شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۴ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

                                                        ولادت امام باقر  

((امروز زشر ف دین خدا  زیب و فر ی یا فت      

   از ساحت حق نخل ولایت ثمر ی یا  فت          

گلزار جها ن نو گل فرخ سییر ی یا فت

غو اص صفت بهر  عنا یت گوهر ی یا فت               

 سوم پسر سا قی کو ثر پسر ی یا فت                

   امرو ز عزیز د ل ما  تا ج سر ی یا فت  

زیرا که الا ن کسب مقا م و در جا ت است          

  خو ا هم صلو ا تی که بهار صلوا ت است                 

 ///////////////////////  

                              ----------                 

بر خلق جها ن  این گل میلا د مبا رک            

   عا لم شد ه از مقد مش آ با د مبا رک             

  دلها شد ه از قید غم آ زا د مبار ک  

  بر زین العبا مقد م نو زاد مبا رک             

  بر صد ق وصفا نعمت استا د مبا رک

  بر ختم رسا لت قد مش با د مبا رک

ازحق بطلب  حا جت خو دیو م برات است              

  خو ا هم صلو ا تی که بهارصلو ا ت ا ست                              

 /////////////////

 ---------

 ای خسرودین یک نظری حا جت ما کن           

       از را ه کر م  درد همه خلق دو ا کن              

     ای کا ن شفا درد مریضا ن را شفا کن

 تو فیق عنا یت ز ره لطف -  عطا کن                  

 با یک نظر ی حا جت مشرو عه رو ا کن             

 از بهر ظهو ر حجت  قا ئم تو د عا  کن

بدر داعش و بد غاصب الا ن وقت ممات است       

 خو ا  هم صلو  ا تی که بها ر صلو ا ت است                       

 /////////////           ))            

===================================================================

===============================

=====================

شعرهای پایین از یادگاری میبا شد

=======

باقر اوزی لطف ایله سین الله بیزه باخسو ن

 ایکاش جهان آگه اولوب هامموسی قاخسون

کفرین دلینه زهرلی تیری هامی تا خسو ن

غاصب رژ یمو ن قا نللار ی تو پراقلارا آخسون  

   مجبور قالوب قدسی اومزدوربوراخسون

فتح وظفرین نوری هامی عا لمه شا خسو ن 

 بیرعده شرا فت قا نینی گل یو زه یا خسو ن      

 د نیا ده بو وحدت اولا -  اسباب نجا ت است       

خو ا هم  صلوا تی که بهار صلو ا ت است         

   =================

بیز ایستیه یوخ عیدی بو ایثار کرمدن           

  بیز دو تمو شو خ هیت هامسی قانلی علمدن          

    عباس بیزی سالمویا ای کاش قلمدن

اهل یمنی  قوتارا اول غصه لی غمدن  

  سو ریه عراق آزاد اولادست  ستمدن  

 یا د الییرو خ بیرده مدافعان حر مدن          

   پاداشی اولار آلدیلا اول عشقلی دمدن     

    لعنت او سعودیلر ه یوز چهره صفات است              

 خوا هم صلوا تی که بهار  صلو ات است        

=============

فکر ایلمه  داعشلری باقر وورا بلمز                 

 با قر  وو را هرکیمسه نی  یئر دن دورا یلمز        

  اولده بو لر وورد ی ولا کن صو را بو لمز

مین سیل خرو شان گله علمین یارابو لمز        

  علمی بو جهانه یاریلو بدور ها را بو لمز  

  دو ز عا شقه مینلر یارا دگسه یا را  بو لمز

باقر  وورانی دنیادا هیچ کیم سارا  بو لمز           

  الطافی اونون بیزلره -هردم حسنات است        

 خوا هم صلوا تی که بهار  صلو ات است 

  ===============

وار با قریلن  صاد قینین آیر حسا بی 

 کیم ایتسه تو سل بو لارا واردی ثوابی            

 بو للاردی وئر ن دشمنه کوبنده  جوابی 

عاشقلرینه  وار بو لارین لطف عطا بی 

   بوللارین علومی دئریدیب اسلام نا بی 

   الله او زی رسوا ایله سین اهل عذابی

  چو ن ارث یتو ب وار بولارین صبریله تابی           

    میلاد ائمه بیزه- یمن بر کات است 

خو اهم صلواتی که بهار صلوا ت ا ست

   =============

عقلیم قلمه امر ایلدی بو سوزی یا زسون         

 عشقیمده ولی قو یما د ی یو لدا قلم آ زسو ن      

    باقر ئوزی وهابیلر ین قبر ینی قازسو ن

هر نقشه ای آمریکاچکر حق الی پو ز سون   

 واجبدی مسلمانه که هر زحمته دوزسو ن  

  اللا ها گوره هر نه دن  عالمده ال او زسون 

  بو یو لد اگرک قانلار یمز تو پرا قا سو زسو ن   

 تو پرا قلارا قا ن آخسا یازارعشق -حیات است 

  خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت ست

----------

بیرعده مسلما ند ی ولی کافره یو لداش       

 آنیندا او نو ن سجده  یئر ی  وار ولی  او باش         

  ارزا  قی وورار انبارا  بو ظا  لم کلبا  ش

هر ایلده گئدرمکه ده شیطا نه آ تارداش   

 شیطا ندا دئیر گیت منی سن تاو لا ما قار داش 

  من شیطا نم امان سن او زو ن بیر قو ی عیا ش            

           محشر ده بو ا عما لیو ا زقّو م او لی پا داش    

بو ردا قان ایچو ب اورداگو ررسن عر صات است  

   خو ا هم صلو ا  تی که بها ر صلو ا ت است                    

----------

 چگنینده عبا وار دی عرقجیندا با شند ا        

الله سئو ن ایشد ن ولی گو رمو بدی یا شیندا       

با خسان دوروب  اولده  نماز ین او با شیند ا

بیر دانه ده یو خدورقره توک حتی قا شیندا       

زهر مارالیو ب مر دمین آغزینداآ شیندا

    بیرسو ره ده ئولجاخ یا زیلار قبر دا شیندا

 ابلیس او لار ی تاولایوب او ل با خیشیندا 

شیطا ن لعینه او لاراز دم - نفرا ت  است      

  خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است    

---------

آختا رما حاجی کعبه گل اما دل آختار        

   اوکعبه د ل هارداد ی اما که بو ل آختار   

       بو کعبه ای که من دئیورر م گل هرایل آختار

دیلدن او طمع پا سینی او لد ه سیل آختار   

 نه احتکار ایلیه نه بو دنیا ده پول آختار            

   اصحاب گل آختار  نه که اصحاب  فیل آختار

آت شر بت مصنو عیلر ی سر سبیل آختار  

بیرآججا ناقو رخ  قبرین ا ئو یند ن خطر ات است 

  خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است       

----------

بیهو ده یا لا ندا ن دئمه من عاشق حجم         

     دو زحاجی گر کدور اولا بو ملته هم غم        

      او حجیو ه و ئر مز له سنین بیر کیلو شلغم

حق نا حق الا ن ها ممویا آیدیند ی نه مبهم   

 قو د تک سئو سن اولسو ن  همیشه بو وطن چم

    بیربیر دو تا سا ن گله نی سن ایلییه سن هم

 ایتمز  سنه بیر زره  اثر ور زقا ن و بم          

   قود یازدیم آدین شعر یده اصل نظرا ت است     

 خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است

------------------

او پو للاری که خر ج ا ئدو سن مکه منا ده 

    قدرت وئرو سن غاصبه هم قو م عناده        

   پو للارین او لور اسلحه ای غافل و ساد ه 

سو ریه و یمن  سسلو ری هی سنی  داد ه          

   بیچار ه لر ی سالمو سان اصلا نئیه یاد ه  

 مثلین سنین آ یا د ئ گورو م وار دی ها را د ه       

     تقلید ائدور سن نئیه بس ابن زیا ده                 

  فکر ایتمو سن آیا ؟  سنه ده روز  و فا ت است    

    خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است      

--------------

ملت قا نینی شیشییه چک ایچ ده شیر یندی  

  بیرچاهی جهنمد ه که وارتر کی دئر یندی   

گتسن گوره جا قسا ن سنین او ل چاه یئر یند ی                

      قان خو رسنی باره گتو رن بو ل  پدریندی    

 سو یلر دی حرام  جمع ایله بول  تاج سر یندی

  فکرا یتمه -یئرین حتمی که جنا ت  بئرندی  

      ایکا ش دئیردین که  سنین خام نظر یند ی    

      کیم  وورسا سنه داش بلی رمی جمرات است    

 خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است  

    --------------

سنسن دیکدورسن بو لو سن آل سعودی         

  عمره  ند ن ائدور گو رنه قدر بی حیا سودی       

    رسوا او لاجاخ آند اولا اللاهه به زودی

او تقویت ایلور بلو سن حتی یهودی            

داعشلره کیم با عث او لوب واردی وجودی              

  نیلور یمنی هامی بولور چو خدی شهودی

کاخ ستمی عد ل و عدالتدور او چو دی          

     الله تا نیمور رب د ئیور لات منا ت است          

  خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است                    

-----------

گه قر آنی سو زان ابلییر فرقه دو نا ن       

  پیغمبر ه تو هین ده  دئیر فا قد وجدا ن                 

 هتک حر مت ائدر جعفر  طیار ه خبیثان

 حجر بن  عدی قبر ی او لور خاکیله یکسان       

سامراده نه لر ایتد ی و ها  بیت نادان          

سن دئینمه فقط گیت عر فا تدا او خی قرآن 

   آزگیت گل ایله وئر مه او بی دینلر ه امکا ن  

  فرض ایله اهر-ورزقا ن- امسال عرفات است   

 خو ا هم صلو ا تی که بهار صلو ات است  

  -------------

سن او لما گیلان دنیا دا ناحق سو زه قا ئل 

  شمشیر ی چکو ب او لما بو گو ن ها بیله قا تل   

   شیطانه دئمورسن ئولو م اولسو ن نئیه غافل

اعما لیو ی قو خو رسان او سو ز ایلییه باطل    

 آمریکییا نو کر سن اوزون غاصبه  فامیل               

و ها بیتی عز م ائدو سن گو رما قا هر ایل

قرآ نی یا لا ندا ن او خوسان  حالت تر تیل      

   فکر ایلمه او ل حجیوه  - زره ثمرات است       

 خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است                       

  ---------------

وها بیلری حضر ت عباس اوزی وو رسون    

 شیطا ن اوزیده حتی باخو ب بوایشه اورسو ن 

  او بد عت ایشین دنیادا بی دین نئیه گو رسون

غفلت یوخوسو ندان گو روم الله هامی دورسون

-اسلام قوشونی صحنه ده ظا لملری  یورسو ن- 

کافرقولاقین دست عدالت ایله بورسون

مظلو م قا نینی ظالم جلاد   نئیه سو رسو ن 

 ا ثبا ت او جالاخ دور بولو ر م - وقت ثبا ت است    

   خو اهم صلو اتی که بهار صلو ات است 

------------

و حدت ایلسه دنیا دا  گر کلّ  مسلمان      

      کافر لر ا ئده نمز  دا ها  اول  قرآنی سو زان   

     امن او ندا او لار  غززه و  سو ریه و لبنان

قد سیله عر اقدا ن چیخار اول فر قه دو نان   

  پیغمبر ه بیر کیمسه دئینمز دا ها هذ یا ن    

   رسو ا او لار عا لمده  او گو ن غا صب و شیطان

 کا خ ستمی بیر گون ا ئدر حق ا لی ویران     

  بر شیطان و شیطا ن صفتا ن -وقت مما ت است   

 خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است                    

-----------

میلیا ردیدا ن آرتو خ سایو لورایندی  مسلما ن   

      اسرائیل الینده نئییه عاجزدیله هرآن   

   از بس که یو خ  اعرا بید ه ایما نیله وجد ا ن

سو ر ییه  طو فا نی-  سعو د ی سالو ب الا ن            

 با غلی دور  الا ن قبر خا نم زینب نالا ن         

   زو ار رقیه او رگی از بس او لو ب قا ن

 سامرا کیمی وها بیلر  ایستو ر او لا ویران       

 اعجاز  او لار بر همه گان - مثل مر آ ت است  

     خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است                    

-------------

من یادگارام عرض ا ئدرم بو سوزی شعرده       

   اللاهی  قسم وئر م اوزوم بو ایکی فرده          

     هم صادقه هم باقر ه سالما بیزی درده  

      هریئرد ه مسلما نی که و ار ایندی خطر ده            

 او للاریله سوریه نی آزاد ایله بیرده 

 شیطا نه سعو دیلر او لو ب  نوکرو برده 

اهل یعمه نین قانی آخورگور نجه یئرده 

   ا تمام ائدورم شعریمی چون- وقت صلات است     

  خو ا هم صلو  ا  تی که بها ر صلو ا ت است     

------------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۶ ، ۰۲:۰۵
حاج محمد یادگاری

در شان شلمچه

==========

ظاهرا آغوشته خون شهیدانسان شلمچه 
باطنا سن رتبه ده فردوس  رضوانسان شلمچه

پایگاه عاشقان و عارفان و جاهدان

در حقیقت کر بلای ملک ایرانسان شلمچه 
---------

گئچمه سیدی اوردا جانیندان اگر رزمنده لر

بیر فقط الله بولر ایرانه اولموشدی نه لر 
شر حینه من عاجزم آیدین یازام اشعاریده 
 عاقل انسانلار  بونی درک ایلیوب  حتما بولر 
---------

سنده جان وئردی بیرعدده کر بلایه گتمدی 
قانه باتدی دشمن قر آنه تعظیم ایتمدی
جان وئرنده هربیری گلدی حسین بالینینه
بو غلط دور کیم دئسه اوللار مرامه یتمدی     

   ----------

سیل کیمی جاری اولوب ملت سنین خاکه ن الان 
علتین قوی عرض ائدیم بولسون هامی پیر و جوان 
باعثی خون شهیداندور آخوب تپراقیوه

تپراقین ایلوب مطهر اول شهیدان زمان

-----------

عد ه ای عاشق گلر اوردا ائلین تحویل ائدر 
عشق و پیمانین او یئرده چوخلاری  تکمیل ائدر    
آیری بیر لذت وئرر اوردا اوخونسا هر دعا

غیر از عاشق کیم بو اوضانی بولوب تمثیل ائدر                     

----------

گلدی تبریزدنده چوخلاری اورا مهمان اولا        

بو گرامی گونلری اول خاک پاکو نده قالا                         

قانلی تپراقین اوپه خون شهیدان عشقینه 

کر بلا مکه - براتین اوردا اللاهدان آلا                                   

---------

سنده پاک قانللار آخوب ایرانی رضوان ایلدی          

او آخان قانلاردور احیای قر آن ایلدی 

گرچه چوخ گوزلر الان یو للاراحسر تلن باخار   

فخر ائدر او للار عزیزین دینه قربان ایلدی

------------

چو خ اوغولار قانه باتدی  مقصده گر یتمدی 

چوخ آنالار قالدی حسرت اوغولونا طوی اتمدی    

چوخلاری شمع یاندیریب داماد حناسی یا خمادی 

نو عروسین قویدی حسرت  حجله گاهه گتمدی                      

----------

وئر ماروخ عالملره تپراقیوون بیر زره سین     

سنده گور سه دی  شهیدلر دشمنه اوز اورزه سین 

بیز زیارت ایلروق هرایل شلمچه تپراقین 

 سوتموشوخ چون تپراقان بیز دشمن دین پوزه سین

----------

  تپراقین ایرانیلار فرض ایلسه خاک شفا 

رتبه ده اما اولانماز خاک پاک کربلا 

سن شهیدلر قانیله تاپموسان شان شرف

 خون عبا س و حسین وئر موش او تپراقه صفا 

----------

  اولسا یوز میلیون شهید چاتماز مقام اصغره 

حتّی روح الله اوزی ایتدی توسل اکبره 

آلدی الهامین اویئردن رهبر اسلامیان  

ایرانی الحق یتوردی او مقام برتره 

----------

ایندیکی یوخدور یئرینده رهبر بیدار وار 

یوخدی چمران باکری مینلر گنه سر دار وار  

صحنه ده تک قویماروق بورهبری الله بولور  

چو نکه بیزده غیرت عباس وار ایثار وار  

------------

یادگارین دا سلامی وار او قانلی تپراقا  

چو خ تلاشلار ایتدی امکان اولمادی چون گلماقا

التماس ایتدی بیر عده زائران حقیدن   

گلدیلر اول خاک پاک با صفاوی اوپماقا   

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۶ ، ۰۰:۰۹
حاج محمد یادگاری

 

با یرا  م او ل گو ند ی بیز ه یا ر گله 

  ا مر او لا حجت د ا د ا ر گله  

 

با یرا م او ل گو ند ی که عا شقلر ینی   

معشو قی ا یتما قا د ید ا ر گله 

 

بایرام اول گو ندی بیزه ظلم گئده  

یئر ینه بخشش و ا یثا ر گله   

 

با یر ا م او ل گو ند ی که مظلوم  قا نینی

تو که نه - تو کدو رنه - دار گله 

 

با یر ا م او ل گو ند ی ابرقد ر تلر

او لا رسو ا ی جها ن- خوار گله 

 

جا ن تا پا کشور سوریه عراق

غا صب ا سر ا ئیله بو ارگله   

 

با یرام او ل گو ندی –که سلمان - گئبه ره

نعشی تو پر ا قه نگون سارگله  

 

او حمار  ابن حمارین یئرینه

بیر نفر آدم دیندار گله

 

یمن و مکه ده کی ظلملری 

او للاری ایتما قا اقرارگله

 

عامل اصلی اوگونلر کیمیدی

آسیلا داره اوبی عار گله

 

بایرام اولگونی مدافعان حرم 

داعشی محو ائدیب او للار گله

 

ریشه داعش  و وهابیلری    

کسماقا تیشه و نوششار گله  

 

او عربلر که الان ظلم الییور  

او للاری آشماق او چون دار  گله   

 

بی گنا ه قانلاری که گو نده آخور 

ا نتقام آ لما قا مختارگله

قر آ نی یا ند یرا نی یا ند یرا لار  
قر آنا مهدی هو ادار  گله 

با یرا م او ل  گو ند ی که وحد ت یا را نا  
اهل دین صحننییه هوشیار گله  گله  

سا  تمو یا د ینینی بیگا نه لر ه
ا  لینه د نیا د ا معیا رگله   

شهدا سنگرینی ساخلاماقا

هامی اگاه اولار  بیدار گله      

 

.یادواره دوتاخ هرایل اولارا
بزم یاره هامی دوسلار گله   

 

شهدا وئر مدی باش بیز باش آچاخ

غیر ته کا ش بو قیز لار گله       

 

بی حجا بلار ی که عر یا ن دو لا  نو ر  
او للا ر ا مغنه و شلو ار گله  

 

ر یشه ا عتیا د ی قطع ا لییا ق  
آ چمو یا عد ه ا ی با زار  گله  

بها لیق گو  ن به گو ن ایرا نه سالان   
کور اولا د نیا او نا تا ر  گله  

ا حتکار ا یلین ار ز ا قیمیز ی 
او لا مین درد ه گر فتار گله   

با یر ا م اول گو ند ی که ا یر ا ند ا گو راخ 
بو جو ا نلا ر یمیز ا کار گله    

کیم سا لا تفر قه ا یر ا نیمیز ا 
اعترا فه قا لا نا چا ر گله   

نئچه یوز میلیون آلانلاری ی گوراخ 
بو ینونا ن  ایچدیقی زهمار له 

ا ل و ئر یب د ینه گو ره رهبر یمز  
داد ینه قو لسو ز علمدار گله   

راهه  زینبله  رقیه آچیلا 

او را د ا هی گئد ه زوار گله 

 

بیزگئدیب اوردا عزا بز می قو را ق

اورا یوز مینلر عزادار  گله  گله   

 

هیئتین پر چمینی اوردا وو را ق  

مو ذ نه لر دن حسین وار گله  

 

صحن زینبده دئیم شعر لریمی   

مسجده  مینلر  عزادار گله  

 

بایرام اولگوندی که دوز شیعه لره

حقّیدن خلعت پر بار گله

 

الیمیز دن یا پو شا الله  اوزی    

رحمه اول  قا در قهار گله    

 

لطفو نی شا مل ائد ه من حقیره       

جو شه بوطبع گهر بار  گله      

 

یادگار ی او لا مشهور تا نینا   

سو زو نه یاخشی خر یدار گله   

 

شعر دئینده نه بیر عده داریخا     

سو زی بیر عد ه یه دشو ار گله        

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۹۶ ، ۱۱:۴۳
حاج محمد یادگاری

((عید ما آ ن روز با شد یو سف زهرا بیا ید ))       

===============

 ((عید ماروزی بود نابود استبداد گردد ))
((عید ما روزی بود ظلم و ستم بر باد گردد  ))

((عید ما روزی بود غداره غداره بندان))  
((بشکند تاقلب مظلو مان  عالم شاد گردد))  

عید ما روزی بود و هابیون بی مروت 
ریشه کن از این جهان  آن فر قه جلاد گردد  

    عید ما روزی بود سوریه و اهل  فلسطین
از ید اشرار بی دین جمله گی آ زاد گر دد 

عید ماآن روز با شد  داعش و تکفیر بی دین

  سر نو شت  آن  دو فرقه مثل  قوم عاد گر دد   

عید ما روزی بود شیطان و غا صب  - هم فر انسه  
با یَد خلاق عالم ویران و انفاد گر دد   

عیدما آن روز  با شد مسلمین کل دنیا
لطف خللاق دو عالم آگه و ار شاد گردد

((عیدما روزی بود با شد عدالت حکم فر ما))
((در جهان جمهوری عدل علی ایجاد گر دد))  

 ((عید ما آ ن روز با شد یو سف زهرا بیا ید ))

  ((با ظهورش محو  جمله بابی  و شداد گردد))   

((عید ما  آن روز  با شد پای مهدی  راببو سیم ))

((درجهان یکباره ویران خانه شداد گر دد  )) 

عید ما آن روز باشد ای خدا مثل کلامی   
یادگاری ) شاعر  گمنام  هم فر ساد گر دد  

پنج بیت این شعر با شد از کلامی اهل زنجان
از خدا خواهم عنایت بر  چنین استادگر دد  

   

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۹۶ ، ۱۰:۰۲
حاج محمد یادگاری