شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۷۱ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

احو الات اربعین

گزارش زینب به برادرش امام حسین 

=================

شا مید ن فا تح گلو ب دو ر یا حسین  غم  لشگر ین

ایستییو ر و ئر سین گزار ش قهر ما ن سر  لشگر ین

------------

امرایله چیخسو ن قبا قه یارو انصارون حسین

پیشو ازایتسون بیزی سر بازو پاسدارون حسین

پرچم آچسو ن با شیمیز اوسته علمداون حسین

لشگر یم ایستوررژه گئچسو ن قبا قیندا ن سنین

و ئر اجا زه من او پو م او ل ایا قیندا ن سنین

--------------

عرض ائدم اول  گرکدور  من گزارش محضرن

تا بو له سن نیله دو خ بیز دشمن کین پر ورن

حتما احسن سو یلو یر سن بو و فا لی لشگر ن

رتبه گر وئر سن بو لارا رتبه ممتازآلی

بیر قدم عشقین یولو ندا قا لمویوب  بوللار دالی

----------------

لشگر یم دور بوشهید- ما درلری خو اهر لری

سن سان آ ل گتدیم حضورن بو قرامعجرلری

کا خ استبد ادی ویرا ن ایلیین افسرلری

اول صفده دورو ب کلثوم ولیلا دلکباب

دو م صفد ه سر یه –فا طمه ئیله-ربا ب

--------------

کوفه ده هم شا میده دین دشمنین بو للار یو رو ب

شا هد ایثاریمیز سجا د اوغلو ندور دوروب

حقّی واربو للار حسینجان سندن آلسون خیلی خوب

رسم ار تش دور منظم  ها نسی بیر گروها ن او لار

خیلی خوب  فر ما ند هیند ن  او ل  اول  گر و ها ن آلار

----------------

اولیند ه لشگر ین سر لشگر ا یلر پیشرو ی

سا غ الیند ه حمل ا ئدر بیر پر چمی یا خنجر ی

او نلا هم آ هنگ او لار ا فرا د ی کل لشگر ی

مند ه او ل رسمه برا در ایلر م بو ردا عمل

سو یله عبا سه گتوردو م پر چمین پیشو از ه گل

----------------

جبهه دن فا تح قئید سه یا حسین هر لشگر ی

ا یلییر  فر ما ند هین تشو یق مقا م  رهبر ی

آ لمو شا م  د شمنلر یند ن من گئد ن غارتلر ی

هر نه غا رت ایله مو شد ی کوفه و  شا م اشراری

دشمنی مغلو ب ا ئد یب  قا رد ا ش گتو ردو م اوللاری

-----------

آلمو شام دشمنلر یند ن من با لان گوشواره سین

لیلی یه تحویل وئردیم اکبرین عما مه سین

حضرت عباسیوون قا نلی لو اسین جا مه سین

تا و ئرم ام ا لبنینه من او قا نلی پر چمین

قلبی تسکینلیق تا پا تا ایتمییه  دا د و ا نین

---------------

کو فیا ند ان شامیا ندان قارداش آلدیم هر نئری

گو شوارو معجر و خلخال و قا نلی کو ینر ی

یادیمه دو شدی نه نه م آغلو ب دئدیم بوسو زلری

خا نه  زنبو ر ه  بنز ر او غلو  و ن پیر ا هنی

حتّی  رحم  ایتموب آ پارمو شدی اونی  قوم دنی

--------------

وارقو جا قیندا سنین قارداش یا تو ب بیرسو دامر

و ئرربابه ساخلییارهم نازینی  قارداش چکر

ناگران اولما اونون واردوشلریند ه سو د و ئیر

قلبینی او چ شعبه لی او خ یا حسین دائم او یار

او غلو نی و ئرسن  او نا حتما یا را سین با غلییا ر

-----------

من سنه قا ردا ش ئو لوجه قلبیدن وا بسته یم

دو زد ی چوخ جنگ ایتمو شم فکر ایلمه من خسته یم

افتخاریمدور بو فا تح لشگرن سر دسته یم

او چ یا شیند ا بیر بسیجیم قا لد ی ویرا خا نه د ه

حا لینه یا ند ی دل فر زا نه ده - دیو ا نه د ه

------------

شا داولا رو حی او نو ن قاردا ش من اوندان راضییم

قبر ینه حتّی مجاوراو لما قا من حا ظرم

چوخ گجه لریا تما دی اکبر دئدی من نا ظرم

پر چمین نصب ایلد ی ویرانه ده او ل دید تر

قبر ینی گو رما قاو الله بو سنیق قلبیم ا سر

---------------

بیر سفیر عشقدو راو ل خرد ا سر بازیم منیم

تا قیامت رو سفید او لد ی سر افرازیم منیم

جا ن وئر ینجه او لد ی قارداش محرم رازیم منیم

یا تد ی او چ گو نلرد ه آج ویرا نه ده او ل با وفا

آ جلیقین بیر کیمسه حتّی بو لمدی و الله  اخا

------------

قو ی د ئیو م قا ردا ش نه لر گلد ی بوزینب با شینا

فخردور باجی فدا او لسون عزیزقارد ا شینا

پر چمه عبا سی آلدی زینبین اوز دو شینا

قو یما دیم قا ردا ش شهیدلر قا نینینی اولسو ن هدر

کو فه ده هم شا مید ه من ایلدیم فتح و ظفر

-------------

کوفه ده ابن زیاد ی هندین اوغلو ن شا مید ه

ایلدیم رسو ا او لار ی من حضو ر عا مّید ه

سر فکنده اولدی  قا ردا ش هر ایکی بد نا مید ه

بزم عیشی من پو زو ب تبد یل ایتد یم ما تمه

سو یلد ی ا حسن منه جنتده حتّی   فا طمه

-------------

با شلارین سا لدی اشا قه هرایکی وجدان فروش

اولمادی طاقت اولار منلن دایا نسون دوش به دوش

من دئمورم سن بونی کلثوم ولیلادن سو روش

ایش اورا منجراو لو ب قا خد ی گو گه آه و فغا ن

آ لد یلا مجلس لریند ه اللر ینه خیر زران

--------------

قو یما دوم احقاقاولا کتما ن سن گو ردون اوزون

یابن مرجانه دئدیم هرزه دانیشما کس سوزون

ای طلقا زاده هنداوغلی دئدیم چیخسون گوزون

زینبم  من –دین و قرآنیله اسلامه یارام

در سیمی زهراوئریب  دور دینیمه حا می دو را م

---------------

یوزحسینیم  یو ز ابو لفضلیم او لا قر با ن دین

دو غرا سا یو زاو غلومی شمشیر یله گر مشر کین

یو زعلی یه اصغریم او خلا نسا د ا او لما م غمین

من حسین  خطیند ن  آ یر ی خطه و الله گئد مر م

ایتمه سم ویر ا ن او قصر ی  عهد یمه من یتمر م

-------------

من سنین حقین جها نه یاحسین بولدورموشم

ایتمو شم رسوا یزیدی شمریده ئو لدور موشم

عتر تین بیربیر برادر نا قه یه میند یر میشم

من بو ما مو ر یتیمده چوخلی ایثار ایلد یم

سن آخا ن قا نینله من نطقیمله پیکا ر ا یلد یم

------------

((یا دگار ی)) کر بلا نین  عا شق – دیدا رید ی

شا عر آ ل محمد (ص) نهضتین  پا  سدارید ی

بیرگو نی ایستر  گو ره کر ببلا زوا ریدی

سن اوکس سن سا لمو یو نسا ن سا ربا نین  بو ش یولا

او لما ر ا ضی قلبلر ده حسر ت قبر ین قا لا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۴ ، ۲۳:۵۷
حاج محمد یادگاری

 احوالات اربعین

عاشق حقیقی و عشق حقیقی

=================

عشقیده ناقص اولان کسلره عاشق دئمرم

ا متحا ن و ئر مییه نین آ د ینا لایق د ئمرم

هر یر یند ن دورا نا  عا شق  صا دق د ئمر م

تا بع نفس اولا  نا بنده خا لق دئمرم

یا گرگ  عاشقم عالمده خطا ب ایلمییه

هر نه امر ایلسه معشو ق او نا لا سو یلمییه

--------------

عدّه ای واردی که عشق آدینا دیو انی یا زار

ایلر عاشقلره تو هین چو خ  هذیا نی یا زار

عشقی تحقیر ایلییر عا شقه بهتا نی  یا زار 

لیلینی –مجنونی  حتّی که ذلیخا نی یا زار

تعر یف ایلر کر م و اصلینی  - منصو رلر ی

بو لمور م او للار ین آیا نه دی منظو ر لر ی

---------------

من ذلیخا  کیمی انسا نلارا  عا شق  د ئمر م

کلمه عا شق آد یله او نی من سسله مر م

بیر نفر یا زسا د ا شعر یند ه قبو ل ا یله مر م

عشقه خاطر یانارام  کل اولارام گوینه مرم

ظلم دور  جر گه عشا قه ذلیخا نی یا زاخ

عشقین استاد ی قالا طفل دبستا نی یا زا خ

---------------

نفس شو می او نی  عشقه ایلد ی بیگا نه

وئر دی معشو قینی  عاشق نئچه ایل زندا نه

گل قضاو ت ایله  سن بو ل شر فین فرزا نه

اعتما دین بو سو زه او لما سا با خ قر آنه

یو سفه سو یلد ی بهتا ن نئجه طغیا ن ایلدی

اون بش ایل یو سفی محکوم به زندا ن ایلدی

---------------

چوخ تلا شلار ایلدی یو سفین ایما نین آلا

گر قبو ل ایلمه سه مکر یله پیس دامه سالا

آ برو سین  آپا را   مصر ید ه بد نا م اولا

یو سفی عشق خدا قو یمادی مشگلده قالا

عشقه با خ  قصر ی آتو ب قبو ل ائدیب زندا نی

اللاهین عشقی او لان نفسین او لار قربا نی؟

----------------

عاشق صادق او دور معشو قادیلد ن اینا نا

معشو قو ن خا طر ینه چو للری ویلان دو لانا

خا طر معشو قی هر ظلمیله جو ر ه دایا نا

محمله کوفه ده با شین وو را قانه بو یا نا

کر بلا نی شهدا قا نید ی گلزار ایلدی

زینبین خطبه لر ی دنیا نی بیدار ایلد ی

---------------

زینب عا شقد ی ذلیخا دئمه سین هذیانی

تا جها ن واراو لا جا خ ایثا رینین اعلا نی

ایکی او غلو ن ایلد ی قار دا شینین قر با نی

عد نیده شادایلدی  ئوز آنا سی زهرا نی

هر ایکسین ائلد ی قا ردا شا بیر گو ند ه فدا

شهداد ن دئدی قویمام بو لار او لسو نلا جد ا

---------------

پرچمی گو تدی خا نم او لدی کفیل اسرا

قرخ گون اتمامه یتو ب قسمت او لو ب کر ببلا

او فرا تین سو یا نا با خدی دئدی ایله حیا   

گو زونو ن یاشی آخوب عرض ایلدی  میرهدا

اهل عیا لین دور حسین مجلس تر حیمه گلو ب

گو زلر ی یا شلیلارین قبر یو ه تعظیمه گلو ب

------------

دئدی گوردوم با شیو ی یاره لنو ب کو فه ده من

مند ه اوز با شیمی یاردیم او دم ای شاه زمن

عشق زینب سنه که ثابتید ی  اوّ لد ن

آ یرلا معجر یمی قو یمادو م حتّی سردن

بو مصیبتلریله حفظ حجا ب ایله موشم

هاردادا فرصت اولو ب حقی خطاب ایله مو شم

--------------

باجیو ی چکد ی سنین عشقین حسین گو ردو ن هارا

شام هارا زینب هارا  مجلس او ل شو م دغا

سو یله دیم فاتحم هند او غلی سنه  گتمه خطا

گئردیریبسن بیزه سن گرچه بوگو ن رخت عزا

من اسیرم اوباشاسن اونی  اما وورو سان

خیر زران الده عناد او سته ولیکن دورورسان 

-------------

یابن مر جانه د ئدیم رحم ایله بو گوز یا شینا

با جیسی فدیه اولا  گاش  حسین قاردا شینا

خیر زران وورما او نا وور سن او نون یو لداشینا

وئر اجازه دو لا نیم راس حسیتو ن با شینا

او باشیله بو لو سن عهد وفابا غلا مو شام

زیح او لا ن وقته اونا حتّی که من آ غلا مو شا م

---------------

خام خیال ایلو سن ای شو م بو دوران قالاجاخ

قدرت حقّ سنین  قدر تین الدن آلا جا خ

سن یزید گتمه لیسن بوردا رقیم او لا جا خ

سنی تختدن بورقیم یئره ظالم سالاجا خ

شامه ال تاپمادی چوخ سعی ایلدی شیرخدا

فتح شا ما تی یا زاللار بورقیه آدینا

------------

یادگاری بو سو زی شعر یده سن ایله عیان

شامه ا ل تاپمادی  مو لای حق متّقییا ن

ولی بوسرّی ایله قو خما صر احتله بیا ن

قوی گیلان حظ ایله سین شعریوی هرآن اوخو یان

شامه ال تاپمادی مولا بیله یازد ی قلمین

اوچ یاشیندا نوه سی ووردی او یئرده علمین

===========

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۴ ، ۲۳:۵۵
حاج محمد یادگاری

 

====================================

بودورد عکسی که واردور بوردا الان

بولارین آدلارین قوی ایلوم اعلان

جمشید- ستار و فرزین و محمد

اوچی داماد- بیری اوغلومدی یاران

((این چهار نفر  یکی فرزند و سه  نفر دیگر دامادان شاعر یادگاری  میباشند))

==============================================

6--نفر نوه های شاعر یادگاری -ردیف 1- مهدی شر بیانی درآغوش  او علی شر بیانی  ریف 2-  امیر ضا شر بیانی -ردیف 3- اسرا یادگاری ردیف 4- احسان رضایی ردیف 5 - آر تان حق نظری

======================================

===============================================

سردار خر م نیا صمیمی ترین دو ست یادگاری

===================================

سروان جعفر علی یادگاریبرادر  شاعر یادگاری

عکس شاعریادگاری و دامادش دکتر حق نظری

=================================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۴ ، ۲۲:۰۳
حاج محمد یادگاری

عکس  فرزنر شاعریادگار جمشید یادگاری  در سا 1364در یکانکهریز که ایشان از کودکی علاقه به نظامی  بودن را داشتند الان هم نظامی هستندوبه اسلام و وطنش خدمت می کنند

=========================================================

عکس کو چکی جمشیر یادگاری پسر شاعر از اول علاقه نه نظامی بودن داشت الان نیز نظامی میباشد

=========================================================

عکس میرباقرغیبی برادرزن شاعر وجعفر علی یادگاری برادر شاعر در یکانکیریز مرند

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عکس شاعر یادگاری و هم کلاشش میر مختار چامعی  در سا 13342 در مدرسه جاماسب یکانکهریز مرند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۴ ، ۱۲:۱۵
حاج محمد یادگاری

-------------------

ای صاحب علم

سقای کر بلا  - جا نلار سنه فدا

=================

=========

لطف ایله قیل کر م ای صاحب علم
آّرزوم بو دور  آقا- نهر علقمه گلم    
سقای کر بلا  - جا نلار سنه فدا 

  ایسته مر یضلره الله ائده شفا- (( تکرا ر))  
-----------

قبرینده وارگوزوم- قربان سنه اوزوم
یاز تذکره بیزه- واردور سنه سوزوم 
دامان پاکیدن امکان یوخ ال او زو م 
فر یاده گل یتیش- ای قو للاری قلم 
سقای کربلا  جانلار سنه فدا-    ایسته مریضلره –الله وئر ه شفا

--------

او لسو ن او خر داجا – قبر ه جا نیم فدا 
ایسته بو جمعیله- زوار او لاخ او را   
بو هیئت اهلی بیز- او ردا  ائداخ صدا
فر یاده گل یتیش- ای قو للاری قلم 
سقای کربلا  جانلار سنه فدا-    ایسته مریضلره –الله وئر ه شفا

-------------

مشگلده قالموشوخ –ای لطفی بی کرا ن
مشگل گشا سن ای- مشگللری آ چان  
تا سو عا تک سنین- منظور او لو ب آ دان 
اول گو نده نیلدون - لازم دگل بو لم 
سقای کربلا  جانلار سنه فدا-    ایسته مریضلره –الله وئر ه شفا

-----------

دنیاده اوتری سن – قاردا شین آ تمادو ن 
حتی ئو لونجه ده  یاددان چیخا تمادو ن  
میزو ریا سته -اسلامی ساتمادو ن  
الله یا نیندا ای – اجلالی محترم
سقای کربلا  جانلار سنه فدا-    ایسته مریضلره –الله وئر ه شفا

 

----------

او لده گو زآچو ب- معشو قی گورمو سن  
سن عشق درسینی – دنیایه وئر مو سن  
هر بیر نه دن ازل – مو لانی سئو مو سن
اولدو ن بو بارده – سن یار پیش قدم  
سقای کربلا  جانلار سنه فدا-    ایسته مریضلره –الله وئر ه شفا

--------

گتدی یزیدیدن -دشمن امان سنه  
جیر دین او نامه نی- گلدی  گران سنه  
احسن دئدی اودم- زهراآ نان سنه 
سو یلو ب  سنی اوغو ل – دیلدن من ایسترم  
سقای کربلا  جانلار سنه فدا-    ایسته مریضلره –الله وئر ه شفا

--------

بیزدن سنه سلام -ای عاشق امام

زهرا سنه دئدی- سن سن منیم بالام
سندن گر ک بو گو ن-  درده دوا آ لام

اولما رضا بیزه -داعش ائده ستم 
سقای کربلا جاملار سنه فدا   = ایسته مر یضلره الله وئره شفا

------------

دنیاده شیعییه- با ب امید سن 
عالم سنه فدا –قربان دین  سن  
صد مر حبا سنه -یار حسین سن
بوکلمه نی یازام - شعریمده لاجرم

سقای کربلا جاملار سنه فدا   = ایسته مر یضلره الله وئره شفا

----------

سن شیعه نین بوگون- پشت و پنا هی سن 
سن بینو الرین -امید گاهی سن 
مظلو ملارین آ قا قلبینده آهی سن  
شاما تیده آقا– با غلی قالو ب حرم

سقای کربلا جاملار سنه فدا   = ایسته مر یضلره الله وئره شفا

------------

هر درد مندیلر -سندن دو ا آلار 
هر کس مر یض او لا- سندن شفا آلار
با ب الحو ئجی- سندن خدا آلار؟
ها شا بو ایش او ل ای شاه  ذولکر م 
سقای کربلا جاملار سنه فدا   = ایسته مر یضلره الله وئره شفا

------------

سن((یادگارینین ))ورد زبا نی سان  
هو دردینه دوا- تاب و تو انی سن

جسمینده دوحیسان طبع روانی سان 
عاجز قالارسنین –شا نین یازا قلم 
سقای کربلا جاملار سنه فدا   = ایسته مر یضلره الله وئره شفا

==========

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۴ ، ۱۲:۳۰
حاج محمد یادگاری

شاعر یادگاری در موقع شعرگفتن

1-استاد فردی شاعر و استاد دانشگا ه 2-شاعر و مداح حاج آقاپر ند 

==============================

عکس آیت الله شیستری امام جمعه تبریز در ولادت  انام حسین درمسجدپرواز تبرز

و حاج آقا بهمنی رئیس عقیدتی منطقه انتظامی تبریز

=

شاعر یاد گاری و شاعر و مداح جاباز حاج ستار رزاقیو شاعردبیربازنشته آوز ش پرورش استاد مجاهد ومداح اهل بین حاج مروت دل وحاج ستاررزاقی شاعر و مداح

===============================

شاعر یادگاریو نماینده محبوب ارومیه حاج آقاقاضی پور

===========================================

1- استاد فردی  و شاعر یادگاری در شب شعر پارک ک مفاخر تبریز

==============================

1- شاعر یادگاری و

================================

حاجی نظام شاهی بهترین دوست یادگاری و بهترین مداح مخلص و بی ریامیبا شد

========================================

هئیت عزادارن حضرت علی علی اکبر  به مداحی حاجی نظام شاهی

============================================

عکس حاجی داود علیزاده و جمشید یادگاری در اربط اسکو ی تبریز

==================================================

قریه اربط ازحوزه اسکو -داو دعلیزاده درمو قع خداحافظی بعدازاتمام  مجلس

===========================================================

عکس یادگاری درگیلانغرب با تو پ 106

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۴ ، ۱۵:۲۱
حاج محمد یادگاری

در منطقه اسکویادوازه شهدا در  قریه اربد حاج داود و همراهان

=============================================

جبهه گیلانغرب  پاسدار  خلیل کمالی و پاسدار یادگاری شهبازی تیپ   موسی ابن جعفر  تپه  شهید شهبازی

---------------------------------------------------------------------------------------------

مهند س ش کر یم شاهینی اول انقلابدرکمیته اقلاب اسلامی یکا نکهریز

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۴ ، ۱۵:۰۹
حاج محمد یادگاری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۴ ، ۱۵:۰۴
حاج محمد یادگاری

وداع

بدرقه کردن لیلا اکبرش را به میدان جنگ

=================

=========

 گیت فدا قیل جانیوی اسلامه قر با نیم او غول  
افتخار ایلوم سنه تاجانداوار جانیم اوغو ل  
==============

من سنی اللاهه تا پشوردو م عزیز باوقار    
گیت شهید راه حق او ل ایلیو م من افتخار    
اولمو یوم محشر ده زهرا نین یا نیندا شر مسار     
صابرم عشقیمده یو خدور زره نقصانیم او غو ل     
----------

منده لاز مدور وئرم دشت بلاده امتحان    
همّتیمدن درس آلا دینین سئونلر هر زمان    
ایلورم اسلامه قربا ن سن کیمی بیر نو جو ان   
رو زمحشرده اولا الده بیر عنو انیم او غول     
---------

بو قیام کر بلا بیرگو ن دو شر هر دیللره    
درس  آزادی وئررالگو او لارچو خ ائللره  
جهد ایله اول شهید آدین یا زیلسو ن دفتره    
فر صتی فو ت ایلمه طاهایه مهمانیم او غو ل   
----------

محشر ه قالدی ائدم بیرده سنیله گفتگو     
گیت یو لو ن گو زلور الان میدانیده  قوم عدو     
سن بو لورسن خیمه لرد ه ایچماقا یو خ شر به سو     
سو سپر اکبر دالونچا چشم گر یانیم اوغو ل   
----------

رسمدوردوز سو د امنلر دوز یو ل ایلر انتخاب 
انتخابلاری ائدراو للاری آ خر کامیاب   
ایمدی بو لدو م سن نئیه ئو لماقه ایلورسن شتاب     
عشقیوون قر با نی او لسو ن کاش منیم جانیم او غو ل     
----------

عاشقم من روز اوّلدن سنین گو زقاشیو ه      
آند وئر م من سنی او ل سو دامر قارداشیو ه      
وئر اجازه بیردو لا نسو ن باری لیلا با شیو ه      
بلبل شو ریده ام سولمو ش  گلستانیم او غو ل     
--------------

عشق وادارایلیو ب رحم ایتمو سن گو ز با شیمه      
قارداشیم یو خدور الان فخر ایلییم قارداشیمه

بیردفعه سو یله -نه نه سن نئچه ایل پاداشیمه
قو ی دئسون لیلامنیمده واردی خو اهانیم اوغو ل       
----------

مرحبا احسن سنه  نا حقّی حقدن سئچمو سن    
سن ولایت او سته او غولوم باش وجاندان گئچمو سن    
گیت حلال اولسون اوسودکه دوشلریمدن ایچمو سن  
کاش منیمده سن کیمی آخسون یئره قانیم اوغول  
---------

هرزمان یاده دو شردی کی رسول کبریا    
کل جمالیندن آلاردی فیضینی آ ل عبا   
سن واریدون فکر ائدردوخ زنده دور او ل مقتدا    
گو ز داغی وئرمه منه بسدوربو هجرانیم اوغول   
-----------

یوخ سو زو م  لیلانی اکبرسن زمین گیر ایلو سن   
قدینی ا وغو لوم بوکوب هجرانیله پیرایلو سن   
معنی عشق نه دور دنیایه تفسیر ایلو سن    
عشقیوی تصدیق ائد رخلاّق منانیم اوغول 
----------

پر ورش وئردیم سنی من گل کیمی گتدو م بارا  
اولمادی قسمت منه اولدی گو لوم قسمت خارا    
اگنینه سندن صورا لیلا گئیر دائم قرا    
آغلادار دنیا نین اهلین داد و افغا نیم او غو ل       
----------

عشق بی دریادی موجی چوخ خطرلی سهمناک    
چو خلاری بوموج دریاده قالو ب او لدی هلاک
سن ولی گیت ایلمه بوموجدن بیر زره باک

با شلانارمحشرده بو قو میله دیوانیم او غو ل   
------------

عشق دانشگاهینین  استادی دورمیرهدا

اوگئدیبدورحضرت ا برا هیمه درس وفا    
سندن اسما عیل گرکدوردرسینی آ لسون بالا      
ای رسو ل الله جمالی  نور چشمانیم او غول      
--------

غیر ممکندورعلیجان من مسیر یندن چاشام     
بو سفرده  منده زینب عمّه ویله یو لداشام       
ظاهرا من آغلورم با طنده اما دلخو شام
چون بو سو داده منیم وارنفع شایانیم او غو ل
------------

منده سن تک عاشقم اوغلو م ابا عبد اللاها   
چکمرم ال دامنینیدن  آند او لا بیر اللاها  
مین او غو ل قربان وئرَم من بو لشگر سیز شاها

راضی او للام قو یمارا م سنسین او پیما نیم او غول    
-----------

یادگاری سو یلو یر عشقیم منه  سرمایه دی

شاهدیم بو مطلبه گو زدن آخان دردانه دی      
دامنه ن چنگین وورب فکرایلمه بیگانه دی      

    نومیدایتمه  اونی ای دینه قربایم اوغول      

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۴ ، ۰۶:۳۵
حاج محمد یادگاری

 

وداع حضرت  علی اکبر

و عرض و ارادت به مادرش

 =================

=========

 ای منیم روح روانیم وقت هجراندور  آنا

من گئد ن یو ل سن بو لو رسن راه قراندور آنا 
============

غیرتیم قبو ل ائدنموراهلبیت عطشان قالا

هم دوزنمور قلب زاریم خرداقیزلار  آغلییا

  اکبرین جانی گر کدور او لسو ن اسلامه فدا    
فخر ایله سن اکبرین اللاهه قر بان دور آنا    
----------

وئردیییم سود لرعلی اکبرن او لسو ن  حلال    
شادایله قو یما او دو تقون گوگلووی آلسون ملال      
قوللارین سال بو ینوما بیرده یو زومدن بوسه آل

گو ز یاشین رخساره توکمه آز منی یاندور آنا    
---------

من گر کدور شاه مظلومه بو گو ن امداد ائدم    
حضر ت زهرا آنامین  قلینی دلشاد ائدم     
دین ائوین قانیمله آباد- کفرین ائوین بر باد ائدم

اسلام وقرآنی ز نده -سا خلییان قاندور آنا   
-------

شکر ایله اللاهه  ئولسم -گئیمه اکبر قاره سین   
بیله که سن آغلو سان نازلی رقیه نیله سین   
عمه مه سن سو یله گتسو ن قیز لاری رام یله سین   
خر دا قیز لارین معینی حی منان دور آنا    

من شهید او لسام  بو یولدا ایلنه داد ونوا
هر زمان گو ردون خیامه گلدی بیر قانلی عبا   
چو خ اوجادان آغلاما مظلون بابام غمگین او لا     
کو ی عشقینده او نو ن قر با ن شیرین جاندور آنا

----------

ایسدیسن سندن او لاراضی علی الر مر تضا 
ایسدو سن زهرا دئیه محشرده لیلا مر حبا     
چو خ یو با ندورمابو قربان خدانی سال یولا    
د رس ایثاری بو گو ن عالملره آندیر با جی      
-----------

او لین قر بان منم کوه مناده ئولماقا     
آز قالوربا لینیمه جدیم پیا ده گلما قا    
نعشیمو ن او سته گلوب زهراده زلفون یو لما قا     
حضر ت زهراده سن تک دیده ه اگر یاندور آنا     
------------

 

الغر ض سالدی یو لا لیلا او ماه منظری     
هر قدم آتدو قجالیلانین باخاردی گوزلری  
دو ند ی لیلا یه علی اکبر دئدی بو سو زلری  
باخ دو یونجا آخرین دیدار و پا یان دور  آنا    
--------

عزم ائدیب میدانه قالد ی قلب لیلا نا گران   
او لقدرگئچمو بدی  سس گلدی گلور اکبر بالان   
ا یستدی لیلا دو یا گورد ی دیزینده یوخ توان   
اوغلونی گورما قاگرچه اشگ ریزان دورآنا

---------

شاهیدن آلدی اجازه گلدی سینه داغلا سون    
یاکه تو کسون گوز یاشین  رخساره اوردا   آغلاسون    
یازمورام اشعاره من گلدی یاراسین با غلاسون    
یو خ  نیازی یازما قا چون خانه ویران دورآنا    
-------------

یادگاری یازدیقی اشعارینه ایسترصله   
دست خالی ایله سن بیزدن آنا ایلر گله        
هیئیت صاحب زمانلا قبریمه ایستر گله     
شاعر آل محمد  چوخ پر یشان دور آنا  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۴ ، ۰۶:۲۹
حاج محمد یادگاری