شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۲۷ مطلب با موضوع «اشعار شهدای منطقه یکانات و مشکلات آن منطقه» ثبت شده است

==========
شهیدان منطقه یکانات
حومه مر ند
==========
((فقط دینی شهیدین قانی سا خلار ))
=================
((   فقط دینی شهیدین قانی ساخلار))
((حسینین قانیدور قرآ نی سا خلار)) ( تکرار)
------------
(( فقط دینی شهید ین قانی سا خلار   ))    
((حسینون قا نی دور قر آ نی سا خلار  ((
او قا نلار یکه آخدی جبهه لرده
او قا نلا ر  کشو ر ایرا نی سا خلار    
-----------
شهیدا ن حق دئین یو للاری گتدی      
(  مظفر ) – (قر با ن) - او رد ا کا مه یتدی  
وئر یب چو خلی شهید اهل یکا نا ت
یکا نا تی او قا نلار-  دور بویوتدی
----------
  تا پو ب حق جبهه د ه (  ا حمد)  شها دت    
ائدیب ( معصو م ) اما میند ن اطا عت     
(میر آقا - میر ولی بو) ایکی قارداش    
ا ئد للرروز محشرد ه شفا عت    
------------
ا گراو لمید ی ا یرا ند ا شهید ا ن     
نه سن- نه من- قا لاردو خ- نه بو ایران  
 میر حسین -میر عزیز- گئچدی جا نیندان    
بو یو لد ا (حیدر ی) جا ن ا یتدی قر با ن    
-----------
چو خی گتد ی قا لو ب خرد ا او شا قی   
چتین ا و لد ی( ا بوطا لب) فر ا قی
(حسین پیری) دئیوب ئولدی آناسی
(رضو ی ) گو رمد ی د ا ماد اطا قی   
-------------
(غفا ر)- و( میزعلی) نین- امتیاز ی   
بو ا یکی قا ردا شین- راز و نیا ز ی   
ایکی قا رد ا شید نده – قوی دئیوم بو ل       
آلو ب( اژ در) –( ها دی)- قا ن دستمازی   
----------
(رضا یی) قا نی بمبد ان پرا ثر د ی   
(لطیف) و(گرز علی) و الا گو هر د ی   
او (شور الدینیدن) یا زسا م د اش آغلار  
بو لارین د و رد و د ه مفقو د ا ثرد ی    
---------
میر عبد الله بلی  کا مه یتو بدی   
ا بو ا لفضلین (رضا) را هین گئد یبد ی   
دئیو ب  دور (حکمعلی) تکبیر ئو لند ه    
(مصیب) دینه جان قر با ن  ائدیبد ی     
-----------
بنا تاپموش قانیله دین بناسی
(حسینیلن )(حصاری )دین فداسی
شهید( اسفندیاره) رحمت اولسون
اونوندا اولدی قر اندان دفاسی
-----------
و فا لی( حمزه لو) لن  ( آ فتا بی  )
د یر یتد ی قا نلار ی د ینی  کتا بی   
بهشت آلدی او  خللا ق احددن      
او ( رحما نین ) اورکده عشق نا بی   
----------
حسینیلن حسن غفاری قارداش
ایکی زالی ده آلدی یاخشی پاداش
بو دورت قاردشا احسن مر حبالر
علیزاده اولوب بوللارا یولداش
---------
شهید شهرو دیله  – اوچ تن  عرا قی       
حسین –محبو ب و ابراهیم فرا قی   
نجفی -برجلو  بیرده  خدا یار

دو ت ابراهیم و یعقو بدان سراقی

-------------

شهیدلر ساخلادی قر انی دینی
شهید اولدی بو ایکی( عابدینی )
(نظریلن ) (جوادی) (آلتی نوری)
دئیر دیلر-  قطعتمو یمنی
----------

شهید دکتر علیزاده وفالی

او علیایی - حسین زاده  صفالی 

بولارین  فرقتی گرچه چتین دور

بولارآلدی ابو الفضد ن مدالی 

------------

او( ابرا هیم )و(چنگیزین) وفا سی
آخو ندی جان جانی دین فداسی
شهید(آهنگر ی)- (حقی)- و ئر یب جان    
یکا ن علیا  او لارا  د و تد ی یا سی   
----------

محمد  مصطفا زاده -خضر لو

شهید  دین او شیخلوو نبی لو

یکان علیا وئریب یرم او چ شهیدی

شهید حقی ده - اهل سید لو

----------

ایکی شیخ بگلوآدمحبوب و قربان

علی میرزالو - قادر عشقه برهان

ایکی همنام حسن چار کسندن

بو آلتی تن  حسینه گتدی مهمان

-------------

خدادن کسب ائدر بو افتخاری

ائدر مولا اوزیده حتمی یاری

بلی مدیوندی بو للارا همیشه

یازار آغلار گوزیله یادگاری

----------

شهدا هارادا جان وئرسه وطندی

اولارین قانلی پالتاری  کفندی

بویتمیش بش نفر که شعرده یازدیم

شهیدان یکانات و یکندی

---------

اسامی شهدای منطقه یکانات 75 نفر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۶ ، ۱۹:۵۳
حاج محمد یادگاری

((بو حسین کیمد ی او نو ن آر دیجا دنیا دو لا نو ر))

==============

((بو حسین کیمد ی او نو ن آر دیجا دنیا دو لا نو ر))
((ادیب عا شقلر ین آوار ه صحرا دو لا نور))

 

قو ر تاریب  دور یانار او ددان او خلیل اللا هی
یو نسی بطن سمکد ن  چیخا دو ب وا للا هی
دار یدن ایلییو ب آ زا د او رو ح اللا هی
بو او کس دور با شینا گنبد مینا دولانور

 

عد نیده حضر ت طا ها بو نا غم بزمی قو یور
نو ح او زی نو حه دئیور  آدم و شیس سینه وو رور

هادا ما تم قورو لور مهد ی گلو ب  اوردا دو رور
دئیور ایوای حسین وایی  او مو لا دو لا نور 

هرمحر م چوخلار  فاطمه نین غصه لر ی  
تسلیت سو یله ماقا یا سه گلر  شیعه لر ی
آسیه_ مر یم و سارا ایلییر نو حه گر ی
با شینه  فا طمه نین حاجر و حوا دولانور

نه گورو بدور بوعزا لرده بو مردا ن خدا 
طفل شش ساله ده  وار سنی او لا ن دو خسا ن الی 
فصل سر ماد ه و گرماد ه هامی دیلده نوا
دئلی دیوانه دی بو للارمگر آیا دولانور

 

مست ادیب عشق حسین دنیا دا فر زانه لر ی 
قا ره اگنیند ه  دو لو ب جمله عزاخا نه لر ی 
الی قو ینو ندا چو خی ترک الییو ب خا نه لر ی
کوچه با زار ی او لارواله و شیدا دولا نور

 

هر یانابا خسا ن حسین پر چمی او ردا سا چیلو ب  
بله فر صت اله دو شمز در ر حمت آچیلوب 
چا ره سیز درد ی او لانلا ر داگلوب دورقوشو لو ب 
دئیه بو لمورسوزو نی کیمسییه اما دو لا نور 

اللر ین سینه و ه قوی بات گیلا اندو ه و غمه 
عا رف او ل حیله ء دشمنلر ی عا لمد ه یئمه
نظر طعنیله زنجیر وورا نا  با خما دئمه
گجه نین عا لمی بیهو ده وبیجا دولا نور

 

بی ریا بیر دفعه گر  دیلد ن حسین وا ی د ئیه سن 
در د یو ین حاجتینی بوقا پو دا ن ایستییه سن 
دید ه معرفت و عشقیله با خسان گوره سن 
که عزا داری لریله اوز ی زهرا  دو لا نور

یا س دوتوب جد ی پیا مبر بو ناجنتد ه  الا ن 
انبیا لرگر ینو ب قا ره -  اولو ب سینه زنا ن
تک عزا دار ی دگل واله و حیر ا ن دولا نا ن 
بو حسینین با شینا عر ش معلا د ولا نور 

سا لد یلا قا رداشینین دشمن قر آن قو لینی  
اونو ن ئولما قلیقی سیند یرد ی اما مین بئلینی  
هئله بیراصغر ی وار دو رکه او نو ن بیرتلینی  
قیمت جا نیله آلماق لیقا لعیادولا نور 

گل یکا ن کهریزه بیر عده ای دل خستییه با خ 
صا حب عصر آدینا دا یر او لا ن دسییه باخ  
بیز کیمو خ عا شق او لا خ عا شق وارستییه با خ   
الی قوینو نداگلوب زینب علیا دو لانور

شهدا نین یئر ی بوئو لکه ده الا ن گویو نور
آدلار ی وقتی گلور ها  ممی اور کلر دویو نور    
عد نیده  د یلدن اولار ها مو سی الان سو یو نور   
شهدا قانیئیله پر چم مولا دولانور

میر لطیف  _گرز علی _ شورالدینیله  _ میر جعفر 
عرش اعلا یه گئد یب قالما دی اوللاردا ن اثر   
ایکی قاردا ش بیری میرهادی_ بیر  ی میر اژدر
بو لارین عشقی  اورکلر ده اد یب جا  دولا نور 

رو سفیدگتد ی شهید لر ها مو سی دنیادن 
دو برادر- غفار _میزعلی مه سیما دن
قلمین قد رتی یو خ قطره یا زا در یا دن
شهدا عشقینه مو ج ایلور ی دریا د و لا نور 

رضو ی  _ ها شمی وحیدر ی مر دا ن دلیر 
میر رحیم _ معصو میلن _  حمز ه لو _ دعو ا گو نی شیر

میر حسین  و میرعزیز - ذاکر ی برران شمشیر
با شینا مظلوم حسینین بو لاراوردا دو لانور 

گلشن دینه وئر یب سو یرینه احمد قان  
نعمتی- محبو ب عراقی حسین  پیری جوان  
او شهید برجلو د ا گتدی همان دوز  یو لدا ن  
هجله گا هلار ینا با خسا ن  غم عظما  دو لا نور

یکا ئیل آفتا ب وجنگی او رحما ن  رشید 
حکمعلی پیری _ حصار ی اوچ عراقی   شهید  
یوزلری اولدی بولارین هر ایکی دنیا سفید

رو حلاری ایندی گئدیب جنت الا علادو لانور 

بیرده اسفندیار و رستمی و میر   قربا ن 
جا معی لن او حسینی ایکی مظلو م جوا ن
سید آقا - میر ولی ده وئردیله حق جبهه ده جان
بو ایکه قاداشیله ایندی او سقا دو لا نور  

عبد الله  جامعی دن ده سئورم بیر یاداو لا  
یکانی مطلقین اوروحی همیشه شادالا

شهدادن گر ک هر یئرده همیشه آد اولا 
بو یکاناتیده گل گور نه غم افزا دولانور

 

مصطفی زاده-آ خو ندی و – نظرلو –شیخلو

آلتی تن نوری – نبی لو – علی اقا – سید لو

مر تضائیله – محمد نظری  غیر تلو

باغ فر دوسیده عشاق دل آرا دولانور  

 

چنگیز – ابرا هیم – حسن – عیوض – علی - زیبادن 
اصغر آهنگری و حققی او با تقوادن 
بو لار ین یرمیسده   گتد ی یکا ن علیا دن 
بو لارین عشقینه الحق یکان علیا دولانور  

یا زورا م– محبوب و- قر با ن علی  شیخ بگلو دن 
شاد او لا روحی  حسندن –حسن ء بگلو دن 
او شهید قادرحسن زاده ء - میر زالو دن 
چار کسن اهلینی بو للار ائدیب احیا دولانور  

یا دگار ی گنه سا لدی بونمک زار ه او زو ن
سگ مر دار  حسا ب ایله یئر ه سا لما سو زو ن  
شعر لر ی او خد ی دئلر خائنین هر یئر ده گو زو ن
گور اوزون پا که چیخا تسون گلوب ها ردا دولانور

آیر ی دو شمو شدوم اگر چه بو یکانکهر یزد ن  
نا یل او لدو م گنه خد متلر ینه  تبر یزد ن
آلما بوعشق حسیننینی خدا یا بیز دن 
علمی هاردا  ا سه نوکر ی او ردا دو لا نور 

((یادگار ی)) گل ایله بو ردا داخی ختم کلا م 
شاد او لا روح شهیدا نیله هم رو ح اما م 
اولدی  قر خ دوقوزونون  آدیله ا شعار تما م 
  اوللارین عشقینه یاز  طبع توا نا دو لانور

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۶ ، ۱۷:۰۹
حاج محمد یادگاری

 

ایشه مظلوم  حسین وای وای   

 بیکس و مظلو م حسین وای وسنده

گریز به 75شهید منطقه یکانات

 

عشقیوی دنیایه حسین وئر مه روق

هر نه دن آ رتو خ سنی بیز ایسته روق 

گر بیزی قا و سا ند ا آ قا کتمه روق

ایشه مظلوم حسین وایوای

 بیکس و مظلو م حسین وای وسنده

 

فخریدی بو رتبه والا بیزه –نو کراو لا خ دنیادا مو لاسیز ه

سنده آقاباخ بو یکا نکریزه-عالم امکان فدا شانیزه

گر آخا قانلار یولوزدا سوزه -کیمدی وئره سیزکیمی قیمت سوزه

ایشه مظلوم حسین وایوای – بیکس و مظلو م حسین وای وسنده

 

فدیه او شان و شرف  و عزته  -   فخر ائدروخ نوکراولاخ عترته

منتظرو خ  ها ممی آقا   دعوته-قو یما بوجمعی دوشه له ذلته 

باخ بویکا نا تیده سن وحد ته –صا حب عصرآدی اولا ن  هیئته 

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

پاک ائدروخ قلبیدکی پا سیده- لا دئمروخ موقع حساسیده

 قاره گئیوب آغلییاروق یا سیده- مدرک آلاخ مکتب اخلا صیده

وارگوزو موزحضرت عبا سیده-چو خدی کرم او ل شرف النا سیده

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

سن بو ل آنا ن فا طمه نین عصمتی –دعو ت ایله قبر یوه بو هیئتی  

ایتمروخ اورداآقا سو صحبتی-سن بلو سن واردی او نو ن علتی

اولمادی چون اصغرون قسمتی-سالدی غم اندوه بوتون عترتی

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

اولمادی قسمت اوسوکه اصغره-دوشدی سواوسته اوایکی قول یئره  

بیز نجه ووروخ او سودا ن لبلره-آ غلییاروق بیز او گل احمره

اکبره هم قاسمه هم اصغره چوخ چتین اولدی ولی سر  لشگره

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

دعو ت ایله قبریوه سن بو جمی – بیرگو نی تل او سته ووراق پرچمی

قالمویا دیللرده بوهجرا ن غمی –سینه وورا خ او ردا دو تاخ بیز دمی   عشقیمیز آگاه ایلیه عالمی -بزم غمه دعوت  ائدا خ آدمی 

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

بوشدی یکاناتدا شهیدلریئر ی –گرزعلی- شورالدین و جعفریئری 

میرحسین ومیرعلی اکبریئری-میزعلی - غفاردو بر ادر یئری

احمد و قربان و مظفریئری –میر لطیف و هادی و اژدر یئر ی

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

معصوما اسفندیارارا مرحبا        -آفتا ب و رستمی اهل وفا 

ایسته مه دیم یادان حصاری چیخا-جامعی لر هر ایکیسی یاد او لا

میر رحیم و حکمعلی دینه فدا –حیدری قانیله یازو ب تو پراقا

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

محبوب وابراهیم -حسین عشقیلو   نعمتی و هاشمی و حمزه لو 

میرعزیزین میرحسینین دوزیولو   رحمان حسین گلکیمی خندان اولو

قوی دئیوم آخر بو شهدالر نولو      اکبریلن تک تکی مشهور اولو 

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

بو ایکی قارداش غنی زاده لر – سیدآقا میرولی آزاده لر 
وئردیله جان چوخلی علیزاده لر –او للاراخا ئندی حر ام زاده لر 
بو للارا حقدن یتیشو ب باده لر  = درک ایلمز بو سوزو می ساده لر
ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

بیرده اوغفاری حسین وحسن–بوایکی قارداش ایکی خط شکن

واردی کریمیله رحیم حق دئین    زالی دورشهرتلری جاندان گچن

بوللار ا لطف ایلییاجاق ذوالمنن -   سنگر قرآنیده مظلوم ئولن

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

سعدینی بو اوچ نفر ایلوب آباد     برجلو -عاس - نجفی روحی شاد

اولدی مغلودا عجب اتحاد        ابراهیمی -یونسی ایلله یاد

ای شه مظلوم حسین وای وای    بیکس و مظلوم حسین وای وای

دکتر علیزاده حسین مهمانی     یئرده حسین زاده نین آخدی قانی

بیرده رحیم علیانی یازدیم تانی      وجده گتوردیله یکان علیانی

ای شه مظلوم حسین وای ای-   بیکس و مظلوم حسین وای وای

اسمعلی و موسی عوض آدلاری-پرویزیله روح رضا شادلاری

اسماعیلین جبهه ده فریادلاری-شیخلو نبی لولارین امدادلاری

عیوض –علی یخدیلا شداد لاری-زنده قالار بوللارین ارشادلاری

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

مصطفی زاده یله سیدلو شهید=اولدولا هرایکی جهان رو سفید

بیرده خضرلو وآخوندی رشید-اولدی جوادی نظری رو سفید

قالدی سر افکنده سپاه پلید-یتدی شهدایه خدادن نوید

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

چنگیزو- ابرا هیم حسن جا نجانی   حقی و آهنگر ی دین قربانی  
چوخلارینین جبهه ده آخدی قانی   بو شهدا نین او لا مثلی ها نی
یئرمی اوچه چاتدی بولارین سانی     سر فراز ایتدیله یکان علیا نی 
ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

قادر و قر با نعلی ییلن حسن     یاداولا شیخ بگلو- حسن بگلودن
گئیدی  علی میرزالو قا نلی کفن –فخر ائله بوللاراسن ای  چار کسن
آلتی شهید اسلامه سن وئرموسن   التی سیدا اولدی حقیقت دئین   
ای شه مظلوم حسین وای وای    بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

بانیدی بو شعریمه الیا س او زی – نوحه دئیر مستفیض ایلرسیزی
من نئیه ترک ایله مورم تبر یزی-قو یموری بیر عده ای واردور دو زی  
کر ببلاد ه ولی واردورگوزی –یاد الییرایلد ه یکا نکهریزی 
ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

 

یادگارام بو ایشه ایتمم گمان - یاد الییللرمنی  هئیت هرآن  
خاطر سردارشه انس و جان-جر مو می نادید ه د وتاردوستان 
حرمت ائده للر منه چو خ بیکرا ن –آخر شعر یمده ائدیم قوی بیان

ای شه مظلوم حسین وای وای = بیکس ومظلوم حسین وای وای

بانیدی بو شعریمه الیاس اوزی   نوحه دئیر مستفیض ایلر سیزی

کر ببلاده ولی واردور گوزی      من نئیه تر ک ایله مورم تبریزی

قویموری بیر عده ای والله دوزی     یاد ایلرم اوردا یکان کهریزی

ای شه شه مظلوم حسین وای وای -

===============

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۶ ، ۱۳:۲۶
حاج محمد یادگاری

یکانات و یکانکهریز

=======================

شاعرین لطف ایله  سن الده کی سوقاتینه خ

یکاناتین عزیریم رسم و رسو ماتینه باخ

شرفیله یاشیان با وفا  امواتینه باخ

استه دیم چیخمویا یادان او زوسومانتین آدی

بلکه بوشِعر لر اولا ئو لکه میزین اسنادی

============

بو یکانکهریزه باخسان نئچه طایفا ساییلار    
حمزه لو –چارلی –اووزلو قَره لی بیرده حصار   
ششمین طایفا همان یاغییب آدی یازیلار   
انقلابدان بویا نا صحبت طایفا ییغیشوب

ال بیر ودل بیراولوب هامی بوگتده قاییشوب

=================

 الله هین ریسیمانیندان یاپیشوب کتده هامی  

بولارین واردی الان بیر بیریله احترامی

شاد ائدیب وحدت عظمالری مهدی آقامی

هامونون بیربیریله ایندی گوزل حرمتی وار

قیز وئریب یا قیزآلوبلاربو لارین نسبتی وار   
=================
 یاز آچیلجاخ یکاناتین چکیلر کَر دواری

هرجُمه آخشلاری  دایر اولی کتده بازاری

چوخلی یئر لردن او بازاره سالالا ر گذاری

مال داوار پارچا حبوبات  نه سئورسن ساتیلار

یکانین چارلاغی  حتّی باشاباش اوندا دولار

--------------

ایستورم من قئییدم بیرنئچه ایللر دالییا    
اوزمانین دئبینی عرض الییم من هامو یا    
یازام اسبابلارینین آدینی ملت تا نویا  
عده ای واردی اولاری نه گو یوب نه اشیدیب   
او رسو مات آ رادان بیر نئچه ایلردی گئدیب  
=================

شتره  قلبیرو شلکبر  یابا سیله شنه سی

 جار جاری گهره سی خرمنلری بوغدا دویه سی

توپاناچولده  اوشاقلارین حتّی مبنه سی

ناجاغی بالتاسی هم بیخچیسی کسگین نو شاری

ایله بال لاری اولار --کنترل ایلر - فشاری   
=================

حتی واریدی بو کتده ئچه سو دگمانی   
اشلیر دیله گجه  گو ندوزاولارهر آنی

  یو گودریله اولار آرپا نی هم بوغدانی

 اولمادی سو او دیکی اوچدولاراو للار بنادان

داشلارین چکدیله کنداهلی دو شوبلر نمادان   
=============

قدیم آر وادلارین نئچه مهارتلی ایشی

اولارین اللرینین اسبابی  جهریله تئشی  
تو خو یاردیلا پالاز- تاختئیین - هر فصل قیشی

قلجی -جلفا ججیم -حتّی  اویئرده تو خو نار 
تو خو یاندا با خاسان گور نئجه سوزلراوخونار   
=================      

   تخته دن بیرده دوزردردیله چوخ داش خره گی     
او خرک داش چکن افرادین  اولاردی کمگی
دوت چر ک برگول ایکی آرپا اولارین چره گی

سو لار آرپا چرک آدیله یکاندا ساتیلار

هام پالار جمع اولی یاز فصلی  سویا قیر آ تیلار

=============

سودّورن -شالماشیغین هامی دئیر تر وعده سین     
قو یودوب دامدا  تایا اوسته قو یاللار یئمه سین

جمع ائدللر  شوورن- بیرده اوزرلیک -دنه سین

شووینین تو خومی یر نئچه درده دوادی  
اوزر لیک تخمه سیده سد هزاران بلادی 
=================

 یکانین آسماسی دوندر مه سی بیرده قاباغی

شاماماسی قیراسی قیر چاسی بوستان کالاغی  
ماهیدان سی تووی شلوارلاری- گنجه پاپاغی  

کوزه نین سیناسا دیبین بوللار ائدر  ایت یالاغی  
کر مه دن یابّادان حتّّی دوزه دلّر قالاغی    
=================      

   مو چالاخ یئلمیگی آخ یارپیزینین  منظره سی     
بوغداسی  آرپاسی کهریزیکانین چا ت دره سی  
حمدالله نین ذغالی میر یاغیبین قدره سی  

مانتین آت قووب او یناتماغی بایرام قاباغی

زمانین یونجه پاکی وورماسی  کسگین اوراغی

========

کهلیک اوتی بابانه نانه لذید دنبالانی

هرنه دن سئوملی دور داغ بادامی گر دکانی

بدنظرلر گوزونی کور الییر داغداغا نی

کافکیلیلن -قزه یاغی- آ شی هر درده دوا

کیم مریض اولسا ایچیردله تاپار فوری شفا

-----------

داغلارینداگوویرانجیبریله یمیشا ن

اولیح -گشنش و -نوروز گلی توشح -گومو ران

ایله بیر یئردی که روحیه تاپار هر  داریخان

ایردجیک کافکه له سی- قاره گونر ایجیبیری

قیز اوغلونو ن صفاسی بیرده او شیرین اریری

------------

بابانه حلن مکه سی -یاغلیجه سی پا پنه سی

خاتون با ماقی – یئمیشا نلارینین شاه دنه سی    

بویون اوخشاربالانون  طوی الینده  نه نه سی

چوبانین اپری - کلمه کشیری – داغ بادامی

 داغلارین منظره سی جلب ائلییر هر آدامی 

------------

   قئیه چی ییلاغنین - خاش خاشی- چاریل چمنی     
ییلاغین هرایل اولار - چوخلی گئدنی گله نی 
دار چاسی -جوت او کوزی -سو ت بیزوی-قسر امنی  

تکه نین زینقییوی ماللارینین  داغداغانی

بد نظردن ایلییر حفظ- هرحیوانی تانی 

-------------

آتلارینین جلووی - نوختا -اوزنگی- یهری    
اوشاقلارین -شو توری- ننیسی -بیرده بئلری

مکتبه فورا آتاللار -   کسیلنده گُبری  
تا گئدیب درس او خسون اولسو ن اونو ندا هنری 
یئمه سه مال حرام  - بیر کسه یتمز ضرری

-------

بو یئرین اهلینه لطف ایلیوب آ گاهی خدا

فرقی یوخ وارلی اولا یاکه او کس یوخسول اولا

هامی جهد ایلییر اولادی گئده درس اوخو یا

چوخلاری واریوخونی ساتدی  او خو تدی بالاسین

ایتدی آ سوده   بالاسی  -  الییوبدور آتاسین

------------

ملشکه اوستونو ن کهلیک بولاغی دامداماسی    
دامدامانین یاز اولاندا اوگوزل دامناماسی  
مشد عو ضین قدیمی او خشویوب هی دانناماسی   
بر قو شون داشلارین اوسته اوتوروب بانّا ماسی    
معصیمین یاغلی سوتی آغ لواشیله خاماسی

=================

کلبه قاسم خانین هر وقت گلنده سو یورسی

آسیلاردی قازانی دمده قالاردی دوروسی 
حسن آقامیرحسن او نلان ائدنده گوروشی  

خواهش ایلردی کورکنلری قالسون ناهارا

غلام علیلن -حسن- خدمتین  ا تسین اولارا    
=================
کله جوش – سوزمه قاتیخ ایکح ئورج اشگنه سی   
اریدک اوما پنیر دورمگی دوسوزکره سی   
مشه شوکت نه نه نین کر سوسونون شب شئره سی   
آغ قویونو ن  آغیزیندا ن دوز لن داش آغیزی

یکاناتین قوهو نی- قا ر پزی- فصل پاریزی   
===========

گر دکانی- بادامی - انّابی ایده- گو بلح

 خالچاسی – تاختیرینی- پشم -بالشلاری للح

یارداداغلاری صفالی  قیشی همیشه کو لح  

ساری یاغ دورمجی یاغ تورتاسی  ایانلی آ شی

 قوورما شور واسینین لذتی تندیر لواشی 

----------------

اردجیکده ممدین سیگاهی قفقازهواسی

 نی چالاردی او خو یاردی او کوراو غلی بالاسی

اشیدنده سو یونردی سسینی اقربا سی  

جعفرقولی گو لونه حتی گلردی صداسی  

یادگاراولدی یئرینده اوزی تک او چ بالاسی    
------------

آلدی نامرد فلک اوللارین افسوس بیرینی

یوز آنا گونده یوز اوغلان دوغا وئر مزیئریبی  

ئولدی سیندیردی ولی خویش و تبارین بئلینی

او صداقتده شهامتده اوغول کم گو یونر  

حیف انسانلارئولندن سورا  قدری  بولونر  
-------------

هر کسین یاردا عرب کهریزینه دوشسه یولی     
امکانی یوخدی اوگون مصطا فییا مهمان اولی

الی بو ش گئدسه ده حتماقئیدر دستی دولی   
چو خ سخاوتلی بیرانسا نیدی هامی تانیا  
سفره سین هم قاپو سین دائم آچاردی هامویا   
-------------

تاکور توکوردا  حاجی سید آغامین داشلی گولی

قهر مانین ایتی شمشیرکیمی برنده دیلی    
چالینین قیشدا بادمجان قاخی یازدا شیتیلی  

عباس علی عمی هر طویداچالاندادوولی   
آز قالاردی دورا قبریندن ایاقه چو خ ئولی    
-------------    

   مشه یو سف عمینین عاشیقیدیم صحبتینه      
چملی بئلده بئتیشردیم  گجه لر خدمتینه  
عادلین مر حبااولسون و ارینا دو لتینه  

او قدر آجیل و  میوه گتورردی قباغا

آ دامین حیفی گلردی دورا اوردان ایاغا

--------------
مجبد- الهوئرن – یارممد عمی - قنرعمی
اوتوروب صحبت ائدردیله اولار دسته جمعی 

دئیه بو لم او زمان کیمسه نین او لمازدی غمی

کیم خدا حافظ ائدردی قئیده منز لینه
دو لدوراردی کیلو جاپسته نی عاد ل جیبینه  

----------------

ِشکار عمو دانیشاندا گوزه گلمزدی یوخی  
سو زونه صحبتینه عاشقبدی اوندا چوخی    

میر جواد روحی شادون بو سوزینی حتما اوخی  

کند ایچیندن آقا هر وقت  گلردی اشاقی

زلفعلینین او گجه حتما اولاردی قوناقی    
---------------

عزیز آقانین اوتوروب احیاعزا ساخلاماسی

مش نجفینده اوهیئتده  گوزل آغلاماسی   

هالارین میزه خانین باشه قرا باغلاماسی

بو یکانات گتوروب عرصییه چوخلی فضلا

میر بابا جان آدی مشهورشریف العلما

----------------

افتخاریدی مجالسلر ه او مش حسن آقا 

قئرلی خیرو شرینده او دوادری ایاقا   

احترام ایلیوب او یئرده وئرردی قوناقا

بیر زمان اولماسید ی یکاناتدا  بو کیشی

حاج آغابّا  - بابا پیری ده -گوردی اوایشی

----------------

مظفر قصابین الحق واریدی  چوخ چیخاری

داواری شاقّا لیوب فورا آ ساردی یو خاری   

حاضر ایلردی غضنفر اونا فیل فوری چاری 

ات آلانلار ییغیشوب کتده گلردی با شینا

فرق قو یمازدی بواوز دشمنینه قاردا شینا

----------------

چو خلارین آللادوب اما ائوینی یخدی قمار 

فکر ائدردی طرفه اوچ طاوانی فوری سالار   

جوت تاوا بیرد انا اوچی دوشو ب ایلردی خمار  

الی قو ینوندا قالاردی گوزه گلمزدی یوخی  

یوزی گلمزدی که گتسون ائوینه  حتی چوخی   

----------------

یارلیغان کولکه سی  قبر ستان اولاردی مکانی

قبر ستانین توز ی چو لقاردی  اوبد بخ جوانی

قبریدن خو دو روب مثل اینکه اولو بدور خوخانی

گجه وقتی گوره او حالدا اگر اوز بالاسی

 دوالیقلی اولاجاخ حتمی  که یو خدور چاراسی

-------------

قمار بازمشغول اولار وقتی قمار اویناماقا  

 صبحانه شام و  ناهارفرصتی اولماز یئما قا    

نه آجار نه سو سو یار  یاغ ایچیب مثل اینکه آقا   

چو خ چتین دور بلی دنیاده قمارمعتادی 

هرو ئین تراکین عالمده قالوبدور آدی

----------------

ایله غمگین ایله مایوس اولار  افسرده حالی  

بیله فرض ایله اولوب غرق او دریاده  مالی  

او توزان پوللارینی اکثرین آلمو ش ربالی

آند اولا اللا هیما یوخدی شمادت نظریم

 یازورام عبرت اولا  اودلانوری چون جگریم     

----------------

اون ایکی دوزلاری او چ دوزلاری بیرده او  دامی

او دامی که دئیور م  من اونی اوینار ی  هامی

چوخ عجایب بیر اویون دورقویی مبهوت آدامی

هر طرف سعی الییرداشلارینی تیز  پیشییه 

طرفین چیرلرینی ئولدوره بیر بیر  گتویه     

----------------

ولی طاغوت گئدندن داخی اوللاردا گئدیب

هر ه نی بیر ایشه بیر یرده الان مشغول ائدیب

قو ی یازیم شعریده الان یکانات اهلی نئدیب

مجلسه یول تاپارحتی بولارین افرادی

کیم یازا قدرتی وارد ور  بو لارا ایرادی

------------

اولاری که اوزونه  شغل ایله موشدی قماری

وخلری اولمازیدی میل ائلسو نلر ناهاری

ایرانین انقلابی ایلدی راحت اولاری

باخسان ا لان اولارین چو خلاری وار معمار اولوب

شهر شیرازیده تهرانیده پیمانکار اولوب

----------------

پاسپورت چوخلار آلوب ایندی  گئدیر خارجیه

خبره صراف او لو بلار بو لار هر معاملییه

بعضی تاجردی گئدر  آ ل وئر ائده شو روییه

ایرانین شهر لرینده گوزل آل وئر لری وار 

یئکه  پسلاردا داحتی اولالار یئر لری وار

-----------------

ای خدا بیرده سو نن او دلار آلو لانمو یالار

آ لانوب پاک جوانلار داخی تاو لانمو بیالار

ایسدسه کیم یولو نی کج گئده تیزدانلییالار

بیر ده تا رخده  گوزل آدلاری یارب دئریله

امتیازات  برازنده بولارا  وئریله

----------------

رسم رسو مان نوروز بایرامی

===================

بایرام آیی یتیشنده ها می ائولر تو کو لر 

یو مالولاریوولارتیکمه لسین هامی تیکر

او قدر ایش لییر بیرعده ای  ایشدن  اکیلر

ائو لرین هامی بنحویله اوکتده بزییر

تحویل کو ینکلرینی هامی تازا ایلده گئییر

------------

آخیر چارشنبه ده  چارلاخدا سیغیر لارکسیلر

ات داشیلار یوولارتوخما قیله ات دویو لر

وارلی یا وارسیز اوگون گفته نی حتما  پیشییر

بیریئمه ئولمز اگر اولماسا بیر آیری اودون

حاضر ابلله اونی یاندیراائو اهلی او گون

-------------

اواودون دورسینه خردا بیوک فوری گلر

هر کس اوزحاجتینی سویلو یر  قلبینده بولر 

بعضی سی  سّریبی آ شکار الییر هامی گولر

آتالار هم آنا لار حتی گلینلر با جیلار

اودون اوستن هره بیر نئیتیله  تیزآتیلار

------------

سوباراو غلانلار یدا  اوردا ائدر  بیله دعا

بیر حلال سود امن الله من او چون قسمت اولا

اولادی او لمو یان اولسا دئییر اولادیم اولا

آتیلانلاراودون اوستن دئیرای رب العلا

دردمندانه خدایا سن اوزون ایله شفا

---------

اول صبح گلر ها مّیلار آخدان آتیلار

سویلویللر کیم آتیلسا بلی حاجاتین آلار

یکه قیز لاردا دئییر بختیم الهی آچیلار

ئیده – خرما –مئویزوکشمس آتالار اوسو لارا

تا که الله الییه لطفونی شامل اولارا

------------

بیر گونی تحویله قالمو ش ییغیشار اهل یکان

قبیر اوسته اولار عازم  هامی افراد او زمان

حلوا خر ما چوچه قنادی وئر لر احسان

واجبی یئر لرده  اوردابلی پول ییغیلار

هر کس احسان السه قبضینی شورادن آلار

----------

خیر واحسان قو تو لار وقت او لار  بایرام گجه سی

او گجه باور ایله یو خسولا زندان کجه سی

وارلیا پولولو لاراشادو خرامان  گجه سی

صفره عیدهرائوده گجه دن دایر اولار

حتی غربتده گلنلرده گلر حاضر اولار

-------------

اما بیر بایرامی چوخ ایلدی غمگین هامونی

آلدی اون اوچ نفرین چرخ جفا جانلارینی

توکدی زنجاندا اولارین یئره پاک قانلاریبی

عازم اولمو شدولا بایرام گله للر ائو لرینی

قویمادی چاتسون اجل اوللاری اوز یئر لرینه

----------------

سال آتمیش بش ایلی اولدی هامی دیلرقان

اگنینه قاره گئیوب اهل یکانات او زمان

ئولدی زنجاندا اوچتن یکانات ایتدی تکان

عده ای عزم ائله مو شدی گله کهریز یکانا

قو یمادی اما اجل اوللاری چاتسو ن مکانا

-------------

عده ای ئولدی ولی قالدی نئچه تن اوشاقی

اما بیرعده سینینده چتین اولدی فراقی

تازه دامادئولوب اولدی قرا پو ش اتاقی

===================

پبری و رستمی و صادقئلن رحمان

میر اسماعیله  ابو القاسمه گلدیلدن یان

حاج آقا تازه بئرین نسگلی چیخماز یادان

اغلادوخ شاهینه - میکائللیله میر نبی یه

رحمت الهویرنه اسماعیله  قبلعلییه

==============

  اسامی سیزده تا  قربانیان حادثه از اهل یکانکهریز  در عید سال 65

1-حسین پیری 2-حسین رستمی 3-میراحمدصادقی4-رحمان سرابی

5-میراسماعیل یوزباشی 6-میرابوالقاسم یوزباشی7-حاج آقامصطفائی

    8-عظیم آقا شاهین9-میکائیل بهادری10-میرنبی یوزباسی

11-الهویرنپیری12-اسماعیل جامعی 13-فبلعلی پیری

==========================

شاد اولارو حلاری بوردان گئچیرم مطلبیمه

سئو مر م کلمه یالا ن سوز گله حتی دیلینه

ایلرم جانیمی قربان بوفادار ائلیمه

بو لارین بایرامینین آدابینی عرض ا لییوم

اوازمی ایر قوجا  شاعر فرض الیو م 

--------------------

بو یئرین  بایرامی شاد ایلییر هر بیر آدامی

سیندیرالار جئویزی پسته نی بیر ده بادامی

بچه اتین قیزادالار پلو اوستونده شامی

پلو اوستن اتی هر کیم گتویر اوردا یئیر

جیناغی اولسا ایکی تن دانیشار شر ط الییر

--------------

شام یئریلجاخ گنه ده بزمی جوانلار قو یار

عده ای کف چالار بیرعده ای اوردا او خویار

بعضی ده شالیمی آماده ائدرفوری دویار

دئر ماشلار ایله زیرکدیلر هر بیر او جاران

سالییالاراو گجه شالارینی هر باجادان

--------------

باغلارائو صاحابی ائو ده نئیی اولسا او  شالا

پیس بو لله او شالی کیمسه نه بو ش سالسا یو لا

نار  یومورتا جوراب و پولدا کی باغلااونا

هانسی داماد اولار اوزلی اودا بیر شال گتویر

اوزونی قین آتا نین بامینه فورا یئتییر

----------

کله قندیله شالی سالییار بیر رمز وئیر

قین آتا قینه نه  منظور ی نهدور فوری سئچر 

نامز د قیز د سویونر باده دلشادی ایچر

هر نه ارزشلی شئی اولسا اونی با غللّا شالا

امکانی سئو لرکه گله جاندا آلا

-------------

یوخ سوزوم یایرامین اعمالی بیزه بدعت اولور

اولارنیله یوخ ایشیم اولمو یانا زحمت ا لور

صلحه رحم الساخ  بلی گوزل خدمت اولور

صله رحمه گور ه دوتساق اگر بایرامی  

راضی اللهدا اولار  دیلدن آلارآلامی

----------

کیم یکاناته قوناق گلسه گئدنده داریخار

نقدر غصه غمی اولسا اونو ن  حتی چیخار

تشنه لیق وضعینه  گر  باخسا  ولی قلبی  سیخار

سویی  اولسا یکانا تین بلی اولمازدی تایی

چوخ صفالی اولی قیش فصلی او داغلاردا قایی

-------------

برنامه یاتاق که گو سفندان را چوپان هامی آوردند

-------------

سیل کیمی جاری اولار بایرام اولاندا قوناغین

یئملی دوربچه بالین- بولامان ساری یاغین 

ایندی چار لاخدا  ولی دکان اولو بدور یاتاغین

اسد عمی هانی ساغمالی دئیه فوری ساغین

نایب عمی سئچه کسماقا قئسیر لاردا چاغین

==========

سوری چو لدن  گلوب هروقت یتردی یاتاغا 

ساغمالی فوری  چو پانلارآ ریراردی قیراغا

یوز قو یاردی یاتاغا هامی داوارلاری ساغا

قو یو نلار اوندا قاچاردی سوودون  کولگه سینه

گئچیلردن  ده دوشردی محمودون با غچا سینا

--------------

هر کس اوز حیوانینین اوردا ساغاردی سو تو نی

بیر کنار گو شه ده باغلاردی  چوپا نلارایتینی

کو لگه یئرده یاتوب ایت میل الییردی کو تونی

او شاقلار  عاشقیدی خانگله توپ او یناماغا 

سوری  گلجک قاچ ایاق  هامی گلردی یاتاغا

------------

سوتلری بیربیرینه بورج وئر دی نه نه لر

گورسه نردی سوکنارینده گوزل منظره لر

سو ایچوب بیر بیریله جنگ ائلیردی تکه لر

قور خو سو ندان سورولرده مله شردی  گچیلر

او لا شاردی اولارین سسلرینه هم ایتلر

------------

قیخلیقیله او یاتاخدا هامی قرخار  قویونی

سویی تاگتمیوب او یناللار اوشاقلار اویونی

نانجیب توخلونو ن اوخشاردی  ربابه بویونی

هیسلنوب یا ایشیب یا داکه قیغلاردی سو ته

سسلییردی چوبانی گل بو سو تی آل تو ک ایته

-----------

چو بانین اشگین ایلردی دئلی بیر موز آلان

قو ملارین اوسته یاتاردی اشینردی حیوان

جیریلاردی پالان و اورکنو قوشون آردادان

آنقئریب شیلاغ آتوب نعره چکردی اوجادان

سید ایمان غیبی دکانداآریلاردی یوخو دان

----------

سئودون  کو لگه سی آرخین قیراغی یای سئرینی

او شاقلار سیلکه لییردی اویئرین توتلَرینی

تو کو لردی یئره هم یئکینی همده شیرینی

جوانلارمامور اولاردی اولاری جمع الییه 

کتوره آخدا یووا تا قو جالار  اوردا یئیه 

------------

سیندیراردی  فلکین کاش خدا تیشه سینی

سیل گلو ب آرخینی  یخدی داغیدوب نقشه ینی

کسدی  چارلاخدان اولارین ئجه گورریشه سینی

نه تو توندان خبری وار نه قالوبدور سئودی

مال داوار بسکه کسو بلر الان اشکال یئریدی

-------------

آخ او گو نلر  نه گوزل گونلریدی بیرده گله

سید کریم -  نا یب  عمی اسمحان عمی دئریله 
عباسعلی عمینین بیر ده دوهولی دویوله   

اسم خان او غلی جعفرخانه گنه بزم قویا   
عاشق اصلان چالا ساز طویدا او جادان اوخویا     
--------------     

   خاطرات زمان گذشته

---------------

هازمان دیش چاخاداندا آنالارین  بالاسی

رسمدور دیش هئدیرین ائوده قو یاردی آناسی

میل ائدردیله اونی طایفا تانیش همسا یاسی 

او هئدیرین یئرینه رسمدی بیرشی قورولار

بیله سو یلولله هئدیح پیشه اوشاخ راحت اولار

------------

قیز لارین بش داشی هم آتیلاری او جالاری     
پالچیخ چو لمکده   اتین اودا  پیشن  شوروالاری   
قیرقاناخ بال تئیری حلوالاری دولمالاری    
هر زمان اولسا مریض ئوده اگر نو چالاری     
یدی قاپی چوپون یاندیرماق او چون یغمالاری

-------------

آغ یئلی مه یئللی قیش شاختا سینین چم دو مانی

دوزونو ن یاردا ایلان عقربی   قیشدابویانی     
قیشا آذوقهِ حیوان -  اندللر سامانی  

تندیری کو له سی تختا تاباغی وئر ده نه سی   
دوزه در یا غلی کو مج داماد اوچون قر نه نه سی    
--------------    

یکانین خیرو شر ینده یئرسه ن بوز با شینی    
اورمونون یاغ دوشا بیندا ن دوزه لن حلواسینی   
داملاریندا گجه- بایرامدا او شال سالماسینی   
گلین  چیخماسی او  داماد ین  ایاق با سماسینی   

صاق دوشون  صول دوشون دامادلا حنا یاخماسینی    

================

   چار لاغی ییلاغی  کهریز یکانین چات دئره سی      
کهلیگین یارداگزر   بلی  دالندا فره سی   
با غلییار گیروه یو لو ن قار چوخ اولاندا شَپه سی  

یکانین جا یلا غینین قیشدا قو پاندا کوله گی

 مشه یحیی گتوروب گتده ساتاردی  کور گی

-----------

قار یاغانداهامی تعطیل ائدردی ا یشینی    
اویناماقیله اوشاقلارگئچیدردی قیشینی

قو ناتدی قورما یازان عده ای اوردا کوسونی

شاه وزیر  بئرمه گزیر- گل گلی جورابلا ریله    
قوور قا  ایده توخوم کر سی ده بشقا بلاریه    
---------------

نام حیوانات

============

قالقانی  اوشقونی دا غ  بیغبیغیسینین تیکانی

وحشی  حیوانلارینین  آدلاری  نامی - نشانی   
تولکوسی قوردی وبیرده اویئرین آخ چیچانی   

دو شانی  قورباغاسی  توسباغاسیله ایلانی   
اوغلان یوداشیسی - کر تن کله سیله چارانی     
------------------      

   قئجله قارقا گورچین  گو ت آتان  آی قاپانی

 بال قره سئرچه اوداش بلبولوتک سو ت چالانی      
کهلیگین قه قهی قئجیر لرینین وارپالانی 
یازدا بلبللر  ینین جه جهی روحیه وئرر 

کهیلیگی  وقتی یو مو تلار ایله دیلدن سئییر

------------

تندیرین ارسینی هم کُو له سیئیله دوواغی

سیل کیمی جاری اولار بایرام اولانداقو ناغی   
ایندی چار لاخداولی دکان اولو بدور یاتاغی

اسدعمی هانی ساغمالی دئیه فوری ساغین

نایب عمی سئچه  کسماقه قیسیر لاردا چاغین

--------------
یگاناتدا  بلی  مشهور دی اول   قو ش تپه سی

اصلی کند  -چارکسن- سعدی- سو تلو لپه سی

امر آباد – ینجه  و-  شامقولی میغیو لو بچه سی  

شوری نوری پنیری  قیر ماغی  بیرده قویودی

نوری که شعرده یازدیم او پنیر لر سو یو دی    
--------------

تندیرنین خطابی دورمه جینین دادی دوزی      
تاپتاپان ال چو رگیله  کمجی هم سوت اوزی 

آغ توتی قاره توتی چاقالاسیله جویزی   
قو چعلی –بخشعلی- نوراله کیمی واربویو گی 
قیز لارینین حجابی چادرالارآتدا حورو گی  
-------------

آد اخلی قیزلارین چنلی تومانی مین تنه سی 

تیل باسانلارینین  قوپلی پو لونو ن هر پره سی    
نئچه مین تومان اولار  سکه سنین هر دنه سی  

کو لجه کوتلارینین  زینتی زر باف تیکیشی   
باورایله داغیلر اما  که سینماز اوتوسی    
--------------    

بدعت ها و افراط وتفریط ها

------------

هر  نشانلی قزین بیر ایلده نئچه پای پو لوشی

اون بشی  چله سی  قربان پاینین یئر یئمیشی     
آپار  گتور اولار آ روادلارین هرگونده  ایشی 
بیر گو ن کی وه گوروشی بیر گونی یورقان گوروشی 

بوناخاطر قالار ایللربویی غربتده کیشی

--------------

کنترل ایلسه ئوزآروادین گر ائوده کیشی      
داخی باخماز نئچه یوز مین تو منه بیر گورو شی  

آرواد هیچ وخت گورنمز داخی بد عتلی ایشی 

ییغیشار بدعت هامی مشغول اولار ائوده ایشه 
کیشی ائوده اوتوروب آ روادی گتمز  گورو شه   
-------------

واریدی  حتی یکاناتدا نئچه ر و حانی 

میر جعفر بیرده رضا میر هادی و کرمانی  
میر جواد روح روان نین اوگوزل ایمانی   

لا اقل قبرینه بیز هفته ده بیردفعه گئدک   
نه قدر  خدمت ائدیبدور بیزه تقدیر الیک     
---------------    

اون کیلو بو غدانی وئر مزدیله بیر ایلده او نا

باخ نه پو للاروئریلور ایندی او دنبه چالانا

دئموشم بو سوزی من کتده اولارین چو خونا

ماللانین بیر ایلین عاشق بلی  بیر گونده آلار  

بیله تحقریله ماللا نئیه بو کتده قالار  

-----------------

 کاش هرواقعه نی   چشم بصریتله گورک  
دیرلیقدا برینین قدرینی ایکاش بو لک

داخی ئولدی اوتوروب فایداسی یوخ حیف دئیک   

((ساغلیقندا منی یادایت اخوی))

((من ئو لندن صورا جیرما یخه وی))

---------------

این سه مخمس از استاد کریمی مراغه ای میباشد
((سا غلیقمد ا منی دیند یردلیلن ))
((گلمه ترحیمیمه تا ج وگلیلن ))
بایاتی سو یلمه شیرین دیلیلن

((سا غلیقیمدا ا لیو ی چک با شیما))
((یاخما بو ینون  زئلیغین با ش دا شیما ))
--------------

((تا وارا م اوزمه الیمدن الیوی)) 
((نه قراگی نه اوزات  سقلیوی)) 
 قبریم اوستونده یالاندان گلوب اَیمه بلیوی

((قوی یا نوم من سنه سنده منه یان )) 
((سن منه جان دئگیلن من سنه جان )) 
-----------------

((سا غلیقمدا قولو ی بینوما سال))
((گاه گا هی بوسینان گوگلومی آل ))
سوزلرین زهر ایلمه شاعر یوه  سن ایله بال

((هیچ گلوب قبریمه یادایتمه منی))
((با شیما چا لما غلط فاتحه نی ))
===============

زمانهای  بدون ماللا

----------------

بیله افراط بیله تفریط   اولا هیچ یئرده محال

 ساز چالان  عاشقه پول وئرمگه ایتمزله مجال

نئچه میلیون تومن ایلده آپارارزینا قووال

قو رخورام مالا یئرین عاشق و خو اننده آ لا

 مجلسه ترحیمه ده حتی  گله  سازی چالا  

-----------------

هانسی کنده گئدسن ایندی نئچه ماللاسی وار

ماللانین کتده ائوی ملکی بیو ک طایفا سی وار

سوزونون ارزشی وار حر متی وار فتواسی وار

سهلدور ماللا بوکتده  هله یو خ درویشده

بونا خاطردی که ناکام اولوروخ هرایشده

--------------

ماللاسی چو خ واردی بیرنفری یو خدی قالان

شهر تبریزیده اورمیه ده ایلوبله مکان

شکر اولا واردی ایکی سیدیمیز جان جهان

میر حنیف وصفری کتده قالوب  هر ایکیسی

آبرو سو ن بو یکاناتین آ لوب هر ایکسی

------------

بیر نفر امائولنده  گئدیردوخ فوری  خویا

خو ی دا بیر مالاتاپاخ تا یکانا عازم او لا

بو نمازی یکاناتدا احدی یو خدی قیلا

سوز سوزه اما گلنده هامی اهل نظرو خ  

مالایوخ مجتهدوخ شرع ایشینه با خبرو خ   
-------------

من مخالف دگو لم  عاشقه یااینکه طو یا      
دئمورم عاشق اویئرده اولا گتمم  من اورا

معتقدم ولی بیر عده خرافات ییغیلا     
پول کو ل ایتماقدا نئیه بی بیر یله ثبقت ائداخ 
حتی بیرعده نی ده مجبور ائدیب دعو ت ائداخ    
---------------

نیلیو م عده ای عاشقدی سازیله قو والا   

پول ییغو ب زحمتیله اما تو کللرماوالا      
مین تو من هر زاقازین دفعه سیدورعاشق آلا  

پو للاریکه وئرو سن عاشقه تحقیقینه یئت     
حقی گور گوز لرویله صورا مندن گئری گیت      
-------------  

   قو یما  عاشق ایچه مشرو بی دئیه ساغلیقیوا

کذب تعریفی دئیه  دولتیوه وارلیقوا       
کیفلنه مسخره حالیله گوله گار لیغیوا   
بو سوزی یازماقا اللاهه قسم من یانورام   

هامودان  بلکه  عاشقلاری اوزوم من تانورام

--------------

بسدی شاعر داخی گل دانلاما سن چو خ بو لاری

بولارین عرزه سی واردی گئدلر چو خ یو خاری

مجلسه گتماقاحتی بو لارین وار  چیخاری

عده ای واردی که ایراندا بیو ک پسلاری وار

احتراملاری  هامی یئرده بیوک دوسلاری وار

-------------

برنامه های ازصبح روز عاشورا تاآخر مراسم

 ==================

بو یئرین اهلی وفادار حسین ابن علی

نچه یوز لر آغاجی  طی ائدرافرادی گلی

 بی ریا سینه و زنجیر وورللار هرایلی

شیراز وتهران و هریئرده اولا بعضی گلر

یوم عاشورا بولار با شینه توپراق الییر

-------------

قئره لی هیئتینین رسمیدی زنجیر وو رار

شب عاشور اولاندا اولاری  شور گتو یار

غلامی ممدآقامحبا علی آت یاندا قو یار 

اونو ن مظلو م دئماقی عشقینی تصدیق الییر

مشه خانلارلا-  جعفر خان- اونی تشویق الییر

----------

عل آغانین هازمان دسته گئدردی ائوینه

 بئریم خانم نه نه احسان وئردی ارینه

هیئتین سود پیشیریب اوردا وئرردی جمعینه

بیر نئچه دانه یو مو رتا ئیلیداری گجه دن

گتویردی اولار ی میل ایله سین نو حه دئین

------------------

چاغیروب اوللاری  تحویل وئردی حسووا

نوحه خوانلارینی جمع ایلیه هیئتده سویا

نو حه خوانلاردا ایچه بلکه او جادان او خویا

کند ایچینده گئدیب اولاراونی خوار ایتمیه لر

اوجادان نوحه دئیوب زحمتی زار ایتمیه لر

------------

روزتاسوعا گو نو ندن قمه لرده اتیلر 

یتیمین شاخسی واخسی سسینه کت توکولر

اللری سینه ده عاشوراداگوز یاشی توکر 

باباعلی آغ گتی چارلاخدا بیر عاشورا دئیوب

ایندیده کتده هامی نوحه سینی ورد الییوب

------------

روز عاشورا آلالاراله لزگی قمه لر

قمه نین ساعقه سیندن اورگ حتی اله نر

بالاشاخسی که گئدر قلبدن آغلار نه نه لر

قمه نی  باشه ووراللار اولارعباس آدینا

اودور  عبا سدا اولارین یتیشر امدادینا

------------

بولارین عرض الییوم باشه قرا سالماسینی

قادرین بیر قمه مئلی باشینا سا چالماسینی

جعفرخان با قرینین بیرده اوبا ش یارماسینی

اوزی  سو یلر که باخاردیم هامی الده ذوغالی

باشبمو ن اوسته چتیر تک دولانالار آرالی

-----------------

بعضی سو یلردی امان وئرمییون ئولدورسون اوزون

چاپاجاخ دور باشینی قان  دو توب البته گوزون

ایسته دیم منده قویام اوللارین آ غزیندا سوزون

مشهد عباسه دئدیم لطف ایله تیز گل قاباغا

اولگو جیلن باشمی چیت  آخا تا قان بو آغا

-------------

قمه لر باشه دگن وقته اورک قانلا دولار

چوخلاری ایله وورار  غش ائدر یئرده یخیلار

زفللرین باشینین اوسته  آناسی اوردا یولار

بالا هوشدان آریلنجا آنا غم غصه یئیوب

بیله باش وورماقی مظلوم آقامیز هاردا دئییوب

----------------

یوخ سوزوم صاحب ماتم اوزی امداد الییر

او دئرین یاره لری لحظه ده الله بیتیر

بیری دسمال بیری شربت بیر ی داروگتویر

عزتیله یاریلان باشلاری با غلالا اوگون

اکبرو قاسم و عباسه ده آغلالار او گون

--------------

صحبتهای که در امامزاده میشد

-----------

باش ووران سینه ووران نوحه دئین جمله غمین

ییغیشاللار او امام زادیه دیللرده حسین

دانیشاللاریکانین مشگلونی اوردا همین

بیری داغدان بیری باغدان بیری آیدان دانیشار

بو تاری بوشلو یارچوخلاری او تاردان دانیشار

-------------

بیری سو یلر بو یکاناتدا گرک همت اولا

مشگلات چوخدی بو مورده گرک  صحبت اولا

چاه عمیق گلمه سه ده سدووراق وحدت او لا

یا ارسدن گتوراخ  پمپیله سومیل دوزونه

احسن احسن بارک اللاهی دئیه  للرسوزونه

------------

بیری سو یلر  بو امام زاده گرکدور دوزله

بیری سو یلر بو یکاناته گرک سو چکیله

زعفران یاخشی اولار میلدوزونه گر اکیله

ایلده بیر دفعه امام زاده دوشر اوردا یادا

بیر ساحادان سورا سوزلر هاموسی گتدی بادا

------------

بیری سویلر بو یکان کهریزیمز شهرک اولا

بخشداری گله اسفالت اولونا گور چک اولا

بیرده سدین حسابی بورداگرک مدرک اولا

ییلاقین میل دوزونو ن صحبتی اوردااولونار

کر بلا شاهی حسینه بلی منت قورولار

-------------

بیر ساحاتدا  نئچه  یوز طر حیله نقشه چکیلر

عد ه ای داش گتویر عده ایده سدی تو کر

عده ای ییلا قیله میل دوزونی اوردا بو لر

پیشنهادات چو خ اولار اما ا له گلمزهدف

ختم مجلس او خو نار هامی دونر کنده طرف

-------------

بیر نفر کاش تاپو لا سو یلویه حقدن دانیشاخ

بوگو ن عاشورادی دامان  حسیندن یاپو شاخ

لطفو نی شامل ائده مقصده بیزده یتیشاخ

طو یلاریمزدا گلون مشگلاتا نقشه چکک

پبسدی عا شورا گونی بیر بیریله  بحث الیک

-------------

بویئرین اهلی صدا قتده جهاندا تک اولی

خرج ائدللر ره اللاهه بولارچوخلی پولی

دیللری غملی ولی گوزلری اشگیله دولی

یاحسین دیلده امام زاده دن اوللار قئیدی

قبیر لر اوسته گلوب تا  گورله  چو خ شهیدی 

------------

نوحه خوان با شلییارافرادی حسنجان گئدیرم

زینبم آریرلییارام حالی پریشان گئدیرم

بیزلری دوریولا سال شه شهیدان گئدیرم

نوحه نی قوتاریب ماللا الییرکندی دعا

دردمندانه دئیروئرگیله خللاق شفا

---------------

هامو لو قجاقئییدللر شهدانین یئرینه

احترام ایلییرهرطایفا اوگون بیربیرینه

اوووزلو دسته سی ایسترقئیده ائولرینه

هامی استله که بیرکیمسه دعاسین ایله سین

ایله سین  یار  غیبیله قئره لی بدرقه سین

------------

حاج نصیبدن بیله خواهش الییر اهل عزا

قئیتره دسته لری بیرده ائده کندی دعا

اتحاد بو یکا نی دئیر حفظ ایله خدا

میرهادی اولسا اگراوردادعانی الییر

اولماسا  گل ولیک هامی اوردا سولییر

---------

هیئت کند ایچی و چارلی خداحافظ ائدر

قئره لی یارغیب چارلاخ یوخاری اونداگئدر

 مسجد صاحب عصره ایکی هیئت یئتیشر

خواهش ایلله او اثناده اولارابیر بیرینه

بدرقه اولمو یاهرکس قئیده  ئوز یئرینه

--------------

گوزلرین  یاشی اوگون بارش نیسان تک آخار

 اومراسم ناهارین وقتی یکاندا قو تو لار

اوگون هر بیر نفرین بیر نئچه  مهمانی اولار

غصه لی غملی هامی عزم الییر دیلده عزا

تاگئدیب ئولرینه ایلیه لر صرف غذا

------------

رسم ائدیب کتده قدیمد ن بونی کتده آنالار

او امامزادیه آخشام چاغی عازم اولا لار

امکانی یوخدی که تعطیل الیو ب یا قالالار

قیز گلین حتی که  بیر عده قوجاآروادلار

قاردا یاغسا  گرک اورداگلوب حاضر اولا لار

-------------

هامی ر اننده لر ایشلراو گونی مجانی

او امام زادیه اوللار گتویر نسوانی

یوز لرآرواد- یکان علیادن- اولار مهمانی

هر کس او ز بابینا تای بیر باجی تعین الییر

هر باجی بیر بیرینه سئو ملی بیر هدیه وئیر

-----------------

عصر عاشورا گلر اوللارین آرداد او شاقی

اوامام زاده نین آر وادلاراولاللار قوناقی

یکانات بیردیله  نه فرقی بوخاری اشاقی

تفرقه بو ایکی کندین سالاهر کس ایچینه

کور ایله کوزلرین الله قا لا  معطل  گچینه

---------------

گو ن با تینجاجمع اولار اوردا خانملار دانیشار

هر کسین حاجتی اولسا اوضر حدن یاپوشار

وقت آخشام که اولار گو ن قالا داغیندا ن آ شار

باجیلار بیر بیریله اوندا خدا حافظ ائدر

دسته دسته قئیدر ائو لرینه هامی گئدر

--------------

او گجه چو خلاری دا ایوده گلوب شام یئمز

گو ز یاسین جارب ائدر دردینی اغیاره دئمز

عرض ائدر سنده  حسیجان بیزه لطف ایل هعوض

زینبین یاده سالالار او یانان خیمه لرین

اشگیله دولدوراراولار هرایکی دیده لرین

--------------

آج سوسوز  حتی گله للر اولار الله ائو ینه

گتویرحاجتینی هرکمین اولسا دلینه

آغلییالاراوربابین سودامراصغرینه

نه سودری اولدی وئره- باغلامادی اوخ یاراسین

الی قوینوندا گزوب  - آغلاداراکبرآنا سین

----------

فرضعلینین واریدی بوعمله ایمانی

دعوت ایلردی اما م زادیه کل یکانی

 مجید عمی اتی دوغرادری آساردی قازانی

بو زباشیندان  قدیمه فوری چکردی که یئیه

مال دوار لارینی تاقویمو یا دوشون زمییه

 -------------

مطلبی بورداقویوب بو سوزون  اوستن گچرم

عاشقم تو پراقیما حتی سویو ندان ایچرم

نوکر م  بولارادوزلو قدا بولار ی چئچرم

بوللاری غملی گورن وقتیده قلبیم آلیشار

بولارین زهری منه مثل عسل تک یاپو شار

-------------

کاش بیر عده بولردی نئیه بو صحبت اولور

بعضی احسانیله  بایراملاریمز بدعت اولور

یوخ ایشم وارلییا وارسیزلاراچو خ زحمت اولور

((نه به آن شوری شوری نه به آن بی نمکی ))

ربالی پدل گو توروب  احسانی وئر مه اله کی

-------------

بیر نفر فوت الیینده گلی هامی گو مه یه

نه کمکلیک دئیه بولم گلر اوللار یئمیه

کاش گله بیرنفری اوردا  حقیقت دئمیه

ئولن ئولدی قالانی سیز نئیه بس ئولدورسوز

ربالی پو ل گتوروب سیز چراغین سو ندوردسوز

----------

ایتمورم بوسوزی تعقیب که مطلب اوزانا

دئیه لر لعنت اولا  دئبلری بیردن  پوزانا

یا سینا اللری بو اشعار ی  بیله یازانا

نیلیوم حق سوزی یازماقلیقی واجب بو لرم

لعنت حتی یوزومه سو یله سلر من  گو لرم

-------------

ائویوون روزیسی اولسا جیبیوون اسکناسی

اهل عیالین گر اولا تازه مجهز لباسی

هم سنه بایرام اولار همده کی الله رضاسی

کل بو م پولون اولسا هامی یایرامدی داداش

اولماسا امابنی مویه هر ایامدی داداش

--------------

یو مویو داش  میرحسین کهریزی  قیز او غلی گولی

کل ممد کهریز ی  سد دور بو ایکی کندی بو لی        
یو خاری علیا یکان آ ششاغی کهریز دئیلی  

یار غیب کهریزینین مشهور اولو ب ایندی سویی

او سو یو ن مثلینی دولت تاپا چو خ ووردی قویی 
--------------

نئیه سوچیخمادی یئردن دئمورم علتینی

هیچ گناهکاریده من ایلمورم دو لتینی

ایستورم مژده وئرم شاد الییم ملتینی

صحبتی واردی بو تیز لیقدا سودا یو لو یا لار     
یکاناتی  سو اریب میل دوزو نی ناو لو یالار       
---------------    

مفته سوز چو خ دانیشو بلارولی او لمو ب عملی   
او یالان وعد ه لر انسانی ائدر حتی دئلی

هرکس هرنه  دانیشوبدور دئمیشو خ بیزده بلی   

نه اولاربیر دفعه ده قوی بو سوزه بلی دئیک

گر یالا ن اولسا داخی صحبتینی ایله مو یک

-------------

واردی وجدانین اگر خدمت ایله سن وطنه

تاب ایله هر نه دئسه دشمن بی عار سنه

پشتوانه او اما مزاده دور الان یکنه

ایستسه هر نه خدادن اوخانم فوری آلار

بو یکانات خیال ایلمه مشگلده قالار

----------------

 یادگاری قلمی ایتمه اوزن دار آغاجی

هر چتین ایش اولادنیاده اونو ن وارعلاجی

یالانی هضم ایلمز دنیادا قارداش- نه باجی

یازبونی شعریده  ایرانیده مظلو م یکانات     
حقی پامال اولان دنیادا محرو م یکانات       
-----------------    

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۵:۳۰
حاج محمد یادگاری

حاج عباسعلی پدر دو شهید و یک جانباز

بسمه رب الشهدا

خلاصه ای از زندگی  نامه حاج عبا سعلی یادگاری فرزند قو چعلی یادگاری متولد سال 1326

در یکانکهریز مر ندبدنیا آمده تحصیلات اتتدائی رایکانکهریز  خواند وآمدخوی تحصیلاتش را ا دانمه دادو شغل قبلا کشاورزی و دامداری  بود  ودر شر کتهای دولت به عنوان حسابداری کار میکرد و بعد از چند سال به ارومیه کو چ  کرد درآنجا  نیز جهت امر معاش خانواده  به کار  مشغو ل بود و بعد ازچند ین سال گذشت

راننده وسا ئل سنگین شد از اول عمرش مطیع فر مان خدا بوده والان نیز هست او به واجبات حتی به

مستحات نیز عمل میکند وبخاطر ایمانش در یکانات و بخصو ص در      ارو میه احترام خاصی داردوالان نیز در

 مسجدحضرت قائم ارومیه از هیت امنای آن مسجد میبا شد که بابرادران به مشگلات مردم کمک میکنند

نامبرده دارای 6 پسر و دو دختر هستند  1-پسر بزرگش محمد علی یادگاری جانباز متولد1339/5/7 سواد

لیسانس ازاول انقلاب در پستهای حساس خدمت نموده و چند سال مسئو ل جهاد  ارومیه و پستهای

دیگر ....  در شهرستان مهاباد و میا ندو آب و هنوز باز نشسته میباشد وجهت تداوم انقلاب فعالیت چشمگیر ی دارد و یک پایش را فدای دین واسلام نموده همیشه دراین مورد شکر بخدا میکند  و با آن وضع در ورزشهای گو نا نگون شرکت میکند و افتخار داردکه جانباز  انقلاب و اسلام شده 2-دو فرزندحاج عباس که

میزعلی و غفار  هردو شهیدراه قرآن اسلام شده اند ونوع شهادتشان در زیرعکس های آنان نو شته شده

3-یک فرزند دیگرش دکتر امید علی یادگاری رئیس بیمارستان عارف           ارو میه هستند  او نیز هر چه توان دارد

ازجان دل به برادران وخو هران کمک مینکد مخصو صابه  انسا نهای بی بضاعت و بی چیز 4-پسر ینجمش

سجاد در ایران خودرواستخدام و مشغو ل هستند 5-پسر ششمش  جواد یادگار ی در اداره هواشناسی

ارو میه استخدام ومشغول هستنداین تقریبا خیلی خلاصه زندگی حاج عباسعلی بوده من  نو شتم

وضمنا اسم میزعلی درشناسنامه علی و اسم محمد علی در شناسنامه محمد است  بخاطر اینکه با نام

میزعلی ومحمد علی همه میدانند من نو شته ام و حتّی درشعر هایم میز علی و محمدعلی نام برده ام

وبعد چند سال گذشته تو سط برادران از میزعلی نشانه آوردند ودر ارومیه با تشییع اهل ارو میه در پیش

شهدادفن کردند ولی من چون  ازاول شهید مفقو دالاثرنوشته ام ومقامش خیلی بالاتر است به همین

 جهت در شعر هایم مفقود الاثر نو شته ام خو استم از شهدای مفقود الاثر که نو شته بودم5 نفر هستند

 از آنان جدانشود   خدابه همه شهدا رحمت بکند  و به خانو اده هایشان صبر جمیل عنایت بکند %

======================

تصویر جانباز =محمد علی یادگاری که پای راستش در میدان مین قلم شده است

=========================

تصویر  محمد علی یادگاری  که قبل از جانبازی

===========================

تصویر جانبازمحمدعلی یادگاری سر پرست تیم میباشد

=======================

==============================

=========================

راز ونیاز پدر دو شهید ویک جا نباز

حاجی عباسعلی یادگاری باخدا

====================

============

الهی فدیه ایلدیم- یو لو ندا جوت نگاریمی  
فدای اکبر ایتمو شم –علی می- هم غفاریمی     
حسینه وار اراد تیم  -قضایه وار رضایتیم      
امیدیم الله=  نو یدیم الله

 سنه فدا جوت=  شهیدیم الله

======================

==============

مرید عشقین اولموشام-بولورسن ای خدا اوزوم     
حسینه خاطر ای خدا عنایت ایله وئردوزوم     
جوان داغین گورن بولر بونا منیمده یوخ سوزوم     
کمکلیق ایله سن منه - ایکی جواندن ال اوزوم      
جهانه ثابت الییوم = منیمده وار دیا نتیم

حسینه وار اراد تیم –قضایه وار رضا تیم       
امیدیم الله/ نویدیم الله = سنه فدا جوت/ شهیدیم الله

---------------

گلایه ایلمزشهید- وئرن آتا  فراقته  
شهیدنین پیا مینی -  دئییر هامی جما عته 
ایکی او غول وئرن بوگون- حسینه قانلی نهضته 
گر ایتسه صبر وحو صله- چاتار مقام و عزته

دئدیم  قبول ائدر خدا - اگرآزاو لسا خد متیم   
حسینه وار اراد تیم –قضایه وار رضا تیم       
امیدیم الله/ نویدیم الله = سنه فدا جوت/ شهیدیم الله

---------------

شهید وئرن آتا آنا - بو دنیادا بر نده دی

ایکی شهید وئر مو شم بو افتخار بنده دی

محمّد آدلی بیر بالام اودا شهید زنده دی   
گو زی قیانتین گونی - حسینده بیرده سنده دی 
همیشه ایلییر دعا  -چوخ او لسون استقا متیم

حسینه وار اراد تیم –قضایه وار رضا تیم       
امیدیم الله/ نویدیم الله = سنه فدا جوت/ شهیدیم الله

-----------------------

سنین یولو ندا هر نئیی -حاج عباس ایلییو ب قبول     
جهانی وئر سه لر منه -  سوزو مدن ایتمرم عدول    
امید وسجار وجواد -گئده من اولمارام ملول      
گر کدور عشق نامه  می –حسیندن ایلییم وصول     
قبول ابوالفضل ایله سه-  اورکده قالماز حسر تیم   
حسینه وار اراد تیم –قضایه وار رضا تیم       
امیدیم الله/ نویدیم الله = سنه فدا جوت/ شهیدیم الله

-----------------------

شهید لرین سفارشین اورکدن اصلا آتمویا خ   
بو انقلابی نهضتی دولارا- پوله سا تمو یا خ 

نیازی اولسا نهضتین–گئدیب بیزائو ده یاتمویاخ

بیر عدّه خائنه باخوب بو وضعی گو نده قاتمو یا خ      
وصیّت خمینی دور-  منیم دینیم مرامتیم

حسینه وار اراد تیم – قضایه وار رضا تیم       
امیدیم الله/ نویدیم الله = سنه فدا جوت/ شهیدیم الله

----------------------

 یازاندا شعری( یادگار )چاغوردی گردگارینی

سرافراز ایلییوب دئیر بو لاردی یادگارینی

هایاندا اولسا آختارار - شهید سو گو ارینی        
دئیر شهید لر ایلییوب بهشت روزگارینی

منیمده شعریلین اولا -گرک بولارا خدمتیم  
حسینه وار اراد تیم –قضایه وار رضا تیم       
امیدیم الله/ نویدیم الله = سنه فدا جوت/ شهیدیم الله

====================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۴ ، ۱۳:۱۱
حاج محمد یادگاری

جاده یکانات

هفته بازار یکانات

خو استه  اهل یکانات از خدای  منّان  در عید نوروز

با یرا  م او ل گو ند ی بیز ه یا ر گله 

=================================

======================

با یرا  م او ل گو ند ی بیز ه یا ر گله 
ا مر او لا حجت د ا د ا ر گله  
----------

با یرا م او ل گو ند ی که عا شقلر ینی   
معشو قی ا یتما قا د ید ا ر گله

---------

با یرا م او ل گو ند ی بیز ه ظلم گئد ه  
یئر ینه بخشش و  ا یثا ر گله   
---------

با یر ا م او  گو ند ی که سو ریه و  قدس
قا چا اغیار - اورا اخیار گله

---------

زینین قبری-  تا پا امنیت

او لا آ ز ا د گئد ه ز و و ا ر گله  
----------

با یر ا م او ل گو ند ی که مظلوم  قا نینی
تو که نه - تو کدو رنه - دار گله 
---------

ریشه داعش -و ها بیلر ی
کسما قا - تیشه و نو شّار گله  
---------

با  یر ا م او ل گو ند ی ا بر قد ر تلر
او لا رسو ا ی جها ن- خو ار گله 
-----------

دیریله کشور سو ریه یمن 
  غا صب ا سر ا ئیله بو ارگله   
----------

با یرام اول گو ندی که– سلمان- گئبه ره
نعشی تو پر ا قه نگون سارگله  
---------

 او یزید ابن یزیدین یرینه  
کاش بیر آدم دیندار گله    
----------

فهدین یا نینا سلما ند ا گئده  
قولا قا- فوری بو اخبار  

------------

مکّه ده ایتدیگی  اول  ظلم لره  
جر مو نی ایتما قا  اقرار گله  

-----------

او با ما  حّتی  خجا لتد ن ئو له 
آ سیلا د ار ه-  او بی عار گله   
-----------

بی گناه قانلاری که یئرده آخوب 
انتقام  آ لما قا مختا ر گله  
----------

با یرا م او ل  گو ند ی که وحد ت یا را نا  
اهل دین  صحنییه هو شیار  گله  
----------

شهدا سنگرینی سا خلا ما قا  

ها ممی ِآگاه او لا بیدار گله  
-----------

یاد وار ه دو تا خ هر ایل اولار را  
بز م یار ه هامی اخیا رگله   
------------

شهدا وئر مهدی باشبیز با ش آچاخ

غیرته کاش بو قیز لار گله

-------------

بی حجا بلار ی که عر یا ن دو لا نور  
اولارا مغنه و  - شلوار گله

-----------

ریشه اعتیا دی قطع ا لییا ق  
بیر نفر او لمو یا  بیما ر  گله

-----------

بها لیق گو ن به گو ن ایرا نه سالان   
کور اولا -دنیا اونا - تا ر  گله

-----------

ا حتکار ا یلین ار ز ا قیمیز ی 
ا و لا مین د رد ه گر فتار گله   
----------

بایرام اول گوندی که ایراندا گوراخ 
بو جو ا نلا ر یمیز ا  - کار گله    
------------

تفرقه کیم سالا ا یرا نیمیز ا 
داد گاهه اولا احضا ر گله   
-----------

مظلو مو ن حقّینی هر کیم دئر یده     
داد ینه قو لسو ز علمد ار گله

======================
=============

شعرهای پائین راجع به وضع یکانات اگر دولت عنایت بکند

===============================

با یرام او ل گو ندی یکا نا ته گو راخ 
او ار سد ن آچا لا - چار گله    
------------

میل دوزی گلشن رضو ا نه دو نه    
گر د یشه –سیره – هر ا قشار گله      
----------

مثل پیتراق گتوره   میوه لر ی   
آلما انگور نئچه خلوار گله

----------

زعفرا ن صا درا ئد ا خ خا رجییه     
پسته سین  آ لما قا  تُجّا ر گله   
---------

بیز یم ا ستا ند ا بیو ک تا جر لر   
آ چا بو او لکه د ه با زا رگله  
-----------

 مغا ن دو م  او لا ق ا یرا ند ا     
ایشلییه بو یئر ه  بیکار گله   
-----------

و طنه- کو چ  ا لیینلر قئیید ه      
شهر لرد ن بو را چوخلا ر  گله      
--------------

شیرا زا – تهرا نا-  دا گتمییه لر  
ها ممو یا یو ل او لا هموار  گله
----------

گر و ه د ن تا سه را ها د شت و د من     
با غ اولا- بو ستا ن او لا -  نار  گله   
-------------

قصر و و یلا  تیکیله  - با غلا رد ا   
  دعوت ا یتسو ن دیله با غلار  گله
----------

 ((یا دگار ی)) او لا مشهو ر تا نینا   
سو زونه یاخشی  خر یدار گله    

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۴ ، ۰۰:۵۲
حاج محمد یادگاری

     


(( مشگلات یکانات  ))قسمت  دوّم

==============================

===============

ایستور یاز ا کا غذده قلم وضع یکا نی

آگا ه الییه و ضعینه هر قلبی یا نا نی

مسئو لارا رمزیله د ئیه هر  جریا نی

شعر ه  قا لا داغیله او لو ب میل دو زی زینت

مسئو لارا  مشگللر ین ایلر بیله صحبت

-------------

تا ریخ  صر ا حتله یازو ب ایلیو ب اعلا ن

کیملر  بویکا نا تدا او لو ب حامی ایرا ن

تو پر اقیله دینه کیم ائدیب جا نینی قر با ن

قر با ن حقیقت او لو ب هر دور ه فدا سی

ا ثبا ته چا تو ب کشو ر ایرا ندا و فا سی

---------------

بو یئر گتوروب  عر صییه چو خ قو چعلی خا نلار

نوراله یکا نی قو چ اگیت  بخشعلی خا نلار

حتی که فدای دین او لو ب چوخلی جو انلار

بو جنگیده ده گئدی چو خی عهد ینه  یتدی

تار یخده کی آد ی او لار ین  قا نی د ئریتدی

--------------

او لده یکا نا ت دئدی رهبر دی خمینی

قر با ن ائدر وخ  بیزیو لو نا حتی دو عینی

چو ن خط خمینی دور هما ن خط حسینی

اعزام ایلدی جبهییه چو خ مرد  رشیدی

قرخ او چدن اضافه بو یئر ین وار دی شهید ی

---------------

آ یا نئجه انصا فدی بو یئر ایند ی بو شا لسون

یوخسو لو ق او تو ندا قالان افرادیده یا نسو ن

بیر عد ه کوچوب شهر لر ه  ا ئو لر ی  قا لسو ن

انسان گئده هر توپراقا مشتاق وطندی

بیچا ره لر ین گو نلر غر بتده تو کندی

--------------

کو چ ایتد یله اور مییه- تبر یزه- مر نده

دو شد ی حر م آ هو لار ی غر بتد ه کمند ه

قر با نی کسر هر بیر آنا او غلی گلنده

چو خدا ندی  گئدیب  غربته گلمو بد ی دییاره

هجرا نی ائدیب دور آ نا نین قلبینی یاره

--------------

چو خلار ی  گئدیب غر بته بو ش قالد ی اطاقی

تهر انیله شیراز اولار ین او لد ی یا تا قی

انصافه گلو ب با خ یکا نا ته قالا دا قی

آ غو شیو ه قئیتراو لار ی غیر تین او لسو ن

او ز بسله دیگین گللر ی قو یما ائله سو لسو ن

------------------

جذب ایله بو لو تلار ی چا غیر  ییغ با شو ن اوسته

ساغ تو پرا  قیوا اجر یو ی اللا هیدن ایسته

او ندا  گئدن افراد قئییدر دسته بد سته

همت ائله سن ملتین آیری یئره  گتمز

فکر ایلمه او للارکه گئدیب بیر ده قئییتمز

                                       

بو رسمدو ر انسان- دونه بو لمزنه نه سیندن

حتی چوووینمز یو زو نی او زده ده سیندن

بیر عده ای وار علتی  ال چکدیله سند ن

ظا هر ده او لار آ زاد او لو ب غصه و غمدن

با طنده و لی دیللر ی دونمز  بو وطندن

---------------

قو ی بیر نفری شعریده من ایلو م اشار ه

آلما ندا ئو لو ب  گتد یله نعشین بو دیاره

عشق وطنی آتماد ی با شدا ن او کنار ه

او لادینه ایتمو شد ی وصیت او مکا ندا

او ردا ن گتو رو ب دفن ایلسو نله بو یکا ندا

-----------------

سعی ایله بوایرا نیده مشهورآدین اولسو ن

جو ش ایله سین هرچشمه لرین گو للر ی دولسو ن

قو ی قدر یو ی بیر عده ای ایرا نیده بو لسو ن

اعلان ائله کیم آجدی گلو ب سنده تو خ او لسو ن

یو خسو لو ق  آدی بیر دفعه ئو لکنده یو خ او لسو ن

----------------

دقتله نظر ایله گیلن بیر ساوا لانه

با خ گو ر نئجه شهر ت یاریب ایرانه جهانه

یا او ندا ن او لو ب گور نئچه بیر چشمه رو ا نه

آ غلا ساوا لان تک ایله ئو ز ئو لکئو ی آباد

سن آ غلا ما سان ملتین هار دا  ن او لی دلشا د

-------------------

ناله ایله –قان آغلا سسین هریئره چا تسون

آخسون او گو زو ن یا شی بو تو ن میل دو زی با تسو ن

انصافه گلو ب ملتین احو ا لینه با خسو ن

اهلین داغیدوب شهر لر ه در به در ایتدی

هر درد و بلا با شلارینا میل دو زی گتدی

-----------------

غیر ت ایلسه چشمه چیخا تسا قالا د اغی

وارقدرتی باره گتو ره بو ستا نی تا غی

استا نید ه مشهو ر او لا - میو ه سی با غی

اهلی داخی او ندا وطنیین تر کینی ایتمز

کند اهلی آ تو ب کند ی داخی غر بته  گتمز

-----------------

بو ستان عو ضیند ه یئتیرورخار مغیلان

هر بیریئره با خسا ن گووئریب ئو لمزو شورا ن

دشتینده مئلر عقر ب -  ایلان- جور به جو ر حیو ان

ماهیلر ی دریاده سو سو زدا ن یا نو رهر آ ن

کو چ ایلوری کند اهلی قالو ر ا ئو لر ی ویرا ن

                           ------------------                                    

هیچ کیمسنه یو زدوندره بو لمز وطنیندن

ایلد ه نئچه یو ز تن چو وویر یو زولی سندن

یا خشی بو لو سن علتینی سن یلی مند ن

غفلت یوخو سو ندا  بو قدر یو خلاماق او لماز

زو ریله عزیزیم گئد نی سا خلا ما ق او لماز

------------------

همت ایله ملکو نده گو وت  سوسن و سنیل

تعظیم ایله سو ن تاسنه با غبا نیله بلبل

ئو لمز یئرنه بسله گیلن سند ه قیز یل گل

سنده گوو ئر ه با غ چمن سوئملی گللر

دیداریوه او ندا قئییدر کو چ ائدن ائللر

-------------

آر پانی قره جه ائلمه بو غدانی چو دار

ایتمه نخودی پبیراق وسا قیزچو پی و خار

ایران داخی اسلا می اولوب ظلمیو ی قورتار

لال او لما گیلن دردیو ی ایت دو لته اعلان

دو لت سنی قو یماز یا نا سا ن او ردا سو سو زدا ن

--------------

دنیا اویانوب سنده اویان چشمه چیخات آخ

یاغدیریا غیشی توپرا قیوا ایلدیریم اول شاخ

ائواوغلی-مره کن- دوزونه د قتیلن باخ

گور ملتینی مد نظرده نئجه سا خلار

کوچ ایلییه نی –یو خسو لی آ یا او لار ین وار؟

-----------------

طاغو ت  ئو لو  ب ایندی گلو ب دو لت اسلام

یو للار یوی آ سفات ایله سین ایلدی اقدام

ئولکنده دوزتدی جهادی بیر نچه حمام

جمهو ری اسلامیدن او ل راضی و ممنو ن

جمهو ری اسلا میدی  گتد ی سنه تلفن

----------------

شهرک ایلد ی کند یوی  بو دو لت ایران

سو کدی او قدیم  کو چه  لرین ا یتدی  خیا با ن

ایتمز خیا با ن کتد یلر ین در دینه در ما ن

دو ز دور نه قدر  آ باد او لا ارزیشی چو خ دور

سو او لما سا هر اقدا م او لا رزیشی یو خ دور

-----------------

واجبدی  سنه هر نه دن از لد ه سو الان

سو ایچسه ائدر میل دوز ی هردردیو ه در مان

چو خ میل دو زی لر او دلا نو ر ایرا ندا سو سو زدا ن

اوللارسو ایچنده او لا جاخ ددلر ه چاره

او ندا گئییجاخ دشمنیمیز ا گنینه قار ه

-----------------

آیا بو قضا یا نی بو ایرا ندا بو لن وار

مسئو للارا مشگللر ی -  آ یا یتو رن وار

مسئو لار یمزدا بو لو رم حب وطن وار

کند اهلی کوچو ب شهر یده مشگل یا راد و لار

چوخلار ی گو پن آل وئر ینه حتی با خو للار

-------------

جمهو ری اسلا مییه الله وئر ه قدرت

اللا هه گو ر ه ایلییه مستضعفه خد مت

بلکه او ار سد ند ه بیز ه سو او لا قسمت

گر میل دوزو نه دو لت  ار سدن آ چا بیر سیل

مینلر تن بو غدا و ئره رو ک دو لته هر ایل

---------------

بیر سو ز یاز و را م خبره او لا نلار بو نی آ نلار

اما او که قا نماز منی بو بارده دانلار

بیر عده ده با ش  قا تما قا ایر ا نیده  با نلار

ایستو رگتو ره درییا سو - رو د ار سدن

همسایه ده چو خ میل دو زی وار آغلور عطشد ن

-----------------

بیر عده  شعار ایلییو ب  حتی بو یا لا نی

بیزآ غلییا رو خ دو لدو را رو خ حتما او یا نی

بیر عد ه ده باور الییر  حتی اینا نی

دریا قو رو سا چشمه سو ئیله بلی دو لماز

هر بیر سوزه با ور ایلمه او لمو یو ب او لماز

-------------

ایرا نلی نئیه خار جه دن بو غدا نی آ لسو ن

حاصل خیز اولا ن یئرلر ی با یر نئیه قالسون

کتلی نئیه شهر ه کو چو بن کندی بو شا لسو ن

ایلله یکلا نات هامو سی بو ایشه خواهش

مسئو ل کشاو زی  و دو لت گو ر ه بیر ایش

------------

من یادگار ام ایلییرم تکیه خدایه

صدقیله تو سل  ائد رم من شهدایه

عر ض ایلییرم مشگو لومی میر هدایه

خو اهش ائده اللاهدان او  اسلا مه فدا کار

تیز  گو ندره  ئو ز حجتینی  خالق دادار

------------

مشگللرینی بویئرین اعلان ائلدیم من

بیر دریا سودان قطره ای عنوان ایلدیم من

بولمم نئیه بو بارده خسران ائلدم من

طبعیم خطره حتمی دوشر او لماسام آگاه

یاددان شهدا نی چیخادام  قهر ائدر الله

------------------

چوخلی شهدالر وئریب او لده یکانات

تاریخه مرور ایله سن حتما او لار اثبات

ایثار لارینی کیم او خو سا حتما اولار مات

بو للار  وطنی - دینی سئو للرته دیلدن

الله کمگین کسمیه ای کاش بیله  ائلدن

----------------

مثل قو چعلی بخشلی  خان یوزلری واردی

همیشه بو ملکو ن  هدفی اسلاما یاردی

بوجنگیدد  ه رتبه ممتازی آپاردی

یتمیش بشینین آدینی شعر یمده ائدو م یاد

کیم گئدسه شهیدلر یولو ن حتما اولار ار شاد

--------------

گرچه شهدادن بشی  گمنام او لو بدی

گمنام دئمرم تک تکی حقاکام آلو بدی

یوخ قبرلری آد لاری پا ینده قالو بدی

شو رالدینله- گرزعلی هم میزعلی -جعفر

الاندا  یو لون  میر لطیفین قاردا شی گوزلر

--------------

سید ولی و سید آقا بوایکی قارداش

میر اژدریله میرهادی دوربو للارا یو لداش

دورت قارداشا قربان او لا روحیم منیم ایکاش

بو ذاکر ی لر میر عزیز و میر حسین آدی

سردار یازام احمده واللاهی بجادی

---------------

غفاریله اول میزعلی قارداشدی  وفادار

سن باخ گیلا بو او چ تن عراقیلری آختار

ابراهیم و محبو ب و حسین  آد لاری دیندار

میر عبداله ومعصوم - ابو طالب وقربان

اسفندیارو حکمعلی و حیدری -رحمان

--------------

قو ی عر ض الییو م حمزلودان دن بیرده رضادن

میکا ئلیلن -هاشمی تک- مر د خدادن

سید رحیم آیر لمادی آخر شهدادن

جنگی - رضو ی جبهه ده  ئوز  عهدینه یتدی

 الحق حسینی -  او لارین راهینی گتدی

-------------

غفاری کریمیله رحیم  ایکی برادر

زالی آ د حسینیله حسن بوللارا یاور

بیرده او حسین پیری علیزاده دلاور

بو قیخ نفرین روحی خداوندا شاد اولسون

اول  نعمتییله او حصاریده یاد او لسون

=========

عیو ضلن - علی - مصطفی زادیله  نبی لو

بو التی نفر نوریله بیرده خضر لو

دکتر علیزادیله - حسین زاده و شیخلو

علیایی -آخوندی نظر بیرده جوادی

سید لو دان  حقی ده بلی دینه فدادی

------------------

چنگیزیله- آهنگر ی -جانجانی -نوری

ابراهیم  و حقّی تایدی دوز یولی فوری

گتدیله یکا ن  علییا بو لار نئجه شوری

هاّمی دئدی بولار یلا کاش یو لداش اولاردوخ

بیزده بو لاریم مثلی گئدیب پاداش آلاردو خ

------------

طهمور ثیله اولسون او عباسه سلامی

تا واردی جهان بوللارین حتّی قالی نامی

محشرده بولارین اولی معلو م مقامی

اهل سعدی دور برجلو عشقین مئیین ایشدی

ابراهیم و یو نسده  جانیدن بلی گشدی

----------

محبوبله - قربا  نعلی – شیخ بگلو  فداکار

میر زالو-حسن زاده-گو زل ایتدیله ایثار

بو للارا او لو ب هم ره حسن بگلو او دیندار

بو آلتی نفر چارکسنین با شین او جاتدی

بو لاردا -عزیزجا نلارینی جنّته ساتدی

------------

یارب بو لارا خاطر ایله سن بیزه امداد

یارب بو لارین راهینه ایله بیزی ارشاد

یار ب بو لارین ائو لرین ایله اوزون  آباد

من (یاد گارا م )دو تمو شام  عبا سن علمیندن

امدا د ادیب عباس- دو توبدور   قلمیمدن

------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۴ ، ۰۰:۴۷
حاج محمد یادگاری

مشگلات یکانات ( قسمت او ل )

=================

آنا یو ردو م وطنیم عزتیم  همتلی یکان

تار یخه زینت او لان  ایثاری غیر تلی یکان

شر ف وعزتی چو خ چو خ ولی مظلو م زما ن

خبر ه صراف هانی قیمت وئر ه قیمتلی یکان

-------------

او که طا غو ت زما ن یا نماد ی زره حا لیو ا

نه مدا رسلر یو ه با خدی- نه حتی یو لو وا

زهر ما ری گو تو روب قا تدی همیشه با لیو ا

هر یا نا با خدی سنه با خما قا کور او لدی گو زی

وئر دی چو خ وعد ه لر ی اما یا لا ن چیخدی سو زی

-------------

تا ریخه کیم با خاراحسن دئرر هممیشه سنه

کیم وفا دار او لو ب عالمده سنین تک وطنه

آ فرینلر ا و لا ایثاریو ه- دم وئر دی منه

لعنت او ل شا عر ه که حقی گویر اما د ئمز

رحمت او ل شاعره که حیله نا مر دی یئمز

-----------

قلم عا جزدی سنین شا نیو ه اشعار دئیه

خد متین ارزیشینی عالمه حتما سو لو یه

احتیا جا تیو ی دو لتده سنین رفع الییه

ملتین  ناچا راو لو ب گتمییه غر بتده قالا

گللر ین تا پمو یا سو - غنچه د ه نا کام سا را لا

-------------

مثبت اقدامی اگر اولما سا هاممی قا چاجاخ

ائو لرین پردیلرین مور یئریب آخراو چا جاخ

آتا سیند ا-آنا سیندا – او غو ل حتما آ تا جاخ

سو که جا خ ائو لر ین هاممی سا تا جا خدور دییئرگین

چو خلار ی غصه دن او ندا یئیا جا خدو ر او رگین

------------

منه واجبد ی که ایثا ریوه اشعار دئیم

همتین شعر ه چکم آ دیو ی حتی بو یو دم

ای منیم زادگهیم هم وطنیم همد ه  نه نه م

سجده اللا هه گلو ب یو خسا ائدردیم سنه من

افتخار ایلییرم شان وئرو ب سن منه سن

-------------

سند ه در ک ایله مو شم یا خشی پیسی خیر و شری

سنده من با غلا مو شا م حق یو لا محکم کمری

اللا هو ن او لسا منه زره جه لطف و نظری

ئو لن احقا قیو ی جهد ایلیو ب احیا ائدر م

حقین اثبات ایلییم هر هارا او لسا دئیرم

-------------

نه منه هاممو یا  واجبدی که امداد اله سین

وطنین خا طر ینه هامو نی ارشاد اله سین

قویما سو ن کند ینی ویرا ن او لا آ باد اله سین

هرسمتده  بو گو ن هر هاردا بولار ین   ایشی وار

جان و دیلد ن با خا هر کیمسه او نو ن ارزیشی وار

-------------

اواما مزادوه قر با ن با شو ن او سته دایا نو ب

معتقد شخصیلر حتی او نا دیلد ن اینا نو ب

حیف بیر عدده ای معجز لر ینی سهل سا نو ب

او ل الله اکیمینجی او نو ن او لسا نظری

ئو لکه میزدن او زی دفع ایلییر هر جو ر خطر ی

--------------

او اما مزاد ه دی- او لاد علی طا هر دی

معجزا تی هامو یا گو ن تک الان ظا هردی

هر نئجه مشگل او لا آچما قا دا قادر دی

نئچه یو ز دفعه گلو ب سیل آپارو ب هر یا نی

ها نسی بیر دفعه او نا زره یتو ب نقصا نی

---------------

یکا نا ت اهلی گلر قبرینه هر جمعه دو لار

هرکسین درد ی اولار حا جتینی او ندان آلار

ولی مظلو ملو قی داش  قلبید ه او لسا یا را لار

ا یلییر ا هل یکا نا ت - تو سل آ د ینا

او د ا هممیشه چا تار ا هل یکا نین د ا د ینا

--------------

ثا بت ایتدو ن علی او لاد ینه او ز نییتیو ی

سال آ تمیشدا هامی گو ردی گوز ل همتیو ی

ایلد ین سند ه اما زادوه دو ز  خد متیو ی

چو ن سنه شامل ادیب  لطف و عنا یت کر مین

سو کدو ن آ باد ائلدین صحن و رو اق و حر مین

-------------

او اما مزاده سنین هرآن اولو بدوردا یاغین

قالا داغی کیمی فخر ایله گیلن واردی دا غین

چملی بیل بیرقولا غین شیرشیر او لور بیرقو لا غین

تا زا کهریز- حصار آلتی- سنین اولمو ش ایا غین

گل بو لا خ کهریز ی تک وار دی سنین چو خ بو لا غین

-----------

چملی بیل وضعنی چکسه اگر اشعار ه قلم

قلبین حتما بو یویرغصه و در دیله الم

نئجه یازمو م بو سو زی - سوز قالا قلبیمده ئو لم

ایلیین  قیخ بشه جان وار دی اویئرده سکونا

سو دا ن او تری  او یئرین اهلی گلو ب او ردا جا نا

------------------

یارین ایستی گو نی قیش شاختاسی  یازیارماچا سی

گو یدن اود یا غسادالازمدی سوآغلور بالاسی

آیا وارسوگتیما قدان سوراآیری  چارا سی

چشمه دن سو گتوماق او للار ین هر آن ایشی دور

کیم کمکلیق ایلسه او للارا الحق کیشی دور

---------------

بلی هریئرد ه سو دور کتلیه آ سا یش او لار

کتلینین سواولا  تو لید ی چو خ افزا یش او لار

چمنلی بیل اهلی دلیجه یا زورا م خو اهش او لار

ایلسه دو لت اگر کتلر ینه لطف و نظر

کتد یلر کند ی قو یو ب شهر ه مگر کو چ الییر ؟

------------

مطلبین فلسه سین شعریده الان آچو رام

سو یلوری هاممی آ لان یوخ ا ئویمی من قا چو را م

سو ز دگل تیر ید ی بو قلبیمه الان سا چورام

چمنلی بیلدن قلم ایستو ر قئیده میل دو زو نه

منظو ری وار دی گنه وئر سین ادا مه سو زو نه

---------------

میل دوزی گر چه دو شو ب آجا نا  کتدن آرا لی

او دو زه دقتیله گوز  با خا حتما قرا لی

علتی تنها بو دور قلبی اولو بدور یارا لی

نه سو یی واردی وئر ه ملتینه  راضی او لا

آ رالیقدا بوایشه الله اوز ی قا ضی اولا

---------------

قرن بیستیمدی تمدن گتو روب دنیا نی

کوره ما هه تمد ن آپارور انسا نی

حمد لله گتو رو ب علم وصنعت ایرا نی

اخترا عات چو خالو ب نهضت او لا ندان بو یا نا

ایستیور ملتمیز او ز قیچی او سته دایا نا

-----------

چو خلار ی علمه گور ه عمر ینی ایتدی سپری

گورو نور ایشلر ینین ایندی یکا ندا ثمری

جمله سیندن حاجی میر اسمعلی شهر ت  صفری

خد مت ا یلر دی یکا نا ته اورکدن یئر ی بو ش

شاد او لا رو حی  -  همیشه او لا الله یئر ی خو ش

--------------

بو یئرین  اهلینه لطف ایلیو ب آگا هی خدا

بیله تکلیف او لونو ب حتی یکا ند ا ها مو یا

هاممو سی سعی الییر او لادی حتمااو خو یا

چو خلار ی وار یو خو نی سا تد ی او خود دی با لا سین

سر بلند ایتدی  او للار  دا - آتا سین هم آنا سین

--------------

علم و فر هنگ بو یئرده گئدیرهرگون یو خاری

بو للارین حتی بیوک پسلاراواردورچیخاری

نصفی قبو ل اولی دانشگا هاوارسرشمار ی

حو زه شهر مر دده بلی ممتازد ی یکان

علمده الا ن او چو ر  گو گلر ه شهبا زدی یکان

-------------

یکا نا تین گازی  درمانگاهی تلفن خا ناسی

باعث کیملر او لو ب رحمته یتسون آ تا سی

او لسیدی بو یئرین بیرده بیو ک کارخا نه سی

ملتی شهر لره ایشلاما قا گتمز یدی

کو چ ائدیب اوز آنایو ردون بالاترک ایتمزیدی

-----------------

آنلییان آنلادی الان سو زی بو ردا قو تاریم

جنگ ایرا ن و عراقه سیز ی بو ردا ن آ پاریم

شهدای یکاناتدان سیزه بیر عرض واریم

هر کیم ایستو ر که منیم سو زلریمه گوش السین

نفس العماره نی او لده فر امو ش السین

------------

جنگ ایران عراق و قتی که گلدی آرییا

رهبر امرایتد ی دفاع واجب اولو بدور هامو یا

قو ی گورک کیملر او گو ن مرحمی قو ید ی یا رییا

و قت بحر اندا  گو رک کیم گتو دی شان و شر ف

کیم گئدیب جبهه ده دشمن تو پو نا او لد ی هدف

-------------

بو یکا نا ت ایلدی جبهیه چو خ امداد ی

آ تالار او غلونی حق جبهه سینه یو للادی

چو خلی حملا تیده شر کت ایلدی  افرادی

جبهه لرده یارادو ب حقا اوللار اعجازی

یتمش بش تن شهیدی واردی نئچه  جا نبازی

-----------------

بو ینوموزدا اولار ین حقی بوگو ن چو خ چوخدی

عرض ارادت الییاخ بیزده لیا قت یوخدی

اوآخان قانلارین هرقطره سی یو زمین او خدی

دشمن دینین ائدیب- کورجهاندا گو زو نی

ایتریب شر قیله غرب علت اودورکه او زونی

---------------

آند او لا حضر ت عباسه حسینو ن جا نینا

گرنظر ایلمه ساخ بیز شهدا پیما نینا

مد یو ن او لو خ او لار ین یئرده آخان پاک قا نینا

اوللار ین جنّت العلا  بلی هر آن یئر یدی

آند اولا حقه او لار ئو لمو یو ب هرآن دیریدی

--------------

احمد ین- حکمعلینین- میر رحیمین- ایثا رینا

معصو مو ن -جامعینین -رستمینین رفتار ینا

جان فدا سید آقا میر ولینین قا نلارینا

قوچعلی –بخشعلی گلسه دئیر احسن بو لارا

بو لار ین قا نلار دور  گتدی شر افت او لار ا

----------------

هاد ی و اژ در-  حصار ی و غفار- پیر و دین

قر با ن – اسفند یار و حمز ه لو –جنگی- متین

میر علی اکبر ایکی ذاکر- عزیز و میر حسین

حسین ومحبو ب و ابراهیم عرا قی یاد او لا

نعمتی –آ فتاب و هاشمی رو حیز شاد   او لا

---------------

کریم زالی و رحیم زالی دینین  سرداری

ایکی قارداشدا حسینیله حسن غفاری

او علیزاده ده گورسدی گوزل ایثاری

حیریلن او  عبدالله خدابخشی - حسین

جانینی ایتدی حسینی ده فدای ه دین

-------------

میرجعفر - میر زعلی - شورالدین - عزیزان امام

گر زعلیلن ئدرم میر لطیفه عر ض و سلام

گو زلدی یو للارینی اهل یانات تمام

گلمدی قاصد حق مژده یکاناته وئره

قاسم بگلو کیمی بو للاری سالامن گتوره

-----------

شهدا قانلاری اولدی بلی ایرانه امید

یکانی مطلق - امامی ده اوسر وان شهید

برجلو  و نجفی بیرده او عبا س رشید

یکان سعدی و مغللو بولارا فخر ایلدی

سیدلو اهلی ده  اول  حقی یه احسن سو ئلدی

-------------

تعریف ایلو م گنه قوی من او یکان علیانی

چنگیز -ابراهیمیلن -بیر ده حسن جانجانی

آلتی تن نور ی شهید اولدولا دین قر بانی

رحیم علیایی شیخلو کیمی دلداده لری

بویئرین واردی علیزاده - حسین زاده لری

---------------

زنده  جاوید  قالاندور بوشهدا آدی  هرآن

خضرلو - حقی و آهنگریه جان قربان قربان

بو للاری ایلدی تعریف او موسای زمان

بیله ایثارلری دهر فراموش ائله مز

دئمیاخ قانلاری یئرده قالاجاخ جوش ایله مز

------

عیو ضیلن اوعلی  بیرده جوادی - نظری

مصطفی زاده یه تعریف یازام واردی یئری

آخوندئیله - نبی لو کیم وار چوخ نفری

یئرمی اوچ تن شهیدی وار بو یئرین ایندی  الان

بلکه ده چوخدی بیر عده آدی چیخمو ش یاددان

------------

قادر وقر با نعلی-  محبو ب -حسنبگلو – حسن

علی میزالو -بو اسلا میله قر آ نی سئو ن

وئر دی بو آ لتی شهید ی دینینه  چار کسن

برجلوشهر تی - شهرو د  آدی -سعدی وطنی

ابراهیم اهل مغلو-  قان او لوبدور  کفنی

--------------

میر جعفر-میز علی -شو رالدین -عزیزان امام

گر زعلیلن ا ئدرم- میر لطیفه عرض و سلا م

گو زلد ی یو للارینی اهل یکا نا ت تما م

گلمد ی قا صد حق مژ ده یکا نا ته و ئره

قا سمی تک او للاری ایرا نا سالم گتو ره

----------

بیله بیرسوز یازام آخر ده من الان یئریدی

هر نئییم بو للارا قربا ن بولارئو لمو ب دیریدی

قلمی سینسین او شا عرکه بو لار دا ن بئریدی

داغ داشا بلبل و گلزار ه  گلر شعر یا زار

شهدا ایثارینی یازما بیچار ه آ زار

------------

او تورو ب حا ضر اطاقدا دامی چو ن داملامییو ب

لال خرو س نینده یا تو بدور هله ده با نلامییو یب

بو لمو ری کیم پیشیرو ب حاضرینی میل الییئر

شهدا یه اودور علت چو خی هذیا ن سو لو یئر

---------------

اولما سیدی شهدا لر بلی ایران یوخو دی

دشمنی گوردی هامی حدیدن او ندا چوخودی

عده ای بولمدی کیم آجدی ئوزی چوخ تو خودی

ولی بیر عده  ای قلبینده بیو ک داغ گتدی

اورگی داغلییدی اما یوزی آغ گتدی

-----------

 (یاد گار ی) سنه الله او زی امدا دائله سین

خد مت ایتما قا وطن ملکونه ار شا د ائله سین

شعر یا زما قا سنی دهر یده استا د ا ئله  سین         

سو زلر ین او لسا ریا سیز او خو نا رهر یا ندا

احتر امین سنین او ند ا چو خ ا ولار استا ندا     

=======================


1-

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۴ ، ۰۰:۲۳
حاج محمد یادگاری

علاالدین پیری (مشهور به شور الدین پیری )

 

بسمه تعالی

احوالات شهید مفقود الاثر شور الدین پیری درآهنگ((آنا من شهیدِراهِ دینُ قر آنم ))

===================

شهید یاده شده که جوان و محصل بودندو دردبیرستان درس میخو اندند

ودرپایگاه مقاومت نیز یک عضو فعال بودند متولد سال1343تاریخ شهادت 1362

محل شهادت فکه عملیات والفجر یک =چند ماه مانده بود به شهادت وی بنده در کمیته انقلاب

اسلامی  تبریز خدمت میکردم ولی  شیفت های  استراحتم به یکا نکهریز می آ مدم یک روز

پنجشنبه بود ازقبرستان مزار شهدا برمیگشتم ایشان مراصدا زد گفت کارت دارم  رفیق

وعمو زاده نامبرده شهید گرزعلی محمد زاده بود من در حضور فر هنگیان در شهادت وی

شعر نوشته وخوانده بودم - گفت بگذار ازدهان شما ببو سم آن نوار شعر  گرزعلی را در تهران

گوش کردم خیلی عالی و جالب بود من بر میگردم به جبهه مفقود اللا ثر می شو م اگر شعر مرا

ننویسی در قیامت از شما شکایت میکنم گفتم اینشالله پیروز بر میگردی  شعرمی نویسم من تقریبا

یکماه نبود این ماجرا را به عمو زاده ام علی یادگاری که دوست ایشان بودند گفتم گفت مگر

خبر نداری ازایشان که در عملیات معلو م نیست شهید شده اسیر شده  فعلا مدتی است از اوخبری نیست

گفنم بخدا قسم که هیچ خبری ندارم ولی این وصییت را به من کرده است حتی دریا دواره شهدا در

یکانکهریزدر حضور صد ها نفر در مسجد جامع بادستمازبه قرآن سو گند یاد کردم واین شعر را بعد از

چندین سال گذشت آشکار کردم  و نام اورادر اسم شهدای یکانات که 48نفر میباشند نوشتم

=============================

      از 48شهید یکانات5نفر مفقودالاثر میبا شند که دراین شعر اسمشان آمده است   

1-گرزعلی محمدزاده2-میرجعفررضایی3- میزعلی یادگاری4-میر لطیف غیبی5-شورالدین پیری

===================================

=============================

==============

ای شهیدِ قرآن – شورالدین مرد ایثار

جبهه ده جان وئردون -اولدون حسینه انصا ر

احسن  شهیدِ گمنام-آلدو ن مو لادن الهام

---------------

اول گو نکه سن اولدون  حق جبهییه روانه

آنان باجون قویدون هجرینده یانه یانه

گلمدی جبهه دن سندن اصلا نشانه 

ئولونجه بو نسگل یو لداشلارین آغلادار

احسن  شهیدِ گمنام-آلدن مو لادن الهام(تکرار )

---------

سن طاعت ایلدون رهبریندن شورالدین

جبهه ده جان وئردین چوخلی افتخارگتدون

گل یوزون گورمه دی نورالدینلن پروالدین

قارداشلارین سنین هجرینده دائم یانار

احسن  شهیدِ گمنام-آلدو ن مو لادن الهام(تکرار )

-----------

قویمادو ن میرجعفر میر لطیفی تک قالسون

گرزعلی آناسی یوللارا تنهاباخسون

آنان همدم قیلدون اوللاریلا  آغلا شسون

آناوی سن قویدو ن یو للاریندا انتظار

احسن  شهیدِ گمنام-آلدو ن مو لادن الهام(تکرار)

-------------

حجله گا هون سنین جبهه ده سنگر اولدی

یو لداشو ن میزعلی باوفا افسر اولدی

شعارین همیشه خمینی رهبر اولدی

اولماد ون بیر لحظه خط رهبردن کنار

احسن  شهیدِ گمنا م-آلدون مو لادن الهام(تکرار )

---------

هر آنا شاد اولار اوغلی حدّه یتنده

قربان کسر اولسا امکان ائوه گلنده

یو للارا چوخ باخدی ئولدی نه نه ن وطنده

آدین دیلده ایتدی  جانا نه جانین ایثار

احسن  شهیدِ گمنام-آلدو ن مو لادن الهام(تکرار )

-----------

معلو م اولمادی سن هایا ندا قانه با تدون

اسلامین یو لوندا دنیا نی گوزدن آتدون

خوش حالن شورالدین جا نین بهشته ساتدون

پاک قا نین ایلدی دین  گلشنین  آبیار

احسن  شهیدِ گمنام-آلدو ن مو لادن الهام(تکرار)

-------------

آنالار فخر ایلر اوغلی جبهیه گتسون

جبهه دن قئیدسین اوغلو نی  داماد ایتسون

نسگل دور یو مطلب جبهه ده نعشی ایتسون

جبهه لریولونا آغلییوب دائم با خار

احسن  شهیدِ گمنام-آلدو ن مو لادن الهام(تکرار )

---------

یکانات قر بانی  قیخ سگیز  نفر اولدی

او للاردان بش نفر مفقود الاثر اولدی

باجیلارین  آنان  قلبی قانیله دولدی

قارداشلارین آتان ایلر سنه افتخار

احسن  شهیدِ گمنام-آلدو ن مو لادن الهام(تکرار )

-----------

شهیدلر قان وئردی اولسون آباد یکانات

جبهه ده ایتدیلر ایمانلارینی اثبات

اوللارین امثالی دنیاده  اولسون هیهات

سیز سیز حسینه انصار ای طایران ایثار

احسن  شهیدِ گمنام-آلدو ن مو لادن الهام(تکرار)

-------------

بو قانلاری هر کیم نادیده د وتساخواردی

عقبایه عزتی بوللارحقاآپاردی

شهیدلر پرچمی یاتماز تادنیا واردی

کر بلا اوضاسین شهیدلر اتدی تکرار

احسن  شهیدِ گمنا م-آلدو ن مو لادن الهام(تکرار )

--------

اللاهدان ایسترم قلبیمده وار بو نیّت

شهیدلره ائدم ئولونجه منده خدمت

شورالدین گئدن وقت ایلوب منه وصییت

بیر اشعاری یازسون حتما اونا یادگار

احسن  شهیدِ گمنا م-آلدو ن مو لادن الهام(تکرار )

===================

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۴ ، ۰۰:۵۵
حاج محمد یادگاری

 عاشورای  سال 94 در جلو امام زاده  یکانکهریز

عاشورای سال 1394در جلو  امام زاده یکان کهریز گریز

به 48شهید یکانات و استقبال از شعراستادغفاری

============================

دوست عزیزم استاد حاجی حسین غفاری

=================

لبیک حسین لبیک – لبیک حسین لبیک

=====================

قالموشدی حسین تنها  سسلند ی منا لبیک

عرش او سته ملگلردن قا وزا ند ی صدا لبیک

لبیک حسین لبیک -لبیک حسین لبیک

-------------

اروا ح شهیدا ندان= دورت گو شه میدا ندا ن

اشجار نیستا ندان= انهار خرو شا ندا ن

پهنا ی بیا با ندا ن=  پیما نه و  پیما ندا ن

خو ر شید فرو زا ندا ن= سر تاسررضوا ندا ن

گمگشته کنعا ندا ن =یعقو ب و سلیما ندا ن

اخیا میده طفلا ندان =حتی شه مر داندان

بیر صا عقه مثلیند ه   نشراو لدی ندا لبیک

لبیک حسین  لبیک  - لبیک حسین  لبیک

-------------

نی زارو گلستا نلار = گلشنده کی ریحا نلار

وحشت زده طر لا نلار= ماتم زده جیرا نلار

بیدار دل انسانلار = ئو ز قا نینه غلطا نلار

ناحق تو کو لن قانلار =حق اوسته چیخا ن جا نلار

صحرا ده کی حیو ا نلار =گیسو سی پریشانلار

سر نیزده قلخا نلار= اوچ شعبه لی پیکا نلار

بیردن دئد یلر با هم -  ای نور خدا لبیک

لبیک حسین لبیک - لبیک حسین  لبیک

-------------

هر نقطه عا لمدن= سر چشمه زمز مدن

قرآ ن مجسمد ن= وجدا ن محرمدن

نامحر م و محر مد ن=یو کا بد مر یمد ن

مو سا ی معظمدن = عیسا ی مکر مدن

سرلشگر اعظمدن =فر ما نده  علقمدن

هم حضر ت آ دمدن=هم حضرت خا تمد ن

گو یا بیله سس گلد ی    سلطا ن هدالبیک

لبیک حسین لبیک - لبیک حسین  لبیک

----------------

احبا ب مسیحا دن= نا قو س کلیسا دن

لاهو ت معللادن = ناسو ت مبرادن

شمشیر دو پهنادن = طغرا ده کی امضا دن

رو ح ذکر یا دن =یحیا ی معزادن

غم دید صبا یا دن =لیلا ی غم افزا دن

محرا ب و مصللادن = بیت الله اعلا دن

فر یا د  بلند او لد ی    شاه شهدا لبیک

لبیک حسین لبیک    -  لبیک حسین  لبیک

-------------

حو را ی مودبدن= گیسوی مخضبد ن

الفا ط مرتبد ن = الوا ح  مر کبد ن

انفا س مقر بد ن  = مردان مجر بدن

مظلو م ومعذبد ن = اجسادمذهبد ن

حیر ت زده مرکبد ن =نامو ی مجحبد ن

بیر عده ای مخیمدن= ال سینه ده زینبد ن

سس گلد ی که ای شا ه   صحرا ی بلا لبیک

لبیک حسین لبیک - لبیک حسین  لبیک

----------------

اسرار حجا بیندا ن= اشجارترا بیندا ن

احرا م ثوا بیندا ن=اخیا م طنا بیندا ن

مهمیزرکا بیندا ن =رخسارنقا بیندا ن

آیات کتا بیندا ن = پژ واک خطا بیندا ن

اکبا د مذا بیندا ن=او ز قلب کبا بیندا ن

گل یو زده گلا بیندا ن=بیچاره ربابیندا ن

صحرا لره سس دو شد ی   ای رو ح بقا لبیک

لبیک حسین لبیک - لبیک حسین  لبیک

--------------

شجعا ن دلاوردن = اصحا ب هنرورد ن

یا را ن مو قردن  = دلداده ودلبردن

هم ما لک اشتر دن= هم رو ح ابوزردن

حلقو م پیا مبردن =فرما نده خبیر دن

خو ن و رگ وپیکر دن= اجسا د مطهر دن

او شبه پیا مبر دن=مظلو م  علی اصغردن

قا وزا ند ی سما واته فر یادرسا لبیک

      لبیک حسین لبیک - لبیک حسین  لبیک 

-----------

یثربده خانم صغر ی سسلندی گو زو م قربا ن

نهر او سته سو سو ز سقا سسلند ی گو زو م قربا ن

آچدی یخه سین طاها سسلندی گوزوم قربا ن

محرابه دوشن مولا سسلندی گو زو م قر با ن

گو ردی عطش دریا سسلند ی گو زو م قر با ن

مو لا د ئدی یازهرا سسلند ی گو زو م قربا ن

بیکس جا نیو ا قربا ن    ای  تشنه فدا لبیک

لبیک حسین لبیک لبیک حسین  لبیک

--------------

 شعر های پائین ازاینجانب یادگاری درمورد48شهیدیکانات میباشد

==========

بیر عدّه  ده یکّا نا تدا

احمد ده او رضوا ندا =  میکائیل و قر با ندا

شو ر الد ین اوبحراندا =  کلییه شهیداندا

او ایکی غنی زاده = جو ت قاردا ش حلال زاده

قیخ سگیز  عزیزباهم     =  سو یلله شها لبیک

لبیک حسین لبیک   -  لبیک حسین  لبیک

-------------

سید لطیف خندان  =   جعفر  اوگل رضوان

گر زعلی مه تا بان  = سیدحسین و  رحمان

  صادق او رگی نالا ن= اول ها شمی با  وجدان

محبو ب وحسین- پر ویز  =  بواهل یکا نکهریز

عا شو را داچا ر لا خدا = سسللر آقا لبیک

لبیک حسین لبیک   =  لبیک حسین لبیک

------------

شهرودو -مظفر ده =   معصو م دلاورده

  سید علی اکبر ده =   سید عزیز آزرده

میرنا در ا طهر ده  = بو دور ت برا در ده

میز علی و هم غفّار = اژ در- هادیِ دلدار

قبرینه قو لاق وئر سن=  سسلراو  رضا لبیک

لبیک حسین لبیک =  لبیک حسین لبیک

-----------

چو خ یار ه لی پیکرده =  میر حسین ذاکرده

حکمعلی گل تر ده =   سید رحیم افسرده

ابرا هیم او سرورده =   هم مسجدو منبر د ه

عبدالله دوز اشگیله=   اسفند یا رعشقیلله

دیلدن میر اوبو طالب= هی سسلر  آقا لبیک

لبیک حسین لبیک =   لبیک حسین لبیک

-------------

بو عا لم و ما فیها  = چنگیزاودل دریا

   جا نجانی رزم آ را = نو ر ی  هد فی اعلا

 ابر اهیم- با تقو ا    =   حقّی حَق ائدن ا جرا

هر آلتیسی بی پر وا  = از اهل یکا ن علیا

 آهنگر ی ده سو یلر  =  شا ه دوسرا  لبیک

لبیک حسین لبیک    =   لبیک حسین لبیک

--------------

محبو ب  او شیخ بگلو = قر با علی شیخ بکلو

حسنلن - حسن بگلو= بیر ده علی میزا لو

قادر- او رگی قا نلو = بو التی شهید شا نلو

باخ چار ء کسنه نئیلر = قانلار ی جو شار سویلر

بو کلمه نی عا شو را = ای رو ح بقا لبیک

لبیک حسین لبیک =لبیک حسین لبیک

------------

قیخ سگیزیده الان - عر ض ایلر حسین لبیک

کل شهدا هر آن-  عر ض ایلر حسین لبیک

هم ایرا ن و هم لبنان- عر ض ایلر حسین لبیک

دشمن د لین ایلر قان- عر ض ایلر حسین لبیک

ایسته بو جمعه  مولا-سن کر ببلا لبیک

لبیک حسین لبیک =لبیک حسین لبیک

---------------

مین اوچ یوز دوخسان دورد – -اولمو ش بوئیلین آدی

 بو للار که گلو ب یاسه  -گوزدن آتوب هرزادی

بعضی خانمو ن  واردی  آغو شیده نوزادی

لبیک حسین سو یلر قالخارگو گه فر یادی

بو صحن اما م زاده  - بوئو لکده بر پادی

عا شوراده گل بیر باخ گو ر اوردا نه غوغادی

لبیک دئین دیللر - داشلاریداآغلادی

بیز سسلییَیک مو لا – تنها نه بیر عاشورا

لبیک حسین لبیک-لبیک حسین لبیک

-----------------

ایله بو سوزی اعلان= لبیک حسین لبیک

گوز یاشیوی ایت نیسان=لبیک حسین لبیک

جا نلار آدیودا قربان= لبیک حسین لبیک

اولدی اورگیم القان -لبیک حسین لبیک

من (( یادگار م)) یازدیم  - فکر ایله مور م آزدیم

یازدیقجا فغان ایتدیم  -زهرانی شفی  گتدیم

-ای میر هدا  لبیک - لبیک حسین  لبیک =

لبیک حسین لبیک-لبیک حسین لبیک 

=========================

اسامی شهدای منطقه یکانات که در شعراسمشان آمده است

1-مظفر جنگی 2-میرقربان بهادری3-احمدمحمدی4-میرمعصوم جعفر ی

((5-سیدآقا غنی زاده6-میرولی غنی زاده دوبرادر))7-میرحسین ذاکری 

         8-میر عزیز ذاکری9-  ا ژدرحیدری 10-میر ابو طالب جامعی

11-میر علی اکبر رضوی12-((غفار یادگار ی 13- میز علی یادگاری دو برادر))

((14-میر اژدر غینی 15- میر هادی غیبی دو یرادر )) 16-میر جعفر رضا یی

17-میر لطیف غیبی 18-گرز علی محمد زاد ه 19-شو رالدین پیری //این  شش نفر مفقو دالاثر میباشند  %

20-میرعبد الله جامعی 21-رضا رستمی 22-حکمعلی پیری23-میر مصیب ها شمی

- میرعزیز حمزه لو25-میکا ئیل آفتا بی 26-رحمان خدا بخشی   

    ((27-((ابرا هیم مظاهری 28-چنگیز بر گشادی 29-حسن جانجانی 

30- پرویزنوری 31-علی اصغرآهنگری32-اسرافیل حقی اسرافیل حقی(( شهیدان یکان علیا))

33-((شهرودبرجلو-یکان سعدی)) 34-حسین عراقی 35-محبوب عراقی

36- ابراهیم عراقی((37- ایراهیم یکانی مطلق (مغللو)38-پر ویز نعمتی

((39--محبو ب شیخبگلو  40-قر بان علی شیخبگلو 41-علی میزالو42-قادر حسن راده

43-حسن حسن بگلو 44-حسن ولی محمدی((شهدای چار کسن))    45-میر حسین حسینی   

   46- میر رحیم یکانکهریزی 47- میرمحمد صادق حصاری             48- اسفندیار پیری

=======================

 

 

 

 

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۹۴ ، ۱۳:۴۶
حاج محمد یادگاری