهرا یه بیز 
عشقیو ی ها شا سا تاخ هر ایکی دنیا یه بیز    
حشر ید ه گو ز تیکمیشموخ - بیر با لا امضا یه بیز
 رو ز محشر ده او لا ن- شا فع عصیا ن حسین

فا طمه دلبندی سن-آدیوا قربا ن حسین
گلمو شو خ  ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین

---------------

مطلبین چو خ رمزی وار - در حقیقت سنده دی 
اکبرین پا ئین پا – اصغر ین سینه نده دی  
نهر علقمد ه یا تو ب- قا رد ا شو ن شر مند ه دی 
آریلوب سندن او دور- سا قی  عطشا ن حسین 
 فا طمه دلبند ی سن –آدیوا قر با ن حسین 
گلمو شو خ  ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین

-------------

ئو ل دئسن ئو لوخ آ قا – قال دئسن قا للوخ آقا   
 هر زما ن  اسسه صبا- عطر یو ی آللوخ آقا 
گر قبو ل ایتسن بیزی - نو کر ین او للو خ  آقا 
 ایتمو سن  فطر سلر ین- در د ینه در ما ن حسین 
فا طمه دلبندی سن – آدیوا قر با ن حسین
گلمو شو خ  ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین

 

---------------

کر بلا نی وئر مئیو خ - جنت رضوا نه بیز  
شمع دور قبرین سنین- او لمو شوخ پر وانه بیز  
عا شقم روحا سنه- آند او لا قر آنه بیز 
گتمرو خ آیر ی دره - گر بیزی  قا و سا ن حسین 
فاطمه دلبندی سن- جان سنه قربان حسین
گلمو شو خ ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین
--------------

عشقیوه  دل با غلا دوخ - چو خ گجه لرآ غلا دوخ
ما تمو نده  با غلییو ب- قاره سینه دا غلا دوخ
هر محر م هر صفر- بیز سنه یا س ساخلادو خ  
آرزو مو ز  قالماز بیزه - بیردفعه با خسا ن حسین 
 فا طمه دلبندی سن – آدیوا قربا ن حسین
گلمو شو خ ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین
------------

ای حبیب کبریا -  ایلدون لطف و عطا  
کر بلا وو ن حسر تی- قو یما دیلد ه قالا 
سن او کس سن سالما دو ن-ساربا نین بو ش یولا 
لطف ایله بو جَمعه سن-  ای شه شاهان حسین  
فا طمه دلبندی سن – آدیوا قربا ن حسین

گلمو شو خ  ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین

---------------

ای عزیزمصطفی یاز برا ت کربلا 
التما س  هرکیم ائدیب بیز گلن وقتی بورا 
لطف ایله او للارادا  قبریو ه گلسو ن آ قا 
ایت  محبا نه گوز ل قبر یو ی احسان جسین  
 فا طمه دلبند ی سن- آدیوا قربا ن حسین

گلمو شو خ  ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین

------------

سنده وارمولا گو زوم - قبریو ه قربا ن او زو م    
قبریوه گلدیم گنه - وار سنه گز لین سو زوم
ایرانا گتسم  ا گر  من نئجه مولا دو زو م 
سن کیمی دلسوزآ قا- من تاپوم هاردان حسین
  فا طمه دلبند ی سن- آدیوا قربا ن حسین 
گلمو شو خ  ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین

------------

لطف  عنا یت  ایتمو سن-  بو مقا مه یتمو شم
شا عر آ ل علی - آدیمی  ثبت ایتمو شم  
هاردابیرقا ره علم -گورمو شم من گتمو شم  
پر چمین ایلو ب منی - شهر ه استا ن حسین 
فا طمه دلبند ی سن –آدیوا قربا ن حسین
گلمو شو خ ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین

-------------

سا لو شا م فر صت ا له- گلمو شم بو محفله
((یادگا رینی)) آ قا - بیر گدا سن فرض ایله 
 طبعی قو یما غر ق او لا - در یا دا ن چک ساحله 
فخر ائدرسن آد ینی- نو حه خو ان یا زسا ن حسین  
 فا طمه دلبندی سن – جان سنه قربان حسین  
  گلمو شو خ ایرا نیدن قبریو ه مهما ن حسین
-------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۴ ، ۱۷:۰۲
حاج محمد یادگاری

 

مبعث

خارج شدن رسو ل اکر م ازغاربدستور  الهی جهت هدایت مردم

 واشاره به سلمان زشدی وسلمان رشدی های  دیگر دنیاوایران

======================

=========

غار ی که یو خ او ردا  بیر زره ریا دن خبر

بیر او زی بیر اللا هی کیمسه یوخید ی نفر

اما بو لو ردی ائدرخالقی لطف و نظر

واردی قلبینده بیرخو استه سی  اللا هید ن

امتی آ زاد ا ئده جهلیله- گمراهید ن

------------

ایلدی قیخ گو ن دعا غار یده معبو دینه

ایستد ی الله باخا  غار یده محمو دینه

ایلییه امدا د او نا تا یته  مقصو دینه

گتدی او پروح الامین ا بلا غ ا ئد ه فر ما نی

گو ردی چکو ب او ستو نه ختم رسل یو رقا نی

------------

گر چه قالوب  قبخ گو نی -ختم رسل غار ید ه

لطف و عنایت ا ئدیب- او ردا او نا یارید ه

او لدی دعاسی قیو ل- محضر دارارید ه

رو ح الا مین گتد ی بیر حکم او نا دا داریدن

امر خدا دور د ئدی چیخ اشیگه غار یدن

---------------

خارج او لو ب غار ید ن رحمت للعا لمین

نوریدی گوید ن یا غورشا دید ی اهل زمین

افضل  پیغمبرا ن اشرف  عر ش و بر ین

آدی محمد(ص) اوزی ناشر دین خدا

احمد و محمو د آدی بیر لقبی مصطفی

-----------

با خ بو پیا مبر ده سن بیر شر ف و عزته

روح الامین فخرا ئدر چو ن یتیشوب خد مته

کل ملا ئک گلو ر - نا یل او لا رحمته

عده ای گو ید ن ا نور عد ه اید ه پر وورور

نو حیله آدم گلورحاجت آلا در و ورور

------------

شمس و قمر وار یئری بو ندا ن آلا نو رید ه

مقدمی آتدا قو یا صو ر تینی حو ریده

غار حرایه گرک غبطه ا ئد ه طور ید ه

اقره با سم  آ یه سین  سو یلدی رو ح الا مین

سو یلد ی  لبیک ا و دم رحمت للعا لمین

-----------

نو ر جمالی بو نو ن آدمی حیرا ن قویور

بیر دفعه گورسو ن یو زون نوح شیرین جان قو یور

مقد می آتدا یو زو ن حتی سلیما ن قویور

ما تیدی یو سف بو نو ن گر مییه با زارینه

هر نئیین ا یلر فد ا بیر د فعه  د ید ا رینه

-----------

اشرف و افضل بو دو ر جمله پیا مبر لره

حقید ی یئرلر بوگو ن  فخرالییه گویلر ه

حتی دو شو بدورآدی گوید ه بونو ن دیللر ه

ها ّمی کتید ن بو نو ن  قر آنی دو ر معتبر

تنها  پیامبر بو دورایلد ی شق ا لقمر

----------

دینینی تصدیق ا ئده مو سی  عمران گلو ر

داود –و عیسا ئیلن کل رسولا ن گلور

درد ینه درمان آلا حضر ت لقما ن گلو ر

منظو ری تنها بو دو ر ا نسا نا و ئر سین حیا ت

جهل خر ا فا تید ن امتی تا پسون نجا ت

-------------

سینه سین الله ائدیب قدر تیئیله دولی

غارد ن حضرت چیخوب  با شلادی گتسون یولی

گو ردی سلا م ایلوری حضر ته صا ق و صولی

اوّل او نو ن دینینی ایلد ی  قبول  علی

دو می او ز همسر ی صدقیله سو یلو ب بلی

-----------

بیز ده گلو ن درگهین مثل گدالردو یا خ

فا طمه نین جا نینه حضرتی بیزآت و ئیا خ

شام و بقی کر بلا عید یمز ه ایستیا  خ -

نا امید ایتمزبیز ی  = خاتم پیغمبران

باوری یوخدورکیمین ایتسو ن الان ا متحان

---------

چوخلی بونون اعجازین گوردو له عورت کیشی

باشینه کل توکدو لروو ردولار سیندی د یشی 

بو لدوله تبلیغیدن یو خ سا و ا آیر ی ا یشی

حیف اولا کور او لد ولا بولمد یله قدرینی

چوخلی جسارت ائدیب گوردوله دوز صبرینی

------------

ظلم و شکنجه ا ئدیب حضر تی چوخ وو ردولار

نسل برید ه خطا ب ایتدیله آد قویدولار

سو ره کو ثرگلو ب ها ممو سی خو ار اولدولار

جا نه کتو رد ی اونی مکه ده خنّا سیلر

دشمن سرسخت اولوب جهلیلر عمر اسیلر

--------------

سن دئمه عمراس ئو لوب دهرید ه شرمنده دی

رشدیه تای نوکر ی چوخدی الان زند ه دی

مو ش کیمی  سورا خلارا گو نده پنا هنده دی

عمر لری قو رتو لا یاکه او سو راخیده

زندگی او للارا او چو ن وئر میاجاخ  فایده

-----------

نادم اگراو لسا دا رشدی او کج ر ا هیدن

عذر قبو ل ایتمرو خ  او ل خوک گمرا هیدن

صادر او لو ب حکمی چو ن رهبرآگاهبدن

عفو ائده دنیا اگراو ل سگ آمر یکانی

شیعه لر عفو ایله سین یوخدور او نی امکامی

-----------

چو نکه اهانت ائدیب اسلاما شر عه دینه

جر مو دی مثل تورو خ دا ئمی گیر سین نینه

ایلدی تمدیدا او نو ن حکمونی  ر هبر گنه

چونکه ساتوب کافره دنیاد ا اوزاورزه سین

حقیدی سو را خیده میل ائله سین فضله سین

---------------

محو ایله الله اوزون غا صبیلن شیطانی

گو نده آخار سو کیمی یئر لره مظلو م قانی

یو خدی سعو دیلرین گوردی   هامی ایمانی

کافر ه مزدور اولان بلی یولوندان چیخار

اللاهین حتی ائو ین تانک و تو پیله بخار

------------

کشو رسو ریه ده  تخم شرارت اکر

خاک و خو نا ملتین غا صب دورا ن چکر

عده ای مهد ی دئیریو للارا  چشمین تیکر

هاممی دئیر ای خدا مهد ینی گو ندر گله

شیعه لر ین گو زیا شین  مهد ی قا ئم سیله

------------

گل آقا شمشیر ه چک اسلام و دین گبر ینی

شیعه نین او للار آلو ب الدن آ قا صبرینی

آل سعود ی نئلور ی گور یمنین شهرینی

گو ر نجه ویرا ن ائدیراو للار ی وها بیلر

وو ر دو لا قلبن سنین  او خلار ی وها بیلر

-----------

سامرا ظلمی گنه او لدی او سوریه ده

سسلو ری زینب سنی اللری ده سینه ده

نینو ادا قان گلو ر جو شه  داشوردجله  ده

ایله ظهو رن دعا  حجت پر ور دگار

گل هامی ظا لملر ی ایله او زو ن خو ار زار

-----------

شاعر او دی (یادگار) حفظ ائده شخصییتین

سا خلییا سالم گرک  دنیادا حر یتین

سا تمو یا ارزان گرک درّ گر ان قیمتین

گو ردی خر یدار وارشعرینی ایراد ائده

اولما ساگر خبره سی  تیز دو رو ب او ردا ن گئده

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۲۲
حاج محمد یادگاری

 

عید بعثت رسو ل اکرم

==================

یاره با خ  اغیار ایچیند ه یا رینی یا د ایلد ی

گو ند ریب  جبر یلی یا رین غا رید ه شا د ایلد ی

ا گنینه گئید ی رسو ل الله رسا لت جا مه سین

مر حبا  روح الا امین سو یلو بدی فریا د ایلد ی

---------------

جا هیلییتد ه یا شاردی شیخ و شا ب عو رت کیشی

بت پر ستی و زناو غار ت وآد م کشی

بو نئچه ننگین عمل او للارن او لمو شدی ایشی

زو رلو لار-زو رسو ز لاری -ظالم ازرد ی مظلو می

زور گو محکو م او لا-  اصلا یو خید ی مفهو می

--------------

تار ایتمو شد ی جها لت او للارین گو ندوزلرین

ایتمیشید ی کورگمراهلیق زبسکه گوزلرین

درک ا دیب بو لمز دیلر اصلا حقیقت سو زلر ین

غیر تین سو یلر دیلر-ا نسا ن گر کدور بو لدو یه

غیرتی وار اول کسین- قیز او لجا غین تیز ئو لدو یه

---------------

ناردوزخ تک جها لت یا ندیراردی اوللاری

برده ایتمیشد ی بیر عده و ار لیلار یو خسوللاری

کعبه ده او چ یوز نئچه واریدی حتی بتلاری

سو رلو رردیلر  اولار بیلار بیزه معبو دیدی

بت لارین هر تک تکی  بیر طا یفییا مخصوصیدی

-------------

و ضع او ضا نی گویر دی خا تم پیغمبران

ا متی نارجها لتده یا نار دی اول زمان

نا زنین قلبی او لارد ی غصه دن هر لحضه قان

یا لوارار د ی حضر ت هر گو ن غار ید ه اللا هینا

صا در او لسو ن حکم – چکسو ن امتی دو ز را هینا

------------

حضر تین ایلو ب دعا سین حی منان مستجا ب

گلدی فرمان قم فا انذر ای حبیبیم ایتمه خواب

مردمی ارشاد ایله تبلیغه سار ی ایت شتا ب

چک گیلن ظلما تید ن نوره طر ف ملت لر ی

سیندیر اللا هین ایو ند ه سن تما م ء بت لر ی

---------------

امر اللا هی دئسو ن جبرئیل یتیشد ی خد مته

اقرباسم آیه سین ایلو ب تلا و ت حضر ته

سو یلد ی لبیک ولبیک اول گر امی دعو ته

غارحرا دن چخو ب تبلیغه آچد ی نهضتی

دعو ت ایتسو ن دین اسلا مه او گمراه امتی

------------

غار دن چیخد ی بلی خوشحال و عشق و شو ریله

ایلوب آماده او زون جنگ نفا ق و زو ریله

دینینی دنیا یه تبلیغ ایلییه هر جو ریله

عشقه با خ گو ر اللا هین جا ندا ن گئچن جا نبا زید ی

اسلا مین بنیا نگذار ی مر سل ممتا زید ی

--------------

خار ج او لد ی غار دن اول رحمت للعا لمین

نو ر ا ئدری گل جما لیندن  طلعلع حضر تین

افضل پیغمبر ا ن دور اشرف عرش و بر ین

آی یا زام انصا ف  دگل تعظیم ائدر آی حضر ته

گر  یا زا م گو ن نقص او لار حتما بو شعربعثته

------------

دینینی تصدیق ایتسو ن حضر ت مو سی گلور

داو د و  نو ح و خلیل و خضریلن- عیسی گلو ر

اکثر پیغمبرا  ن هم یو نس یحیی گلو ر                            

 مات  قالو ب یو سف بو نو ن گر میت بازار ینه                 

هر نه وارین  فدیه ایلر بیر  دفعه دیدار ینهبا شید ه تاج رسا لت الد ه فر ما ن خدا

بیر او جا تکبیر دئد ی دیلد ن شر یف ما سو ا

زنده با د قر آن شعار یله دو لو ب  ار ض و سما

ا لغر ض گلد ی یتیشد ی منز له بر تر نبی

در ک ائدیب سئچد ی خد یجه  او ندا اصل مطلبی

----------------

بو لد ی وار پیغمبرین با شیند ا آیر ی عشق و شور

نه چا تار مو سی او نا – او لمازحرا نین مثلی طور

گل جما لیندن طلعلع ایلییر  ا فلا  که  نو ر

ایله بیر نو ری که نه گو ند ه او لار نه ما هید ه

تنها خلق ایلوب او نی الله رسو ل ا للا هید ه

----------------

گوردی تعظیم ایلییر عرشیله فر ش اهل وزمین

داش آغا ج وحشیلر ایستو للرکه اوپسو ن مقدمین

اختاریندا دایا نوش حضرتین روح الا امین

ما ت قالو ب او ندا ن سئو ال ایتد ی او  دریا ی شر ف

بیر بیله اعجا زید ن سو یله نه دو ر ا صل هد ف

----------------

ایتد ی فر ما یش بو گو ند ن امر دو ر پیغمبر ه

دین اسلا م ائدم تبلیغ گئد سم هر یئر ه

ایلییم بت خا نه لر ده بت لاری من بکسر ه

سو یلد ی مند ه سنین ا یما ن گتو ردو م دینیو ه

آ لمو سا ن سن پر چم اسلامی ا لا ن چگنیو ه

------------

او لین عو رت  خدیجه حضر تین او ز همسر ی

گتد ی ایما دینینه قبو ل ائدیب او ل  سر وری

ثر و تیله چو خ  حمایت ایلد ی پیغمبر ی

و ئر دی بیر قیزعا لمه- قیز سو یله مه نور ءجلی

لا یقی شو هر تا پولما زدی گراو لمیید ی  علی

---------------

با و فا قار دا شید ی مو لا رسو ل اطهر ه

او لین شخصی دی ایما ن  گتد ی او  پیغمبر ه

دو خسا ن اوچ یار ه احدده دگدی شیر داوره

مصطفی تبلیغیله ا ما علی شمشیر یله

عمر لر تو پرا قه سا لد ی مرتضی تکبیر یله

-------------

اینجیدردی حضرتی او ز عصرینین او با شلار ی

با شینه هرگون تو کردیلر کو لیله دا شلاری

وار یدی سلما ن بو ذرتک ولی یو لد ا شلار ی

دو زد ی بیر مد ت رسو ل اللا هه مسکن غار او لو ب

آیه تبت یدا گلجک لهبلر خواراولو ب

 

حضر ت ابلاغ ایلد ی بتلارگر ک نابوداو لا

بت گرک نابود او لا بیرخالق معبو د او لا

سجد ه وا جبدو ر خدا یه دیلد ه بو مقصو د اولا

قو ردو لا شو را او را دعو ت ائدو بلر حضر تی

بتلار ی  سیند یر ما سو ن او لسو ن گر ا می حر متی

-------------

عر ض ائدو بلر یا محمد هرنه ایستو رسن بو لک

یاکه بت لار دا ن گلن پو للار ی سنلن بیز بو لک

سن رئیس او ل بیزلر ه امر ایله سن حتی ئو لک 

گور دو لر امکا نی یو خ تبلیغید ن چکسون الین

سویلد ی دشمن بودی دیو انه و شا عر گلون

---------------

واللا هی قو خما ز ئو لومدن حقی تبلیغ ایلیین

بو مسلم دو ر همیشه سیندیراربت بت شکن

بیرجو ا بی و ئر دی  کفا ره رسو ل ممتحن

او جو مون قو یسا ز بیرینده گو ن بیرینده آیی گر

غیر ممکن دور منه تبلیغلر یز ایتسو ن ا ثر

----------

در گهین مثل گدالرروز مبعثدور دو یا ق

سن علی و فا طمه جا نی او نا عر ض ایلییا ق

کر بلا  شام و بقی نی عید یا نه ایستییا ق

نا امید ایتمز بو جمعی خا تم پیغمبرا ن

هر کسین یو خ یا وری ایتسو ن بو لحظه امتجا ن

---------------

او چ عبر قدر ت الا ن دنیاده وئرمیش اله له

و ارعر اقیله فلسطیند ه اسفلی منظر ه

او للار ین تصمیمی وار ایر انه ده بیر ایش گو ره

بیر مثالی وار قدیمدن بوسو زی تهلر د ئیر

چا ه کن چا هی دئیر ین قاز سا او زو ن تهد ه گویئر

-------------

غاصب و شیطان  اگر چه ظلمید ه طغیا ن ائدیر

وحد ت ایلو ب کشور سو ریه نی ویرا ن ائدیر

لشگر آل سعو د امداد به شیطا ن ائدیر

زینبو ن قبر ینین او سته پر چم عبا س اسر

پر چم عباس وهابیلرین  نسلین  کسر

-----------

دشمن قرآن آتو ب دنیاده گرچه عرزه نی

نیلد ی گوردون او لار بحرینی  یا که غززه نی

ئو لدو رللر هم یمنده هم عراقدا شیعه نی

-     سا مرا ده  هامی شا هد دور همین وهابیلر

-     ایکی معصو م قبر ینی خا کیله یکسا  ن ایتد یلر

---------------

گاهی فیلمیله ائدر تو هین ائدر سنه قو م دغا

گاهی  داعش ایلییر غوغا عراقیده بپا

قبر  زینبلن رقیه با غلیدور یا مصطفی

جر ئتیم یو خدر یازام بو عنوانی

بی حیا لر عار ایتمو ب یا ندیراللار قر آنی

-------------

یا رسو ل الله قو یما شیعیا نی  خو اراو لا

کر یلا میز پا یگاه  لشگر کفار او لا

قدس و اقصا پا یتخت غا صب مکار او لا

غاصب اسر ائیل نئیه میدا نید ه جولا ن ائده

بی دفاع انسا نلار ی اوز قا نینه غلطان ائد ه

------------

سن با لان زهراجانی ایسته بونی عبا سیدن

انتقام آ لسون او زی او اوچ قو ی خنا سید ن

ایمنه چاتسو ن مسلما نلار ید عمر ا سید ن

امرایله سن حضر ت عبا سه ختم الانبیا

اوچ خبیثه حضر ت عبا س بیر سیلی وو را

------------

مشگلا ته ای او لا ن د نیاو ما فیها کلید

قو یما مشگلد ه قالا امت سن ایله با زدید

امت قر آنییا نی قو یما  او لسون نا امید

آند اولا حقن الان دنیاده و ار مینلر یزید

سن د عا ایتسن او لالار  ریشه کن قو م پلید

-----------

وار او لاردا ن بد تری الان بیز یمایرا نید ه

بهالیق ایجا د ائدللر  کشور قر آنید ه

احتکار ایللر او للار ارزاقی بیرآ نیده

انیارا او للار وورار ایرا ندا ملت روزه سین

احتکار ایلو ب دو تا للار هم حسیبنو ن ر و ضه سین

-------------

معجزاتیندن سراسر مفتخر دورچرخ نیلی

اولمو شوخ تبریزید ن بیز قبریون طاهادخیلی

سن بو یو رعباسه وورسو ن داعشه – تکفیره  سیلی

یادگاری یازدی شعری ایلییر سندن تقا ضا

قویما اسلامیله قرآن خواراولا ای نور بطحا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۲۰
حاج محمد یادگاری

                

عید – مبعث- همخوانی

ای شر ف  ارض - سماء محمد-

کان و فا-  درده دوا محمد
سن بول حسین و فاطمه بو جمعه 
ایله عطا کر ب بلا محمد  
کان وفا محمد – درده دوا محمد

----------

دولدی سنین سینه وه علم خدا  -فاطمه دوردخترین ای مصطفی
غبطه ائدر مریم سارا او نا – اول قیزا شوهردی بلی مرتضی
دو زخی جنت ائدر ایتسه دعا – ایلییر هر حا جتی فورا روا
سن آتاسان ایله قیزا محمد- کان وفا محمد  درده دوا محمد
سن بول حسین وفاطمه بو جمعه -ایله عطا کرببلامحمد

--------------

هرنه یا زیلسا سنه زیبنده دی – ماه فلک حسنووه شر مند ه دی
هر ایکی دنیا گوزوموزسنده دی-عالم امکان قاپووا بنده دی 
گونکیمی دینین آ قاتابنده دی-تابوجهان واردی آدین زنده دی  
چشمه حیوا ن بقاءمحمد – کان وفا محمد – درده دوا محمد
سن بول حسین وفاطمه بو جمعه -ایله عطا کرببلامحمد

------------

صا حب فضل وکرم وجود سن – ایلدین اول بت لار ی  نا بودسن
شانیوه باخ احمد محمودسن-دینی ساتوب ایله مدین سودسن
مرسل ممتاز اومعبود سن- اولمو سان اهل دیله مقصودسن
نور هد ا محمد -کان وفا محمد – درده دوا محمد  
سن بول حسین وفاطمه بو جمعه -ایله عطا کرببلامحمد

-------------

ای بشره دهریده قیمت وئرن-هر ایکی دنیاده جلا لت وئرن
قیز لارا عا لم بویی عزت وئرن-جهل وخرافاته هلا کت وئرن
دینه گوره جوره رضا یت وئرن-اولدی سنه چوخلی اذیت وئرن
کونه وئر ن صدق وصفا محمد-کان و فامحمد درده دوامحمد 
سن بول حسین وفاطمه بو جمعه -ایله عطا کرببلامحمد

------------

سن سن اولان مو هبت الهی-گلشن ائدن یو سفه قعر چاهی 
سن سن هامی عاصیلرین پناهی گورسئدن انسانلارااصل راهی
بوسوزه قرآندوراوزی گواهی-خوار ذلیل ایلد ین اونداشا هی
شافع الیوم جزا محمد – کان وفا محمد  - درده دوامحمد 
سن بول حسین وفاطمه بو جمعه -ایله عطا کرببلامحمد

-------------

عده ای عا شق که گلوبلربورا- بلی گلو بدور بو لار  عیدی آلا
یا ز بولارا آدیوا  جانیم فدا- تذکره شام و بقی کربلا
هیئتی ایسته گله قبرن آقا-(یادگار)اوردا اوزی چاووش اولا 
سسلییه هی- صل علی محمد- مظهر الطاف سخا محمد  
سن بول حسین وفاطمه بو جمعه -  ایله عطا کر ببلامحمد

--------------

هیئتی که عشقیده بی همتادی حضر ت ابو الفضل آدینا بر پادی  
هشتادایکیدندی بونو ن اسنادی اهل یکانات ائدیب ایجادی 
شعریده بو للارهاموسی استادی  
من دئمسم بوسوزی اولماز دادی
قو یما بو لار ین آقا با تسو ن آدی 
آدلار ی پا ینده قالا محمد- سن آقا بیز ها می گدا محمد  
سن بول حسین وفاطمه بو جمعه -  ایله عطا کر ببلامحمد

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۱۵
حاج محمد یادگاری

 

سال 1393  روز ولادت حضرت رسو ل اکرم (ص)درمدینه بودم  موقع رفتن

   اهل هیئت ازمن خواستند که آنهارا نیز بیادآورم درآخرشعراشاره شده است

 

هم اشرف و هم  افضلِ خلقتد ی محمد

==============

یاز ای قلمیم شعر یو ه  زینتدی محمد    
هم جان جهان ختم نبو تد ی محمد   
------------

اغیاری او تور  یاریله گل عهد یو ی با غلا       
مو لو دلار ی شاد  - اما عزاده گلو ب آغلا      
منظو ریلرین بول- سو رادا ن سینه وی داغلا      
بول دنیا دا-  عقباده سعا دتدی محمد     
------------

آچد ی بوربی اول آی چشم جها ندا        
آتشکده لر خامو ش اولو بکا خلار او چاندا       
در یاچه ساوه بو نا خاطر قویو یا ندا   
جبر یل دئدی  ختم رسا لتدی محمد   
----------

دنیا یه بونو ن گلمو یاجاخ بیرده مثا لی     
گل ای قلمم یاز سو زی آ یدین ائله حا لی   
مین یو سف کنعا نی آ لار حسن جما لی       
محشر ده بلی شا فع  امّتد ی  محمد
-------------

مین نوح مین آدم گله –مین خضریله مو سی     
مین مریم ا ولا  گو ند ه دو غا اللی مین عیسی    
او لماز بو نا تای تنها بو دورحضرت طا ها     
هم ا شر ف وهم ا فضل خلقتد ی محمد       
------------

هر بیر نبی مین جلد یا زا گو ند ه بیرآ ثار 
حشره کیمی بو ایشلر ی حتی او لا تکرار 
قر آنه گنه چا تمو یا جاخ آ ند اولا دادار   
قرآ ن بشره سندن اما نتد ی  محمد 
--------------

هیچ کیمسه بو نو ن را هینی دنیا ده گئد نمز 
هیچ بیرنبی بو ایلیین اعجا زی ائد نمز    
هیچ بیرنبی معراجه گئد نمز قئیید نمز    
خلق ایلیین اللاهینا آ یتد ی محمد
-------------

دنیاجه بونا عا شق اولا کمد ی قلیلد ی    
کیم دشمنی او لسا هر ایکی دنیا ذلیلد ی 
; تنها سو زو مه کو ثراو قرآندا دلیلد ی 
ا لگو ی شریف بشر یتد ی محمد

----------------

دریا لرین او لسا سولار ی حتی مرکب    
جنگلری گر اولسا قلم یا زما قا مطلب 
ا نسیله ملکلر یا زالارگو ند ه مرتب     
عاجز قا لی اوللار بو حقیقتدی  محمد   
-----------

او ز فکر ینه محشرده قالارها ّمی پیا مبر
وا  ا ّمتا سو یلر  فقط عقباده بو سر ور     
شرمند ه اولار حضر ته کیم سو یلو یو ب ا بتر   
او للارا -او ز اعماللاری  لعنتدی  محمد  
---------------

نمرو د هانی – فرعو ن ها نی –  بس  ها رداد ی  شداد    
صدّا م هانی ایلدی چو خ یئر لر ی بر با د    
لعنتله او لار ین آ دین ایلر  ها میلار یا د   
بو وا قعه بیر عدّه یه عبر تد ی محمد   
-------------

چو خلاری بو دنیاد ه گنه ایلو ری طغیا ن       
سو ریه ده هم غزّ ده جار ی دور الا ن قا ن     
مصر و یمن و لبنان و ا فغا نیله ایرا ن 
د نیا چا غورور و قت حما یتد ی  محمد  
--------------

بیدار اولو ب خو ابیدن ا قشار مسلما ن    
ایستو له اولار دا ائده لر حقلر ین اعلا ن      
او للار ی چکو ر خا ک و خو نا فر قه شیطان     
هر یئر ده الان صحبت وحد تد ی محمد  
-----------

تر کیّه سعودی هله ایستورتازا یا تسون

سن ایسته خدادن او لاریتن آدلاری باتسون

کیم ایستوری بو لمم اولاری ایندی او یا تسو ن

شیطانین اولار  نوکری هر وقتدی  محمد

--------------------

شیطان اولارین مغزلرین  بسکه یئریبدی

سعد اوغلونا ری وعده سینی حتی وئربیدی

داعشلرعراقهتوپراقیناحتی گیریبدی

اهل عراقا زندگی چوخ سخدی محمد 

----------------

کیم کوشقوردب اوداعشی بوشیعه نین اوسته

هر قدری قاپور اولموری بیر زرّده خسته

بیت اللهاخادم گور اولو ب  کیملره دسته

ظالملره یاوردی او مرتددی محمد

----------------

بو فکریده دور دنیادا شیطا ن کم عرزه

منظور ی دگل تنها یمن یاکه او غززه

سعی ایلوری او شیعه لره او وورا نیزه

چون شیعه بولور حافظ نهضتدی محمد

------------------

گاهی وو روری قر آنا او د دشمن خو نخوار       
گاهی ائدو ری فیلمیله تو هین سنه کفّار         
گه مسجد ی میخا نه ائدور  شوم تبه کار  
درک ایتمور ایشی مایه  ذلتدی  محمد   
-------------

بیر عدّه دوتو ر روزه قیلو ر حتی نمازی     
فکر ایلوری وار اسلامین او للارا نیازی       
حتی که یالا ندا ن ائدور ی سو زوگداز ی      
اعما لاری زهرا یه اذیتدی  محمد      
------------

الله دئموری دوت او روجی احیانی ساخلا   
دشمن سنه هر نیلسه یات خوابیده یوخلا       
بیچاره لرین حا لینی گیت سعی ایله یوخلا 
بو ل عاشق ایثار - کرامتدی  محمد      
-------------

ای هیئتین اهلی سیز ه جا نیم اولا قربا ن    
سیز عشقوزی مر دا نه ائدین عا لمه اعلا ن    
نا بود او لا جا خ دشمنِ اسلا میله قرآن      
چو ن حافظ اسلام و شر یعتدی محمد      
-------------

گل  هیئته قو یما او لا بو هیئتی تعطیل       
وقتی  هدرا یتمه سن تاری ایله تعجیل       
هیچ کس سنه بو اشلری بول ایتموری تحمیل      
فو ت ایلمه بو فرصتی عزتدی محمد  
----------

من یا د ا ئلد یم کرببلا ده سیز ی  هرآن     
بو هیئتی ایسته سوئله دیم قبر ن حسین جان     
بیرو قفه گلا خ هیئتیله قبر یو ه مهمان      
عر ض الییا خ عشقوز  بیزه  نعمتدی محمد      
-----------

من یادگارام آدینا قربان اولا جانیم  
 اسلام دینینه واردی منیم دیلدن ایمانیم  
مهدی بالاسی دور امامیم رو ح و روانیم    
اما  بولورم طیعیمه  - قدرتدی محمد      
------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۴ ، ۰۷:۰۲
حاج محمد یادگاری

  

ولاد ت حضر ت رسو ل اکر م (ص) و  7 دی  سال 88

====================

طایر طبعیم گنه شا دو خراما ن اولو ب

دشمن قر آنیمیز خوار و پر یشان ا لو ب

عد ل چرا غی یا نو ب ظلم  چرا غی سو نو ب

خا نه ظلم وستم دهریده و یران اولو ب

-----------

ماه ربیع الا ولین هیفد ه هی عا م فیل

دشمن دینین او لو ب گو ز لر ی کور ذلیل

مژ ده وئرور عالمه رو ح الا مین جبر ئیل

گلد ی جها نه بوگو ن پر چم شرکی یخان

جهل و خرا فا تید ن امتینی قو ر تا را ن

--------------

عالمه قو ید ی قدم تاج سر  عالمین

نو رید ی گو ید ن یا غو ر شا دید ی ا هل زمین

ا فضل پیغمبران اشرف عرش برین

آدی محمد ( ص) او زی  نا شر د ین خدا

احمد و محمو د آ دی  بیر لقبی  مصطفی

-----------

بو تا زا مو لود دا باخ سن شر ف و عزته

رو ح الا مین سعی ا ئدیر تا یتیشه خد مته

کل ملا ئک  گلو ر  نا یل ا و لا رحمته

عده ای گو ید ن انورعد ده ایده پر  وو رور

خضر یله الیا س گلو ب حاجت آ لا در وورو ر

-----------

بیز ده گلون درگهین مثل گد ا لردویا ق

فا طمه نین جا نینه حضر تی بیز آت و ئیا ق

شام و بقی کربلا عید یمیز ه ا یستییا ق

بیرتیر یله اوچ هد ف دو ز د ئسه ا نسا ن وو رار

بیرصلو ا ت جلی رو حینه ایله نثار

------------

نور جما لی بو نو ن عالمی حیرا  ن قو یو ر

بیر دفعه گو رسو ن یو زو ن نو ح شیر ین جان قو یو ر

مقد می آ تد ا یوز و ن حتی سلیما ن قو یور

ما تید ی یو سف بو نو ن گرمییه با زا رینا

هر نه یین ایلر فد ا بیر دفعه د ید ارینا

----------

گو ر نه عنا یت بیزه لطف ایلییو ب کردگار

حبی بو نو ن نا رید ن امتینی قو تارار

محشر او لا ندا گلو ب امتینی آختارار

هاممی پیا مبر قا لار حشرید ه ئو ز حا لینا

تنها بو دو ر که قا لار امتین احو الینا

------------

در گهینین خاکینی سیلما قا سارا گلو ر

دایه بو طفله او لا مر یم و حو ا گلو ر

آ منییه  تهنیت سو یلو یه لعیا  گلو  ر

رو ح الا امین مژ ده شا دی و ئر ور عالمه

سو یلو ری شیطا ن بلیم سیند ی با تو ر ما تمه

-----------

نور ی منور ائدیب دنیادا هر ظلمتی

سو ندوروب  آتشکده آتشیی  حکمتی

سیندیلابتلاربو تون فخر ایلسین امتی

معجزی  خشک ایلد ی سا و ه د ه کی دریا نی

سیندی تو کو لد ی یئره کا خ شا هین ایو انی

-----------

تهنیت عرض ایلییور  رو ح الامین داوره

گویلرین اهلی گلو ر یئر د ه بو طفلی گو ره

جنته وارد اولارکیم بو نا گرد ل و ئره

هاممی کتبد ن بو نو ن قرآنی دور معتبر

تنها پیا مبر بودور ایلد ی شق القمر

---------

یو ز ایله اعجا زیلرگو ردو لر عورت کیشی

بولدو له تبلیغید ن یو خ سا واآ یر ی ایشی

با شینه کو ل تو کدو له وو ردو لا  سیندی د یشی

حیف او لا کور او لدو لا گو ر مه د یلرصبرینی

در گهینه اود وورو ب بو لمد یللرقدرینی

---------

ظلم و شکنجه ائدیب حضرتی چو خ ور دو لار

نسل بر ید ه خطا ب ایتد یله آ د قویدو لار

سو ره کو ثرگلو ب هاممو سی خو اراولدولار

جا نه گتو رد ی بو نی مکه ده او باشیلر

دشمن سر سخت او لو ب  جهلیلر عمرا سیلر

----------

سن دئمه عمرآس ئولو ب دهریده شرمند ه دی

رشدی کیمی چو خلاری وار او نا تای   زنده دی

موش کیمی سور اخلارا حتی پنا هند ه دی

عمر لری قو رو تو لار گو شه سو را خیده

زند گیدن هیچ بیر ی  گور مو  یاجا خ فا ید ه

----------

هر کیم اها نت ا ئد ه قر آ نا  شر عه دینه

جر مو دی مثل تو یوخ دا ئمی گیر سین نینه

ایلد ی رهبر او نو ن حکمینی تمد ید گنه

رشد ی سا تو ب دینینی با ده وئریب عو ر ز ه سین

حققید ی سو را خید ه میل ا ئله سین فضله سین

----------

نطفه  سی نا پاکلا رین درسینی شیطا ن و ئرور

اسلا ما- پیغمبر ه- دینه اها نت ا ئدور

عمراس ورشدی لرین داهینی داعش گئدور

داعش و تکر یتیلر حد و حدو دان گئچر

شیعه لرین قانینی سو کیمین او للار رایچر

-----------

لعنت الله گله غاصبه هم شیطا نا

بیرده او وجدان ساتان دینسیز عربستا نا

گور نجه ایلورکمک داعش بی وجدانا

آل سعودو ن جیبین  آججا گئدیب دو لدو راق

ئو ز الیمزله گلو ب شیعه لری ئو لدو راق

----------

ایند ی بو عالم تازا  بیدار هو شیاراو لو ر

غا صب و شیطا نیلر با خسا ق اگر خو ار او لور

اما سعو دی تازا  کا فر یله یا ر او لو ر

صدا م و قذا فینین را هینی الا ن گئدیر

کشور  سو ریه ده گوربو شرف سیزنئدیر

------------

بو للارا تا ی چو خلاری ایند ی بوایراندا وار

حتی که چو خ چو خ خبیث ترلری تهراندا وار

سهلدی تهرا نیمیز بلکه هر استا نداوار

دینیله  قر آ نید ن عده ای دو شدی او زاق

سا لد یلا ر عا شور ید ه بی حیا لار ا تفا ق

----------

داش او لار ین با شینه گو رنجه آللا ند یلار

هم  وطنی هم دینی سا تد یلا تا ولا ندیلار

تا بع شیطا ن او لو ب فا قد وجدا ند یلار

او لد ولا عاشو رادا لشگرقوم  عناد

ووردو لا او د پر چمه قر آنا اهل فساد

------------

مکر لر ین بو لدی چو ن رهبر والا مقام

ملتی آ گا ه ا ئدیب   مثل خمینی اما م

سو یلد ی بو سنگر دیند ه ئو لو نجه و ارا م

سا غ الیمی و ئر میشم صو لد ا و ئر م  حا ضرم

دشمن دین نیلوری  من بو لو رم نا ظر م

-----------

گلد ی دا یا ند ی او دا مثل اما م  صحنه ده

ایلد ی اعلا ن بو نی حتی نما ز جمعه د ه

ایستد ی خا ئنلر ه حجتی اعلا ن ائد ه

حمدو ثنا ایلد ی او ل حق داور ه

عرض ایلد ی مهد جا ن امداد ایله رهبره

-----------

چاتماموش اتمامینه رهبرین حق  سوزلری

گئیدی کفن اگنینه  حتی او گو ن یوزلری

اشگیله عاشقلرین دو لمو شودی گوزلری

سو یله دیلر جان فدا ایلییروک ر هبر ه

کو ر ائدروخ ها نسی گو ز چپ با خا بو سر وره

--------------

تجزیه تحلیل ایله عر ضیمی اهل سخن

با خگیلا ن عبا سیله بو ندا او لا ن فر قه سن

او د ئد ی گل یا حسین – بو دئدی یا  ا بن الحسن

سو یلد ی لبیک بو نا ملت ایرا ن تما م

گلد ی او نو ن داد ینه اللر ی بیلد ه  اما م

-------------

با شینین او سته گلو ب گو ردی  دوشوب قو للاری

شادلیق ائدور عرصه ده گو ردی اما م او للاری

بیرگوزون عبا س آچور گو زلو روری یو للاری

گور مه سین هیچ کیمسنه  یارب اوجور قارداشین

گور دی که آماده دور  چو خلاری  کسین با شین

-----------

خا تم پیغمبرا ن رحمت  للعا لمین

صا د ق آ ل عبا  نا شر دین مبین

جان علی فا طمه- جان حسنلن حسین

راضی بو گو ن او لما یو ن شیعه لریز خوار او لا

کا فر الیند ه گنه مسجد الا اقصا قا لا

-----------

بو سوزی یاز یادگار سندن او لا یادگار

سو زلرین او لسا قیزل گر کساد او لسا بازاز

مشتری او لماز سوزه ن  جوخلار ائدرالفرار

ارزیشی هربیر زا دین بسته دی با زارینا

شا عر ازلده باخا شعر  خر ید ار ینا

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۲۱:۳۲
حاج محمد یادگاری

 

این شعر درولادت حضرت رسول اکرم (ص) در هیئت عزاداران

حضرت ابوالفضل یکا نیان مقیم تبریزخو انده شد

============================

====================

عزت قر آن محمد – سرور خو با ن محمد   
روزمو لو دوزدی ایلون - بیزلره احسان محمد 
ایلسو ن حی  تبار ک –  بو ایکی عید ی  مبار ک

یارسول الله مدد - یا  نبی الله مدد-((یا محمد (4)

-------------

سن حبیب لم یزل سن  -  صادق او غلو ن علمَ دارا  

هفته وحدتدی–همده ایکی مو لو دِ دل آرا

آمنه خاتو نه سو یلر- تهنیت  مریمله سارا   
لطف ایله بو جمعه  سن بو ل -دینیله قرآن محمد   
ایلسو ن حی  تبار ک –  بو ایکی عید ی  مبار ک

یارسول الله مدد - یانبی الله مدد-((یا محمد (4)

------------

یا حسین لبیک لبیک دنیادا فریا دیمیزدی
افتخارایلر بو شیعه شاه دین هر زادیمیزدی    
قار داشی عباسه قربان  آدی دیلده یادیمیزدی                       
شا عری  سیز لر ائدیبسوز- شهر ه  استا ن  محمد  
ایلسون حی تبارک – بو ایکی عید ی مبار ک
یارسول الله مدد - یانبی الله مدد-((یا محمد (4)

------------

کر بلادن اوتوری  بوللار -با شیله جاندان گئچه للر

حقی با طلدن بو لو رسن- عاشقان حق سئه چللر

چو خلاری  شهد  شها دت -حتی کو ینده ایچه للر   
کر بلادن او تر ی قو یما- دللر او لسو ن قان  محمد  
ایلسون حی  تبارک – بوایکی عید ی مبارک
یارسول الله مدد - یا  نبی الله مدد-((یا محمد (4)

--------------

گر بلایه او ل عاشق-  فاطمه -او غلی حسندی   
صادق  و سجاد  و با قر-    بیر ده سن تک بت شکندی     
هک اولا ن دللر ده  طاها – حب عشق ینج تندی   
کر بلادور کعبه دل -رو ضه رضو ان محمد    
ایلسون حی تبارک – بو ایکی عید ی مبارک
یارسول الله مدد - یانبی الله مدد-((یا محمد (4)

--------------

ایستییور بو هیئت اهلی -بیر برات حج سیزدن   
بو دعانی گل قبول ایت -سن حسینو ن جانی بیزدن    
جان زهرا سالمو یو ن  سیز -هیئتی هیچ مو قع گو زدن   
سن بالا ن  صادقلن ایله- بیزلره احسان  محمد 
ایلسون حی  تبارک –  بو ایکی عیدی مبارک

یارسول الله مدد - یا  نبی الله مدد-((یا محمد (4)

----------------

آگهم او لماز بو سو زلر- شانوه زیبنده قابل
رحمت ا للعالمین سن –من ولی بیرفر د سا ئل  
سا ئلین آدی محمد – یا د گار ی اصل  فا میل     
هر نه وار ین ایلییندور- آدوا قر با ن محمد    
ایلسون حی تبارک – بو ایکی عیدی مبارک
یا رسول الله مدد-یانبی الله مدد-یا محمد (4)

--------------

لطف  عنا یت  ایتمو سن سن - بو مقا مه یتموشم من 
شا عرآ ل محمد - آدیمی  ثبت ایتمو شم من   
ها نسی پرچمده محمد -آدی گورجک او پمو شم من   
هرایکی دنیا بسیمدور-نو حه خوا ن یا زسان محمد 
          یا رسول الله مدد- یانبی الله مدد-یا محمد (4)     

    ایلسون حی تبارک – بو ایکی عیدی مبارک
------------------

بویکانات مقیمین- هیئتی  آدی ابو الفضل    

     علتی واردور  ائدللر –دائما یادی ابو الفضل 

هر نه مشگلده بو لارا - ایلر امدادی ابو الفضل  

بو للاری سا لما نظردن - سن بول اول قرآن محمد

یا رسول الله مدد-  یانبی الله مدد-یا محمد (4)

ایلسون حی تبارک –  بو ایکی عیدی مبا رک  

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۱۸:۱۸
حاج محمد یادگاری

         

    

اُحذرگم اهل النفاق = از دو رویان  دور باشید امام باقر (ع)

((جهاندا تخم مرغی ساده ویک رنگ بو لمو شدوم ))

(( او نو نداکور نگین رد ایلدیم رنگین دو تاگوردوم))

((ازروح روان استادمنعم اردبیلی))

===================

ریاکار ین الیندن

==========

قلبیم آ لو شو بدی بارالها-بیرعده جماعتین الیندن 
دنیانی دو توبدی ابر تیره –پستی رذالتین الیندن
فاضللره تنگ اولوبدی عالم-  اربا ب جهالتین الیندن 
مسجدده قالمو یو ب قدا ست –هر گو شه ده غیبتین الیندن 
منبر داریخو ب مناره آغلار - بیهو ده نصیحتین الیندن    
-------------

یازدو ق اوخو دوق ایگیرمی بش ایل گو یا هامو سی اثرسیزاولدی   
حلواکیمی سوز پیشیردی شاعر-بوجامعه ده شکر سیز اولدی  
دوز یوللاراکورپی یو خدی گو یا –عر فان آغاجی ثمر سیز اولدی     
علت نه دی بولمورم فسادین -یوللاری بوتو ن خطر سیزاولدی
دوز کسبه علاقه کیمده او لدی-  درد  آ لدی طبا بتین الیندن 
------------

تکرار مکرراولدی دائم-بو ملته طرززندگانی   
یول با غلیدی شهر شور عشقه –اندیشه اولد بدی با یگانی  
شایسته لرین یئرین دوتوبدی –تبعیض و تملق و تبانی    
هیچ کس اولا بولموری ستاره – زنجیره چکو بلر آ سمانی  
خوش حالینه ئو لدی گتدی هر کیم-   راحتدی بو ذلتین الیندن     
--------------

دوز دور که  چاتوب رفاهه  آدم –اما ئولو ب اصل آدمیت    
سطحی نظر اولدی بسکه ملت—سیر تلره غالب او لدی صورت   
رحمین قورو یوبدی خول بو داغی – افسانه مثالی دورکرامت   
اوچ قارداش ئولو بدی یوخدی قبری وجدان وعدالت و شرافت  
شایدده او لو بدو لار فراری   مین ئو زلی جماعتین الیندن   
--------------

هرکس دئدی واردی احتیاجیم-دوندردی یوزون تانیش یاداولدی 
کیم با شرف اولدی دوزدانیشدی بیچاریه دوزلوک ایراداو لدی 
بورسمیدی آلچاغاهمیشه-اوزگه چورگینده چو خ داد او لدی   
کیم با شرف اولدی دوزدانیشدی بیچاریه دوزلوک ایراداو لدی 
چوخ لطمه گو رو بدی خلق ایران -کمبو د عدالتین البیندن   
-------------

رهبرده بویوردی رحمیز او لسو ن –بیرعده ولی عناده گتدی   
نیرانی قبو ل ائدیبدور اوللار-زحمتلریده  هو اده گتدی  
بو ملتی چاپدی بی حیالر –نه عرزه قالو ب حیاده  گتدی    
قان وئر دیله اما اول شهید لر-عشقیله اولار جهاده گتدی   
الاندا اولار ائدله ناله او قو م خبا ثتین الیندن                       
----------------

بیرعده مین اوسته گتدی چخدی  بیرعد ه ایده جمع ایتدی منلیک    
بیر عده شهید گلدی باشسیز- بیرعده ایده ائدیبدی شینلیک    
اوللار تانینوب گر ک آسیلسون- بو حکم اگر چه اولسامنلیک
بیر عده ای قصر لر دوز تدی –بیرعدده تاپمادی کفنلیک
نیلو م او رگیم گلو بدی درده  بویئرده اطاعتین الیندن

------------------

طاعت ائدروخ نه امر ایتسه- دوز مصلحتی او یا خشی آنلار    
چو ن دینه فدا الین وئریبدی –قو یماز با تا یئرده پاک قانلار     
امر ایلسه د ا عشین تو که للر  - قا نین یئره عر زه لی جوانللار

او حکمی وئرر اوکنز ایمان-گر قو یسا شیو خ نهر وانلار      
رهبر او رگی دو لو بدی قانلان   بیر عده کثا فتین الیندن

--------------

گوردیله هوا بیر آزدو ماندی – اول عده ایکه مثال قو ددی

حمله ایلیو بله  بی حیالر –هر کس کیمی گوردی دو تدی ییدی 
با خمو بلا او لارحلال حرامه –هر نه گلوب حتی  او للار او تدی    
بیر عده ای بی طر ف لر اما-آهسته گئدیب ائو ینده او تدی      
نه عار الیو ب نه ده اوتاندی -حقیله حقیقتین الیندن

---------------

ای امت باوفای اسلام –قرآن بیزه سنگر شر فدی    
تقواو عدالت و شرافت-ارثییه  شاه لو کشفدی    
نیلو م که بیرعده وصله مثلی-بوملته مایه اسفدی
قارداش تانیماز مقامه خاطر –دشمن قبا قیندا بی طرفدی    
آل دینینی الدن آ لما اما--کر سی ریا ستین الیندن         
-------------

با خما شهدایه جبهه لرده-قانه بو یا نو بلار عزت او سته   
ناموسیمیزی گوروب خطرده باشدان چوخی گئچدی غیرت او سته   
انسان تانورام گئچر وطندن-آنداولسون حسینه شهرت او سته
ئوزجیهه سینه خیا نت ایلر –وهابی پست نکبت اوسته  
اسلامه چاتوب خطر همیشه عفریت خیا نتین الیندن    
-------------

هر کس اولا اهل عبش و عشرت –واضحدی کی با لیاقت او لماز
حیوان کیمی باشی آخورینده-او ندان برینه حمایت او لماز  
همسایه هو د و یو نس او لسا-حقه باش اگوب هدایت او لماز   
انسان که یئدی حرام لقمه –معلو میدی او ندا غیر ت اولماز

انسا نین آلار حر ام خو اری او لده شر افتین الیندن       
----------------
آیا ائلیبسو ز هیچ تفکر –باعث نه دی خوار دور عربلر     
علت بودی روز وشب یاتو بلار-غفلت یو خو سو ندا بی ادبلر       
رقاص و شراب و تارو تنبور-آماده دی صبح او لو نجا شبلر

اسلامی سا تو بدو لار یهو ده- بش فا حشییه ابو لهبلر  
آزاده لرین امانی یو خدی  اشرار حکو متین الیندن       
 ------------

ته مانده  نسل ابن ملجم-دایرالییو بله نهر وانی
اهر یمنی  مقتدا بو لنلر –ملحد تا نو یو للا شیعیا نی   
فتوا وئریلوب که مستحبدی-   هر کس تو که بو لسه شیعه قانی 
امکان تاپا بو لسه لر یخاللار-محرابه دو باره مر تضانی  
چو ن سیلی یئریبدیلر همیشه   - هر یئرده بو ملتین الیندن     
--------------

واضحدی کی شیعه ال چکنمز-قاندان یازیلان روییه سیندن   
دوزدور کی یهود  شیعیا نو ن – بهره  آپارو ب تقییه سیندن    
دوزدور که اولاردا -واردی کینه-خیبرده علی قضیه سیندن     
اما گئچه بو لمروک بو دفعه –زهرا هله یو خ رقیه سیندن     
بیرتو دهنی یئیر وها بی-  قاره گئین امتین الیندن 
-------------

با نی بوسو زه رقیه او لدی –چوخ گورمه بیزه او نی خدایا
ویرانه ده گو ز یا شین  توکر دی – گل صورتی او سته مثل دریا 
سسلردی باباداریخدی قلبیم-سن سیزمنه تنگ دور بودنیا 
گل هاردا سان ای عزیززهرا –گوزلر سنی بوکنیز زهرا 
قو للاریما چوخ دگو بدی قمچی عمال شقاوتین الیندن  
--------------

خیمه قاباقینا قول وئردین-گللم سنی شامیدن آپارام
بیلسم گله جاقسان هانسی یولدان-گوزیاشی توکوب یولی سُوارّام
قو لاریمون آچسالارطنابین- مین داغ آرا میزدا او لسا یاررام

گلسن اپرم دوداقلاریندان-منده بوعذابیدن قوتاررام
ئو لسم با با   بوخرابه یئرده-دینجلم اسارتین الیندن

--------------

ویرانسراده نیمه شیلر-قیزلار ییغیشا ندا هئیئتیم وار 
اکبر او خو نانداآغلارام من-چونکه اوناچوخ محبتیم وار
رو ضه ولی اصغره چاتاندا-غش ایلییرم مصیبتیم وار 
اما ئو لو م ایسترم خدادن- چو ن عمه  مه چوخ اذیتیم وار 
قارداشینه کوراولونجاآغلار-قاچماز باجی محنتین الیندن

--------------

شامین یو لی چو خ چتین یو لیمو ش-مینیو ل دئریبیب او یولدائو لدوم   
قاچدیم تیکان او سته پا بر هنه-غمدن دل ماسو انی بو لدو م   
گلسه ن منه گوشواره آلما-گوشواره نین اوسته چوخ دوگو لدوم

گلدیم گجه مقتلین بو لورسن بیر دفعه با با ئو لو ب دئریلدو م

غارت گو نی مین غم و مصیبت چاتدی منه زینتین الیندن

-----------

شامین با با قیزلاری گلنده-قلبیم سیخیلورخجالتیمدن     
هرکس گی نجیب با شر فدی-تعریف الییرشهامتیمدن
چوخ چو خ ائدرم بابا تشکر – من عمه مون دوز اردا تیندن
افسو س او لا بعضی قیزدا واردی-لذت آپارار شما دتمدن  
جنتده منیم شکا یتیم وار – زهرایه شمادتین الیندن

--------------

غفارینین افتخار ایلر -گر نوکر ی اولسا یادگاری       
استادیدی  اهل اردبیلدی-   حق یا زما قا وار او نون چیخاری    
عفو ایلییر  حتمی گو رسه بو لسه- اشعاری اولو بدی دستکار ی  
بو بارده هر نه دو تسا تصمیم – ا یتسه منه  وار  دی اختیاری

چو نکه بو لوری ارادتیم وار -حسلنمز ارادتین الیندن

------------

من یادگارام نه قدری یازسا م غفاریه رتبه ده چا تانمام     
غیر ت قانی وار دامار لاریمداچون تعصب  سلامی آتانمام     
من خاطر میزیبله ریا ست -اوز دینیمی دینارا سا تانمام   
گورسم گنه دینیمه خطر وار –با لشده باش ائو ده من یا تا نمام   
شکر اللاها اولدی آخر آزاد -  ایران او جنا بتین الیندن

------------

روحی امامین گوروم خدایا جنتده همیشه دلشاد او لسون    
بو قانلار آخو بدی تا که ملت- ایرا ن زمینده  آزاد او لسون  
گتسون بولارین یولون جما عت- آکاهی تاپوب هم ارشاد اولسو ن      
لازمدی شهید لرآدی گلسو ن- هر محفل انسده یاداو لسو ن

دشمن اوزیده گلردی جانه – بو للارداکی غیرتین الیندن  

 
تقدیم ائدور م بونئچه بیتی  قیخ سگیز عزیز با وقاره

بو للار یکاناتدان او لدی اعزام دربار  حضور بزم یاره
شورالدین و گر زعلی آناسی -ئولدی ولی  تنده گیتدی قاره
میر جعفرو  - میر زعلی – لطیفین  گل یبکر ی گلمدی   دیاره

مفقوداثر بو بش تن او لدی - غم چکدیله فر قتین الیندن 
------------------

جوت جامعی /آفتابی -جنگی/ آدلاری همیشه لیک واراو لدی    
قر بانیله اژدر-  اوچ عراقی- انصافدی یازام اولار خوار او لدی
اژدر له– هادی – بو ایکی قارداش- دنیا او حصاریه داراو لدی

سید عزیز یله- میر حسینه – اسفندیارحکمعلی یار او لدی  
غفاریله -میر مصیب- اولماز  ناراضی   حقیقتین الیندن

------------------

ابراهیم آدی -مغلو اهلی – شهرو د سعدیلی- مر ا می عا لی

سید آقا - میر ولی- برادر=سید رحیم آلدی خو ش  مدالی

میر نادر و رستمینین او لدی -القان او جبهه ده جمالی

احمدله اومعصو مو ن هایا ندا- سن سو یله گیلن ا و لار مثالی

رحمان  - رضوی – حسینی – پر ویز اجر آلدی صدا قتین الیندن

---------------

آهنگری- حقی- بر گشا دی- آد لارینی یازماسام روادی  ؟

ابراهیم -حسنله - بیرده نوری-  هر آلتیسی یار با وفادی

هر تک تکی عر ض ائدردی الله- جبهه بیزه خاک کر بلادی

فخر ایتدی یکانِ  علیا اهلی –سویلوب بولارا جا نیم فدادی

قور تو لدی ایکی جها ندابوللار- واللا هی  مشقتین الیندن

-------------

بو شعریده ایستو رم یاداولسو ن بو آلتی شهید چارکسندن 
قربا نعلی شیخ بگلو- محبو ب- یارا ن عزیز پبج تندن 
میر زالوشهید دین و قر آن    –بیر ده  ایکی با وفا حسندن     
هر آلتی سیدا دفا ع ائدیبدور – اسلامیله  با وفا وطندن

صلوات سو ئله بو لاراهرآن - دو ت دامن عصمتین الیندن

--------------

اشعار نه قدر بو لارا یا زسام – بیر قطره دی دریادا ن مثالی

بو للار گزوری الان بهشده- راحتدی شهید لرین خیالی  
اعو انلار ینا اگر چتیندی – بیر عده سنین غم و ملالی

قاره بزنو بدی طو ی اطاقی  -  قبر ینده ولی یا تو ب یارالی

با جی لاری هی گلر نوایه – دنیادا کی حسر تین الیندن

-------------

بو شعر لرین یا زوبدی نصفین-او ل شا عر پر توان ما هر
تقدیر  دئسم او نا وارحقی –بو دل دئما قا  او لو بدی قاصر      
من عر ض ائلرم فقط سا غ او لسو ن-  الله او نا هاردا اولسا ناصر     
ای کاش گورم گلو بدی بیرگون تبریزده او لو بدی بیزده حاضر    
من فخر ایلرم او پم همیشه – دریا ی کر امتین الیندن

======================================

به تمام شهدا مخصوصا به چهل هشت تن شهید یکانات سلام

================

1-مظفر جنگی 2-میر قربان بهادری3-احمد محمدی

4-میرمعصوم جعفر ی((5-سیدآقا غنی زاده6- میرولی غنی زاده دوبرادر

7-میرحسین ذاکری 8-میرعزیزذاکری9-اژدرحیدری 10-میرابوطالب جامع

11-میرعلی اکبررضوی12-((غفاریادگاری 13- میزعلی یادگاری دوبرادر

((14-میر اژدر غینی 15- میر هادی غیبی دو یرادر ))

16-میر جعفر رضا یی 17-میر لطیف غیبی 18-گرز علی محمد زاد ه 

19-شو رالدین پیری //این  شش نفر مفقو دالاثر میباشند /

20-میرعبد الله جامعی 21-رضا رستمی 22-حکمعلی پیری

23-میر مصیب ها شمی 24- میرعزیز حمزه لو25-میکا ئیل آفتا بی  26-رحمان خدا بخشی

 ((27-((ابرا هیم مظاهری 28-چنگیز بر گشادی 29حسن جانجا نی

30- پرویزنوری 31-علی اصغرآهنگری32-اسرافیل حقی اسرافیل حقی(( شهیدان یکان علیا)

33-(شهرودبر جلو-یکان سعدی)) 34-حسین عراقی 35-محبوب عراقی

36- ابراهیم عراقی -(3- ایراهیم یکانی مطلق(مغللو) 38-پرویز نعمتی

39--محبو ب شیخبگلو  40-قر بان علی شیخبگل14-علی میزالو  42-قادر حسن راده

43-حسن حسن بگلو 44-حسن ولی محمدی((شهدای چار کسن))    45-میر حسین حسینی

  46-میررحیم یکانکهریزی 47-میرمحمدصادق حصاری 48-اسفندیارپیری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۱۳:۰۵
حاج محمد یادگاری

احوالات مسلم ابن عقیل سیف بنی هاشم در روزه عرفه

 =======================================

 مزمت کردن اهل کوفه را در پیمان شکنی

==========================

==========

ای آ دلار ی کیشی کیشی لیقدن خبر یز بوخ
من شهریز ین قو نا قی   فتو ت سفیر یم  

----------------

نا مه یازانلار هار دا قالو بسوز وئر ین جو اب 
سوراخلرده موش کیمی ایتمیو ن دا خواب
-----------

سیز  اشبح الرجالسیز نه واقعا رجال 
گو رمو ب سیزین تارلاریزی دنیا تا به حال 
---------

خشگ او لمو یوب جو هر امضالاریز هنوز 
اما وفا لاریویزی تیز ایلدوز بروز  
------------

بی حد مسلمه ایلدوز رنج و آ زاری

گو ردوز نئجه گزوردی سوسوز کوچه بازاری 
-----------

پیمانی سیندریب او زوزه  ائلدوز جفا
دنیادن اوتری ایله دوز اقبازی سیز فنا

--------

 پیغمبریز دئیوب قو نا قا حر مت ایلییون
حتی قو ناق کا فر اولاخدمت ایلییون 
-----------

امر پیامبره ئو له سوز طاعت ایتمدوز

سیز ئوز قو نا قیزین یئرینی راحت ا یتمدوز     

----------

سا تو ز عقیلین او لو نی مر جا نه  او غلونا

تا پشوردوز آ شنا لر ی بیگا نه او غلو نا
---------

بیر کیمسه یئر و ئر ه منه سیزده تا پو لما دی 
مسجد بو شا لد ی بیر نفر ی حتی  قا لما دی 
---------

همت یوخو ز غیر تید ه و ئر میسو ز با دا

سیزاو خسو سوز د نیا د ا او هرزه آر وا د ا 
----------

انصا ف دگل کیم سیز ی عو رت حسا ب ا ئدر
وار عو رتی غبطه او نا شیخ شا ب ائدر
---------

عو رتده حجب وار دی حیا واری سیز ده یو خ
عورتده حجب و حیا واردی سیزده یو خ
---------

مند ن  حما یت ایلمه دو ز عار او لا سیز ه
روز جزا یئریز او یانان نار اولا سیزه

---------

او طو عه جه او لمادی افسو س غیرتوز

بد نا م یا زیلد ی صحفه تار یخه شهر تو ز

--------
وار فا طمه غیر تی الحق طو عه ده
یئر و ئر دی حا می او لد ی منه شهرکو فه ه 
----------

وئر دی  سوزو ن تما مه دئدی خو ار سیز بولو ن
او لسو ن او طو عه نین لچکی با شیز ه ئو لو ن 
---------

سو را خیلر ده مو ش کیمی دا لد ا لا نما یو ن
در ک ایلیو ن بو مطلبیمی سهل سا نما یو ن 
----------

بیر سوز وار یمد ی سیز ا و نی  یا ددا ن چیخا تما یو ن
کر ببلا د ه اصغر ه بار ی او خ آ تما یو ن
---------

مند ن حما یت ایله مدوز عیبی یو خ هله 
قویمو ن وورا اصغر ه او چ پر او خ حرمله
----------

سیز دو غرو یو ن  قا سمی  عبا سی  اکبر ی 
او چ پر اوخیله  او خلا میو ن اما ا صغر ی 
------------

دو ند رمییو ن قا نه ربا بین سر شگینی
یو خ  عیبی او خلو یو ن  ولی عباس مشگینی 
----------

عبا سینین قو لار ینی سا لساز عیبی یوخ
حتی او نو ن دوره سینی آ لساز عیبی یوخ
---------

وجد ا نیز او لسو ن با ری عنا د او سته دور ما یو ن 
غیر ت ا ئد ین رقیه سینه سیلی وو رما یو ن 
----------

هیها ت بیر د ه د هر ید ه  گلسو ن سیز ین  یو زو ز 
سا تدوز حسین سفیر ینی بی دینیلر او جو ز 
---------

سیز دن کمک  ا یسته مر م  بو رد ا او خلا نا م 
مسلم آ دیمدی سیف بنی ها شم  آ دلا نا م 

================

==========

((حاجت سیزه یوخو مدی منیم من حسینچییم))

 ((قربا ن حسینه روح و تنیم من حسینچییم))
===========

قلبیم قا نیله گلشن  دینه سو وئر میشم
اوز قا نیمه گر ک بئلئنیم من حسینچییم
-----------

هر چند یا ره چو خ یتیشو بد ور و جو دیمه
آ لمو ش آ را یه قا ن توکه نیم من حسینچییم
-----------

او لسو ن او زا ق گو زوند ن ابو الفضلین ای خدا
کا ش بو لمه سین او صف شکنیم من حسینچییم
----------

مین دفعه ذبح اید ه با شیمی د شمنیم اگر
ذکر یم حسیند ی دیلد ه منیم من حسیچییم
---------

بیر د فعه اوف دئسم بلی نقصا ن د ورعشقیمه 
دا مه سا لوب اهریمنیم من حسینچییم
-------------

زوره با ش اگمییو بد ورآ قا م منده اگمر م
درس اور گئد یب اورگه دنیم من حسینچییم
-----------

کیم دور زیا دین او غلی او نا ایلییم سلا م
منع ایلییو ب حق دئینیم من حسینچییم
-----------

خللا ق او نو ن عشقینی قلبیمده هک ادیب
و ا لله حسیندی  دل سئو نیم من حسینچییم
-----------

ایتمه م عو ض عا لمیله من بو عشقیمی
ئو لسه مد ه او لما سا کفنیم من حسینچییم
-----------

فخر ایلرم حسینه اولام او لین فدا
دو ز سو د وئر یب سو د وئرنیم من حسینچییم

----------

با غلا نسا اللر یم گئد ه  دار او سته گر با شیم
بیر کلمه دور منیم سخنیم من حسینچییم
-----------

من کو فه نی چو خ سئورم واردور علتی
چوخ اولسابور دا گر محنیم من حسینچییم

-----------

چونکه عموم بویئرده اولوبدود شهید دین

بو یئر او لا کاش و طنیم من حسینچییم
----------

باد صبا حسینه یتو ر بو پیا میمی
گلمه دئنن سولوب چمنیم من حسینچییم
-----------

ای کا ش اما م گلمویه اما اگر گله
گلسین ایا قینه دو شه نیم من حسینچییم
--------

پیشو ا زینه یوز او سته سو یو نم خدابو لور
گلسه او یو ل گوزلویئنیم من حسینچییم
----------

قربا ن کسه لله  رسمد ی رهبر گلن  زما ن
گلسو ن بوبا شی وار کسه نیم من حسینچییم
---------

با شم او نون کا ش ایا قی آتدا ذبح اولا
دیلد ن او دور ایستییه نیم  من حسینچییم
----------

فد یه تا پا نما دیم او لا بو با شید ن عزیز
بو باش او نون کید ور نه منیم من حسینچییم
-------

بیرجو ت با لا م او لسا فدا بیر جو ت او غلو نا
او لما ز یو لا گو زتیکه نیم من حسینچییم
---------

یازدیم امامه نامه  که بو شهره گلمه سین 
سو زاندی قلب پر محنیم من حسینچییم
-----------

پیما ن شکند ی کو فه لیلر گلمه سین بو را 
الله بو لا را اولدی قئنیم من حسینچییم

----------

بو لد وم عمو م کو فه ده الا ن نه لرچئکوب
یو خد ور الا ن سلام ائدنیم من حسینچییم
------------

بدنا م قا لدی صحفه ئ تار یخده آدلا ری
یو خد ور هر ا یمه گله نیم من حسینچییم
---------

سو یلر بو یا دگار ی قا پو زدا ایتم حسین
   عار ا یلییورد ئسو ن د هنیم من حسینچییم
==============

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۴ ، ۲۱:۰۷
حاج محمد یادگاری

 

شهادت امام جعفر صادق (ع)واشاره به جنا یات داعش و.......

=========================

حضر ت صادق- اما م با وقار    
رخصت ایستر سندن الان (یادگار)

------------------

عار اولا منصور تک بی غیرته 
هتک و حر مت ایتدی سن شخصیته  

-------------

ایندی چو خ منصور وار ای مقتدا    
یو خ ایشیم منصورله- لعنت  بو للارا  
--------

بو للارین قان تو کما ق او لمو ش ایشلری   
قانیله آلو ده او لمو ش دیشلری   
--------

قان ایچو ب بوللار او لو ب از بسکه هار     
هاردا مظلو م اولسا بی دینلر بو دار   
-------

خط منصوری گئدر شو م دغا   
داعش و وّها بیان- بی حیا 

-------

امداد ایلر داعشه  آل سعود    
ریشه سین حتما کسر بیر گو ن ودو د    
-----

عده ای  آل سعوده یاردور         
عمر ه یه هر ایل اورا زوار دور       
--------

گو ر او پو للاری سعو دیلر نئلر    
شیعه نین یا شینه بمب ایلوب الر    
--------

ال اله وئر میش خبیثان زمان       
شیعه یا نی ایلسو نلر با غر یقان       
---------

بو جنا یا تدان خدا  آیا گئچر     
شیعه نین قانین اولار سو تک ایچر    

قلبیلر بو محنته هر آن اسر

شیعه نین حتی او لار با شین کسر
-----------

اتحاد یله نئچه قو م دنی

ایتدیلر ویران او لار سوریه نی

------------

بار الها نابو د ایله او للاری     
با غلی دور الا ن رقیه یو للاری   
------------

گو ر گیله سن ظلم او ل مر تد لری    
تخریب ایستو له او لا مر قد لری

------------

بو سوزی قوی من دئیوم بغدا دیدن    
داعشی تحریک ائدن شدادیدن    
-------------

اللا هین بیتی دئیر ویران او لا

کر بلا- سا مرا – نجف- سو زان او لا                  
-----------

قالمو یا قمدان مشهدن بیر اثر   
قبر زینده- اولا زیر و زبر   
-------------

اوّ ل ایو ان طلانی با غلادام

زائرآل عبا نی- آغلادام

-----------

حا جتی وئر مز کسی غیر از خدا

مر ده دن زنده مگر ایستر شفا

-----------

بو خرافا تلارگرک تعطیل او لا

قو یمارام من - بیر زیارتگه قالا

-----------

بو زیا رتگاهیلر هر هاردا وار   
دست داعشله  اولار تخر یب اولار   
------------

دنیادا داعش گرک مشهور اولا    
هاممی دو لتدن گرک پر زور اولا

-------------------

شر ک دور بیتی گئدیب شو ط ایلماق    
شر ک دور لبیک و لبیک سو یلماق    
------------

جان سنه قربان فر زند رسو ل

بیر بیله ظلمی بشر ایلر قبو ل ؟    
--------------

عالمه داعش سالو بدور ولو له   
قصدی وار ایرانه ده بیرگو ن گله
------------

گلسه لرایرانه او للار نیلروک

قو ش نجه بو غدانی دنلردنلروک

 -------------     

خام خیا ل ایلراوعده تخم شر

گلسه لرایرا نه گر بی دینیلر

----------

مرز ایراندان قبو ل ایت کیم گئچر   
هرزه او تک لشگر عا شو را بیچر    
----------

طفل کش اسرا ئیله چوخ ننگ اولا

بو گئنش دنیا او لارا تنگ اولا

-------------

قو رخو سو ندان حمله ایلر غززیه

تکیه ایلر توپ و تانک و نیزه یه   
-----------

بیر نفرایکاش او نا حتما دئیه
غاصبه حتما بو نو عی سو یلو یه       
-------------

ملت ایران  سنی نادان تانور

سهل دور نادان سنی حیوان تانور

------------

هر زه عو رتدور نه نه ن چوخدور ده ده ن   
نطفه سی ناپاک سن ای قان تو کن

-------------

دست آمر یکاده الا ن او ینو سان

سن خیا ل ایتمه که مر دم تاو لو سان   
------------

تو پ ادیب آمر یکا سنله قو ل وورور

قدرتی قالمو بدور اما شو ل وورور

----------

خو ش مثلدور بو سوزی چوخلار دئیر   
چا ه کن چا هدا- اوزو ن تنهاگو یئر

---------

او لما سا شیطان قالار سان پیس گو نه

جنگ آدی گلسه گییر سن سن نینه  
------------

بیر نفراو لماز سنه حامی اینان

صحنه ده تنها قالار سا ن او ل زمان

-----------

جان وئرر سن قود کیمی طوفا نیده

((یاد گاری )) یاز بونی دیو انیده 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۱۶
حاج محمد یادگاری