شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۱۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

 

ولادت امام علی(ع)

همخوانی

=======================

وصی مصطفی علی- شر یف ما سوا علی  
حبیب  کبر یا علی-  امام و رهنما علی
کلید علم مصطفی – عز یز خیرت النساء
پیا مبر ان میکند-  برا یت اقتدا علی  
علی علی – علی علی – علی علی 
---------------------------

درون بیت لایزال – سیزده مه رجب  
به دنیا  پا نهاد ی  ا ی -  امیر و ما لک عر ب  
دخیل درگهت بود –فرشتگان روز و شب
نمود انتخا ب بر - تو نا م خو د خدا علی   
   علی علی – علی علی – علی علی 
---------------------------

فر یضه است بر همه – محبت ولا یتت 
به رهبرا ن عا لمی- اسوه ا ست عدا لتت
کنندغبطه  انس و جن – ولا دتت شها دتت 
بخا طر عدالت  - خدا شد ی فدا علی  
علی علی – علی علی  - علی علی 
--------------------------

این افتخار درجها ن نصیب کس نمی شود  
تو لد و شها دتش – که خانه خدا بود
تما م شب عیا دت- فقیر ء بینوا رود  
تو ئی امیر مو منا ن-  به کل ما سوا علی
 علی  علی – علی علی - علی علی 
--------------------------

ولی کر دگار علی- اما م با وقارعلی  
برا ی شیعیا ن خو د- همیشه افتخار علی  
نه دید ه مثل تو رئوف - جها ن و رو ز گار علی 
امید شیعیان توئی-  اما م و مقتدا علی 
علی  علی – علی علی – علی علی 
---------------------------

تو نفس پاک احمدی –تویاور محمد ی  
تو عبدحی سرمدی – به ما خلق سر آمدی 
درحشر آرزو ی ما ست-به داد ما تو آمدی 
 برای مشگلا ت خو د - تورا کنیم صدا علی  
علی  علی – علی علی – علی علی 
---------------------------

اگر نبو دی تو –  خبر نبد زدین احمد ی 
به گو ش ها نمی رسید – شها دت محمد ی

تو جانشین احمد ی  - تو دست فو ق ایزدی 
درآن زما ن هولنا ک - به ماکنی شفا علی 
 علی  علی – علی علی – علی علی
--------------------------

تو صر ف نا تو ان کنی  - همه توا ن و تو ش خود   
رسو ل حق تو راگر فت – ولی حق به دوش خود
کدا م ا میر وصله زد-  به گوبه پا ی پو ش خود 
تو آن کسی که از  شما - خدا بو د رضا علی  
  علی  علی – علی علی – علی علی
---------------------------

به( یا دگار ی )گر دهد-  خدا بهشت را مدا م 
در اختیا ر او شو د – جنا ن رو ضه السلا م  
اگر نبا شد عشق تو – ندارد ارزش آن مقا م 
غلا م درگهت کنی – قبو ل گر مرا علی  

علی  علی – علی علی – علی علی 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۵۴
حاج محمد یادگاری

درموردولادت حضرت علی(ع) شعراز

 استادکریمی و استاد منزوی و یادگاری

=======================

=============

=========

حامی مستضعفین سن یا امیر المو منین

پیشو ای مسلیمن سن یا امیر ا لمو منین

معنی حبل المتین سن یا امیرالمو منین

لنگر کشتی  دین سن  یا امیر المو منین

--------------

اولسا دریالر مرکب بیشه لر یکسر قلم

ا نس و جنیله ملک کا تب سراسر دمبدم

ایلیین مز لر سنین بیر فصل فضلو ندن رقم

بیر سنی الله تا نر بیر ده رسو ل محتر م

عا لمه مو لو دوو یله  ا فتخار ا یلر حر م

کعبه  رکن رکین  سن یا ا میر ا لمو منین

                                                                                                    

شا نیو ه  چاتماز سنین غیر  از   پیا مبر بیر نفر

مادر ین مر یمد ن افضلدور بو نی عالم بو لر

مینلر عیسی آ ستا نو ندا ن گلر هر گو ن او پر

اسم اعظمدور آدین هر او د یا نا خامو ش ائدر

او دا دا سندن  خلیل الله امدادایستییر

ا فضلین مر سلین سن یا  امیر المو منن

--------------

غا صب و داعش – وهابیلربو گون طغیان ائدر

مسلمینین ائو لر ینی خاکیله یکسا ن ائدر

نینو انی چو خلی  شهر و استانی ویران ائدر

حتی شیعه قا نینی سوتک ایچر  جو لان ائدر

یا علی سسلر بیر عده آغلییارافغا ن ائدر

وئر جو ابین او للارین سن  یا امیرالمومنین

                                                                                          -----------------

ال اله وئر میش بو گون سو ریه ده قو م لعین

قبر زینبلن رقییه با علی  او لمو ش  کمین

سن با لا ن زینب جا نی باغلا سعو دینین ا لین

قو یما  اولسو ن زینبین زوار ی مو لا دل غمین

غیر تین قبو ل  ا ئد نمز بیر بیله ظلمی سنین

و ئر جوا بین او للار ین سن  یا امیر المو منین

-------------

را ضی او لما امت اسلا م جها نداخوار او لا

کر بلا میز پا یگا ه-  لشگر کفا ر اولا

قدس ا قصا پا یتخت غا صب مکار او لا

سن بو یو راو غلو ن حسینه مسلمینه یار او لا

خوا ر اسرائیل و آمریکا کیمی بی عار اولا

حا فظ ایرا ن زمین سن یا امیرا لمو منین

-------------

دشمن قرآن آتو ب دنیا ده گر چه عورزه نی

نیلد ی گوردن اولار مو لا  اوگو ن سوریه نی

ئولدورو للرگو ند ه مولا جا ن عر ا قد ا شیعه نی

نیلوری داعش گرو هی یا زمورام او ل جمله نی

ایستییور ویران ایتسو نلر که حتی کعبه نی

کعبه رکن رکین سن یا امیر المومنین

----------------

مشگلا ته ای اولا ن آدی ایکی دنیا کلید

قو یما مشگلد ه بیزی مو لا او زو ن ایت با ز دید

شیعیا نی  قو یما ا ولسو ن دنیا دا سن نا امید

آند او لا حقن الا ن واردنیادا مینلر یزید

و ار امیدیم قطع اولا  تیز ریشه شوم  پلید

یاور مستضعفین سن سن یا امیرا لمومنین

--------------

جا ن سنه قر با ن ا ئدر شیعه امام باوفا

او غلو ن عباسه اوزو ن تا پشو رسنی خیرالنسا ء

او چ خبیثه حضرت عبا س  - بیر سیلی وورا

داعش و  وهابیله غاصبلری    از دم قیرا

غاصب اسرائیل الیندن قدسومو ز آ زد اولا

غا صبین  کس اللرین سن یا امیر المومین

-----------

وار او لار دا ن بد تر ی الا ن بیز یم ایرا نید ه

یا ها لیق ایجادا ئد لرکشور قر آنیده

احتکار ایللرارزاقی اولار بیر آ نید ه

او لارا تای  قان سو یان او لماز  بوگو ن هیچ یا نید ه

حقلر ی دور تا ابد قالسو ن او لار نیرا نیده

حامی مستضعفین  سن یا امیر المو منین

-----------------

سن شه عا لم  - ولی بیز لرگدای در بدر

در گهین دوییوخ گله سندن صدا- ای مفتخر

چو ن رمضان آ ییدور ایت  شعییه لطف و نظر

سا ئله ا نگشتر ین-  و ئر د ین شه وا لا گهر

او لما دو ن را ضی یو لا دو شسون او سا ئل دیده تر

خا ئنین سیندیر بلین سن یا امیر المو منین

---------------

معجزا تیز دن سراسر مفتخر دور چر خ نیلی

اولمو شوخ تبریزیدن بیزقبر یو ین مولادخیلی

الی او چ ایل دور بو شاعر سیزلرهاولمو ش  طفیلی

یا دگار ی یا زد ی شعری وار ولی عمد ه دلیلی

صا حب اشعار (کر یمی )(منزوی )اردبیلی

تشو یق ایت شا عر لر ین سن یا  امیر ا لمو منین

 

===========================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۱۷
حاج محمد یادگاری

=====================================

==================================

=================================

ولاد ت حضرت امام جواد وحضرت علی اصغر - نام

سال 95 توسط رهبر - اقتصاد مقاومتی و اقدام عمل

 گذاشته شده  است که این شعر اشاره به این موضوع هم شده

است و درحضور انجمن شعرا ی عتر ت قرآن تبریز خوانده شد

 

=================

مین او چ یوزدوخسانِ  سالیهجری و شمسی 
گرک تلاش الیوب ئولدوراق بو شوم نفسی 
-----------

بو مطلبی بو یو روب نا ئب ولی زما ن 
اطا عت ایلیه لاز مد ی ملت ایرا ن  
--------

بو سا له بیر گوزل آد قویدی او رهبر اخیار  
گر ک شعور اولا ملتده نه کذائی شعار 
---------

عملده  غیرتینی ثابت ایلسه ایران

خدایه آند اولا نومید اولار بیو ک شیطان 
----------

صداقتیله گلوب  صحنه ده هامی  دایا نا خ  
نه اینکه غافل او لا خ دشمنه بو گو ن اینا نا خ  
-------------

تلاش ایلو ری دشمن که تخم کین اکسین  
نه تیغ و شمششیر یله= پنبه ئیله باش کسین   
---------

ئو له او کس که اوزو ن شمر نا بکار الییر    
بو ملتین ییغو ب ارزا قین احتکار الییر 
---------

او کس که بو لمو یه دشمن اوغربیله شرقی 
او غا صبیله او نو ن بیز لر ه نه دور فر قی
--------

او قا ن تو کو ر بو ولی قانلار ی ایچو ر دو یمو ر 
بو ملتی  یا شا سین راحت او لما قا  قو یمو ر
---------

اگر دوز ایشله ساخ اجنا سیمز دا زار او لماز 
قالار او خا رجی ا جنا سی کیمسنه آلماز 
--------

تقلب  ا و لسا ولی تو لید ا تیمزد ا ا گر
د ا ا و ند ا خا رجی جنسین هامی آلار یکسر   
------------

بو محفلی که الان انجمند ه دایر دی
بیر عده شاعر و استاد بو یئر ده حاضر دی
---------

ایکی عزیزه دو تو بلار بوگو نده میلاد ی 
بو لارین هر ایکیسی نو ر عین زهرا دی 
----------

ولاد تی او خو سا ق-شور و مدح یو میه
د ا د و شمز او ندا یا دا جشن  ها ی ژا نویه
----------

بیز یم گر ا و لسا صد ا سیما میزدا جذ بییت
او شو م فیلم لر ه سا ر ی گئتمز  هئچ  ملت 
-----------

عزاد ه آغلا دا خ با یر ا مدا خلقی شا د الییا ق 
ولا دتیله عزا- فر قی یو خ بو نی دئمیا ق
-----------

اما م صادقین امر ین چیخا تمو یا ق یا ددا ن
ولا د تین گونی عبا سی سا لمویا ق آ تدا ن
--------

با خاق او صادق اما مین گوزل عقد سینه
چیخا تمو یا ق او شقینی حسین سینه سینه 
--------

اما م صاد قه قربان او لا - شیرین جا ندی 
نه سویلو یا ق قا پی یا ند ی -نه اصغر اوخلا ند ی

---------

مبا دا بیز او زو مو زدن دینه قو یا ق بد عت
گر ک اما م بو یو را ن ا مر ه ایلییا ق دقت

--------

علینو ن ا مرید ی ایشلر ده نظم و دقت او لا 
اوقتی که  وئر یلو رهر کسه رعا یت او لا
----------

و بیرده طو ل ا و لا مطلب وار او ندا  ایرادی 
مفید و مختصر و مفته ا و لسا وارداد ی 
-------

من ایستو ر م که عنا یت حق تبا رک ا ئد ه 
بو ایکی میلاد ی الله بیز ه مبار ک ائد ه
------------

تمام دَ د لر ه الله او زی طبا بت ا ئده
جو اده –  ا صغره خا طر بیزه عنایت ا ئده
----------

به خا طر خا نمی فا طمه -او نور جلی
تما م مشگلا تی حل ائده یدالله ا لی 
----------

بو شر طیله ائد ه هرکس وفا سینی ا ثبا ت
د ئیه محمد و آ ل محمد ه صلو ا ت 
---------

اگر تو جه ا ئد ه طبعیمه منیم اصغر 
قلم بو شعر ید ه ا و ز د ئینینی ادا ایلر
----------

آ لا ّلا رسمدی عید ی  همیشه ا کبر د ن
بیز ایسترو ق ولی عیدی بو گو نده اصغر دن
--------

ا گر چه طفلدی اما مقا می وا لادی
تما م مشگلی حل ایتما قا تو ا نا دی
----------

آنا سی تک بونو ن او لما ز وفالی بیر انسان 
او دو ر که فخر ا لییر آدینا ها می نسوان
----------

ربا بین عشقینه حیر ا ند ی ما خلق یکسر
با لاسینا گو ر ه هر مشگل او لسا حل ایلر 
----------

خدا  کیمه وئر ه عزت دو با ره د ن آ لماز
کر ا متین کانی دور بو ش یو لا بیرین سا لماز 
----------

قسم بونی وئره رو ک شیرخوار ه اصغرینه 
حو ا ئج بوجمعی لطف ائده گله یئرینه 
-----------

سعودینین ائده الله سر نگو ن علمین  
دا تو کمویه او سر ف سیز یئره قانین یمنین 
-----------

خدا ذلیل الییه غاصبیله شیطانی 
یهودیلر وئر ه تحو یل دو باره اقصانی 
----------

صفا و صلح آغاجی  دنیادا گو راخ اکیله 
او داعیشیلرین- بیردفعه ریشه سی کسیله 
---------

خدا اجازه وئر ه - تیز گله اما م زمان   
اونو ن قدملرینه جان عالمین قر با ن 
-----------

و هابیلر که بو اندازه ایلوری  طغیان  
او لاری ایلییه نابود حجت بر هان  
----------

خدا ئیله بیله او لده ایلییه عهدی   
آچا او عمه سینین باغلانان یو لو ن مهدی    
------------

بو یا دگا ریه د ه لطف بیکر ا ن الییه
همیشه نطقینی گویا طبعین روا ن الییه 

====================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۵ ، ۱۵:۳۸
حاج محمد یادگاری

==========================================

============================================

=================================================

 

((کیم علینی آقا بولسه آنا سی زهرادی))

============

============

((بزم توللاده عجب غو غادی ))
((شب میلادهمایون خانم زهرادی ))
 ((بو پیام شعف انگیز دل شیدادی))
((کیم علینی آقا بو لسه آناسی زهرادی))
   --------

((یا علی ابن ابو طالب امام ثقلین ))
((مژد ه گانی بیزه وئر گلدی سنه نو ردو عین ))
((دوغو لو بدور آ نادا ن فاطمه ام الحسنین ))
((گلمو شو خ سندن آ لاخ مژده بین الحرمین ))
((کر بلا قبله عشق حرم دلهادی))
((کیم علینی آقا بولسه آناسی زهرادی ))
  =========================

استقبال ازاشعاراستاد کلامی شده

 شعرهای پائین از یادگاری میباشد

=============================

===================

فاطمه ام ابیها  گل پیغمبردی

فاطمه معنی  تفسیر همان کوثردی

زینبینه  -حسنینه بو خانم مادردی  
فاطمه دشمنی هر هاردااولا ابتردی

فاطمه دختر دل باخته طاهادی 
کیم علینی آقا بولسه آناسی زهرادی
---------

کاش زهرایه خدافدیه ائده جانیمیزی

کا ش حقّ اوسته بیزیم جاری ائده قانیمیزی

حفظ ائده شرّ عدودن بیزیم ایرا نیمیزی

ساخلییا لطفیئیله رهبر دورا نیمیزی

یمن شام و  عراق داخلی غم افزادی

کیم علینی آقا بولسه آناسی زهرادی   
-------

قان تو که غاصب و شیطا ن  وئریبلر ال اله

او سعودیلر الیندن گلوب اولاردا ریله

کاش  آگاه اولا بو مسئله نی هامی بو له

مسلمین وحدت ائده میدانا همتله گله

داعشین او ندا گوره للر ئو لومی پیدادی

کیم علینی آقا بولسه آناسی زهرادی   
-------

عرش اعلاده دوتوب جشن ملکلرده الان

شاددور آند اولا  طاهایه او مهدی زمان

انبیالر دئیوری جدینه تبریک هر آن   
بو گوزل مو لودووا- جانمیز او لسون قربان

بو  قیزین فاطمه دور - رتبه ده چوخ والادی 
کیم علینی آقا بولسه آناسی زهرادی   

------------

سئوسه هر کیم بو نی اللاهی اونا یار اولسون

محو نابود جهانداهامی اغیار او لسون

حاجتین آلماسا هر کیمسه او نا عار او لسو ن

بودی منظور یاتانلاردا کی بیدار او لسون

فاطمه  عاشقی جنا تیده ده لعیا دی

کیم علینی آقا بولسه آناسی زهرادی    
-------------

او که انساندی عجولانه قضاوت ائلمز 
حاجتی فاطمه سیز الله اجابت ائلمز  
محشره گلمه سه اللهی شفاعت ائلمز     
بیر بیله تعریف و تو صیف کفایت ائلمز

 بو خانم  همسر و دلبند  شه والادی

کیم علینی آقا بولسه آناسی زهرادی
------------

یازماعیسی-  سنی ز هرا -خانمانو کردی

مر یمی یازما کنیز یاز خانما دلبردی

آسیه حاجر و ساراخانما یاوریدی 
بو کفایتدی  که حیدر خانما  شو هردی      

    فاطمه بنده مخصوص حق یکتادی

کیم علینی آقا بولسه آناسی زهرادی

---------------

مریمی سن گیچیدیرسن که اوزهرا یئکله

ایستو سن بو سوزله لطف خانم گلسو ن اله

خانمون شانی بیو کدور  دادش ایتمه عجله

فاطمه راضی دگل حقّه قسم بو عمله

فاطمه یارهمان مریمیله سارادی   
کیم علینی آقا بولسه آناسی زهرادی  
--------------

ای کلامی سنین انعامیوی زهرا وئرسین  
خو اهش ایله سنه خاطر منی ده بیرگورسین

فاطمه آل سعودینی اوزی کاش دورسون     
او وهابیلری زهرانی نئیه پیس سویسون     
اورگیم باشی بو مورده منیم یارادی

کیم علینی آقا بولسه آناسی زهرادی  
--------------

نیلییوم یوخدی پریم یثربه ساری من اوچام    

ایاقیم گلموری یا اینکه دورام یئرده قاچام     

  قدرتیم یوخدی اوباغلی یولی حضاره آچام     
او سعودی شا هنین قلبینه بیر تیر ساچام

یادگارینی بوله شاعر بی پر وادی

کیم علینی آقا بولسه آناسی زهرادی

-----------

بو یکانات مقیمی که بوتبریزده وار

هیئتین آدی ابو لفضلیدی با شان وقار

بولار الها ملارینی حضرت زهرادن آلار

یازماسام شعریده آدین حاجی طیّب داریخار

هم بو جانبازیدی –پاسداریدی با تقوادی

کیم علینی آقا بولسه آناسی زهرادی

=============

سرهنگ پاسدار جانباز هم رزم شهید سرافراز باکری

 و عضو رسمی لشگر همیشه پیرو ز عاشورا  و مسئو ل

 هیئت یکانیان مقیم تبریزحاجی طیّب شاهین نه مسئول بلکه

زحمتکش و خادم هیئت که اسمشان درآخر شعرآمده است

========================

این شعر اولش از استاد کلامی میباشد  که حاج داود علیزاده در

پیش حضارین ومقام معظم رهبری خو اندند تعدادی از مداحان

از من خواهش کردند که این شعر را اضافه بکنم ودر محفل

حضرت زهرا خوانده بشود من هم اطاعت کردم نو شتم %

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۵ ، ۱۹:۱۳
حاج محمد یادگاری

 

ولادت  حضر ت ولی عصرامام زمان (عج)

=========

(( گلسن ای گل منی سر پنجه خار اینچیتمز  
رسم دور عا شق بیمار ینی یارا ینجیتمز))  
-------------

((سنه قر با ن او لو م ای نخل امید ین ثمر ی
ئوچی او ز صیدینی هنگام شکار ا ینجیتمز)) 
----------

ماهر او چی سئو ر هممیشه شکار ین دیر یسین 
دا مینه سا لسا نوازشله دو تار ا ینحیتمز  
-------------

عشقو ین دا مینه ی یار دو شو بدور بو گو گل 
ائله بیرد ا مید ی جا نی چیخا دار ا ینجتمز 
-------------

((سن گلن یو للارا ای شیعه لرین قا ن آ لا نی
گو ز یا شیملا ن چیلرم گر د غبا ر ا ینجتمز))
-----------

((انتظا رینداگوگل با غینا او دلار قا لانو ب   
او د ا یا نسا مدا منی شعله نار ا ینجتمز ))
-----------

خاک پایین آقا جان سر مه دی کور گو ز لریمه 
چکسه م او ندا ن گو زو مه نور تا پا ر ا ینجیتمز  
------------

گو ز لر یم یولدا قا لو ب گو ن سایورا م سن گله سن 
ا نتظا ر فرجی یو م شما ر ا ینجیتمز 
----------

سن گلن سا عتین هرکیمسه وئر ه مژ ده سینی 
گو زو می ایسد سه وئر م چیخا دار  ا ینجیتمز  
-----------

بیرقو شا بنزر م ای  گل که سینو ب با ل و پر یم  
بیله بیر عا شقی ایستکلی بهار ا ینجتمز 
------------

قا نا دیم او لما سا پیشواز ه سو یو نم گلر م 
عاشقین یو لداایا قلار ینی خار ا ینجیتمز  
----------

کو ی عشقیند ه ئو لم مین دفعه گرمن دئر یلم   
سوزو مو ن او سته وارام قو ل و قرار ا ینجیتمز  
-------------

تیر با را ن ائده لر گر سنین عشقیند ه منی 
تیر لرجسمیمی گر چه دا غیدار ا یجیتمز 
------------

با ش و جا ن سهلدی عشقیند ه سنین گو ز وئر رم  
بو ایشیق دنیا منه گر او لا تار ا ینجیتمز 
---------

ئو ل دئسه ن ئوللم –اگرقا لدا دئسه ن قاللا م آ قا 
و صلو ن امیدی بو جا نی قو تارار اینجتمز   
-----------

جان و ئرن وقتیده گورسم سنین اوگل یوزووی
سختیده چیخسا بو جان  درد و فشارا ینجتمز 
----------

محسنین قا نینی آ لسا ن سن هاچا ن ثا نی د ن   
قلب زهر ا نی ا  و سوزنده شرار ا ینجیتمز 
-------------

قبر زهر ا نی مشخص ایله سن عشا قه 
گلن حجاجی ا و محنتلی دیار ا ینجیتمز
----------

آرزو با غینی گز دیم آ قا میلا دیند ا 
دا خی ئو لسمده منی سنگ مزار ا ینجیتمز  
-----------

گر دئیم عاشیقیو م منده لیا قت یو خدور  
عا شقی معشو قی هر یئرده تا پار اینجیتمز   

----------

باغلا مازعا شقینه معشوقی  حا جت قا پو سو ن  
هر زما ن دو گسه محبتلن آچار  ا ینجیتمز
--------

سیز ه من عا شق او لا م منده لیا قت یوخدور   
نوکر او لسا م قا پو زا   غصه وزار ا ینجیتمز  
---------

نوکر ین نو کر ینه نو کر او لام فخر ائدر م 
ایلییو ب در گهیزهیچ کیمسه نی خو ا ر ا ینجیتمز   
-------

بو قاپو زدا یئتیشو ب سینیم الا ن اللی بشه 
دیش دو شر- بیل بوکو لر- با ش آغا رار اینجیتمز 
--------

ایلییربا زنشسته قوجا سین هر یئر اولا
قو جا سین بو  قاپی اما ا و جا دار ا ینجیتمز  
---------

گجه نی صبحه کیمی شعریا زا م شا نو زدن 
قلمیم زره یورو لما ز نه یاز ار ا ینجیتمز
--------

طبعیمه ذو ق گلرجو ش الییرچشمه کیمی    
اما یا زدوقجا بو گوزیا شیم آ خارا ینجیتمز
-------------

 من نه تفریط نه افرا ط ائدرم میلاد دا    
طبعیم او لمازاودی کی نقصه دچار ا ینجیتمز   
----------

عیب دور  هرکسی میلا دد ا مصیبت او خو یا  
دئیه زهرا منه محشرده باخار ا ینجیتمز   
---------

یا ندیرا ن  نیمه شعباندا علینین قا پو سو ن  
فا طمه سینه سینه میخی  تا خار ا  ینجیتمز  ؟
--------------

سالان عبا سی آتیندان  بیچن اصغربو غا زین 
شمر ی اوسینیه آیا چیخادار ا ینجیتمز ؟
---------

مین یا لان عرض ا لییربش نفر ی آغلا تسو ن 
صحنه دن نسل جوانی قاچیدار  ا ینجیتمز ؟ 
---------

بو لمو ر م جشند ی یا شا م غر یبا ندی دو توب
سویلو ییرآغلییا نا حقّ او لی یار ا ینجیتمز  
---------

ها رد ا بو سو ز یا ز یلوب عید یز ی گو زیا شلی آ لو ن  
بو مثا لی بلی بیرعد ده وو رار ا ینجتمز؟
-----------

اعترا ض ایلیین او لسا یا لا نی تر ک ا لییر 
تفریط ا فراط اولو ب دینده شعار ا ینجیتمز
----------

حقی یازما قی منه عده ای ایرا د ا لییور 
دشمنیز  زخم زبا ن چو خدا وورار اینجیتمز  
----------

او غلومی همسر یمی آلتی نوه اوچ قیز یمی

فدیه ایتسه م-  منی والله او کارا نجیتمز  
----------

((یا دگار ی))  چکیله داره  اگرعشقوند ه  
او غلومی همسر یمی آلتی نوه اوچ قیز یمی

=============

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۵۰
حاج محمد یادگاری

 

یارب بواود نه اودیکی دنیانی یاندییر

========================

یارب بو اود نه او دکی دنیا نی یا ندییر
شعله وورور شعله سی هر یا نی یا ند ییر
------------

قا بیل دو رور ها بیلیلن ایلو ری جدا ل
شیطا ن گو لور آدم و حو وا نی یا ندییر
------------

تعلیم ادیر قا بیله ابلیس حیله گر

ها بیل قا نین تو کور یئر ه رضوانی یا ند ییر
-------------

جنگ جمل ایندی بو دوراند ابا شلا نوب 
طلحه زبیر را سد ه مو لا نی یا ند ییر
----------

نچه گر,و ه عراقدا وئریب الان ال اله   
داعش او نینوا کیمین استانی   یا ند ییر 
----------

بیرگو نده نئچه مین نفر او ردا شهید او لور  
دجله سویو ن آخور او لارین قانی یا ند ییر  

----------

بودجه وئرور  -غاصبیله داعشه  یزبد  
او ل عمره لر پو للاری زهرانی یا ندییر
----------

شیطان سویی بو لاندیر یر ی صیدائده شکار  
ما هی دو تا نمو ری ولی دریا نی یا ندییر  
-----------

دین قا ردا شین دشمن ادیر دینی قا ر دا شا

اسرا  ئیلیله مسجد ا لا ا   قصا نی یا ند ییر 
-------------

کا فر گلور کا فر یله متحد له شور
اما مسلما ند ی مسلما نی یا ند ییر 
--------------

بیت خدا یه خا دم ا وزو ن ایلیین حسا ب
باده وئر یب ایمانی تقوانی  یا ند ییر
-----------

سو ریه ده ه یمنده نه  غو غا سالو ب  الان 
مز دو لار ی بی دفا انسا نی  یاند ییر  
-------------

اهل یمن نه حاله قالو ب بیر خدا بو لر    
آل سعود کو دک و نسوانی یا ندییر   
---------

ظا هر ده سویلویور منیم اسلا م دور دینیم
با طنده اما دینیله ایما نی یا ند ییر
-----------

عمر ین چو خو ن نماز عبا د تد ه صر ف اید یر
گو ردو خ نماز قیلاندی که قرآنی  یا ند ییر

-----------

میلیا ر د تن  با خور- عر ب بی طر ف بو گو ن 
میلیو ن یهو د- کل مسلما نی یا ند ییر
----------

با عث عر بلر دی  بو گو ن هر جنا یته
غفلت لر ی غز ز ه نی- لبنا نی یا ند ییر
-----------

غفلتد ه یا تما امت اسلا م د وراو یا ن
دشمنلر ین طفل د بستا نی یا ند ییر
-----------

جان اوسته ال  ایاق چالوری دینی قارداشین
نسگللر ی دشت و بیا با نی  یا ند ییر
----------

تکر یتیلر شیعه قانین سو کیمین ایچیر 
اعما للاری قلب محبا نی یاندیر
-----------

غا صب رژیمله  داعش و تکریتیلر الان  
مسجد لر ی حتی کلیا نی یا ندییر 
----------

سو ریه دن گلوب عرا قا داعش فزو ل  
رهبرلری بوذر  سلما نی یا ندییر 
---------

با خ فکر ینه مرامینه لعنت دی  سن او نا    
فتوالری  هر عارف و دانانی    یا ندییر  
------------

سو یلور ازل بیت خدانی گرک ییخام  
بو سوز دل حضرت طا ها نی یا ندییر  
------------

کر ببلا ئیلن نجفی تخریب ایلیم   
دا عش گو رم قمیله  خراسا نی یا ندییر
-----------

آرزو م بودور شیعه بو دنیاده او لمو یا  
چو ن شیعه دور مکتب شیطا نی یاندییر   
---------

آج یاتسا  هر توروخ یو خودا دایی میل ائدر   
دایی یئر ینمو ری ولی آ رپا نی  یا ند ییر  
---------

شیعه گرک عا قل وهوشیا ر او لو ب  بو له
کیم قان تو کور  کیم تو کو لن   قا نی  یا ندییر 
----------

بیر آغلاما ق  حل ائدر آیا قضییه نی ؟
بیر درد دور  شد تی در ما نی  یا ندییر
-----------

اصل پیام حضرتی اعلا ن ائد ا ق گرک 
عالم بو له کیمدی او فر ما نی  یا ندییر 
---------

مظلو م قانی یئرده آخوربوسوزی یا زور
قوخمو ن بوقا ندی خنجربر ا نی یا ند ییر
-----------

بیر بیله ها ی هوی فقط شیعه اوسته دی
شیعه بیر اوددی  شعله سی عد وا نی یا ند ییر
---------

دشمن بو لو ر شیعه ده عباس قانی وار 
قو خور اودور عرا قیده هر یانی  یا ندییر
-----------

تو هین یا زور فرانسه او تانمو ر پیا مبره
تو هینلری عالم امکانی یا ندییر
----------

با خ جر عته یهود الییور  قد سی پا یتخت
حمله ائدور  غززه ییه لبنا نی یا ندییر  
------------

قدسون گو زی یو لدا قالو ب انتظا ر چکو ر 
ایستو ر کمک رو ح سلیما نی یا ند ییر  
----------

قطع ایله سین و ها بیلر ین نسلینی خدا
و ها بیلردی زائر نا لا نی  یاندییر    
----------

حتی یهو دیدن ده خطر نا ک دور ا و لار
اعما للاری  صا حب و جدا نی یا ندییر    
-------------

سبقت آ لو ب یهو دیدن  الا ن  وها بیلر 
زهرادرین  هجو م ایلییور ثا نی یاندییر  
----------

با خ  ای قلم قبر رقییله زینبه 
نا امن دور او ما جرا  سقا نی یا ندییر   
-----------

قبر ی گلو ر طلا طمه  امداد ائد نمو ری  
قو لسو زلوقی ساقی عطشا نی یا ند ییر    
----------

شخم ایتدیلر قبر حسینی ده بیر زمان
شیعه گئدیر قندیل زیبا نی یا ندییر   
------------

سفیا نیا نید ن هانی بیر  قبر وئر نشان  
اعما للاری آ تش سو زا نی  یا ند ییر  
-----------

ای کا ش جهیمید ن متوکل گلوب گو ره 
عا شقلر او ردا شمع شبستا نی یا ند ییر   
----------

هر کیم او د ورت مزاره با خور دل غمین او لور 
نه شیعه – سننی - حتی نسا را نی یا ند ییر 
------------

آ غلو ر قلم کا غذی گو ز یا شی ایسلا دور
جر ئت ائد نمو ری یازا  دیوا نی یا ند ییر  
----------

تخر یب او لو ب مر قد هاد یلن عسگری  
او ل فاجعه صاحب دورا نی   یا ند ییر  
------------

قدرت تاپا دنیادا گر سهیو نیستیلر
اسلام سهل دورکه مسیحا نی  یا ندییر

-----------

مکه منا بیت خدا حتی کربلا 
قو یسا بسیجلر گلی تهرا نی  یا ندییر  
----------

جا نلار  فد ا غیرتیو ه پر تو ان بسیج
رعبو ن سنین  غا صبی- شیطا نی  یا ندییر
---------

آدین گلنده کاخیده دشمند ه تتره شور
اسرائیلی شیطان آمر کا نی یا ندییر
---------

یار ب ظهور مهد ید ه تعجیل قیل  اوزو ن
غم لردل حجت یز دا نی یاندییر
----------

سال هزارسی صد - دو خسا ن دو تده من  
یا زدیم بو منی بوکلمه عر فانی یا ندییر
---------

ای انجمند ه کی شعرا  تصد یق ایلییو ن
بیر عد ه نین سوز ی من پنها نی  یاندییر
---------

تشخیص هئله وئرنمییوب حققیله ناحقی
ا و نهر وا نیلر منی نالانی یا ند ییر
--------

سو لو ر خدا حقه کمگ ا یلسین اوزی
عا رفلری بو کلمه نین عنوا نی   یا ند ییر
-----------

شکی وار ا یند یده که حسین حقد ی یا یزید 
گو رمو ر که شمر خیمیه  سلطا نی یا ندییر
------------

مر گ بر او للارا دیمو ری واردورعلتی
اسرا ئیلی سئوو ر ولی ایرا نی یا دییر
----------

سو یلو ر نماز ی با طل ائدرمرگ بر دئما ق
عمراسی شاد ائدور ولی سلما نی یا ندییر
----------

قوی عرض ائدوم صراحتیله بوردا مطلبی
زهرادرین هجو م الییور ثانی یا ندییر
-----------

عصرین حسینی رو برو دور ایندی شمر یله
او غلی قالو ب ال او سته دل و جا نی یا ندییر
-----------

تائید ائدیر عده ای  شمر ین جنا یتین 
قلب ربا بی حر مله پیکا نی یا ند ییر
-----------

تیر یله بیچد ی حر مله اصغربو غاز ینی
سود سینهء ما در گر یا نی  یا ند ییر
------------

جنگ او لد ی سگیز ایل هله ده بو لمو یو ب  نه وار 
اما سو زی آ تش  او لو رآ نی یا ندییر
----------

یاز یا دگاری معنلی سو ز سوز قا نا نلارا  
سوز قا نمو یا ند ی شا عر دورا نی یا ند ییر 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۵ ، ۰۱:۱۵
حاج محمد یادگاری

 

 

همخوانی در ولادت حضر ت فاطمه(س)

=====================

معنا ی  کو ثر – دلبند حیدر  
گلدی جها نه -زهرا ی اطهر 
 ایله عنایت – حی تبا رک  
بو جشن مولودی بیز ه -یا رب مبار ک  
  ==============

الله بو نی لطف ایلد ی ختم رسو له   
سو یلر دی هی جا نیم فدا اولسون بتوله  
لعنت گله اول عصر یده قو م جهو له 
هر کس  رسو ل اکر مه سو یلر دی ابتر
ا بتر دی دشمن-زهرا دی کوثر-گلدی جها نه زهرا ی اطهر
ایله عنایت حی تبارک بوجشن مو لو دی بیزه یارب مبارک

==============

او غلا نلار ی جنا تیا نه گرآ قادی  
قیز لار یدا مثل اوزی کنز حیادی 
بیرشهر تی خیر النسا با ب رجا دی 
هم همسر ی شا ه ولا شیرخدادی 
 الله بونون طاعا تینه فخر یه ایلر- گلدی جهانه زهرای اطهر
ایله عنایت حی تبارک بوجشن مو لو دی بیزه یارب مبارک

==============

جر ئت یو خو م همسر یازام شا ه ولایه  
با خ بو ندا سن حظ ایله بیرصد ق و وفایه 
چو خ وار بو نو ن اجلا لینه قر آندا آیه 
مشگل گشا دو ربواو زی مشگل  گشا یه 
دلبند حیدر – دخت پیامبر-گلدی جها نه زهرای اطهر 
ایله عنایت حی تبارک بوجشن مو لو دی بیزه یارب مبارک

===================

کلثو می دورما ت  ایلیین کل جها نی 
زینب د ئمه سو یله او نا زهرا ی ثا نی 
رسوا ائدر او للار بلی سفیا نیا نی
سجا د ید ن رفع ایلیللرهر بلا نی 
خاتون محشر  – او للارا مادر-    گلدی جها نه زهرای اطهر
ایله عنایت حی تبارک بوجشن مو لو دی بیزه یارب مبارک

================

عشقی بونو ن هر قلبیده اسکان ادیبدور  
را ه کجه من ایتمر م با ورگئد یبدور
هر کس که در سین بو خانمد ا ن اوگنیبدور  
زهرا یه کیم عا شق او لو ب با خ گو رنئد یبدور 
ایلر شفا عت – با قلب مضطر – گلدی جها نه زهرای اطهر
ایله عنایت حی تبارک بوجشن مو لو دی بیزه یارب مبارک

==============

قر با ن سنه ای بیستم ما ه جمادی
اهل ولا ایلله بو گو نلرده شا دی 
کیم با خسا هر سمته گویر جشن بپا دی 
هرنه یا زیلسا شا نینه والله بجا دی
 تا پد ی تو لد- بودر گو هر- گلدی جها نه   زهرای اطهر

ایله عنایت حی تبارک بوجشن مو لو دی بیزه یارب مبارک

=================

ایسته ظهور حضر ت  صاحب زمانی
اصلاح  قیلسو ن ظلمدن کل جها نی 
شمشیر ه چکسون غاصبی شیطا نبییا نی 
آزاد قیلسو ن قید یدن دنیانی یکسر  
او لسو ن همیشه یار بو رهبر –گلدی جها نه زهرای اطهر

            ایله عنایت حی تبارک بوجشن  مو لو د ی بیزه یارب مبارک                  

  ================

یا ز(( یادگار ی)) شعر یو ی یا لوارخد ا یه   
محشر گونی زهراچا تا راوردا هرایه
آدین دئسه ن مهد ی گلر حتما بو را یه 
 هر بیر خا نم ایستور یتیشو ن مدعا یه
 ا ولسا حجا بی- زهرا یه بنزر- گلدی جها نه زهرااطهر  
ایله عنایت حی تبارک- بوجشن مو لو دی بیزه  یارب مبارک

==============

بوهیئتی که وارمحضر نده  -نام ابو لفضل وار دیللر ینده   
اصلا ریا بو خ هیئتلر ینده-عشق ائمه وار ئللرینده 
 عشق ائمه وارسوزلرینده - اصلاح ایله مشگلرینده

دردی اولان وار درمانین ایستر –کلدی جهانه زهرا یه اطهر

ایله عنایت حی تبارک-بوجشن مو لو دی بیزه یارب مبارک

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۹۵ ، ۲۰:۱۴
حاج محمد یادگاری

همخوانی درولادت حضرت زهرا (س)

=========

گلدی بو عالمه – حضر ت فا طمه  
دشمن دین بو گو ن –غر ق او لو ب ما تمه   
سنه جا نلارفدا- همسر مر تضی
بیزه سن عید ی وئر-دختر مصطفی 
----------

خوار او لوب کیم سنین- جدیو ه ابتردئدی  
ام ابیها سنه- ختم پیا مبردئد ی  
حا جت آلدی سنه -دردینی کیملردئد ی
درگهو ند ه بیز ی- سن حسا ب ایت گدا 
سنه جا نلارفدا- همسر مر تضی
بیزه سن عید ی وئر-دختر مصطفی 
-------

گورما قا گل یوزون ختم پیا مبر گلو ب 
عد نید ن آ سیه مر یم حاجر گلوب 
شا نیو ه جا ن فدا سو ره کو ثر گلو ب
غبطه ایلر سنه –او صیا-  انبیاء
سنه جا نلارفدا- همسر مر تضی
بیزه سن عید ی وئر-دختر مصطفی 
---------

در د مندا ن گلو ب -دردینه درما ن آلا  
کر بلا مکه یه- تذکره بو ردان آلا
وئرمه سن تذ کر ه- بس بولار ها ردا ن آلا
ای کر م در یا سی- ما درمجتبی
 سنه جا نلارفدا- همسر مرتضی

بیزه سن عید ی وئر-دختر مصطفی 
----------

ا تگیند ن دوتو ب -عالم ا مکا ن خا نم 
سنه در د ین دئیر -ملت ایران خانم
سنه او غلون حسین- شا ه شهیدا ن خانم
بو جمعی نا امید -ایتمه خیرا لنسا
 سنه جا نلارفدا- همسر مر تضی
بیزه سن عید ی وئر-دختر مصطفی 
----------

سنی  وئر وک قسم زینب و کلثو میو ه 
سقط او لا ن ظلمیله محسن معصو میوه
عا لمین مو لا سی  شو هر مظلو میو ه 
 همسر با وفا- یا ور مرتضی
سنه جا نلارفدا- همسر مر تضی
بیزه سن عید ی وئر-دختر مصطفی 
----------

 با خ بو ایر انیده - دید ه سی گر یا نلارا
لطف عنا یت ائله- سینه سی سو زانلارا
منتظر گو زلر ه-  قلبی پر یشا نلارا
درد مندا ن  دوا- سندن ایستو رآلا

سنه جا نلارفدا- همسر مر تضی
بیزه سن عید ی وئر-دختر مصطفی   

-----------

بیز سنین لطفوو ه- او لموشو خ امیدوار   
رو ز محشر سنی- گوز لر یمزآختارار
سن بیز ه با خما سا ن- کیم بیز ه او ند ا با خار
 آدیوا جا ن فدا - کنز مهر وو فا
 سنه جانلار فدا - همسرمرتضی
بیز ه سن عیدی وئر- دختر مصطفی
-----------

ایسته اللا هید ن -مهد ی ظهو ر ایله سین 
کیم بو گو ن قان توکو ر- او للار ی کو ر ایله سین 
قد سودا ن غا صب - عصر ی او دورایله سین
ایلییا ق قد سو د ا  -مهدییه قتد ا  
  سنه جانلار فدا - همسرمرتضی
بیز ه سن عیدی وئر- دختر مصطفی  

---------------------------------

گله وهابینین -نسلینی مهدی کسه
بیزگو راخ دنیادا-پر چم قرآن ا سه 
بیزمطیعو خ اونو ن- امرینه هرنه دئسه 
ئو لده  حتی دئسه  - د ئمه روخ  لا او نا 
 سنه جانلار فدا - همسرمرتضی
بیز ه سن عیدی وئر- دختر مصطفی                                                                                                                                                                                                       

---------

گله سن کیمی بیر خانم -عا لمه هیها ت گله
نوعر و سی دونو ن- بذل ا لییه سا ئله
 (یا دگار ی) بو گو ن- ایستو ری سند ن صله
شا م ومکه نجف-  بیرده کی کربلا 
سنه جانلار فدا - همسرمرتضی
بیز ه سن عیدی وئر- دختر مصطفی

----------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۹۵ ، ۲۰:۱۱
حاج محمد یادگاری

ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)

=============

طایر طبعیم گنه شا دو خراما ن اولو ب

عطر بهشتیله بو عا لم امکا ن دو لو ب

فاطمه نین عشقینه طبع  روانیم جوشور

عقل سئو ال ایلوری عشقیدن آ یانولو ب

----------

وئردی منه دم بو گو ن فاطمه نین میلادی

شاد و خراما ن او لو ب آ ل علی او لادی

فاطمه آدین او نا  خالق او زی یو للادی

جو هر او لا دریالار حتی آقا جلار قلم

حتمی که عاجز قالار شا نینی ایتسو ن رقم

----------

عالمه قو ید ی قدم  عزت عر ش بر ین

نو ر یا غو ر عر شید ن شادیدی اهل زمین

گو زلرین آیدین دئیور حضرته رو ح الا مین

آدی بو نو ن  فاطمه فخر  زنان جهان

مثلینی دو غماز داخی  بیرده بو مام زمان

------------

حمل الین و قتیده  تنها قالو ب مادری

گلمدی امدادینه مکه نین   عو رتلری

باخ گیلا کیملر گلوب او لدی بو نو ن یا وری

آ سیه ساراگلو ب -  مر یم وحوائیله

تنها نه بو دو ت نفر  نئچچه مین حو رائیله

----------

قلب رسو اللهی شاد ایلد ی لم یزل

کو ثر عطا ایلدی بلکه ده اوندا ن گو زل

خوار ذلیل او لدو لار دشمن شو م دغل

حی تعالی او نی هدیه ور یب خا تمه

با تد ی او ابتر دئین کسلراو گون ما تمه

-----------

بو ندا او لان شا نه باخ  شوهراو لار مر تضا

زینب کلثو م او لار دختر خیر النسا

او غلی حسین و حسن رتبه سینه مر حبا

کل بهشتین   جو انلارینا بر تر دیلر

تک نه بهشت اهلینه عامه سرور دیلر

-----------

بو تا زا مو لود دا باخ سن شر ف و عزته

رو ح الا مین سعی ا ئدیر تا یتیشه خد مته

کل ملا ئک  گلو ر  نا یل ا و لا رحمته

عده ای گو ید ن انورعد ده ایده پر  وو رور

خضر یله الیا س گلو ب حاجت آ لا در وورو ر

------------

نور جما لی بو نو ن عالمی حیرا  ن قو یو ر

بیر دفعه گو رسو ن یو زو ن نو ح شیر ین جان قو یو ر

مقد می آ تد ا یوز و ن حتی سلیما ن قو یور

ما تید ی یو سف بو نو ن گرمییه با زا رینا

هر نه یین ایلر فد ا بیر دفعه د ید ارینا

----------

گو ر نه عنا یت بو نا ایلییو ب الله عطا

حبی بو نو ن نا رید ن ایتد ی خلیلی رها

تنها بو نو ن را هی دور د نیا د ا را ه خدا

مطلبی که یا زمو شام شعر یده او لسون تازا

گلد یله عر شیله فرش اهلی بو تون   پیشوا زا

 -----------

در گهینین خاکینی سیلما قا سارا گلو ر

دایه بو نا مر یم و  آ سیه  حو ا گلو ر

      مادرینه   تهنیت سو یلو یه لعیا  گلو  ر                      

رو ح الا امینده گلوردیلده دعا خدمته

گوزلرین آیدین اولا سو یلوری اول  حضرته

------------

بیز ده گلون درگهین مثل گد الردویا ق

فا طمه نین جا نینه حضر تی بیز آت و ئیا ق

شام و بقی کربلا عید یمیز ه ا یستییا ق

بیرتیر یله اوچ هد ف دو ز د ئسه ا نسا ن وو رار

بیرصلو ا ت جلی رو حینه ایلو ن  نثار

-----------

حققیده وار یئر بو گو ن فخرالییه گویلره

گویلرین اهلی گلو ب یئر د ه بو طفلی گو ره

جنته وارد اولارکیم بو نا گرد ل و ئره

هرخا نمیکه بو نو ن راهینی دو زگو ن گئدر

او لسا حجا بی او نا حتمی شفا عت ائدر

-------

(یاد گار ام )ایلورم بوسو زی  شعر یمده یاد

سو ز لر یم اولسا قیزیل با زاریم اولسا کساد

مشتر ی او لما ز سو زه چو خلار ائدر ا نتقاد

ارزیشی هربیر زا دین بسته دی با زارینا

شا عر ازلده باخا شعر  خر ید ار ینا

------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۹۵ ، ۲۰:۰۷
حاج محمد یادگاری

 

سیزدهم ماه رجب ولادت مولاعلی روزپدر

و تحفه مخصوص  روز پدر

====================

او لسو ن سلام  راه وفاد ه  گئد نلر ه  
او لسو ن سلا م  آل علینی  سئو نلر ه  
------------

میلاد مر تضی گو نو ز ی عشق یاریله          
اولسون سلام درگه یاکین دوگنلره     
------------

ای مهد ی فا طمه ای صا حب الز ما ن    
وئر عیدی بو هیئته زینت وئر نلره         
------------

زهرا ولا د تی سنه عر ض ایلدو م   آ قا 
وئر عید ی سن آ نا ایا قیندان او پنلر ه 
------------

زهرا یه خا طر ما در ینی هم عیا لینی  
شاد ایت ا ورکدن  اوللاری   شاد ایلینلره

------------

اما  نصیحت ایله اما ما  او کس لر ی    
بو او چ عزیزی بیر بیری سیندن سئچنلره 
----------

چر شاب مادرینه آلور سکه  همسر ه   
مادر له  زند ه با خگیلا با شدا ن گئچنلر ه  
-------------

جو راب و شو رت بازاینا دوشدی چو ن یولوم
مو لا ولا د تینده باخ ایثار ائد نلر ه   
-----------

گو ردوم که از دهام ائدور ی اوردا مسلمین  
قو ی عر ض ائدوم او صحنه نی من گور مو ینلره   
-----------------

عرض ایلدیم بو یاغ صفی دور یا توروخ صفی   
ایتدیم سئوال اوواقعه نی دوز گوینلره  
--------------

سو یلوب بیری  آ تان قالوری ؟ سو یلدیم ئو لو ب       
بس گیت دئدی قاریشما گیلان  صف چکلنلره      
------------

گیت وادی رحمته وئر اوردا تحفه وی 
لازم دگلل بو تحفه عزیز یم ئو لنلره
----------

عرض ایلدیم بویو ر منه سن اصل مطلبی      
تا منده سویلو یو م بو سو زی بولمو ینلره     

--------

سو یلو ب بولار دو یو بدولا جو راب شورت آلا    
تجلیل او لا  پدر گو نی او لاد اکنلر ه      
-----------

روز پدر  تحفه سی جورا ب شو رتدور 
باخ بیرعد ا لتیله بو گو ن پا ی بو لنلر ه 
-------------

بو ردا جو را ب او ردا ولی سکه طلا 
مادر له  زند ه با خگیلا با شدا ن گئچنلر ه  
-----------

بیرآ ی حقوق خر ج او لوری اوردا  سکه یه
حظ ایت ایکی  هوا نی بیر ائو ده  گو رنلر ه  
------------

مادر -پدر - قهر ایلمز  آلما سا ند ا   گر  
وار جر عتین آ لما  او ن  آیلار کو سنلره  
------------

گر آ لما سان ایل با شا جان قهر ائدر خا نم 
رحم ایت خدا یا سن بو زما  ن ائو لننلر ه  
 ------------

تا پدار او شا قلار ی  د ئیر ئو لسو ن د ئد ئز بالا 
مند ه قو شو م  سیز ی  آ تا داغی گو رنلر ه    
------------

ایستو رمنی روز  زن آ لمو رنه علته
قو شمور منید ه عد ه ای   ا لوان گئینلر ه 
------------

خجلتد ن آز قالار کیشی ایتسو ن  هلاک اوزون 
لعنت دئیر سنی بو ا ئو ه گوندر نلر ه    
-----------

آ رواد الینده جان بسر م عر ض ا ئدر خدا 
مولو دا با خ فا طمه را هین گئدنلر ه 
----------

ظاهر ده سو یلو ری که بتو له منم کنیز  
با طنده باخ  اما یو لو ندا ن دوننلر ه  
--------

هار دا فشا ره فا طمه او زهمسر ین قویوب 
سن دی بولو م د ئیو م بو سو زی بو لمو ینلر ه  
----------

تحر یم ائد نلر ین گو رو م الله ائو ین یخا
لعنت بو نقشه نی بیز ه گلسو ن چکنلر ه 
-------------

الله قیزیل او جو ز لا شا بیر د ه دولارسینا
قاطع او لاخ بیزده او تحفه وئرنلره  
------------

الله قیزیل او جو ز لا شا بیر د ه  دولارسینا
قسمت ایله بو  گو نلری  طو ی گو رمو ینلر ه 
------------

بازاری هی گئدور  دو لا نور یو خ جیبینده پول
قو رخور قمئیله قارنینی آرواد سو کنلر ه  
----------

علت بو دور چو خلاری وار  ا ئو لنمو ری
آرایشی باخور نئچه میلیون تو منلره  
---------

میلیو ن تو من دو ت سا حاتی بیر عرو س دونی  
رحمت  دئیور ها ممو لار الان گچنلره
------------

ماشین  و تالاری - ناهاری  من یازو م نئچه 
زندا ن بنا او لوب  بو پو لی و ئر مینلر ه
-----------

مهر یه سکه دور او نو ن اعدا د ی مو لو دی 
زندا ن بنا او لوب  بو پو لی و ئر مینلر ه
------------

اوّلده آللانو ب دئدی یازماللا عیبی یو خ
باخ بیر اوزو ن -آ روادا -آ رواد ائدنلره
-----------

بو مشگلاتی حل ایله گل صاحب الز مان 
وور ذولفقاری گردنه  مشگل تو کنلره 
-----------

او غلان سو بار  قیز لاریمز ائود ه قاتلاشو ب 
امداد ایله یو للاریوا گو ز تیکنلره  
-------------

آروادآلا نموری - هله چوخلار و ئر ورطلاق
عشر ت اوچو ن خا رجه ده  با خ گز نلر ه 

--------------

راوی دئیور  گئتمیشیدیم منده خارجه    
حیران باخاردیم اوردا کی ویلان گزنلره    
------------

بیر کفلینی گوردو م ایجو ب نو ختا سین قیریب     
سا غلیق وئریر  شرابی ایچو ب  کیفلننلره   
-----------

بیر خرداجا  کو پک او نو ن آ غزین گلو ب یالور    
سو یلور اذیت ایلمه دیلدن دو شن لره    
------------

فکر ایلوری کو پک او نو ن او زدو ستی دور گلو ب     
باخ کلبی  سن د و ست گو زو نده  گور نلره    
-----------

ایراندا ایچدی  عر به ده اما چکنمدی   
خا رجده با خ شرابی  ایچو ب  پیس  کو پنلره  
-------------

راحت گزر سالو ب آتا سین سالمدانا  
مادرده که گئدیب قاریشیب گلمو ینلره    
-------------

خالی قالا آتا سینین او لمو ب  رضا یئری   
با خ تختینین او سته یا تو ب ا نننلره   
-------------

امر یکا د ا ن سفارشی  بیر  ایت گلو ب اونا    
خدمت ا ئدور  آتا یئر ینه  \پیس حو رنلره        
------------

بو خدور آتاسی  اما یر ینده بیر ایت یاتور    
باخ سن آتا وا نیندا حما مدا چئمنلره     
----------

گاهی یاتور –گاهی حو یور  -گاهی او ینو یور  
لعنت ایله خدا بیله چیر سو ت امنلره  
-----------

مر گ  د ئیور ا میرکییا  اما ا یتین او پور     
با خ  دشمنی شعارئیله  ئو لدور نلره   
----------

مظلو م آتا یاتور گجه او ردا گو رور ائو ین   
سو یلور عجب ظلم ائلدیم  هم وطنلره   
-----------

دنیادن او تر ی من اوزو می ابلدیم هلاک  
هئچ بو لمدیم مال بیغیرام  کیفلننلره                                                                                                                                                                                                      ------------

نه خمس نه ذکات نه قاندیم اورو ج نماز     
ا یند ی قاریشمو شام من ائویندن  کو چنلره     
----------

بیر دفعه  کا ش  گو رم ائو یمی سونر اجا ن وئر م  
ملحق او لام جهیمید ه من با ش  کسنلره  
----------

ارزاقی احتکار ایلیو ب ووردو م انبارا   
شیطا نه باخدیم راه جفا گور سد نلره  
-----------

اوز اکدیگیم آغاج من اوچون بهره وئر مه دی  
اوز اکدیگیم آغاجلا-  منی با خ از نلره   
----------

غا فلدی بیر عدده گنه عبرت ایلمز    
عقلین وئررعقلینی ا لد ن وئرنلره    
------------

اولاد و مال فتنه دی قر آن دئیرور بیزه     
حکم خدادن وای او لا اوز دو ند ر نلره     
----------

بیر عد ه وار تا پمور ی  یئر حتی یا تما قا  
باخ مکییه بیردفعه ایلد ه گئد نلر ه 
----------

ملت قا نین سو یو ب  گئدیر ی او ردا خشلییور  
دقت ائدون نعمت ایچنده او زنلره   
------------

و ها بیلر پو للار ینی ایلوری فشنگ  
با خ شیعه نین قانینی سن تو کدورنلره 
-----------

هشترخا نین  یئییر بو دو نی مهدی گل د ئیور    
ایتمو ر نظر  تو بو خ  قیچی دا گو ر مو ینلر ه     
----------

یر عده ات آلا نموروری آیدا بیر دفعه   
با خ سن ایته راستا نی  اما  و ئر نلر ه 

-----------

ای نو حه خوان انصاف ایله ایتمه دل غمین   
میلاد یلره با خ گیله شیرینی سئپنلره     
------------

زهرا درین  او دلاما میلادینین گو نی    
میلاد ء مدحی سو یله  حسینی سئو نلره

---------------------

کرببلاده سالما ابو لفضل قو للارین    
قربان او لو م منده او خو نین  کفنلره      
------------

صادق اما مین امرینی گر ایلوسن قبول    
سنده  قاریش باده عشقی  ایچنلره  

---------

سو یلو بدی شیعه شاد اولی بیز شاد او لان زمان     
قان  آغلییار حنجرینی او خ بیچنلره 
-------------

صادق اما مید ن که بیزآرتو خ او لا نما رو خ     
لبیک دئیک بیزلره یول گو ر سد نلره     
------------

ا فرا ط و تفر یطیله  قا چو تما بو ملتی   
تشو یق ایله گتور او لاری  انجمنلره  
-----------

گل ا ک گیلن مد حیله  مجلسده سعی ایله    
هیئتده حظ ایله اوگلی سن دئینلره  
-----------

تبدیل ایله گلشن رضوانه هیئتی     
باخ حظ ایله گلابیله شیر ینی سپنلره      
----------

یزم عزاده آغلا هم آغلات بو ملتی    
اجرین وئرر  حق اوزی نو حه دئینلره     

-----------

دوز نوحه خوانلارین من اوزوم خاک پایییم     
قربا ن او لو م یا خشینی  پیسدن سئچنلره     
----------

بیرعده ای وا ردی منی تشو یق ایلییر 
بیر عده ده  وار دی منی پیس سو ینلر ه
---------

طبعین روا ن ا ئله سنی زهر ا آ نا ن حسین   
خلقی ولا دتیزده سیز ین  گو لدو رنلر ه  
------------

((بویادگاری)) دور قا پوزا  کمتر ین گدا
احسن دی بو شا عره احسن  دئینلر ه          

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۹۵ ، ۰۵:۳۶
حاج محمد یادگاری