شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۷ مطلب با موضوع «اشعار عاشورا- تاسوعا- شام غریبان- قتلگاه» ثبت شده است

 

کعبه گل وکعبه دل

==============

دل بدست آری حج اکبر است

از هزاران کعبه یکدل بهتر است

گریز شام غریبان امام  آمدن بجدل به قتل گاه

علی او زوک وئر یب گلو ب خدادن آیه شانو نه
حسیند ه وئردی با رما قین او زو کله با خ شها مته  

استقبال از شعر استاد منعم اردبیلی 

=======================

استاد حاجی منعم اردبیلی

=============
))قو تار دی بیت کعبه نی  باخا ندا فخر ادیب خلیل  
)) بد ون وحی ووا سطه  صدا گلو ب او حضر ته ((
-------------

بو یورد ی آج قا رینلار ی  طعا میلن دویورمو سا ن  
و یا لبا س وئر مو سن - بر هنه بی بضا عته  (( 
--------------

((دا شی داش او سته قویما قو ن  - بوقدر ی افتخار ی یو خ  
)) وار و ند ی افتخار ائله آ چو خ اله سخا و ته))  
-------------

علی امیر مو منا ن او تو ز بش ایل جها دیده    
)) بر یند ه آیه گلمد ی او ضر بته شجا عته ((
-------------

وو رو لد ی دو خسا ن او چ یا را  او حده آیه گلمد ی 
ا لیکه وئر دی بیر او زوک یتیشد ی ا لبشا رته    ((
-------------

==========================

/شعرهای پائین از یادگاری میباشد /

علی او زوک وئر یب گلو ب خدادن آیه شانو نه
حسیند ه وئردی با رما قین او زو کله با خ شها مته  

گجه زما نی بی حیا  گلوب او قا نلی مقتله 
او خو فنا ک  صحنه ده اورک دو شو بد ی وحشته 
------------

نه قدر ی گزد ی اول شقی  غنیمتی تا پا نما دی   
گو رو ب که هر نه وار ید ی گئد یب او چو لده غار ته 
----------------

گو روب عزیز فا طمه او داامید یلن گلوب   
اگر قئید سه نا امید خلل یترکرا مته   
-----------

نه قدر ی گو رکر یمد ی آتا سی مر تضی کمین   
گرکدی شیعه فخرائد ه ائله اما م امته  
-----------

اوجاسسیله بجدلی  چا غوردی شاه تشنه لب   
دئد ی گل آل براتیو ی دعا ن یتو ب اجابته
------------

منه عیا نید ی گجه گلر سن حتمی مقتله  
او دور که انتظا رید یم یو لا ن سنین بو علته  
-----------

یا دینداوارگچن زما ن سنه دئدیم بو مطلبی  
خد ا یه آند او لا دئدون محبم آل عصمته 
-------------

دئدین شل اولسو ن اللر یم من ایتمرم او جر عتی    
سیزین قا  پو زدا  چا تمو شام  ا مام من  بوعزته      
-----------

او سوز که من دئدیم سنه الان زما نی دور یتوب   
او تا نما  سنده گل  اوزون سهیم ایله جنا یته    
-------------

خلا صه گلد ی اول لعین یتوب اوقا نلی مقتله 
گو رو بد ی با رما قیندا واراوزو ک دوشو بدی حیر ته   
--------------

سا لوبد ی یا ده او ل شقی  گچن کی خا طر ا تینی  
او لو بدی نفسی حکمرا ن ولی  او بی صد ا قته    
-------------

بویوردی شاه تشنه لب اوتا نما تیز چیخا تگیلان 
گرک که  تقلید ایلیم  آتا م شه ولا یته   
------------

حیا یه با خ چیخا تما قا اونی نه  ا قدا م ایلد ی
او نو ن  اشیتما قی-  بلی چتیند ی اهل هیئته   
--------------

ادیبدی چو خ تلا شیلرچیخا تسو ن امکان اولما دی   
خلا صه بیر قلیش تا پوب کسه با خ  اونداجرئته
---------------

اوزو کدن او تر ی قطع اد یب اما م عصر با رما قبن  
یا نا ئولو نجه شیعه لر گر کدور او ل  مصیبته  
------------

کسن زما ندابا رما قین نه نه سی یو مد ی گوز لر ین     
دا (( یا دگار ی)) بسد ی  چوخ ادامه وئر مه صحبته 
-------------

بو پر ده سیز مصیبته اما م عصر آغلییار  
او آ غلا سا اثر ائدر بقی ده کنز عصمته  
-------------

بقی ده نا لییه گلر آنا سی فا طمه یقین 
با لا دوزنمز هئچ زما ن آنا سی با تسا ما تمه
----------

خدا یا لعنت ایتگیلن او خو لی ئیله بجد له   
جسا ر ت ا یتد یلراو لار  عز یز آل عتر ته  
-------------

او با رما قین کسوب- قویوب کو ل او سته خو لی با شینی    
مسیحی ده گلا بیله یووو ب با خ او نداغیر ته       
-----------

گجه نی صبحه جا ن او پو ب یو زون نو ا زش ایلدی
دئد ی او زو م با لا لار یم فدا فد ا ی امته
-----------

فدای امت ایلد ی جانین بو شاه تشنه لب 
ولی وفا سی او لمادی او امتین او خد مته     
---------

تعجبم اولار نئجه گلله پا ی محشر ه   
هزار  ننگ و عاراولا او بی حیاجماعته   
-----------

تنو ر ایچیند ه میز با ن یا توردا میهما نینی 
اوزی ولی گئد یب یئته  ائو یند ه استر ا حته  
-------------

هزار مرحبا او لا اوراهبین مر ا مینه   
یتوردی آخر عمر ید ه او زو ن نئجه جلا لته    
-------------

نه قدر ی خد مت ایلد ی حسینین اهل عیا لینه    
دید ی اجا زه وئرآقا شر یک او لو م بونهضته   
-----------

قبو ل ایتمو شم سنین د ینین مسلما ن او لمو شا م 
یو لو ندا حا ضر م فدا او لام یئتم  شهادته    
------------

بو دیر ی من دگیشمرم بهشت جا ودا نیلن     
بهشتیا ن آقا سی چون گلوب بو بزم الفته 
-----------

بو با ش منیم بودیریمی حقیقی طو ره دوندریب  
کلیم ایا ق یا لین گلو ب بوطو رید ه زیا رته 
------------

نه تک کلیم – مسیحیله گلوب تما م انبیا ء
دئسونله تسلیت لر ین او خا تم رسا لته  
-------------

او جا تد ی خد متیم منیم عزیز مر یمین با شین 
مدا ل افتخار آلو ب یئتیشمیشه م سعادته
-------------

رضایم هرنه وار یمی وئر م امیر لشکر ه 
بو با شی مند ن آلمو یا دو زنمرم فر ا قته
--------------

بو با شی  مند ن آ لما سو ن  جا نیمی آ لسا را ضییم 
قرا گئیو ب عزا دوتام گرک ئو لو نجه حضرته 
----------------

مسیحینیمن صدا قتین – مسلما نین عداوتین 
او تا نما یا دگار ی یاز هر ایکیسین کتا بته
-------------

بو شعرین او لدی با نی سی ازلده منعین شعری 
او نو ن  دا رو ح  پا کینی  خدادن ایسته جنته

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۴ ، ۱۶:۴۲
حاج محمد یادگاری

تنو ر خو لی

 استقبال  از شعر استا د نخستین اردبیلی

=============

((    آنا وو ن  قلبی کیمی قا نه با تو بسا ن یا را لی ))

(( بو نه عا لمد ی کو ل او ستو ند ه یا تو بسا ن یا را لی ))

-----------

نه قدر دیند ییو رم دینموسن ای پا ک روا ن

حالیمی ایله رعایت سنه قربان اولا جان

میزبا نسا ن سنه مهما ند ی بو مطبخد ه آ نا ن

و ئر اجازه یو ز وون  پاک ا لییو م من کو لو نی

گو ره له فا طمه نین  قا نیله الو ا ن گو لو نی

-----------

ساغ یا نیمد ا  ا و تو ران حضر ت جد ه مدور اوغول

صول یا نیمدا اوتوران حضرت مریمدور اوغول

حاجرو آسیه سارامنه هم غمدوراو غو ل

کو سمر م سند ن او غو ل آند اولا حی ازله

من هله هئچ بوقو نا قلاریوا خو ش  گلدو ن ایله

--------------

ایستدی عرض و ارادت ائده دلسوز آنییا

گو زلرین آچدی خوش آمد د ئدی او ردا ها مو یا

ایله بول مرهمیدی قویدی او سوزان یا رییا

آنا نین قلبینی شا د ایتد ی هما ن مسئله دن

دل آچو بد ور بو سئوالی ایلدی فا طمه دن

-------------

اوغلی ئو لند ن بو سئوا لی ایلدی اوغلی ئو لن

زفلر ین  بس نئیه قا نیله خضا ب ایله مو سن

خو ا هشیم وارد ی منه علتینی سو یلو یه سن

آ یر ی فکر ایتمه د ئد ی فا طمه مهما نیند ی

زفلر یم که او لو ب الو ا ن سنین او ز قا نیند ی

-----------

آه و نا له اوجالو ب گوردو م اوغو ل یئرلردن

باش آچوب حتی ملکلرده گلورگوگلر دن

و ای حسین وای سسی عر شه اوجا لو ر چو للرد ن

تک سنی فا طمه سا لمو بدور او غول یا د ه بو گو ن

قد سیا ن عالم معنا د ه گلو ب-  د ا د ه بو گو ن

-----------

یو لو می سا لد یم اوغو ل من اوچوخورمقتلد ن

بیرجنا یت اوزما ن گو ردوم او غول بجد لدن

بیراو زکدن او تو ره بارما قی  کسد ی ا لد ن

او کسو ب با رما قیو ی آه چکوب  من  با خد یم

زفلر یمه سنین او ز قا نیوی گو تدو م یا خد یم

-----------

سن خجا لت با لا چکمه که یئر ین مطبخدی

سنی بوردا با لا گو رما ق منه چوخ چوخ سخدی

خو لی دیناره سا تو بدور دینینی بد  بخد ی

عاراولا خو لییه عقبا سینی دنیایه سا تو ب

سنی کو ل او سته قویو بدو ر اوزی بستر ده یا توب

--------

مطبخو ن جنت اعلا دن اوغو ل با شدی منه

همد میم عد نید ه بوگوزدن آخا ن یاشدی منه

میزبان ا یندی بو مطبخده کسیک با شد ی منه

سن شهید او لدو ن او غو ل فکرایلمه یا تدی علم

زینبین واردی یئر یند ه سن اوغو ل ایلمه غم

------------

((   یا دگار ی)) ده د ئیر نفسیمی تخر یب ائله دیم

نوکرئو لما قا سیزه آدیمی تصویب ائله دیم

من نخستین یازان اشعارید ی تعقیب ائله دیم

سند یله بو نی یا زدیم بو له له دو غرو سو دی

دئمه سو نلر منه بیرعده ای  شعر او غر و سو دی

 

===================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۴ ، ۱۴:۱۷
حاج محمد یادگاری

 احوالات تنور خو لی و اشاره به-خولی های و شمر های زمان

استقبال از اشعار استاد منزوی 

=================

 ( اوبوکدی حریره بوقویدی کوله)

( مسلمان ائله نا مسلما ن بئله)تکرار

====================================

===================

============

((گل ای دل ازل خو لییه لعن ائله))

((اوخی رحمتی راهب خو شدله))

((گزنده حسین با شی الدن اله))

((فقط فا طمه یا ندی بو نسگله))

(( او بوکدی حریره بو قو ید ی کو له ))

((  مسلمان ائله   -  نا مسلما ن بئله ))

 

مسلما نیده باخگیلان جر عته

مسیحیده باخ سن ولی غیر ته

مسیحی یتو ردی او زو ن عزته

مسلما ندا نا یل او لو ب  لعنته

توجه ایله خاریلن سن گله

قولا ق وئر واروندور اگر حو صله

او بو کدی حریره بو قو یدی کو له

مسلما ن ایله - نامسلما ن بله

----------

او لا خو لییه لعن هر صبح و شام

ولی راهبه رحمت او لسو ن مدام

آ لوب خولی اول با شیدن انتقام

مسیحی دئدی خدمتینده وارام

دئنن مرحبا سن بیله سائله

اما مه دئد ی سن منه امر ایله

او بو کدی حریره بو قو یدی کو له

مسلما ن ایله - نامسلما ن بله

-----------

نظر یو خ مسلما نی تحقیر ائدم

مسیحی لر ین را هینی یا  گئدم

منه فرقی یوخ حتّی اولسو ن ده ده م

بو شعرده منه منزوی وئر دی دم

مسیحی سینا ن قلبی گتدی اله

سالو ب خو لیده عالمه ولو له

او بو کدی حریر ه بوقو ید ی کو له

مسلمان ائله - نا مسلمان بئله

 

او انجیلی  آتد ی دو تو ب قر آ نی

بو قرآ نی داندی آ لو ب نیرانی

کئدیب خو لی راه همان شیطا نی

ولی راهب اولدی حسین اعوا نی

او آچدی ره عشقید ن فا صله

بو چکدی او زو ن جر گه فا ضله

او بو کدی حریر ه بوقو ید ی کو له

مسلمان ائله - نا مسلمان بئله

----------

او شاد ایلد ی مر یم و عیسا نی

بو یا ندیر دی امّا دل طاها نی

او قو یمو ب قالا  عشقیده نقصا نی

بو قو یدی تنو ره دل زهرا نی

اوراحت یا تو ب با شی آتدی کو له

بو دا یا تمادی شا نه ووردی تئله

او بوکدی حریره بوقو ید ی کو له

مسلمان ائله - نا مسلمان بئله

   

او خو لی اوزو ن گو ر نه خو ارایلد ی

یئرین تا قیا مت او نار ایلد ی

او با شیله بو لدو زنه کارایلد ی

ولی راهبه عشقی یا رایلد ی

دو زعشقی چکو ب کشتیسین سا حله

مشرف اولوب رحمت نا یله 

  بو بوکد ی حر یره او قو ید ی کوله  

مسلما ن ایله –  نا مسلما ن یئله

                                          

خلل داریدی خو لینین نطفه سی

وارید ی حسینیله پیس کینه سی

اودو رکه اولو ب شوم آینده سی

مزمّتد ی عا لمد ه برنا مه سی

او ا عما لینی و ئر دی ازدم سئله

اما میله رفتار ادیب گور نئله

او بوکد ی حریره   -  بو قو ید ی کوله

مسلمان ایله - نامسلما ن بئله

------------

او آتش وو رو ب قلب پیغمبره

بو دا سو سپو ب اووورا ن آ ذره

او با شی قو یو ب رو ی خاکستره

یوو بد ی بودا مشگیله عنبره

بو نی عارف و خبره ایستو ربوله

دئیه رحمت اورا هب خو ش دله

او بو کد ی حریر ه  -بو قو ید ی کو له

مسلما ن ائله -   نا مسلما  ن بئله

-----------

بیزیم عصر یده ایند ی چوخ خولی وار

اولارشمر دن حتی ثبقت دو تار

حرا می او لار بال مثالی او تار

اولارین دینی –تنها اولمو ش دولار

اولار ملتین قا نینی ایچدله

اولار دین و ایما نیدن  گچدله

اوبوکدی حر یره بوقویدی کو له

مسلما ن ئله نا مسلما ن بئله

----------

او لار ضر به اسلامه دینه وورار

حسینین با شین قو خما دء یا ندیرار

اوبا شین کو لو نی ائدر احتکار

باها وجهینه شیعیا نه سا تار

بو طرزیله ایلر او لار معا مله

سوز و ن پر ده سین آچمو را م من هله

او بوکد ی حریر ه  -  بو قو یدی کو له

مسلما ن ائله -   نا مسلما  ن بئله

-----------

گلو ب مین نئچه ایل بو دوران دالا

بیز ه هرگو ن عا شو رادور  بر ملا

هامی یئر او لو بدور الا ن کربلا

حسینین الینده وار عطشا ن بالا

گورو ر اصغر ه نیلو ر ی حر مله

صلو ات او خو رال چکو ر سقله

او بو کد ی حریر ه-  بو قو ید ی کو له

مسلما ن ا ئله – نا مسلما ن  بله

-------------

وورور انبارا ملتین روزه سین

ائو ینده دوتور شاه دین رو ضه سین

گل  ای  مهدی وورتو پرا قا  پو زه سین

تانیدیر او نو ن عالمه  عرزه سین

هامی ایستوری مهدی بیرگو ن گله

اور کلر فرا قو ندا تا دینجله

او بو کد ی حریر ه- بو قو ید ی کو له

مسلما ن ا ئله – نا مسلما ن بله

------------

بیری دین یو لو ندا با شیندا ن گئچر

بیر ی دینی قاردا شینا دو ن بیچر

بو بیتی فقط  اهل عرفا ن سئچر

او لار که بها لیق سا لار  قان ایچر

گلو ب ا للر یندن بو ملت دیله

گنه قان سویان دویمو یو ب دور  هله

او بو کدی حریره بو قو یدی کو له

مسلما ن ایله - نامسلما ن بله

                                                                                                    

بیری گتدی حق جبهه ده وئردی جان

بیر یده ا ئدیب احتکارسو یدی قان

بیر عده اوبیتی ائدیبلر دکان

د ئسه ن یرمی دفعه مدی سو یلر الان

اوجبهه بو  بو مکه برابردیله ؟

نه قد وارآ را لیقدا گو ر فا صله

او بوکد ی حریر ه  بو قو ید ی کو له

مسلما ن ائله -   نا مسلما  ن بئله

------------

سن ایتدون نئچه دفعه حجی تمام

فقط احسا نا ن گلد ی بیرخاص وعام

ها چان بیر تیمه وئرو بسن طعام

طعام سهلدور وئرمییو بسن سلام

اور گ او دلا نار بلکه بو نسگله

ریا ایلییو ب قیلما چو خ نا فله

او بو کدی حریره بو قو یدی کو له

مسلما ن ایله - نامسلما ن بله

---------------

اگر چه دوزه وارخریدارقلیل

وار یمدور بو مو ضو عه الده دلیل

او بیتن بنا سین قو یو بدور خلیل

بو بیتی ولی خلق ا ئدیبدور جلیل

جلیلین رضا سین گتورسن اله

خلیل  ایلمز او ندا سند ن گله

او بو کدی حریره بو قو یدی کو له

مسلما ن ایله - نامسلما ن بله

------------

الان بیر نظر اتگیلن هر یا نا

که حتّی بیزیم کشور ایرانا

بیر  عدده  گئدو ر داش آتا شیطا نا

دئیر خولی ده لعنت اولسو ن او نا

مسلما ن مسلما نه قو ر سا تئله

او دا مه دو شه کا ش او زی تیز ئولله

او بو کد ی حریر ه- بو قو ید ی کو له

مسلما ن ا ئله – نا مسلما ن بله

--------------

بو ملت قا نین سو یما ظالم او تان

سنه دو زچو رک وئر مییو بدور آتا ن

اوحج لر قبو ل او لمو یو بلار اینان

گو زل حج دور گیت بو ایل ((ورزقان))

گو ر او یئر لر ی نیلییو ب زلزله

بیرآز دا تو جه ایله دا خله

او بو کد ی حریر ه  -بو قو ید ی کو له

مسلما ن ائله -   نا مسلما  ن بئله

------------

جوا نلاریمز وارسو باردور الا ن

ایله قیزدا وار یو خ جها زین آلا ن

اولار ی گو رنده او لور قلب قان

سالو بدور فساد مملکتده تا لان

نئچه میلیو نی خر ج ایله گئت گله

حرامدان حلا لدان بئلن چات شئله

او بو کدی حریره بو قو یدی کو له

مسلما ن ایله - نامسلما ن بله

------------

هر حجّه ن دو لان بیرجوان ایله یاب

او نی ایله ائو صا حبی قیل ثواب

قبو ل ایت بو دور دنیا دا حج ناب

او دل کعبه سین تا پماقا ایت شتاب

اگر عهد ایتسن خداوندیله

اولارروشن او ندا سنه مسئله

او بو کد ی حریر ه  -بو قو ید ی کو له

مسلما ن ائله -   نا مسلما  ن بئله

--------------

ائدیب حجی واجب اورب الا نام

چو ن او ردا ن گئدر هرنقا طه پیا م

بو مو قعده  چوخ گتمه  ایتمه حرام

ایله وار دی  قیزسیننی قیخ دور تمام

سئو ر سن  گله حق رضا سی اله

گئد و بسن سن او ن بش دفعه صبر ایله

او بو کدی حریره بو قو یدی کو له

مسلما ن ایله - نامسلما ن بله

--------------

فسا دی ییغیشدیرگیلا ن بی ادب

بو واجبد ی عمر ه اولو ر مستحب

یا لا ندا ن دئمه ذکرسن روزوشب

حسینی گل ئو لدورمه سن تشنه لب

دعا ایله بو شاعری  تیز ئو له

سنین ایر ا دین یا زمو یا مقتله

او بو کد ی حریر ه  -بو قو ید ی کو له

مسلما ن ائله -   نا مسلما  ن بئله

-----------

د ئیه حجین او ز با شیو ه خینگ و لنگ

سنین پو للا رین دشمن ایلو ر تفنگ

او لار ین تفنگینه اولما فشنگ

وورورشیعه نین قلبینه بی درنگ

گَمییوی گئدیب سالما بی خو د گله

تلاش ایله بلکه چیخا ت ساحله

او بوکد ی حریر ه  بو قو ید ی کو له

مسلما ن ائله -   نا مسلما  ن بئله

--------------

مگرگو رموسن غملی بیر منظره

نئجه توهین ایلولله یبغمبره

او داعش هجو م ایلر هرکشوره

دئمو ر سن نئیه مرگ او بد اختر ه

یهودی و وهابی – تکر تیله

دوز و لمو ش بو لار  هاممو سی بیر تیله

او بو کد ی حریر ه- بو قو ید ی کو له

مسلما ن ا ئله – نا مسلما ن بله

--------------

او سو ریییه گو ر نه غو غا سالو ب

ر قیه مزاری الان با غلا نو ب

خانم زینب عشاقی آغلارقالو ب

بو غصه توان هاممی دیلدن آلوب

دعا ایلر هاممی او مهد ی کله

وو را تیغینی فر قه با طله

او بو کد ی حریر ه- بو قو ید ی کو له

مسلما ن ا ئله – نا مسلما ن بله

-------------

یخارمسلمینین ائو ین مسلمین

کمگ ایلر  آل  سعو د- لعین

یمن اهلی الان اولوب دل غمین

خدا سیندیر  آل سعو دو ن بئلین

عر اقدان چیخا  ت داعشی تیز  چو له

داخی مینمییه ابر هه لر فیله

او بو کد ی حریر ه- بو قو ید ی کو له

مسلما ن ا ئله – نا مسلما ن بله

-----------------

بو بیدار ی که ایند ی دنیاد ه وار

گلو ب صحنییه هی وئرللر شعار

دئیه للر ئو ل ای دنیا دا ظلم کار

سوزوم یوخ که چو خ یئر د ه  قا نلارآ خار

اوقا نلارآخار کفر نا مین سیله

او قانلار وئر رکاخ ظلمی  یئله

او بو کد ی حریر ه- بو قو ید ی کو له

مسلما ن ا ئله – نا مسلما ن بله

-------------

مسلما نلار ین او لسا گر وحد تی

ا ئدنمز عدو بیر ائله جرعتی

نجه ایلییردینه بی حرمتی

وو را  قر آنا او د او لار قدرتی ؟

گل ایتمه حمایت بو گو ن  قا بیله

قلنجی چکو ب وو رما سن ها بیله

او بو کدی حریره بو قو یدی کو له

مسلما ن ایله - نامسلما ن بله

------------

تر و یست و داعشله وها بیلر

عر اقیله سو ریه نی گو رنئلر

آخار قان دو لار دجلییه سو یلو یر

او قان مسلیمیندن کمک ایسییر

بیر عده گزیر اما مین رنگیله

دا غیلار یمنده توپ و بمبیله

او بو کدی حریره بو قو یدی کو ل

   مسلما ن ایله - نامسلما ن بله

--------------

اولان فکری دوزلرآلو م من قادان

تلا ش ایتمه او لسو ن کتا بی آدا ن

هله بیربو لن او لسا وارمین نا دان

حقیقت د ئسن حق چا تار امد ا د ان

سنی تاری وئرحقی گل عا قله

قولاق وئرمه هذ یان دئین نا قله

او بو کدی حریره بو قو یدی کو له

مسلما ن ایله - نامسلما ن بله

-------------

ارسباراناسال یولون حق طلب

سویو خدا ن چو خی اوردا ایلله تب

قو پا ر اعتراضلار آچام حقه لب

دئیم رحمه گل مرتد بی ادب

شر یک او لماجرم اووها بیله

هئر یسده گئدیب  گور نه وار غلغله

او بو کدی حریره بو قو یدی کو له

مسلما ن ایله - نامسلما ن بله

-----------------

وار اولسون گوروم( منزوی) شاعری

بیریدی اونون باطنی ظا هری

حسیندن آلوب تحفه فاخری

بو دور( یادگاری )سو زون آ خری

(( گزنده حسین با شی الدن اله))

((فقط فا طمه یا ند ی بو نسگله))

((او بو کد ی حریر ه- بو قو ید ی کو له))

((مسلما ن ئله – نا مسلما ن بله))

 

================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۴ ، ۰۹:۰۵
حاج محمد یادگاری

 

((یا ابو الفضل ادر کنی ))

احوالات عصر تاسو عا و آوردن امان نامه تو سط شمر لعین

به حضرت  قمر منیر بنی هاشم  حضرت ابو الفضل وپاره کردن

وسیلی زدن حضرت بصورت شمر  دوعلت مهم دارد  یکی

این نامه را بخا طر  آ ن سند پاره کرد که ثانی سند را

ازدست حضرت زهرا گر فته  ودر آن گو چه پاره کرد ه

بود  2- سیلی همان سیلی است که ثانی به حضرت  زهرا

زده بوداین دو قصاص را حضرت ابو الفضل انجام داد ولی

بقیه قصاصهای مانده را حضرت مهد ی قائم آ لمحمد

بک روزی ظهور میکندومیگبرد%انشاالله

 ((یا گا شف الکر ب زوجهه الحسین))

============

ولی دئیویله ظلم  قصا صی قیا مته قا لماز

بو محنتی اشیدن  قلبیده توان اولماز

قباله سیلی سو زون من نئجه بیان الییو م

او ما جرا دئیله  قلب زاری یا ندیر ماز

---------------

بو نی اشیتمیشدی چو خ چو خ حیدر ثا نی

یادیندا سا خلا مو شیدی ولی او جر یا نی

دئیردی کاش او لا  بیرگو ن قصاصه امکا نی

بو آ رزو دئیدی حتی ساقی عطشان

دئرر دی کاش آ لام  من قصا صیو ی آ نا جان

 

خلاصه گو ن دو لا نو ب او لدی عصر تاسو عا

گتو ردی الد ه اما ن نامه نی او شمر دغا

دئدی گلو ن باجیم او غلا نلاری  به فوری بو را

گتو رمو شم سیز ه را حت او لو ن اما ننا مه

بو سو زه دو ند ی ابو الفضل گو ندوزی شامه

                        ---------------------                   

خجالتیند ن  ابو الفضل آزقالو بدور ئو له

که حتی گو گلی یو خیدی او تلین او سته گله

دئردی  اولمویا بیر کیمسنه بوسر ی بوله

واردی نفرتی شمری ملا قا ت ایله ماقا

دئردی بولومو یه بو مطلبی خدا یا آقا

----------

ایشیدی شمر سسین خیمه ده امام زمان

او سو زلری او شقینین امامه وئر دی تکان

بفوری سسلدی عبا سی شا ه عا لمییان

بیوردی تلیده  گیت وئرجواب نامه سینی

منه گزار ش ایله مطلبین نتیجه سینی

----------

امامینین او زمانیکه درک ائدیب سو زو نی

یتوردی تله  غضبناک حالیله او زونی

دئیرردی حکم اولاکاش کو ر ائدم ایکی گو زونی

دلینی قطع الییردیم باج او غلی سو یلمییه

حر مسراده منی چو خ خجالت ایلمییه

---------------

دئدی اوتان منیم هاردا نه نه م سنه با جیدی

سنین بو سو زلر ین عبا سه زهردن آ جیدی

حسین منه دئمه قاردا شدی با شیمو ن تا جیدی

نه نه م کنیزید ی زهرایه من حسینه غلام

گر ک با شینا او نو ن  گو ند ه یو ز دفعه دو لانا م

 

علی بالاسی او شمر یله  رو برودو ردی

او سیلینین تا رین عباس  او ظالمه وو ردی

نجه قبا له نی  جیر میشد ی نا مه سین جیر دی

او سیلی یه دئدی معناده فاطمه احسن

گلو نجه مهدی بالا م بو قصاصی  آ لدون سن

----------------

بو یوردی شمره بو  سوز  چوخ اثر ائدردی منه

همان او سیلی دور عبا سی ووردی بوردا سنه

او سیلی نیلدی الله بو لور او گو ن  حسنه

نئجه دئیوم بو سو زی من سیز ه  عزایه گلن

گلنده فاطمه نی منز له گتوردی  حسن

--------

سنی او فاطمه جانی ایاقه بیر دو یا سان

او سیلینی تارینی او چ گروهه سن ووراسان-

وهابی   غاصبی میدانیده اوزو ن یو را سان

او داعشین قو لا قین  سن آقا اوزو ن بو یا سان

او نو ن کمکلرینی زیرپاییو ه قو یا سان

-------------

نظر یو خو مدی کناره چیخام من حا شیه دن

اجازه ایتسو رم اما  آنا سی فاطمه دن

دئیم  او تلیده کی -    من   اسقلی  فاجعه دن

جیر یبدی نامه سینی سیلی ده وورو ب یو زو نه

بیله بیوردی ابو القضل او ملعو نو ن  اوزو نه

----------------

بیو ردی قلبیمی گیت بی حیا دا یاندیر ما

با خو ر  حر ملر الان  گل منی او تا ندیر ما

دئمه با ج او غلی ابو الفضلی بو ردا سیندیرما

سنه امیر دور ابن زیاد  کین پر ور

منه امیر دی - نور دو عین  پیغمبر

--------------

آ نا م آ دین عو ض ایتدی او دو ت بالایه گو ره

مبادا  غصه و غم زینبه -حسینه وئره

ئولنجه قویمادی دوشسو ن امامین امر ی یئره

مطیع اولمو شد ی امر حضر ت حسنه

گو  رنده زینب وکلثوم او نا دئر دی نه نه

----------------------

بو نی وصییت ائدبدور منه  گلنده آنا م

حسینی بو شلامارام آند او لا رسو ل انام

حسینی بو شلا سام-  دینی گر ک ازلده دانا م

آنام بیوردی حسینه فدا ابو الفضلی

نه تنها بیر جه منی  عو ن وجعفر و فضلی

   -------------------

بو رگلر یم دو لی  دور شاه دین  قا نیندا ن

او نی چو خ ایستییر عبا س حتی جا نیندا ن

بو جسم پر ورش ایلو بدی آب و نا نیند ا ن

اگر او دو یسادا عبا س حسینیدن  دو یماز

مدینییه گئد م والله  نه نه م ائو ه قو یماز

-------------

آنا مو ن او لسا  مین او غلی   منیم کیمی الا ن

قسم خدایه بو نا افتخار ائدر هر آن

حسینو ن اصغر ینه ایلیه آنا م قر با ن  بولر

حسینی او غو ل همده  کی  امام  زمان

بو عشقه حی تعالی وئر یب او رکده مکان

-----------

بیله خیال ائدو سو ز من ریا ست آ ختا رو رام

شهادته یتو شم تیز حسینه یا لو ارو رام

او سو زلرو نله دئمه من سنی دایی تانورام

بو آ رزو دیم قر با ن او لام من اکبر ینه

نه تنها  اکبر ینه  حتی دلسیز اصغر ینه

-----------

وصییت ایتدی ئو لن وقته سا قی کو ثر

سنی او غو ل- وئرور م قا ردا شو ن حسینه نو کر

سنین مقامیو ه  غیطه شهید لر ایللر

الیندن او پدو م حسینین او تو کدی گو ز یا شینی

گنه با خو ب بیز ه سالد ی اشاقه تیز با شینی

----------

سئو ال ایلدیم  او ندا ن نئیه یس آ غلو یو سان

باخو ب بیز ه نئیه اشگین عذاره با غلیو سان

بیز یم بو قلبیمیزی آ هو یله دا غلییو سان

بیله بیوردی با خاندا سیزه بو یئرده بالا

او لور گو زو مده مجسم او یو م عاشورا

 

سنین بو بیعتین شاد ایتدی رو ح زهرانی

نواز ش ایلدین الحق عزیز طاهانی

ولی بو بیر عمله بیرگو ن او لماز امکانی

سالالا کر بلاده سنین صاقیله صو لو ن

دا او نو دا او لمو یا جا خدور سنین بدنده قو لو ن

---------------

گلرهرایه قو جا قلار سنی نوازش ائدر

گو رنده یو خدی قو لو ن  قاردا شین او لحظه نئدر

او غصه قلب حسینه اوغو ل وورار نئشتر

گلو ب او گو ن سنین  حتما غم دلین  آلارام

عو ض سن قو لو می بینو نا  -او نو ن سالارام

 --------------------

نه جور بو یورمو شدی  میر مو منین او لار ا

او جو رده او لدی  گلوب یتدی رو ز عاشورا

حسین گلدی قو لو ن بو ینو نا سالو ب او ردا

بدنده قو للاری اما یو خید ی عبا سین

ائدیبد ی قلبینی یاره  او اشچ النا سین

-----------

دئردی کا ش منیم قو للار یم اولیدی خدا

قو جا قلییاردم عزیز قا ردا شیمی من بو ردا

خجالت ا یلدی اوندا ن منی بو قو م دغا

قو جاقلییوب او منی یوخدی قو للاریم با خورام

ائله بو ل حر مله نین قلبیمه او خو ن تاخو رام

-----------

گلوب نجفدن علی کر بلایه عا شورا

گو روب بالالارینی آغلادی او شیر خدا

دئدی سنه او لا صد مر حبا  حسینه فدا

عمل ائدیب دئدیگی امر  حیدر کرار

ابو الفضین عو ضبندن  بو نو ع ائدیب ایثار

-----------

گو رو بله بیر جوت او دم قو ل گلو ب عیان اولدی

قوجاقلیو بدی حسینی اورکده قان او لدی

دئدی سیزه نه دئمیشدیم  همان زمان او لدی

بو یوردی  حضر ت عبا سه غم یئمه اصلا

او قو لار یله شفا عت ائدر آنا ن زهرا

            -----------------------

محر م  آیی  عزای  شبهید  کر ببلا

عزایه  هاممی گلو ب اگنینه گئیو بدی قرا

بو قاره لر دی  شفاعت ائدن او یو م جزا

قسم خدا سنی  وئررم حسینو ن اصغر ینه

بو لار ین اجر ینی یازدیر حسین دفتر ینه

--------------

مین او چ یو ز دو خسان دوردون ایلی  محر م آیی

حسابه گلمز  عزادار لارین  بو ایلده سایی

بو یادگار ینین قر بان حسینه هر نه وایی

بیر او غلوم آ لتی نو ه ام او چ قیز یم حسینه فدا

یازاندا همسریم ایلردی التماس  دعا

 =================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۴ ، ۱۰:۲۹
حاج محمد یادگاری

 

 

(   درمور د رسید ن ما ه محر م ودیدگاه آیت الله امینی نسبت به عزاداری وعاشورا

==================

کیم حسینه آغلا سا  محشر ده حتما آغلاماز

او لما سا عشق حسین بیر دیلده سینه داغلاماز

اولماز عالمده حسین تک راد مرد –آ زاده مرد

کیم حسینی او لسا کفا ریله  پیما ن با غلاماز

---------------

بی حیا لر سعی ائدور   شیعه عزایه گتمه سین

یا که اغفال ایله سونلر  مطلبی درک ایتمه سین

مقصد و منظو رینه د نیا ده حتی یتمه سین

بیزولی دشمنلر ین تبلیغینه گو ش ایتمر وق

روز عا شورا نی ئو لسا قدا فرا مو ش ایتمر و ق

------------

عده ای وهابیلر خطین بو گو ن دو تمو ش گئدر

فکرا ئدرشوم تبلیغیله را ه عشقی سد ا ئدر

شیعه نین آ ئینه قلبین  هئچ زمان دوتماز  کدر

فکر ائدر دشمن او یولدان بیز لری دور ایلییر

بو حسینیم و ای لر دور  او للاری کو ر ایلییر

------------

خا م خیا ل ایلراو نئیتد ه ا ولا هر کس یقین

نطفه سیند ه و ار خلل سئو مورحسینین مکتبین

بو حقیقتد ر که یا زد یم شعرید  ه من علتین

کیم حسینی ایستسه  حتما سئور  اللاهیده

کیم حسینی  ا یستمز دائم قالار  گمرا هبده

-------------

هرمحر م شیعه لر قاره گبییر سا خلار عزا

وار یو خون را ضی او لارایتسین او حق یولدا فدا

ریشه سین از بس سا لو بدور دیللر ه عشق ولا

شیعه نین قلبیند ه عشق نا بی الله دور اکر

عشق دورعا شق لر ی- شا خسی لر ه حتی چکر

-------------

مدعی گل قو یما پیس آ د شیعه با غیرته

صبر وار بو للاردازینب تک دو زللر تهمته

چو خلاری غبطه ا ئدر بوللار د اکی شخصییته

با د ه عشقی  فقط دنیا د ه عشق اهلی ا یچر

خو ش مثلد ور بو د ئیو بلر ایت حو ررکا روا ن گئچر

--------------

سئومور م تعر یفینی عر ض ایلییم انصار ید ن

یا که مخلص شیعه سیند ن یا حسینه یا رید ن

عرض ائدوم قو ی مطلبی من بیر نفراغیا رید ن

اهل روسییه آدی احسا ن تبر ی بد مئاب

آدی ( کج را هه) یازو بدور حبسید ه بو بیر  کتا ب

------------

سو یلویر ما موریدو خ بیزکشور رو سیه دن

هم کمو نیسلردن هم د ه حزب شو م تو ده ده ن

ایلییاخ اغفا ل جو ا نلاری چیخا ر دا خ دیندن

خشلییردو خ چو خلی پو للار او لما زیدو خ کا میاب

او ن بیر آی  تبلیغی ایلر دی حسینیم وای برآب

-------------

چو خلی اوخلارآتدوخ اما دگدیلرازدم داشا

هرنه ا قداملاری ایتدوخ چا تمدی حتی با شا

مغز یمیز آزقا لد ی بومورد ه بردفعه چا شا

و قتی که گلدی محر م بز م غم او لد ی بپا

ال چکو ب بیزد ن حسینه دو تدو لاراوللار عزا

--------------

یز حسینه تسلیم او لدوخ بو کلا مین آخر ی

ایلیو ب قرآ نه قربان اکبری هم اصغری

هم ابو الفضلین قلم او لمو ش اویو لد ا اللر ی

کیم حسینه عا شق اولسا دنیا دا او لما ز غمی

واقعی عاشقلرین اولماز بلی کسر کمی

------------

آیت الله  امینی  شیعه نین دا ننده سی

الغد یرین صاحبی اللا هینین دو ز بند ه سی

وار دی آ ل اللا هه الحق خد مت ار ز ند ه سی

حق مو لا نی د ئیه بوللم که احیا ایلییو ب

دشمن آ ل  اللا هی هر یئر د ه رسوا ایلییو ب

--------------

سو یلو یر  بو مطلبی اول عار ف  نیکو خصا ل

بیرگونی  بیر ناسبی مند ن بو نی ایتدی سئو ال

بو محر مده نو لوب دورایلیسو زسیزقیل و قا ل

نه گو رو بدور رو ز عاشو راد ه آیا شیعه لر

مین نئچه ایل دور گئیرقار ه یو زه اشگین الر

-------------

بیر جوابی سو یلو بدور عالمه اخطاراولا

وار خلل زا تیندا کیم آل اللا ها  اغیار  اولا

سیزتلا ش ایلر سو ز عا شو را غد یر تک خواراو لا

شیعه لرقو یما ز ولی عاشو را نی یا ددا ن چیخا

بی اد ب دو سلا رگله قر آ نیله قر آن یخا

------------

گر فر امو ش ایتمه سیدی اول غد یر ی مسلمین

یا ند یر ا نما زدی درء زهرا نی بیرعدد ه لعین

یر می بش ایل منزو ی او لمازدی میر مو منین

عا راو لا بیرعدده ای که پو ل دالیجا گتد یلر

یا ند ی مو لا نین در ی  او للارتما شا ایتد یلر

-------------

او ل غدیر او لد ی فرامو ش مرتضی گتد ی دالا

زهر یله مسمو م او لد ی حتی اوغلی مجتبی

یتمیش ایکی یاریله جا ن و ئر دی شا ه کر بلا

مسلمینین غفلتی میدا نه چکد ی ظللا می

مسلمینین غفلتی تحقیر ایتد ی اسلا می

------------

مسلمین یا ددان چیخا تدی چو ن غدیربرنا مه سین

دو تد و لار نا ید ه پیغمبر وصیت نا مه سین

مشر کین گتد ی برو زه کربلا هنگا مه سین

علتین مند ن سویو شسا ن  خیمه گاهین یا نما سین

سو یلرم عیدغدیرین من فراموش اولما سین

---------------

دشمن دین اولدولار ششماهه طفلی ووردولار

دین سا توب حتی حسینه خارجی آدقویدولار

خیمه سین هم یا ندیریب هم کو ینگیند ه سو یدو لار

چو ن مسلما نللار ا ئدیب غفلت دم حسا سید ه

کر بلاد ه قا نه با تدی اکبرو عبا سید ه

-----------

مدعی گل ضر به وو رما بی ریا عا شق لر ه

نا سزا بهتا ن د ئمه بو عا شق صادق لر ه

بو جوا نلاردرس استادی و ئر نا طق لر ه

بو عزا نی بلی هر یئر د ه جو انلاربا شلا دی

زا هد ا حمقلر ولی را س حسینی داشلا دی

-----------

با خمو یا ق تبلیغ سوء عد د ه ای بی دینلر ه

تهمت و بهتا ن دئیه للر یا س دو تا ن مو منلر ه

بو حسین وایلار دگر او خ تک اوخا ئن دیللر ه

سعی ائدر   دشمن جوا نللار صحنه ن اولسو ن کنار

بو لمو ری اما ا ئو ین عبا س نام آ ور یخا ر

------------

بو حسینیم واریلر اسلام دین  احیا سیدور

عرشه با خسا ندا محر مد ه حسینون یا سیدور

(  یادگاری ) لیلته القدر-  لیل عا شورا سیدور

ایت تو جه سن حسینون بوگو زل فر ما نینه

( ا نی لا اعلم) بیو ر مو ش با وفا اصحا بینه

 

==================

 

                            

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۴ ، ۰۷:۰۵
حاج محمد یادگاری

                

 

 

 

ارزش و عزت  ماه  محرم وبه خصوص یو م عاشورا

هر لحظه عاشورا لیله القدر است

==================

ایستو رم حی تعالی الییه لطف و نظر

شعر یده اعلان او لا  عزت شعبان و  صفر

رمضا نین و رجبین گر چه بیوک حر متی وار

نییه  بش ماه محر م ائدر  آفا قه  ا ثر

-------------

انبیا لر ده بو آیدا الییر آه نوا

حضرت   نو ح د ئییر نو حه دو تار آدم عزا

وو رو لار جنت العلا یه ده بو آید ا قرا

ایله بیر آیدی  ها می دللری القان الییر

ا نس وجن عرش و فلک ناله و افغان الییر

----------

رجبین آیی تقرربد ه چو خ اعجا ز ایلییر

شعبا نی نا م پیا مبر دی که ممتا ز ایلییر

رمضا ن در گهین الله ها مویا با ز ایلییر

بو محر م  آ یی  دور  بو للارا  چو خ نا ز ایلییر

او ن بیر آی گو ز لر یمیز بو آ یی  پیشو از ایلییر

------------

بو محر م آیینین و ار دی غم عظما سی

یو خد ی آیلار دا محر م آیینین همتا سی

لیلته القد رید ی هر لحظه عا شو را سی

               ایله بیرآ ی دی جها نی غمی غو غا یه سا لو ب

انبیا  لرده تو سل ایلییو ب حا جت آلوب

------------

یا حسین کیم چا غو رو ب حا جت آ لو ب هر یا ند ا

آدم بو البشر  حتی او چتین بحراندا

حبسده یو سف- یو نس شکم حیو ا ندا

              حضر ت نو ح کمک ایتدی  آقام   طو فا ندا                      

نیلد ی ها ممی بو لور حتی بیزیم ایر ا ندا

------------

او قر ا نلو ق گجه نی مو لا بیز ه رو ز ایلد ی

آد بیز یم او لد ی او لار جبهه نی پیر و زایلد ی

گتد ی روح اللا هی او رهبر دلسوز ایلد ی

                یو خسا یغما یه بو ایرا ن او زما ن گیتمیشید ی            

نه عرا ق دنیا بو ایر انه هجو م ایتمیسید ی

--------------

بیر بالا داعش الان هم بیچوری هم کسوری

خاک خونه عراقی ظالم بی دین چکوری

اسم ایران گلن وقتیده  اما اسوری

                  دشمن عصر ینی انسان گرک او ل تا نیا

بی تفا و ت اوتو ساخ بیز ضرری وارهامو یا

-----------

چو ن محر مد ه  با توب  قا نه حسینین سو ز ی و ار

آنلاما زما ه محر م او کسین  مین ئو زی وار

دئیه بو للم رمضا نیندا بو آ یدا گوزی وار

رمضا ن الله آیی نا زل او لا ن قرآنید ی

در حقیقت بو محر م رمضا نین جا نید ی

-----------

گر بو آی او لما سئید ی رمضا ن او لما زید ی

قو ی صر احتله دئیو م ما ه رجب قا لما زیدی

     بلکه اوآیلاری بیر کیمسه یادا سالما زید ی 

بو او چ آی که سو ئله دیم هر او چو ده میمو ندی

اما  بو  للاردا محر م آ یینا  مد یو ند ی

-----------

بو محر مده بلی اسلام وقر آن دیر یلیب

بو محر مده بلی دینیله ایمان دئر یلیب

رمضا ن-  ماه رجب - حتی که شعبا ن دیریلیب

                رمضا ن ما ه عبا دتد ی بو نی کیم بولسه      

رمضان آیا او لار اسلا م قر آن ئو لسه        

------------

با نی اسلا م و دین حضر ت پیغمبر دی

عاملی بیر ده خد یجه ایله علی حید ردی

قرآ نی زنده ائد ن خو ن علی اصغر دی

                    آ ل سفیان چا لو شو ب  ا سلا م دین بر بادینا          

گو ر نجه چا تد ی حسین اسلام و دینین داد ینا

-----------

بو حسین کیمد ی بو نی حضرت طا هاد ه سئو ر

بو حسین کیمدی  یونی حیدرو زهراده سئور

بو حسین کیمد ی بونی خا لق اعلاده سئور

انس و  جن  عر ش معلاده حسین وار دئییر

سهل دور انبیا حو را ده حسین وار دئییر

------------

تکیه اللا هه ادیب با شلا دی دوز نهضتینی

کر بلا یه گئتو رو ب خا نه به دو ش عتر تینی

عا لمه ثا بت ادیب حیدر ی حرریتینی

                 دین و اسلا مه فدا ایتد ی حسین ا صغرینی               

اکبرو قا سم و عبا س علم پر ور ینی

----------

دشمنین با خگیلا سن بو نلا او لا ن کینه سینه

بی حیا شمر گلوب چیخدی حسین سینه سینه

خو لی کل او سته قو یو ب با شینی با خ عو رزسینه

  میهما نین با شینی گو ر هارا بی وجدا ن آ توب             

میهما ن کو للر ین او سته اوزی بسترده یا تو ب

--------------

بیله فکر ایتدی یزید قانلارآخو ب یئرده قالار

بو لمه دی زینبی وار انتقامین حتما آلار

تختید ن زینب و سجا د او نی تو پر ا قه سا لار

قا نمادی  ما ه محر مده هرایل جو ش ائده جاخ

هر نه جور طو طئه  -  یا اود  یا نا -خامو ش ائده جا خ

-----------

بیله فکر ایلمیاق شیعه دی غم بزمی قویار

نوحه خوانلاراوخویار اهل عزا سینه وورار

ا نبیا لرده گلر بزم عزا لرده دورار

    کاش بصیرت له باخاق درک ایلیاق معنا نی      

عرش ا علاده ملک لر الین افغا نی

 

بی دوا در دی او لا نلار بوایشی حتی گو  ییر

بعضی قر با نی کسر – عده ایده  نذر و ئیر

رو ز تا سو عا گلر دردینی عباسه دئیر

سئنه قا ردا شو ن حسین ایلمه نو مید منی

ایسته اللاهدان آچا مشگو لو می سن علنی

-----------

یادگاری جانی قربان اولا قاره علمه

بو علم اوخدی گئچور دیده اهل ظلمه

اوّل و آخرِ مطلبدی فقط بیر کلمه

یو خدی آیلار دا محر م آیینین همتا سی

لیلته القد ریدی هر لحظه عا شو را سی

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۴ ، ۱۳:۲۱
حاج محمد یادگاری

 

 

زبانحال حضرت ابو الفضل با ام گلثوم در شب عاشورا

===============================

======================

لیل عاشور-گجه نصفی اوفرزند علی  
گشته مشغو لیدی اخیا میده نور ازلی 
-------------

گوردی بیرناله اولور خیمیه کلثو مدان عیان 
قو لا ق آ سدی گوره آیا نه دور اول آه و فغان
---------------

گوردی کلثوم با جیسی  سو یلوروری او ز اوزونه 
گو زونو ن یا شی آخور خیمه ده  گز لین یو زو نه   
-----------

دئیو ر الله نه با جیم زینبو ن امکان واردی  
تا فدا اتسو ن- حسینه ایکی  قربا ن واردی  
------------

او ربا بینده دوشو نده صود امر اصغری وار 
لیلینین اشیه پیغمبر  علی اکبری وار   
-------------

او غلوم او لسیدی منیمده اولارین مثلی خدا   
ایلییردیم اونی قارداشیما اولده فد ا   
-----------

ایکی قربا ندا سر یه ایلیو ب آماده

الی بو ش تنها منم محضر بو مو لاده

-----------

هدیه انسان الییر  دنیادا اوز واریندان

من خجالت زده او لدو م ولی دلداریندان 
-------------

وقتی عباس اشیدیب بو لدی اودم جر یا نی   
خیمییه داخل او لو ب سو یلدی آل قر با نی   
-------------

گر چه او للار قوز ی قربا ن وئروری مولایه    
ولی سن قوچ  ایله قر  بان او شه  والایه  
-------------

آند اولا فاطمه نین عصمتینه  عفتینه 
آند او لا حیدر کرار آتا مو ن  غیر تینه  
-------------

منی قر با نلیقا قبو ل ائله سن شاد او لارام    
غصه دن دهر یده ای با جی من  آزاد او لارام

------------

من سنین قربانیوام آیری خیال ایلمه سن

او یانقلی سوزووی بیرده باجی سو یلمه سن

-------------

سنی زهرا آناوون جانی منی ایتمه ملو ل   
منی قر با ن آقاما ایله ماقا ایله قبو ل    
--------------

سحر او للار وئر جا قدور او نا اوز فدیه لرین     
آقا قبو ل ائده جاقدور اولارین هدیه لرین    
----------

ولی سبقت دوت او لاردان سن الان رو ح روان

گل  گئداخ خیمیه شاه شهدایه بیز الان

----------------

هامودان بو ل سنین او  هدیه وی بر تر سایا جاخ 
بیله فکر ایلمه قربا نیوی کمتر سا یاخ  
--------------

ایلدو ن فدیه قبو ل گر منی سیل گو ز یا شیوی   
یو خاری  قاوزا سنی فاطمه الا ن با شیوی   
-------------

وار نئچه سر سوزوم قوی سن اوچو ن ایلو م عیان    
گر قبو ل ایلمه سن بول باجی ئو لم نگران

  -----------

قو یما با یراملار او لاندا با لا م افسرده گزه  
یثر به گتسز عنایت ائله گیت گو نده بیزه  
-------------

آنامی قو یما فراقیمدا چو خ افغان ائله سین   
آغلا سو ن قارداشیما –اصغره لای لای سو ئله سین  
---------------

حضرت زین العبا یه حق او زی یار او لسو ن  
لشگری او لسا بالام حتما علمدار او لسو ن   
-------------

قبول ایله بو وصییت لری افسا نه دگل  
اوسیزین نو کر یزین او غلیدی بیگانه  دگل  

---------------

قو یمو یو ن باجی اونی حس یتیملو ق ائله سین  
گئیدیرین تازه لباس تا اورگی غم یئمه سین

-------------

او که عاقلدی  اشاریله سوزی بلی بولر    
خوار گو رسه دولانور ام البنین حتما ئولر   
-----------

سوزلری وقتی بولوب جوش الییوب داشدی خا نم  
با غرینا با سون او نی قو للارینی  آشدی خا نم   
-------------

دئدی قربان سنه ده او غلوودا کلثو م او لا    
قو یمارا م من بو وصییتلریوی یئرده قالا  
------------

تا ساغام ایلییرم من آناوون خد متینی   
با لاوون با شینه دو نم چکرم زحمتینی   
----------------

قو یمارا م من بالان عبداللهی افسرده گزه   
ائده احساس یتیملو ق گلی پژ مرده گزه          

----------

یادگاری بو قضا یا نی  نئجه یازدو ن تک    
بو نی قبو ل ایله سن  ایلدی عبا س کمک

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۴ ، ۰۷:۱۷
حاج محمد یادگاری