شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

خطاب حضرت علی به اهل مدینه

قلبی غصه ایله ائله دو لمو شو دی مو لا نین

یئر ینی خا لی گو رنمو رد ی خا نم زهرا نین

جمع  ائدردی با شینا آغلا ما قا ا عوا نین

قنفذو ن وقتی حقو قی اشید یب د ور چو خا لوب

خا طر فا طمه نی وور ما قینا رتبه آ لوب

 

بو خبر  که یتیشوب پو زدی دل مو لا نی

ایله یو ل قبره ا و دم قو یدی  گل طاها نی

آ غلیو ب ایتدی مزمت او  فنا د نیا نی

دئدی او د ووردی بوسو ز ساقی کوثر دلینه

ثا نی رتبه وئروری فا طمه نین قا تلینه

 

یثریبین اهلینه یو ز دو تد ی دئدی میر ا نام

ا ئلد یم حجتیمی من سیزه صبر یله تما م

فا طمه م ئو لد ی قا پو م یا ند ی شهید او لد ی با لا م

سیز تما شا  ایلدو ز- درگه طا ها یا ندی

سیز تما شا ا ئله  دوز - حتی  قو لو م  با غلا ند ی

 

قوللاریم با غلیید ی  ووردی  او نی  د شمن دین

ظا هراوورد ی اونی وورد ی  منی شو م لعین

ساعقه گلشنیمین  اسد ی خزان ایتد ی گلین

گل خزان-غنچه سو لو ب -  او لدی منه تار جها ن

من کیمی مظلو م اولا ن کس گو ره هیهات زمان

 

عار او لا سیز ائلدیز دینیز ی دنیایه فدا

حقی با طلدن او گون ایله مدوز حتی جد ا

کفر ه ساری یئر یدیز ایلد یز اسلا می رها

لعنتاول اوچ نفره دنیادا طغیان ایلدی

حق مولانی اولار هر اوچی کتمان ایلدی

سیز غدیرین گونی گلدوز منه بیعت یلدوز 

بخین و بخینیاول یئرده اور کدن سو ئله دوز

در گهیم ظلمیله یاندی ولی بیر سوز دئمه دوز

جانشین من دگو لیدیم مگر پیغمبریزه

سیز خیانت ایلدوز دنیادا اوز رهبریزه

او سکو تیز سالا جاخ تفر قه دنیایه هرآن

او سکو تیز ائده جا ق قلب مسلما نلاری  قان

او سکو تیز ائده جا ق کر ببلاد ه طغیا ن

حق علیلند ی بو لو ردو ز - نئیه بس لا ل اولدوز  ؟

رهبر دینی آ تو ب کا فر ه حما ل او لدوز

 

اعتر اض ایلیینیز  اولمادی  اشرار ه دئیه

او ریا ست  طلب انسا نلاری محکو م الییه

نئچه یو زتن دره زهرایه هجو م ایله مییه

نه جو ا بیز او لا جا خ حشر ید ه پیغمبر یز ه

سیز خیا نت ا ئله دیزد نیا دا ئوز رهبر یزه

 

و ار یئر ی ایتسه بو محنتده علی داد وفغان

قلبینین قا نی یو زه اشگیله گر او لسا رو ان

گتد ی قبر ه-  با لا لاردا ن-  ولی اما  نگرا ن

قلبیمو ن قا نینی من اشگ روانه قا تارام

دو ت با لام اولما سا گر  قبر ینین او سته یا تارا م

 

فاطمه ئو لد ی-   منیم گتدی بلی   پار ه تنیم

فا طمه سیز منه محبس او لو ب  دور وطنیم

گلسه دشمن قاپو ما یو خد ی دفاع  ایلیینیم

ظاهرا فا طمه دنیاده منه همسر یدی

باطنا اما او تنهامنه بیر لشگر یدی

 

نئیله میشد ی سیزه پیغمبر یزین اولا دی

اوللارا زره ده حتی که وفاز  اولمادی

د ئمه دوز بو دوگو لن دخت نبی زهرا د ی

بیله تا پشو رموشید ی فا طمه نی طا ها سیز ه

در و دیوارآرا سیندا  قویا سو زقا نی سو زه

 

او پیا مبر  که اذا نداآدینی ذکر ا لوسوز

او زوزی پیر واسلا م –مسلما ن بولو سو ز

ظاهری زنده- ولی با طنی- سیز لرئولو سوز

سیزی الله یا را دو ب تنها او رک دا غلا ما قا

ما نع او لدو ز ئوز ا ئوینده خا نما آغلا ما قا

 

یادئدو زآغلا گجه – یا گونوزی ایله فغان

او لد ی مجبور ائوینی ترک الییه فخر زنا ن

بیت ا ل احزا ندا گئد یب آغلا دی او ل رو ح رو ان

اوآغاج که اونون آ لتیندا گئدیب آغلاردی

او نودا قطع ایلدوزگوند ه جکر داغلاردی

 

سیز او افرادوسوز هر عضو واروز یوخدی سریز

ظاهر ا سیز کیشی سیز یو خ کیشیلقدان خبریز

بیزی سیندیرماقیدی ایندی بولوندی نظریز

حق علیلندی بولوردوز نئیه کتمان ایلدوز

تف اولا غیرتیزه حقی بولوب سیز دئمه دوز

 

سویلدی من نه دئیوم سیزلره افراد عوام

ایلدیم حجتیمی من سیزه صبریله تمام

فاطمه ئولدی فاپوم یاندی شهید اولدی بالام

سیز تماشا ایلدوز درگه طاها یاندی

سیز تماشا ایلدوز حتی قولوم باغلاندی

 

تا سا غام آ غلییا رام  فاطمه نین نسگلینه

فرقتی بیریا نار او د او لد ی علینین دلینه

گر ک ا علان او لا ایثار ی جها ندا بولینه

منه  خا طر سپر ا یتد ی سینه سین مسما ره

یو زی نیلی – یا را لی گتد ی حضو ر یا ره

 

نصف شب  غسل الییو ب کفن ائله دیم ما نوسو می

حتی خاموش ائله دیم ائو ده یانان فا نوسو می

آپارو ب دفن ائله دیم من گجه او ز نا مو سو می

یدی نفرله گجه تشییع او لو ب جان جهان

اوزی تا پشورمو شید ی قبر ینی ایتد یم  پنها ن

 

مطلبی صبح زما نی دئدیم ها مموز بو له سوز

بیزه طا ها یه گو ره  تسلیته سیز گله سو ز

قا پو دا قا لدی گوزوم گلمه دوز ایکا ش ئو له سو ز

گلن او لما د ی یا نا ن در گهیمی من او تدو م

دو رت  با لا ملا  او تورو ب شا م غر یبا ن دو تدم

 

یثربین اهلینه سویلردی بیله شیر خدا

یوزلریزهر ایکی دنیاده سیزین اولدی قرا

هر نه ظلمی که بیزه اولدی سهیمسیز اولارا

ایتدوز اثبات که  بودنیادا بی غیرت سیز

کیشی سیز ظاهری باطنده ولی عورت سیز

 

بیر خا نم و ئرمیشم الدن اومنه یاوریدی

کشتی اسلا م و قر آنه  ا وزی لنکر یدی

گو رنجه همسرینه با و فا بیرهمسر ید ی

را ضی او لد ی منه خا طر قا پو سون یا ندیرا لار

قو یمادی تا  ییخیلینجا  قو لو می با غلییا لا ر

 

چوخلی سوزلر دئدی گوردی اولارین یوخ چیخاری

سوزونی تحویل آلا باخمادی کیمسه یوخاری

تف دئدی غیرتیزه هیچ بیریزین یوخ بخاری

نئجه آیا با خا جا قسوز  شه یطحا یو زو نه

چو ندیریب مو لا یو زو ن سو یلدی شهر ین  اوزو نه

 

 

یا دگار ی هله اغفا لید ه وارایند ی چو خی

شعرلر ین عده ای فرض ایلییوری حتی یو خی

ایندیده حر مله وار پرت ائدر عباسه اوخی       

حرمله اوندا بیر اولسایدی الان مینلری وار

بو لارین نه شرف و غیرت و نه دینلری وار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۰۶
حاج محمد یادگاری

شب ولادت حضرت زینب سال 95هیئت حضرت ابوالفضل یکانیان مقیم تبریز در منزل غنی زاده
دریافت
مدت زمان: 7 دقیقه 1 ثانیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۲۱
حاج محمد یادگاری

هیئت یکانیان مقیم تبریز حضرت ابوالفضل سال 95 در منزل میر معصوم غنی زاده = قسمت دوم


دریافت
مدت زمان: 7 دقیقه 30 ثانیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۳۴
حاج محمد یادگاری

درمورد انسانهای بی طرف
=============
بی طرف  یو خلویوب افسوس او یانمور گنه ده  
گونده چو خلار  بویانور قانه اوتانمورگنه ده
 
 اعتنا ایلموری  حتی اوپاک قانلاردان  
نه  قدر حق دئیو لور حقی تاپانمور گنه ده  

کفر و اسلام منه بیردی دئیر یو خ فرقی  
او دکی اسلامون احوالینه یانمو ر گنه ده   

جبهییه  گتمدی گو رسون او قدر ایثاری    
دنیا ضربه وورور ایرانی یخانمور گنه ده     

غیرتی یو خدی نه وجدان واریدی ه شرفی  
بی تفا وتلقی با شیندان آتا نمور گنه ده   

بیربیله ظلم و جنایت اولوری یو خ خبری    
زهرلی مار ووروب بسکه  یاتانمور گنه ده    

با غلیو ب نهضت اسلام  فساد خانه لری   
عزتین فسق و فجوراته ساتانمور گنه ده   

بودی منظوری  فقط ملتی سو یسون تا لا سون                
چو خ تلا شلار الییوری  اما  سو یانمور گنه ده  

دالدادا غیبت ائدیر تو لکی صفت هر یئرده   
رو برو ده ولی بیر لحظه دایانمور گنه ده                

شکر اولا اللا ها آگه دی هامی صحنه ده دی
ولی بیر عد ه یو لو ن چا شدی تا پانمو ر گنه ده

 داخی هیهات اولاربیرده  گله حق یو لو نا                
چون منا فق صفته ملت اینانمور گنه ده                       
 

الله احسان ایلدی رهبری ایرانیمیزه  
بو گوزل رهبرده  حتی با خانمور گنه ده  

قور خو سو ندا ن یاتا بو لمولله ابر قدرتلر   
بی طر ف معنی ایثاری  قانانمور گنه ده    

شرق و غرب حیله ائدیب صدامی سالدی تلییه   
ال ایاق چوخ چالوری  اما  چیخانمور گنه ده  

نهضتین قدرینی بول دینینی دیناره ساتان  
خارجی غارت الین او ستن آچا نمو ر گنه ده  

کیملری ایستیو سن بو لمورم الله بو لوری                        
یادگاری اونی شعاره یازانمور گنه ده  

من حیا ایلییورم یازماقا بلکه اوتانا                                
نیلیوم غیرتی یوخ  زره  او تانمو ر گنه ده    


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۵ ، ۰۰:۲۸
حاج محمد یادگاری