شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۵۰ مطلب با موضوع «احوالات اهل بیت- مسلم و طفلان مسلم» ثبت شده است

ولا یت او سته با شینی سالان بلا یه فا طمه 
علی یو لو ندا صبر ادیب  دوزن جفا یه فا طمه
=======================

------------

سنین کیمی و فا لی بیر خانم جهانه گلمییو ب
علی کیمی عیا لید ه زما نه ده دو یو لمو یو ب
هزار حیف  قدر یو ی مدینه اهلی بولمو یو ب
وا ر حقی ایله سه اگر آتا ن گلا یه فا طمه  
----------

او پر دی گل یوزو ن سنین آتان رسول  مصطفی 
دئر دی فا طمه سنه آتا ن جا نی اولا فد ا 
ا یا قیو ه دو رار دی سن گلند ه  ختم الا انبیاء
کتا ب حقد ه شا نیو ه گلو بدورآیه فا طمه
-----------

یو خید ی زره ای سنین دلیند ه تر س  فا طمه
دئدو ن  گر ک فدا او لا م بو گو ن  گو زل صرا طیمه  
قا پو ن یانا ن زما نید ه جها ن گلوب طلا طمه 
سن ایلد و ن با لا ن فدا بو مرتضا یه فا طمه 
-------------

و لا یتین شهید لر ی جها ند چو خ او لار بلی 
بو امتیا ز دور  که سن او لار ین او لدو ن او لی 
سنه با خا ندا قلبید ن او لار د ی شاد ما ن علی
همیشه افتخا رید ین شه و لا یه فا طمه 
----------------

ورو لد ی دو خسا ن او چ یا را علی نو ایه گلمد ی 
که حتی – ما لک – حمزده  ئو لنده بیله بو لمد ی 
سنین غمو ند ه مر تضی ئو لو نجه اما گو لمد ی 
وئر ن زما ندا غسلوو ی باتو ب عزا یه فا طمه

---------------

علی گلوب ازلده او ل یانان قاپو نی با غلادی
حسن –حسین  - آنا آنا  دئیو ب  اورکدن آ غلا دی
بالالارین  قوجاقلادون غمین جهانی داغلادی   
علی دلین قان ایلدین او ما جرا یه فا طمه
---------------

ندا یئتیشد ی یا علی آییر گیلا ن با لا لاری
گتوردی عر شی نا لییه با لا لارین نوالاری 
اما ند ی ساکت ایله تیز اوزو ن او مه لقا لار ی 
بو لو رسن عشق با غلییو ب او دورت با لا یه فا طمه

 ------------------

گئجه له او لد ی بدرقه او زا ق یو لو ن مسا فری
قئید ی  ائو ده زینبی گو رو بد ی بو ش قا لو ب یئر ی 
حسینی کیم دئدی خداشیرین دلیله دیند یر ی
او غملی گزسه آغلییو ب گلر نو ا یه فا طمه
---------------

بو سر ی او ز مسا فر ین او زا ق یو لا سا لا ن بو لر 
آنا فر ا قینی بلی  فقط یتیم قا لا ن بو لر 
خا نم نه چکد ی بو لمو رم  بالادان آ یریلا ن بو لر
دئیر دی وئر ئو لو م  خدا  بو بینو ا یه فا طمه
-----------------

گجه یله دفن او لما قی شکست وئر دی  دشمنه
ادیبدی یئد ی یا ریله  علی نما ز ادا سنه
حسن – حسین – نوا ادیب  دئیر دی ز ینب آی نه نه
یتیملر ین آنا سسی چخور سما یه  فا طمه 
-------------

نمانماز ه شر کت ایلد ی اگرچه یئد ی با وفا 
نما زی مر تضی قیلو ب ملکلر ایتد ی اقتدا   
گجه زما نی ایلد ی آنا با لا لا رین ودا   
عزیز لرینی تا پشورو ب اودم خدایه فا طمه

---------------

سنی آتا ن نبوّ تی –عم او غلوون  ولا یتی 
سنه ء حسینیو ین جانی – ابو الفضلین صداقتی
بقی یه دعو ت ایتگیلن اوزون خا نم بو هیئتی 
عنا یت ایله دا منین دو تا ن گدایه فا طمه 
--------------

(بو یا دگا ری)) ده سیزین قاپو زدا ایت کیمین حو  رر
سیز ین قا پو زدا حورمه گه همیشه افتخا ر ائدر
حورر حورریوزون قویار  قا پو زا حاجت ایستییر
  دئیر که حشر یده سالار باشیما سایه فاطمه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۴ ، ۱۷:۵۸
حاج محمد یادگاری

سینه زنی حضرت فاطمه زهرا(س)

================
یا فاطمه یا فا طمه
گلد یم وصا له چا تما دیم

یا نا م ئو لو نجه بوغمه -  گز دیم مزا رین تا پما دیم
ایله دعارو ح روا ن  - گلسین با لا ن صا حب زما ن 
گزلین اولا ن قبر ین  بیزه – مهد ی با لا ن وئر سین نشا ن 
----------

مو لا نی مظلو م ایلد ی -یثر بد ه ئو لما قو ن سنین
طا ها گلی او لد ی چتین  - گلشنده سو لما قو ن سنین
آخد ی قا نین تو پر ا قلار ی- ایسلا تد ی پا ک قا نین سنین
حسر تله با خد ی مر تضی- گوز یاشینی ایتدی روان
----------

قو للار یمی  با غلو ب دئد ی -فر ما یش ختم رسو ل
لا زمدور الا ن ایلییم- بو ظلمی من دیلد ن قبو ل 
یا نا م ئو لو نجه بو غمه-  زهرا ی من رو حیم بتو ل
گو زدن آخا ن یا شیم ائدر- قلبیمد ه کی  سر ی  عیا ن
----------

یاند ی قا پو م ئو لد ی با لا م– او لد ی سنه گر چو خ ستم
گئد ین  شهید ه  دهر ید ن- ایتد و ن  علینی قد ی خم
دنیا نه قدر ی وار چتین – گئد سو ن او رکلردن بو غم 
محشر او لو نجا شیعه لر – دا ئم ائدر آه و فغا ن
-----------

ای همسر شیر خدا  - ای یا دگار مصطفی
ایتد و ن ولا یت او سته سن-شیر ین جا نین دینه فدا
احسن اما مین قویما دو ن  - تنها سنه صدمر حبا 
سند ی او نا خاطر  قو لو ن او لد ی شهید  محسن با لا ن 
-------------

سن تو پر ا قه دو شما قون سنین مو لا او ر گین دا غلادی  
جرئت لنو ب اهل نفا ق –قو للار ین  حتی با غلادی
سن مسجد ه گلجک بو تو ن - گوید ه ملک لر آغلادی 
قو ل با غلی گو رجک حضر تی اتتدای مفخر کل زنان
-----------

لر زه دو شو بدور مسجده  سن ال آ تا ندا معجره 
تتر یب در و دیو ار لار ی – آزقا لد ی سقف انسین بئر ه
سلما نی مو لا سسلد ی- فورا یتیشو ن  محضر ه 
عر ض ایله سین  صبر ایتگیلن – سو یلوب وصیعتد ه با با ن
-----------

سلما ن  گلوب عر ض ایلد ی ای عا شق –  یا رعلی
او لما بو قدر ی بی قرار – یارو وفادار علی
چیخما او زو ندن صبر ایله- دلسو ز هو ا دارعلی
ایله تحمل صبریله  - چاتسو ن با شا بوامتحا ن
-----------

فر ما یش ایتد ین سلما نا – ای یاور سلطا ن دین
بیر لحظه  قو ل با غلی اگر قا لسا امیرمو منین
ال چکمر م کفا رید ن – ئو لسمده بو لسو نلر یقین
مند ن سو را کیمدور  بونو ن قو للارینی اولسو ن آچان  
------------

مجبو ر او لو ب دشمن آچا – فو را او نو ن قو للار ینی
آزاد او لو بدور مر تضی گو رد ی پر یشا ن یا رینی
زهرا یو ل او سته سا خلادی – اسلام و دین سردارینی
ایستر دی قلبیند ه او لا ن- عشقی اونا وئر سین نشان
------------

عر ض ایلد ی ا گلش یئر ه مو لا ی دین یا بن الحسن 
قوی با شیو ه دو نسو ن سنین – سبقت دو تا ن پر وانه دن 
قر با ن سنه او لسو ن علی – زهرا  حسین و هم حسن
سن او لما سا ن یو خ ارزیشی - دنیا منه او لسا جنا ن 
------------

دور وورو ب پروا نه لر – شمع ولا یت با شینا
زهرا دئد ی قربا ن او لو م - گوزد ن آخان گو ز یا شینا
وئر دی عجب قیمت  بولار –خد متلرین پاداشینا
بیر ظلم ادیب بی دینیلر – تار یخید ه او لماز یازان  
-----------

بیر پر شکسته قو ش کیمی -گلدی یتیشد ی منزله
بیردن سا تا شدی گوزلری -منز لده دورت سولموش گله
گور دی دئیو ر زینب خدا – رحم ایت آنا م قو یما ئوله
تاب ایلیینمه م  بوش یئر ین  - گو رسه م بو ائوده هرزما ن
-----------

مو لا گلن وقته خانم فورا- چیخار دی محضر ه
زهرا آچار دی  او  ل یانا ن-  درگا هی رو ی حیدره
او لمازد ی را ضی حضر ته-  بیرلحظه ده غم یو ز وئر ه
او ز صا حبیند ن صو رتین-  اما د و تاردی با غریقا ن
----------

پر وا نه  تک با خ عشقینه –ال چکد ی پر دن فا طمه
ایتمو ب گلا یه زرده – مسمارء دردن فا طمه
وار بیر دلیلی گز له دیب - یو ز ائو ده اردن فا طمه
قو یما زدی بو لسو ن دردینی – حتی امیر مو منان                                                                                                                                                                          

-----------

لایلو ب وصییت فاطمه  مو لا  گجه دفن ایله سین 
ئو لما قینی بیر کیمسه نه - یثربد ه حتی بو لمه سین
ثا نی کیمی بی دینیلر – تشییعه  - دفنه  گلمه  سین
قدر ی نئجه بو للئنمدی– قبر ی او جو ر او لسو ن نها ن
-----------

ایلو ب عمل فرمایش زهرا یه  شا ه او لیا
غسلو ن وئر یب ایتد ی کفن- تا بو ته قوید ی مر تضی 
نصف شبید ی فا طمه - تا بو تی گر دو شد ی یولا
کلثو م  و زینب ایتد یلر- بو لمم نئجه تا ب و تو ان 
-----------

یدی نفر لن مرتضی – تاپشوردی قبر ه یا رینی
الله بولور کسد ی نئجه – دلداردن  دیدار ینی
آریلدی زهرا دن گلو ب – آچدی یا نا ن دربا رینی 
زینب گو رو ب  زلفین یو لار - سسلر آنا جا ن ها ردا سا ن

---------------

 زینب گورنده حضر تی قلبی پر یشا ن دیده تر
قو للار ین آچدی بو ینو نا - سا لدی او نو ن خو نین جگر
عر ض ایلد ی غمگین  سنی زینب  با لان گو رسه ئولر 
عذر ایستو رم سند ن یا زا م بو کلمه نی صا حب زما ن
------------

بو لمه م نئجه صبح ایلدی الله بو لر بیر ده ئو زی
ای کا ش سینئر دی بو قلم - بی پر ده یا زمیر دی  سو زی
گو ردی آنا سین آختا رور- بی کس با لا لا رین گو زی
بو ش رختخو ابین دو رسین آلموش اودورت شیرین زبان بی

------------

صبح او لدی آچدی مرتضاغم مجلسی زهراسینا 
بیر کیمسه اما گلمدی- ام ابیها یا سینا
حضر ت بو یو رد ی بو سو زی او نو گل زیبا سینا
با غلا یا نا ن در گاهیمی- ای زهر یلن مسمو م او لا ن
----------

مجلس که اولد ی بی ریا - قید ی کنا ره آتد یلار  
فر یا د یا زهر ا چکو ب -عا لملر ی آغلا تد یلار
خو ن  دیله  گو زیاشلار ین- زهراغمو نده قا تد یلار 
جنتد ه گلد ی نا لییه - پیغمبر آخر زما ن
-------------

کلثو م باشلو ب نوحه نی آغلو ب حسینیله حسن
زینب گتو رد ی محضر مولا یه قانلی پیرهن
او پد ی او قانلی کو ینگی  آغلوب اما م بت شکن 
قورتولدو ن آخر فا طمه آواره قالدی  دورت بالان
-----------

یا لقو ز قا لو بدور مر تضی یا ت قبریده آسو ده سن 
بوندا ن اضا فه ایلمه ز هرا منی شر مند ه سن
قدر ت وئرر دین قلبیمه ز هرا ی من  هر گو نده سن
قو یما او نیلی صو رتین – پهلولر ین گو ر سو ن آتا ن
---------

احسن وارحقی سو یله سن مظلومه زینب صبرینه 
بیر قا نلی کو ینک ده خا نم گتد ی حسینو ن قبرینه
او کو ینگیلن  با خ ولی بو کو ینگین سن فرقینه 
او پاره پاره کو ینگی  حتی آپا رد ی  کو فیا ن
------------

وار ید ی بو کوینک ده گرمسمار تیزو قا ن یئر  ی
اما او کو ینک ده نئچه مین تیر یله پیکا ن یئر ی
او لمو شد ی  عا شو را گو نی  او ل پیر هن شا ن شا ن یئری
ایلر شفا عت چو خلارا محشر ده  اول کو ینک اینان
---------------

یارب به حق و حر مت – زهرا گل اهل کسا
دخت رسو ل مصطفی  - رو ح علی المر تضا
بو یا دگار ی ایستییئر  سند ن برا ت کر بلا
سیندیر ما قلبین  خا طرِ زهرا خدا ی لا م کا ن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۴ ، ۱۲:۵۰
حاج محمد یادگاری

 

شهادت حضرت اما م رضا(ع)و گریز به

حضر ت امام حسین(ع) و علی اکبر(ع)

=======================

جان وئرور مظلو م امام یار آختارور   
دادینه یتسون وفادار آختارور    
یوز دوتوبدوریثریه سسلور جواد 
با شینو ن اوستو نده غم خوار آختارار
===============

سورلویردی  جان وئرور- او غلو م آتان    
بو غریبه  شهر طو س او لدی مکان

----------

نه باجیم وار دو ر -گو زو می با غلییا
بیرکسیم یوخدو ر- منه قان آغلییا

-----------

گو زلریم یو لدا قالوب- ای رو حه جان   
جان وئرورغر بتده- مظلو م- با غریقا ن 
----------

گو زلَرم غر بتده او غلو م یو للار ین  
بو ینو ما گل سال- عزیزیم قو للارین   
-----------

خو ش سعا دتدور -آتا او غلو ن گوره     
جا نینی جا نا نینه -سوندا  ن وئره  
-----------

هرآتا ایلر -جها ندا آرزو  
جان وئرنده او غلی  دورسو ن روبرو

------------

گرقو جا او لسا آتا گلسه جوان   
با شینین او سته اونا عرض ایتسه جان   
----------

گوزلری یولدا داخی قالمازدوزی       
گل او غو ل بالینیمه او لمازسوزی      
------------

او لسا برعکس بو عمل اوندا نئدر    
جان وئرور گورسه جوان او غلون پدر   

----------

چرپنا قا نین ایچینده نو جوان

بو ایشه ها نسی - آتا ایلر توان   
----------

شه با خور  اکبر قبا قیندا ئولو ر 
دو رسیند ه دشمن  قرآن گولو ر  

-----------

ایلور اللاهه فقط حمدو ثنا    
عرض ائدیرقربانی قبول ایت خدا   
----------

شاهدین سیند یر مو ر ی اصلا او زو ن   
دشمن قرآنه سو یلورحق سو زو ن   
----------

من بویولدا هرنئییمد ن گئچمو شم   
قالسون  اکبر اصغریمد ن گئچمو شم   
----------

مین بالام او لسا اگرتیره هدف

اوف دئمم دوغرانساگرسرلشگریم  
-----------

گرچه بیر عده یازوبدور بو سوزی

هرنئییم گئد سه بویو لداچوخ دئمم  
-----------

دوزدور انصاف ایتمیوب او للار منه  
آ غلا ما ز مین اکبر - اصغر جان وئره  

-----------

اّما بو لسو نلر - حسینم سینمارام    
مین علی اکبر ئو له- گریا نمارام   
---------

با خما سو نلار حر فهای دشمنه    
یا زما سو نلار  ایله اشعارلار منه     
---------

او سو رو نن ازرقیدی صحنه ده

ئو لدی دورد او غلی اونو ن بیرحمله ده 

----------

قان ایچینده و قتی گو ردی اوللاری   
سورو نو ب با شه سپر دی قو ملاری   
-----------

گلدی میدانه او- منبای کلک

قاسم ئولدوردی اونی دورداوغلی تک   

----------

بجدلی هم آغلادو ب شاد ایلدیم

گل چیخات انگشتر ی داد ایلدیم 

------------

یاد قیلدیم افتخار حیدری  
وئردیم انگشتییمله من انگشتری   
-----------

دست بیعت ظالمه من وئر مه دیم

سا ربا ندا گلدی  بو ش قیترمه دیم

-----------

((یادگاری )) حقّ را هرجا بگو

لُن تَنا لو بِرّه حتّی تُنفِقو     
-----------

حقّی آختا ریا زگیلان سن سوبه سو
ا تمه سو نلر گرقبو ل - دوز سوزدی بو     
=====================

 

 

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۴ ، ۱۴:۲۵
حاج محمد یادگاری

             

 

 

 

شهادت امام حسن مجتبی (ع)واشاره به حضرت اما م

 رضا(ع) در ایران  =  واربعین سال 93= 94امام حسین

=======================

حسن ای رو ح حضر ت طا ها

حسن ای حسنی جنّت الا علا

حسن ای صبر ید ه اولا ن در یا

حسن ای  معدن   سخا و عطا

----------

حلمیده جدینین مثا لی حسن

    علمیده مرتضایه تالی حسن

   دشمنه وئرمه دی مجالی حسن

  صلحی قبول ادیب بوطرزیلن

 اسلامی حفظ ائده او صلحیلن

----------

مجتبی نورعین زهرادی

مجتبی جا نشین مولادی

آدی هردرد اولا مد اوادی

باغ زهراده اولین گل دور

خاطراتی ولیکه نسگل دور

-------------

 ‘دقّت ایتسون وعاظ ما هرلر

نوحه خو انلاروبیرده شاعرلر

اولما سو نلار امامه منکرلر

یازما سو نلارکه قوخدی صلح ایتدی

درس عشقی -حسینه اورکتد ی

---------------

ظلمی محکوم ادیب بو عا لی صفات

صلحیله حقّین ایلد ی ا ثبا ت

دینه قرآنه وئر دی صلحی نجا ت

صلح گر ایتمه سید ی سروردین

انقلابی ائدنمزید ی حسین

-----------

غمی باخساق حسینیدن باشدی

سوزه تائیدگوزده کی یاشدی

عرشیله فرش امامه آغلا شد ی

معنی ایله اوزون بو مسئله نی

بونا توهین ائدردیلر علنی

----------------

با خ گیلا ن سن حسینیلن حسنه

او لا تا سرآ شکارسنه

اثر ایلر بوسوز ئو لو نجه منه

با خ او نو ن یار باو فا سینه

با خ بو نو ن یار بی حیا سینه

------------

حیف یارا نی بی وفا چخد ی

مجتبا نین ائوین اولار یخد ی

ایله سوزو ارکه قلبه بیر اوخد ی

بونا انصار ی پیس یاما ن سو ئله دی

اونا انصاری اماجان سو ئله دی

-----------

بو نون انصا رینین جفا سینا با خ

او نو ن انصا رینین  وفا سینا با خ

سن زما نین بیر اقتضا سینا با خ

بو نا صلح ایتما قی ائدیر اجبار

او نا جنگ ایتما قی ا ئدیر اسرار

------------

آند اولا حقّه ظلم دور  حسنه

یازسا هر کیم کچیلد ی اهریمنه

حسن استا د اولو ب  اما م حسینه

گل حیا  ایتگیلن آنا سیندا ن

کر بلا ده ایکی با لا سیندا ن

--------------

دینینینَ  عا شقید ی اوّ لد ن

دینه خا طرحسن دو شو ب دیلدن

گوردی صلح ایتمه سه گئدیر الد ن

بیله فکر ایله مه حسن قا چدی

نهضته کربلا یه یو ل آچدی

-------------

باخ گیلان کر بلاده لیلایه

شهر با  نو –  او کنز تقو ا یه

د قت ایله و لی بو معنا یه

همسر ی  شاه دینین او لدی ربا ب

حسنینده عیا لی- اهل عذ ا ب

-----------

یارینی جغده سا تدی اغیاره

فاطمه قلبینه ووروب یاره

یارین ایتد ی جگرلرین  پاره

ایله بیر ظلم ادیب او بدطینت

اشعه شین رو حینه اولا  لعنت

-------------

حسنین مثلی اولمویوبدی ئو لن

اولمادی قدر ینی ولیک بولن

یوخدی ظا هرده قبری اوسته گلن

زندگیسینده اولدی چوخ مظلو م

آخراوزهمسری ائدیب مسموم

------------

مهدی آغلاراو توزلی قبراوسته

دئییرایوای حسن جان آهسته

قاره ا گنیند ه - شا ه و ارسته

گه گئدر جدینین مزا رینه

گه گلر او ل  بقی د یا رینه

-----------

گون قباقینده دورمزارلری

وارنه صحن ورواق و شمعلری

نرده لردن با خا للاشیعه لری

هم ولاد تده  هم شهادتده

یا د ا ئد ن او لما زاول ولا یتد ه

------------

نئچه معصومون الییو م یادینی

اولا ریند ایا زوم  بوراآدینی

صادق و باقریله سجادینی

هراوچی همجواردورحسنه

هراوچی اوردایا ردور حسنه

------------

شمع بول مجتبا نی فر زا نه

اوللاری شمع عشقه پروا نه

مجتبی کاش گله خراسانه

گوره واردورنه قدری عشاقی

جان رضاجان دوتو بد ورآفا قی

----------

گله ایر نه او وفا نی گور ه

مر قد و گنبد طلا نی گور ه

او ردا دایر او لا ن عزا نی گوره

خرا سا ندان مدینییه قئییده

یثر بین اهلینی مز مت ا ئده

-------------

گورنئجه ظلم ائدروها بیلر

شیعه نین دشمنیدی یا غیلر

سامرایه گئدن گوروب سو یلر

شیعه نین قلبی قویمو یون اسسین

داعشین نسلینی خداکسسین

----------

سیزه نیلو بدی عترت اطهار

سعی ائدیرسوزکه قالمو یاآثار

اوچساگنبد اورکد ه عسگری وار

متوکّلدن عبرت ایله میسوز

نیلدی کر بلاده که بو لو سوز

-----------

کربلاده اوشیطا نین ولدی

قبراخیاری یخدی شخم ائلد ی

ایندی باخ اورداگورنه هل هله دی

زائری مثل دریاموج الییر

عزم اوراشیعه فوج فوج الییر

----------------

اربعین ایا می یا عاشورا  

 نئچه میلیون گئدراوراحتّی

    یاحسین عرشه او ج ایدراوردا 

عفو ائدین شعرین  او لسا ایرادی

 متوکّل لرایند ی هارد اد ی

------------------

یازورام دوخسان اوچله هم دوردی

چو خلاری بو ایشی  گئدیب گوردی

منه اول اجتماع دم وئردی

زائری گلموشیدی هریاندان

حتی بیرنچه میلیون ایراندان

---------------

اربعینده واریدی چو خ یاری

  اوتوزمیلیو ن اولاردی زواری

گو رمه دی بیر نفر گر فتاری

داعشین اولماز یدی امکانی

صحنه د ه  واردی  سلیمانی

----------------

ای سلیما نیلر- سیزه قربان

سیزی تعریف ائدر شه عطشان

  باجیسی ایلییر دعا هر آن

تخریب اولمو شدی قبر لرهر آن

چوخ همدانیلر  گئچو ب جاندان

---------------

فکره پیچیده ایلرانسانی

عشقیله باخ اولاری سن تانی

مثل نیسان یاغاردی احسانی

مرحبا دی اواحسانی وئرنه

منّت حتّی چکردیلر یئینه

-----------------

قوجاقیندا آناسی صودامری

پاپیاده گلردی راهلری

عارف ایستوربونا وئره نظری

معجزاتی نئیه دوتاخ ساده

نظمی اوردا کیم ایتدی آما ده

------------

یا ابو الفضل ازون  ایله یاری

قورتاریم بوردا من بواشعاری

ایسته بو جمعیله منی زاری

آ ندو ئرم آقا سنی حسنه

با خ بو شا م غر یبا نا گله نه

----------

لطف اگر ایلسه رسو ل انام

شیعه نین رهبری ایکیمجی امام

ایلرم مطلبی بو یئرده تما م

یا نارام فا طمه نوا سینه من

آ غلارام او غلو ناآ تا سینه من

-------------

((  یا دگار ی)) بو نی یا ز ایت اعلا ن

حسنیله حسینَ-  فر ق قو یا ن

حقّی و اللّا هی -ایلییر کتما ن

شیعه یانین حسن حسین گووزودی

بورسول خدانین اوز سوزودی

=========

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۴ ، ۰۵:۲۱
حاج محمد یادگاری

 

ولادت حضرت امام مو سی کاظم(ع)

=============================

==================

بو گو ن عالمده نه وار باد  صبادن خبرآل
نئییه دیللر سئیو نو ر اهل ولاد ن  خبر آل
------------

یا غور ی نو رایله بو ل بارش نیسا ندی یئره
حتی یئر دنده بو گو ن قاو زا نوری  نورگو یه
کیمدی بو سرّره بیز ی دهر ید ه آگا ه الییه
مطلبین فلسفه سین گیت عُقلادن خبرآل
------------

انس و جن  شا دیدی  چو للر ده کی حیوا نلار دا
نغمه شا دی او خو ر بلبل دستا نلار دا
آ سما نلار دا- چرا غا ندی- بیا با نلار دا

آ سما نلار دا نه وار عر ش خدادن خبر آل
-----------

درد مندا ن سئونو ر دردینه در ما ن گلدی
مستمندا ن سئو نور که در احسا ن  گلدی
راد مردا ن سئو نو ر سر ور خو با ن گلد ی
لطف و ایثار ینی سن او غلی رضا دن خبر آل
-------------

دریا دا ما هیلراوینو ر سئوونورحتی نهنگ
گو یده چشمک ووران او لدو زلار اولو ر رنگ به رنگ
شیطا نین گو زلرینه  هی  دئیوری تیر خد نگ
سن او تیر ین ا ثرین شیر خدادن خبر آل
-------------

جبر یل اعلا ن ائدوری  ها ممی خبر دار او لسو ن
خو ا ب  غفلتد ه دی هر کیم او دا بیدار او لسو ن
حا جتین آ لما سا  هر کیمسه او نا عار او لسو ن 
در  رحمت آ چو لوب آل عبا دن خبرآل
--------------

یثر به سار ی گیت ای دل دوی او حا دق  قا پو سو ن
دکترآل علی حضر ت صا دق قا پو سو ن

تاز ه مو لو دینی گور او پگیله لایق قا پو سین
دردیوه چاره یو لو ن سن او با لادن خبر آل
----------------

هفتم ما ه صفر تا پدی تو لّد بو امام 
شهر یثر بده قالو ب مدتی بعد ایتد ی قیا م
او ن بش ایل گو شه  محبسده اما م گَتد ی دوام 
سند ائدن ظلمی او زندان جفا دن خبر آ ل
----------------

ایله زندا نیدی الله بو لوری بیر ده او زی
او ردا انسا ن سئچه بو لمزد ی گجه ئیلن گونو زی

ایله سولمو شد ی سارا لمو شد ی اما مین گل ئو زی
حضر تین وضعینی سن قلبی یا را دن خبرآل
-------------

امتحا ن ایلد ی دین دشمنی برنا مه سینی
زندا نا یو للاد ی بیر عورت ا ئده حیله سینی
با خما دی حضرت او نایومدی ایکی دیده سنی
حکمت مسئله نی  گیت عر فاد ن خبر آل
---------

سجدیه دو شد ی گو رن وقته او نی  عو رت اوزی
حضر ته با غلادی ایما ن دو لو ب اشگیله گو ز ی
گوردی  ها رون قضایا نی اولوب شب گونوزی
معجزا تین ا ثرین سن شعرا دن خبر آل
-----------

صبر ایو ب اونو ن صبرینه تعظیم ایلد ی
انبیایه او منا جا تینی تعلیم یلد ی
دشمنی کند ه  و زنجیر یله تسلیم ایلد ی 
ایندی ویرا نه دونن قصرخزا دن خبرآل
----------------

بوسوزی یا زما قا گلمو ر او رگیم یا ندی دلیم  
جا نا آخر ده گلو ب ایستد ی اللا هدا ن ئو لوم
دئد ی یا نیمد ا نه او غلوم نه قیزیم وار نه ائلیم
آنا سی  فا طمه  تک اهل وفا دن خبرآل
-------------

بو او کسدور آدی مو سی  لقبی کا ظمدی 
هر جمعهء آ خشا می طو سه بو آ قا عا زمدی
عر ضه یا زماق بونا واللا هی بو گو ن لا زمدی
کر بلا ایستیو سن شمس هداد ن خبرآ ل          

--------------

جا ن وئر نده آنا سی با غلا دی  محبسده گو زو ن
با شنی آلد ی دیز او سته یو زو نه قو یدی  یو زون
یا دگار ی سو زی کس فا طمه ئولدو رد ی او زو ن
با لا نین حا لینی  زندا ندا آنا دن خبرآل
-------------

بار الا ها ایله بومحفله سن  لطف ونظر
روز پنج شنبه دی هم بیر د ه بوگون هفت صفر 
ایستو رم  عید ی وئر ه هیئته مو سی بن جعفر
بو ش یو لا  سا لمو یا جا قدور بو دعا دن خبر آل
=============

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۴ ، ۰۰:۲۵
حاج محمد یادگاری

این شعردر عیدغدیرخم سال1394راجع به کم تو جهی آل سعود و شهادت  هزاران نفرحجاج

درمنا و  صدهانفر آنها اهل ایران بود نوشته شده واشا ره به جنایات داعش  

 

============

یا رسوالله  بیزه امداد ایله    
مسلمینی قیدیدن آزادایله

حضرت صاحب زمانی شادایله    
راضی او لما امت اسلام جهاندا خوار اولا

کر بلامیز پایگاه لشگر اشرار او لا

---------

مکه ده بیرفاجعه اولدی بروز   
مثلینی تاریخ گو ر مو بدور هنوز     
نئچه مین حاجی شهیداولدی سوسوز     
لعنت الله گلسو ن عالمین   عمراسینا     
لعنت الله گلسو ن اسلامون اعدا سینا        

---------

آغلادو ب بوایش جهانی - جهانی  ایرانی     
چو خ لاری وئر میشدی   کارت مهمانی    
ا ما  بر عکس اولدی آغلو ب اعوانی        
فهدین او غلی مقصردور او غم او ضا سینا     
دینینی ایلوب فد ا اول بی حیا دنیاسینا

-------

او مقصر دور بو ایشده یا زمورام من هذیانی

گور یمنده نیلور ی  الان اونون یو خ وجدانی 
بیر نفر یوخدورکه محکو م ایله سین اول حیوانی

فهدین اعمالینین مثلین ائدیب شو م وپلید

فهدین او غلی دئمه سویله اونا این یزید

--------

 

مکه ده تو کدی فهد حجاج ایرا ن قانینی   
زائر بیت خدانین آ لدی بی دین جا نینی    
او غلو دا آمر یکا نین اجرا ائدر فر ما ینی    
گور نئجه اول بیحیا دنیاده طغیان ایلدی     

مسلمینین قلبینی بیر دفعه القان ایلدی

-----------
بو جنایتلر که  ایلو ر داعش و تکفیر لر   
او للارا داباعث اصلیدی بو شوم فکریلر   
قانیله بلی او لار -  پاره ایتی شمشیرلر     
مظلو مو ن قانی آخوب شیطانی رسواایلدی        
گوردی  دنیا اول آخان قان صدامیله نیلدی

------------

داعش و غاصب- وها بیلر وئر یبلر ال اله
بمبیله  سالموش سعودیلر یمنده ولوله

التماس ایلر  او لار  امداد ابوا لفضدن گله 
هی تو سل ایلیللر کر بلا سقا سینه   
بنزیری ملک یمن کر ببلاصحراسینه

---------

بسکه عبا سین آدیندا  ن دشمن  ایلر  واهمه  
عر ض ائد للر گل آقا بو ایشلر ه وئر خاتمه
رتبه با ب الحو ا ئج حقدن آ لدی فا طمه 
با خما دو ن تا سو عادا پو زدون او نو ن بر نامه سین  
تلین او ستو نده ووروب سیلینی جیردین نامه سین

-----------

قان یمنده جو ش ائدر سسلر  ابو الفضل  الدخیل    
گو ر بیزه نیلور سعودیلر ابو الفضل الدخیل    
جان وئر ن وخ چو خلار عرض ایلر  ابو لفضل الدخیل     
شیطانین فکری بودوراسلام و قرآن او لما سو ن     
یا یمن تسلیم اولسو ن یا که بیر کس قالما سو ن    
------------

بیزغدیر خم گونی عر ض ایلرو خ یا مر تضی    
او غلو ن عباسه بویور- سن بو ل او دخت مصطفی    
او چ خبیثِ بیر حیایه  - بیردانا سیلی وورا    
حضر ت مو سی دئیه او ندا ید بیضا سینه     
حذایله با خ سن حسینو ن باوفا سقا سینه

---------

غبطه ایله ای ید بیضا ابو الفضل دستینه     
سن اوزو ن احسن سو ئله اول شیر مردین شستینه 

خط یطلان چکدی اوقو للار کفرین هستینه     
او کسیک قو للارمحشردهائدر محشر بپا
امته ایلر شفاعت حضرت خیر النسا

-----------

نیلییور دنیاده باخ گور سن آقاآ ل سعود    
ئو لدورور مظلوم مسلمانلاری شاد او لسو ن یهود    
داعشیلر نیلور الان وار بونا مینلر شهو د    
ای یخان فرعونی نمرو دیله صدامی خدا 
سن اوزون رسو ایله دنیاده ظلامی خدا   
--------

عده ای ایراندا واراو للار عناداو سته دورار    
شیطانا مرگ دئماق سو یلر نمازی سیندیرار    
حق یازانلاری گلر بحتی او عده دانلییار     
حقی هرکس یازماسا ظلم ایلییر ایما نینا     
داعشیلردنده پیس ضر به وورار قرآنینا

--------

حقی یازماق یا دئماق الان اگر چه سخت دور     
عده ای حقی یازان وار من کیمی بد بخت دور     
سو یلو یللر شعری بوشلاایندی بحث نفت دور     
قلبدن ناراحتم الله بولور حتی اوزی

یادگاری فر ض ائدر زندان اوزینه تبریزی   

---------

شاعرین صبری گرک دریادن حتی با ش او لا
وِردی عباس وحسین- هم گوزلرینده یاش او لا 
شاعره چو خ عار دور بی دینلره یولداش اولا

   شاعر اول کسدور همیشه حق   یازا

نه که او ز اشعارئیله قبرینی شاعر قازا

=============

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۴ ، ۱۶:۴۸
حاج محمد یادگاری

 

وداع حضرت  علی اکبر

و عرض و ارادت به مادرش

 =================

=========

 ای منیم روح روانیم وقت هجراندور  آنا

من گئد ن یو ل سن بو لو رسن راه قراندور آنا 
============

غیرتیم قبو ل ائدنموراهلبیت عطشان قالا

هم دوزنمور قلب زاریم خرداقیزلار  آغلییا

  اکبرین جانی گر کدور او لسو ن اسلامه فدا    
فخر ایله سن اکبرین اللاهه قر بان دور آنا    
----------

وئردیییم سود لرعلی اکبرن او لسو ن  حلال    
شادایله قو یما او دو تقون گوگلووی آلسون ملال      
قوللارین سال بو ینوما بیرده یو زومدن بوسه آل

گو ز یاشین رخساره توکمه آز منی یاندور آنا    
---------

من گر کدور شاه مظلومه بو گو ن امداد ائدم    
حضر ت زهرا آنامین  قلینی دلشاد ائدم     
دین ائوین قانیمله آباد- کفرین ائوین بر باد ائدم

اسلام وقرآنی ز نده -سا خلییان قاندور آنا   
-------

شکر ایله اللاهه  ئولسم -گئیمه اکبر قاره سین   
بیله که سن آغلو سان نازلی رقیه نیله سین   
عمه مه سن سو یله گتسو ن قیز لاری رام یله سین   
خر دا قیز لارین معینی حی منان دور آنا    

من شهید او لسام  بو یولدا ایلنه داد ونوا
هر زمان گو ردون خیامه گلدی بیر قانلی عبا   
چو خ اوجادان آغلاما مظلون بابام غمگین او لا     
کو ی عشقینده او نو ن قر با ن شیرین جاندور آنا

----------

ایسدیسن سندن او لاراضی علی الر مر تضا 
ایسدو سن زهرا دئیه محشرده لیلا مر حبا     
چو خ یو با ندورمابو قربان خدانی سال یولا    
د رس ایثاری بو گو ن عالملره آندیر با جی      
-----------

او لین قر بان منم کوه مناده ئولماقا     
آز قالوربا لینیمه جدیم پیا ده گلما قا    
نعشیمو ن او سته گلوب زهراده زلفون یو لما قا     
حضر ت زهراده سن تک دیده ه اگر یاندور آنا     
------------

 

الغر ض سالدی یو لا لیلا او ماه منظری     
هر قدم آتدو قجالیلانین باخاردی گوزلری  
دو ند ی لیلا یه علی اکبر دئدی بو سو زلری  
باخ دو یونجا آخرین دیدار و پا یان دور  آنا    
--------

عزم ائدیب میدانه قالد ی قلب لیلا نا گران   
او لقدرگئچمو بدی  سس گلدی گلور اکبر بالان   
ا یستدی لیلا دو یا گورد ی دیزینده یوخ توان   
اوغلونی گورما قاگرچه اشگ ریزان دورآنا

---------

شاهیدن آلدی اجازه گلدی سینه داغلا سون    
یاکه تو کسون گوز یاشین  رخساره اوردا   آغلاسون    
یازمورام اشعاره من گلدی یاراسین با غلاسون    
یو خ  نیازی یازما قا چون خانه ویران دورآنا    
-------------

یادگاری یازدیقی اشعارینه ایسترصله   
دست خالی ایله سن بیزدن آنا ایلر گله        
هیئیت صاحب زمانلا قبریمه ایستر گله     
شاعر آل محمد  چوخ پر یشان دور آنا  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۴ ، ۰۶:۲۹
حاج محمد یادگاری

فاجعه دل خراش  عید سال 1365 یکانکهریز

======================

بیرعده ای عزم ایلدی گلسون یکانه      
قو یمو ب فلک سالم اولارچاتسو ن مکانه         

===============

حتی بو ئیدی او للارین عمده خیالی
بایرام گو نی شاد ایلسونلر اهل عیالی

یازدی اجل قبره اولار گتسون یارالی     
بایراملاری تبدیل اولوب آه و فغانه      

---------

دوندی یکانکهریزیده بایرام عزایه
ئولدی آتا گلدی بالالار آه زاره 

فریاد و واویلا چخوب عرشو اعلایه

صاحب زمانه قیل نظر اهل یکانه      

------------

دست قضا ایتدی اولاری قانه غلطان  
رنگین اولوبدور قانیله اول  جاده زنجان

داماد ئو لوب تازه عروسی قالدی گریان
تازهعرو سهگتدی داماد  عید یانه  

-------------

بیر عده نین قالدی نئچه خردااوشاقی   
بیرعده نینده چوخ چتین اولدی فراقی   

بیر عده نینده قاره پوش اولدی اطاقی
اولدی آتا قالدی بالاسی یانه یانه   

-------------

اون و چ نفر ئولدی اورگلر قانه دوندی
قان ایچره جان وئر دی اولار یان یانه دوندی 

اهل یکانات بایرامی قر بانه دوندی
اولدی یکاناته هامی یکسر ردانه

-------------

ماتم زده اولدی بوتون اهل یکانات
همتلرین  غیتلرین ایلو بلراثبات

چاتسون یکانات اهلینه بیر ملت هیهات
اود دوتدی قلب یادگارچکدی زبانه     

=====================

==================

==========

سال آتمش بش ایلی اولدی اورکلرولی قان

اگنینه قاره  گئیو ب اهل یکانات او زمان

ئو لدی زنجاندااو ن اوچ تن یکانات ایتدی تکان  
عده ا ی عزم ایلمیشدی گله کهریز یکانا      

 قو یمادی اما فلک او للاری چاتسون مکانا      

------------

عده ای ئولدی ولی قالدی نئچه تن او شاقی
اما بیرعده سینینده چتین اولدی فراقی

تازه داماد ئولوب اولدی قراپوش اطاقی

  سال آتمیش بشین عیدینده اور ک قان اولدی 

عیده نوروز دونو ب ملته افغان اولدی     

----------

پیری و رستمی و صادقئیلن رحمان
میر اسماعیله ابو القاسمه سن دیلدن یان       

حاج آقاتازه بئرین نسگلی گتمز یاددان  
آغلادوخ شاهنیه - میکائیله -هم میرنبی یه
رحمت اسماعیله-الهویرنه - قبلعلییه   

==========================

====================

==========

در سال 1365 در عید نوروز که یک اوتوبو س

جهت مراسم عید از تهران به یکانکهریز می آمدند

در جاده زنجان دراثرتصادف عده ای مجروح وسیزده

نفر که ازآنا ن تازه داماد  هم بود که چندماه نشده

ازدواج کرده بود  شربت مر گرا چشیدند و عید

یکانات که تبدیل به عزاو منتم شد از همه نقاط ایران

جهت تسلیت و دلداری به معزا بیکان کهریز

می آمدندچه اوضاعی بود در یکانات تنهاخدا میداند

این شعر رامن درکمیته انقلاب اسلامی منطه پنج تبریز

خدمت میکردم در آن زمان نوشتم ودر مجالس ترحمیشان

خواندم امسال که سال1395است بنا

به تقاضای دوستان این شعررا پیداکردم و دوباره نوشتم

===================

اسامی کشته های فاجعه دل خراش به شر ح ذیل میبا شد

1حسین پیری 2-حسین رستمی 3-میراحمد صادقی

4-رحمان سرابی5-میر اسماعیل یوزباشیب6- میر ابو القاسمیوزباشی

7میکائیل بهدری 8-حاجآقا مصطفائی 9-عظیم آقا شاهینی 

10 - الهوئرن رپیری  11--12- اسماعیل جامعی - 13-قبلعلی پیری

==============================

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۴ ، ۰۱:۳۸
حاج محمد یادگاری

                      

 

حسین مرامین ائدن انتشار زینبدی

 

حسین مرامین ائدن انتشار زینبد ی
بتو ل مثلی ولایت مدار زینبدی

-----------------

گر او لما سیدی  خانم دین واسلام ئو لمو شیدی
((قیامته کیمی دین قر ضدار زینبدی))

------------------

حسین مرامینی تبلیغ ایتدی دنیاده
بو دین حقی ائدن  پایدار  زینیدی  

مقام مریم و سارا - مقامینه چا تماز  
قلم یاز او للارا آموزگار  زینبدی  

--------------------

آناسی ام ابیها- بالاسی زین پدر     
علی ا لینده کسن ذو لفقار زینبدی     

------------------

فدا او لو م آ دینا آدینین نه عز تی وار    
ا ئد ن بو شیعه لر ی ا شگبار  زینبدی    

-----------------

بو آدی حی تعا لا دور انتخاب الیین    
مقامه با خ نئجه گور بختیار زینبدی     

----------------

سئوال ایله سه لر قارداشی حسینده دئیر   
بیز اهل بیته او لان  ا فتخار زینبد ی 

-------------

حسینو ن انقلا بی ایند یکی جها نی دوتو ب 
او نی تا نی که پی ء احتقار زینبد ی   

-----------------

با تاردی کر ببلاده -یئره آخان قانلار   
او قانلی نهضته ده پاسدار زینبدی      

----------------

قالاردی کر ب بلا - کر یلاده باور ایله  
او شوره زاری ائدن لاله زارزینبدی         

----------------

او لو ب حسینیلن عبا سه غم شر یکی خا نم   

او لارکیمی الیین کار زار زینبدی      

--------------------

بو فخر دور که اولو ب یدی قارداشین با جیسی    
امامینی ائدن اوددان - کنار زینبدی  
------------------------------
شفا عت ایلییا جاخ حشر یده محبا نه
قیا متین گو نی بو خو استا ر زینبدی  

--------------------

او تا نما ایسته د و ا ای مر یض بی در ما ن  
شفا خد ادن آلار بو چیخار زینبد ی  

نه ا یسد سه بو نو ن الله سو زو ن یئر ه سا لماز
حسینه خا طر او لان زخمدار زیبد ی 

وئر ن جو ا بینی ا بن زیا د ملعو نین    
ائد ن یز ید ید ه  بی اعتبار زینبد ی   

گجه نمازینی  بیر د فعه و ئر مه دی فو ته     
اسیریدی یدی ولی شب زنده دار زینید ی    

---------------------

او لا ندا ما ه محر م نو ا سما یه چیخار    
او شوریلن او نو ا لر  شعا ر زینبد ی   

--------------------

کیم اولسا یا زسا او نون معجر ی اولو ب غار ت   
او نی تا نی که پی ء-  احتقار زینبد ی   

خا نم حجا بی د ئریتد ی  نه وئر دی با شدا ن حجاب     
حجاب و حجب وحیا یه- عیار زینبدی    

------------------

هر عورتیکه ایکی دنیا د ا تا پار عزت
حجا بین  حفظ ایلسه گر او یار زینبد ی 

-----------------

هزار مر تبه مکه - منا یه عزم الییه  
حجا بی او لما سا بول انزوار  زینبد ی   

----------------------

او نو ن شفا عتی یتمزحجا بی اولمو یا نا    
حجا بین حدو حدودی -  حصار زینبد ی   

------------------

رقیه سینی قو یا ن او ز ا لیله قبر ا ئو ینه    
   خرابه یئرده او لا ن سو گوار زینبدی 

--------------------

گلنده قبر حسینه -خجا لتیله د ئدی

        رقیه ن ئو لد ی - ولی شرمسار زینبد ی   

-----------------

سرا غینه گئدرم - قو یمارا م قا لا تنها  
ائدن رقیه سین - امید وار زینبد ی 

---------------------

ابو الفضلین  علمین -چکنبنه آلو ب زینب   
ا ودورکه شیعه لر ی- خا کسا رزینبد ی   

--------------------

اگر چه شا مده مد فون -اولو بد ی دخت علی  
او قتلگا هی حسینین - مزار  زینبد ی 

-----------------

بو زینب ئو لمو یو ب ئو لمز قیا مته کیمی وار     
خا نم بر ند ه د ی-  نه ا نکسا ر زینبدی     

-------------------

نه قبری ا منیده د ور- نه گلوب گئد ن واردی      
بو شیعه نی ا لیین - دا غدار زینبدی      

-------------------

خدا وها بیلرین نسلینی گو رو م کسسین    
الا ن  ا و شا میده - چشم انتظا ر زینبدی

-----------------

گلو بد ی فاطمه - فکرایله بیر ده د نیا یه 
او نو ن مثا لی-  بلی با وقار  زینبد ی  

-----------------

اومحسن او غلو نی ایتدی- فدا عم او غلوسونا

حسینه باخ نئجه گور جا نثار  زینبدی 

-----------------

ایکی با لاسینی گتدی- حضور قاردا شینا    
دئد ی بو ایکی فدا- هر نه و ار ز ینبدی   

---------------

بولاراگر قالا سالم -گئد نمرم وطنه    
شر یک اولا ن غمیوه -غمگسارزینبد ی    

----------------

قلم یازا نموری شا نین بونون قا لورعاجز   
بو نا توان  قلمه ا قتد ار زینبد ی   

----------------

بو یا دگاریه - طبع روا ن لطف الیین
ائدن خزان طعیینی  - نو بهار زیند ی

 ================

 =============

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۴ ، ۰۱:۳۱
حاج محمد یادگاری

 

پیام امام حسین(ع)و احتکارمردم درزمان تحر یم

===================

((من عهد پیمان ایتمو شم پیما نی الد ن وئر مر م))

((آ ند اولسو ن اسم اعظمه  جا نا نی الد ن وئر مر م))

--------------

اسلامه کیم پا بند او لا ایتمز شکا یت یاره دن

دینیله ایما نی اولان قوخما ز توپ وطیاره دن

عا شق مگر ایلرهرا س آر پی چی دن خمپا ره دن

با ش زوره ا گمز هئچ زمان حتی کسیلسه چا ره دن

قا نیله تو پرا قه یا زار ایمانی الد ن و ئر مر م

--------------

تسلیم او لماز دشمنه  در سین آلان استادیدن

با شیی اگیلمز ظا لمه شمشیر استبدادیدن

خو ف ایلمز آزاده لر خو نریزیدن جلا دید ن

ایلر تو کل اللاها تو فیق او لار امدادیدن

هرهاردا اولسام کشور ایرانی  الدن وئر مر م

--------------

آمر یکا چو خ ایلر تلاش دنیاده بو غو غاقا لا

حتی عراقی غززه نی سوریه نی داعش آلا

یا که بو لاردا ن قو یمو یا بیر کیمسه نه   سا لم قالا

علت بودور قو یمور گئده دشمن بو یئر لردن دالا

بیر عد ه سو یلر من ره بطلانی    الدن وئر مر م

------------------

دینی او لانلاروئر مز ال  می خواریله رندانیله

تو پرا قیدن چکمزلر ال  تبعیدیله زندانیله

شمشیر ی او للار محو ائدر با شدان آخا ن ا لقا  نیله

جنگ ایلیللر جبهد ه  هم چنگ و هم دندا نیله

جان گئدسه سو یللر حق  منانی الدن و ئر مر م

-------------

 ((رو باه نقد مکار او لا سبقت آ لانماز شیریدن))

((خو ف ایلمز آزاده لر تحقیر یدن زنجیریدن))

((قو خما ز شعارحق وئر ن توپ و تفنگ و تیر ید ن ))

((  آهنده یو خ قدرت سالا حقین سوزو ن تا ثیریدن))

((قان ایچره سو یلر کفر یله دعوانی الدن وئر مر م   ))

--------------

دینیله ایمانی او لا ن دین قارداشین خوار ایلمز

غاضبلره امداد ائدیب مظلو ملاری زار ایلمز

آل سعو د انجاموئر ن اعمالی  دیندار ایلمز

ایمان و دینین خشلیین هر ایش گور ه  عارایلمز

دینی او لا ن اعلان ائدر  وجدانی الدن  وئر مر م

------------

خردااو شا قلارین چوخی قانین ایچینده جان وئیرر

ترکش دگرمجروح اولار هم یاره سیندن قان وئیرر

میلیارد تن مسلم باخار میلیو ن یهودی سان وئیرر

هم با ش کسر  هم قان تو کر شیطا ن او نا فر ما ن ئیرر

سو یلر اورکدن من بیله  فر ما نی الدن وئر مرم

------------

ایستو ربولا ندیر سین سو یی دو تسو ن بیر عده ما هینی

افسو س گو رمورکور اولو ب او للار ذلالت چا هینی

شیطا نلار ین تصدیق ائدرحتی مرام و راهینی

قو یماز حسا به زره ده  او للار بتیملر آ هینی

قلبینده سو یلر  تعصب شیطا نی الدن وئر مر م

----------

هر کس آدین مسلم قو یا را ه مسلما ندا ن چیخا

همد ست اولاکفاریله مظلوملارین قلبین سیخا

قانلار عراقداجوش ائده قانلارا  نا کسلر با خا

قبو ل ائدو ن مندن بو نی او ندا ن بیز ه او لماز اخا

سن با ور ایتمه سو یله سه تقوانی  الد ن وئر مر م

-------------

داعشله اول تکریت آدی الان دوشوبورهریانا

شایعه ائدربیرعد ه ای حتما گللرتهرانا

لعنت گله اسرائیله آل سعو ده شیطانا

داعشده یو خ جر ئت باخا  کج خاک پاک ایرانا

ایرانیلارسو یلرشه مر دانی الدن وئرمرم

--------------

داعشله او وها بیلر دنیاده طغیا ن ایلییر

حتی تر و یسلر گلر هر یانی و یران ایلییر

بو نئچه فر قه جمع لشو ب شیعه دلین قا ن ایلییر

بیر عده ای جا نلار ینی اسلا مه قر با ن ایلییر

سو یلر من حکم مر جع دو را نی الد ن  وئر مر م

---------------

داعشلرین الان اولو ب بو بکر ملعو ن سرکشی

بغدادی اولموش شهرتی حقیله اصلا یوخ ایشی

بوندا شرافت یوخ یازام اشعاریمه آدین کیشی

بیت خدا نین مکه ده او لسو ن دئییر یو خ ارزیشی

تخر یب او لا او ل بو شو م فتو انی الدن وئر مر م

------------

تخر یب او لا سو یلر گر ک کر ببلا سا مرا نجف

قبر رقییله خا نم زینب او لا تا نکا هد ف

هذیا ندی  از دم سوزلری  وقتین ائدر بی خود تلف

مکه مد ینه یله مشهد قمدا دئیر او ل ناخلف

او للار هامو سی شر ک دور عنو ا نی الدن وئر مر م

---------------

ناحقی چو خدور ایستین حقی والاکن چوخ قلیل

آند اولسون حقه یازمارام بیرکلمه ده من بی دلیل

دنیا مسلما نی ائدیب اسرائیل غاصب ذلیل

تنها گر ک بو امته امداد ائده رب جلیل

وحدت ائدیب هاممی دئیه قر آنی الد ن وئر مر م

-----------

هرکس حسینی ایسدسه راه حسینیله گئدر

حتی او یو لدا  جا نینی اولا دینی قربا ن ا ئدر

گو رسه حسینه او خ گلورتیز سینه سین ایلر سپر

شیرین  جا نیندا ن ال چکر  قویماز او نا یتسو ن خطر

ا ثبا ت ا ئدر حب  شه خو با نی الدن وئرمر م

-------------

سو یلر  حسین باش ا گمه دیم حکم ولید ا بتره

تهدید ا ئدردی ایلییم بیعت یزید کا فره

زهرا با لا سی با ش اگر دنیاده گو ر بد اختره   ؟

بیعت  یزید ه ایتمر م او لسو ن قسم پیغمبر ه

آ ند او لسو ن ا سم  ا عظمه جا نا نی  ا لد ن و ئر مر م

                                                                                      --------------

(( بو نهضته امضاء وئریب صاد ق معا هددورحسین))

((جمعیت آزا د ه وجا نیازقا عد دو ر حسین))

((زند یقه بیعت ایلمز زیبا مجا هد دور حسین ))

((  خللا ق بی همتا سینا زیبند ه  زا هد دور حسین))

((دنیا مقا مین سا خلییو ب رضو ا نی ا لد ن و ئرمر م    ))

-------------

اسلام و دینین رهبری لازمدی اولسون باوقار

آزاده مرد آزاده خواه عالی مرم عا لی تبار

اسلام دینین رهبری او لسا حها ند امی گسار

پیغمبراو غلو ن ئو لدویر با شیند ه ایلر نی سو ار

پر و ا نه  عشقم شمع سو زا نی ا لد ن وئر مر م

------------------

 ((   و ئر د یم فرازین منبرین من تشنه گان قدرته

تا دوشمو یه بیرلکه ای داما ن پاک نهضته

 گور دو م پیا میم نیز ه د ن بهترچا تار بو امته

((     داش وورسا دشمن آنیما قا نیم سوزو لسه صو رته

قا نیله آللام دستماز او ل قا نی ا لد ن و ئر مر م

-----------------

 ((جانان رضا سین خوشلو یان واضحدی جا نیندن گئچر

کیم معنو یت آختارا نام نشانیندان گئچر

ایستر امام ایسترعوام دین اوسته قانیندان گئچر

رو شند ی دینین ایستیر ن نسل جو ا نیندن گئچر

اکبر وئر یب من ر بی الا علا نی الد ن وئر مر م

--------------

کر ببلا صحرا سینی قا نیله گلز ارایلرم

آ ل اللا ها عباسیمی اوردا علمد ارایلرم

من جا م عشقی با د ه نا بیله سر شار ایلرم

دیند ن یزیدین چیخما قو ن هر یئرده ا ظهار ایلرم

تبلیغ حققی دوغرا نا م بیر آ نی ا لد ن وئر مر م

-----------------

 ((من عهد و پیما ن ایتمو شم دین سا خلو را م داد اریله

دنیا دویونجا دشمنم ابلیسیله مکا ریله

دوغرانسا جا نیم عیبی یوخ گرخنجر خو نخواریله

((   جنک ایلر م بی و ا همه صا حب قو  شون کفا ریله

بو ا للری و ئر م و لی قرآ نی الد ن و ئر مر م  ))

--------------

من یا دگار ی بورداگر نئچه مخمس سو یله دیم

بو سو زلره تاب ایلدیم  اما او رکدن گو رنئدیم

آگاه او لانلار بو لدو لر بو شعر یده من نئیلدیم

سیفی یازا ن اشعار لاری من  بو ردا  تعقیب ایله دیم

من  عهد پیما ن ایتمو شم پیما نی ا لدن وئرمر

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۴ ، ۱۶:۰۷
حاج محمد یادگاری