شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۲۲ مطلب با موضوع «اشعار کربلا- ورود به کربلا- امام حسین- مقایسه سلمان با حضرت ابوالفضل» ثبت شده است

امداده ابولفضلی

======    

  ((  خللا ق جها ن گتد ی ایجا ده ابو الفضلی

   نا ظر ادیب اسلا مه دنیا ده ابو الفضلی  ))

   هر درده ائدر درمان –هر مشگل اولار آسان  

 هر کیم چا غو را دیلدن فریاده  ابو الفضلی

 

      ((  گر دا ب شدا  ید ه  یاور طه طو فا ند ا    

  یا بیشه جنگلد ه یا کو ه و  بیا با ندا 

     مخلص او لور ی هرکس یو ز دو ند ئر ه هر یا ندا               

     گر سسلییه صد قیلن امداده  ابو ا لفضلی

                                                                                                    

الان او چ ابر قدرت دنیا ده ا ئدر طغیا ن         

  اسرا ئیل و آمریکا  _ هم ا نگلیس شیطا ن                

        ایکا ش الییه وحدت د نیا د ه مسلما نا ن       

یو خ بعضی عر بلر د ه چو ن غیرتیله وجدا ن          

   سسلر ولی مظلو ملار هر داد ه   ابو لفضلی         

 

  دریا ی شجا عت دور اسرا ئیلی محو ایتسون 

   نا پا ک لارین وور سو ن قا نللاری یئره گتسون       

  غزه ئیله فلسطیند ه او ز عهدینه تیز یئتسون  

      اول یاره که وار شیعه قلبینده اودا بیتسون

     فر یاده گلر قو خما سا ل یا د ه ابو الفضلی

 

  غیر تلی علی او غلی وها بی بهم وور سو ن       

 بیزغیر تینه قر با ن قد س او سته علم وور سو ن       

  هر طر ح او لار چکسه بیرنقش عدم وور سون

بوگو زلر یمز او سته گلسو ن او قدم وور سو ن 

پیشو از   الییا خ  بیز او ل - ا ثنا ده  ابو الفضلی   

                                          

  و ها بیلر ین نسلین قطع ایلسین هر یا ندا  

    هم خا ک سعو دید ه هم کشور ایر ا ندا       

 سو ریه ده  یو زلر تن شیرجه ووروری قا ند ا

مظلو مه او لار امد ا د وارآیه قر آ ند ا  

      سسلور او دی هر  شیعه -آ زا د ه  ا بو ا لفضلی  

 

    لطف ایله گیلن یا رب کللییه مسلما نه  

    بحر ینه- فلسطینه- سورییه- لبنا نه   

  قو رتار یمنین اهلین او ددا ن -شه عطشا نه 

    توفیقیو ی سن آر تور بو رهبر ایرانه

  ایرا نه کمک گو ندر معنا ده ابو الفضلی 

                                                                                           

   آمریکانی خوار ایلو ب او چ سید  نام آور            

       اوز رهبریمز اول بو  مطلبه ا یت باور             

  دو مده او سستا نی او لسو ن او ناحق یاور 

  سو مده اولبناندا – امداد ایله سین داور            

      هر تک تکی سسللر  امداده ابو الفظلی

 

  دستو ری و ئرور با شدا بیر عد ه ای شیطا نلار         

  قر آ نه وورارآ تش اول فرقه نا دا نلار  

تحقیر او لا   تا  اینکه د نیا د ه مسلما نلار 

     بو لمو زله گلر جو شه رگلر د ه گز ن قا نلار   

    سسلر او گزن قا نلار  اعضا د ه  ا بو ا لفظلی 

                                                                                                                

آمر یکادی  دنیاینی نا امن الیین الان     

 سوریه نی داعشلر ازدم ایلدی ویران    

 خاک عرا قا-نیلور هامی گوروری هر آن 

 هر مشگلی عباسین آدی الییرآسان

      عا شو ر ا  گو نی سسلو ب مولا د ه ابو افضلی

                                                                                   

  داعشله وهابیت  تکفیری بی و جدان           

   غا صبله او لو ب او للار هر ظلمده هم پیمان              

   نقشه تو کو ر آ مر یکا  سو ریه او لا ویرا ن

   آ ل سعو دا لعنت ای کا ش الییه منا ن        

  سیز آند ویرون جان  سجاده  ابو الفضلی 

داعش که الان واردی چوخ یئرده ائدر طغیان   

       اطرافینه جمع ایلو ب بیر عده ای بی و جدان 

   او للارچالیشور گتسو ن شیعه آ رادا ن هر آ ن

بیرآ غلاماق هیچ موقع درده ایلمز درمان 

    میدا نیده گل سسله آماده ابو الفضلی

 

ایلو ب عراقین اشکال چو خ شهرینی بی دینلر    

  کا فر گو لوری اما قان آ غلوری مو من لر   

   مسلم قا نینی سو تک میل ایلور ی بد  کینلر               

  عبا س آقا امداد ایت هی سسلییوری غمگین لر              

    چو خلار چا غو رور الا ن دنیاده ابو لفضلی               

 

صدا می نجه گو ردو ک  تو پر اقه  آقا وور دی   

عالم هامی حتی که میهو ت قالو ب اوردی

   قذافی او نا پا کدا ن در س آ لمو شد ی دوردی  

   ببیهو ده تلا ش ایتدی  بیهو ده او زو ن یو ردی             

  چو ن دو تمو شدی بی دین چو خ ساده ابو الفضلی 

                                                                          

عبا سی ا ئد یب  تعر یف حتی که او –دشمنلر  

    بو جیر دی اما ن نا مه شمره د ئد ی ای کا فر

      قا ردا شینی ترک ایتمزعبا س وفا پر ور

  کو ینده و ئرر  با شین  چو نکه بو یوروب حیدر

   مهد ی  او زید ه سسلر-  صحرا د ه ابو الفضلی

                                                                                          

  شمشیر ین ا گروور سا او ل فر قه نا د ا نه          

از دم  توکو لراو للار تو پرا قه ذ لیلا نه

  کیم جرئت ا ئدر – ا یتسو ن تو هین دینه قرآ نه

   عبا س وورا ن دورما زآ ند او لسو ن او سبحا نه             

 سسله - یوز او توز اوچ  بار – شهزاده   ابوالفضلی 

                                                                                                   

  بیرسیلی اگروورسان داعش ایا قا  دویمار          

     اهل  عر اقی بی دین  ظلمیله داخایور ماز             

   آل سعود-  ملعون اهل یمنی وورماز

    غاصب رژیم اقصاده اوپر چمینی وور ماز             

          امدا دیمه گل سسلر اقصا د ه ابو لفضلی         

 

  مشگیله  و علم گلجک  مجلسده دم حساس  

مجلسده قو پار غو غا هامی چاغو را رعباس 

    گو زیا شی او لاری جاری  دیللرده اولار  احساس

  فکر ایلییر عاشقلر گلدی  شر ف انفاس 

       مشگلده قالا سسلر تر ساده ابو لفضلی

 

  عبا س علمیندن دو ت  ایچ مشگینین آ بیندن       

       ال چکمه گیلن گتمه آیری یئره  بابیندن    

   آل مدرکیوی سنده بو مکتب نا بیندن 

   قو خما قو تارار عباس قبرینده عذابیندن 

   کیم سسلسه اول غملی اثناده ابو لفضلی

 

    من  یاد گارا م یازدیم ایثارعلمدار ی

بو شعریمی شعر ایتدی اول یحیوی اشعار ی    

تعقیب ایله دیم  شعر ء-  اول مخلص عزاداری

  دو ت دامن عباسی عبا س ا ئله سین  یاری         

         مقصوده  چا توب سسلو ب کیم داده  ابوالفضلی       

 

مین او چ یوز ء هشتاد بیر- عا شو را دا من گتد یم 

 او ل شه دین قبرین گوزیا شلی  طو ا ف ایتد یم   

 عرض ایتدیم اویز آبا د مقصو دیمه من یتد یم

  من و ا سته  عبا سه قا ردا شین او دم گئتد یم        

ایکا ش گو ر م بیریو ل رو ئیا ده ابو القضلی 

     

((  بیز گلدو خ آلا خ مطلب در با رعلمدار ه          

     اللا هی قسم وئرو خ ایثار  علمدار ه               

  طاعات شب و روزی افطارعلمدار ه))

  سو او سته دوبازوی گلنار علمد اره   

  او ل وقت که او خشاردی زهر اده ابوالفضلی

 

((   عبا س آ دیوا قربا ن یو آددا نه حکمت وار  

    آدونلا عزا دار ن هر یئر ده شر ا فت وار     

 قر با ن سنه جا ن اولسو ن جاندا نه لیا قت وار   ))             

  گوزیا شی سبیل ایتسا ق بو للو خ او نا قیمت وار           

ای گو زسو یو ن ایت احسا ن سا ل یا ده ابو الفضلی

 

 ((سو صحبتی ذکر اولد ی ای سو دونه سن قا نه        

  شا ه تشنه حر م تشنه قا لمو شد ی یا نا یا نه        

   گتدی گتوره سقا سواصغر عطشا نه ))

جا م الد ه خا نم قیز لار گوز تیکد یله میدا نه        

       گو زلر دیله او غملی ما و ا د ه ابوالفضلی    

 ((   تا نا ئر ه جنگی د عواده  قیلوب  پید ا      

 دو شد ی قاچا قاچ تا پدی بیردفعه شکست اعدا      

    ووردی اواوزو ن قوللار شمشیرینی برق آسا 

   یو ل آچدی فرا ت او سته  مقصوده یتوب سقا          

گور دیله ووروب بید ق دریا ده ابوالفضلی   

 

 ((سو مشگینی دولدوردی عبا س هنرپرور        

   سعی ایتد ی سو سو زلارا بیرسووئر ه اول سرور 

   بی را هییه یوز قو ید ی یوللاری دوتوب لشگر))

    ای داد او سا عتد ن او لد ولا هجوم آور 

     شا م اهلی گورو ب تنها د عواد ه ابو الفضلی 

(( و اریحیو ی هردردون یاز باب علمداره                                         

     شاهون طرف لطفی موکولدور  درباره 

 بی شبهه وزار تدن صا در او لاجا خ چار ه  ))         

               سلطا ن ولایت چو ن او غلی شه بی یار ه               

    منصبد ه و زیر ایتمو ش-  شهز ا د ه ا بو الفض

=====

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۶ ، ۰۱:۵۴
حاج محمد یادگاری

 

((وئرمزعزانی جنّته مخلص عزادارون حسین))

 

============================

================

شش گو شه قبرین حشرید ه یا ندیر ماز او د زوارینی

آخر نفسده یاد ائدر دوز یار  همیشه یا رینی

آ  چد ی   با لا ن صا حب زما ن کر ب بلا  یو  للا ر ینی

غیر تلی عبا سین با زار  زو ار یو ین آما رینی

قو یما بیز ی  گو زد ن سا لا منشی دربا رو ن حسین

--------------------------------

گو هر شنا  س دوره گر عشق عا لمین دریا بو لر

با ز ا ر ید ه لعل قیمتین - صرا ف با  تقو ا بو لر

لب تشنییه سو و ئر ما قین اجر ین دادین سقا بو لر

بو گو ز یا شی بیر دردور قدر ین فقط زهرا بو لر

و ئر مز عزا نی جنته  مخلص عزا دارو ن حسین

----------------------------

گو ردی حبیبی بیر گجه  رو ئیا ده بیرمر د  نجیب

عر ض ایتد ی وضع حالیو ی سو یله منه سن ای حبیب

و ئردی جو ا ب الله منه جنا  تینی ایلو ب  نصیب

قلبیمد ه  و ار  بیر آرزو م  اما  منیم  چو خ چوخ عجیب

گو رنه سوور  حقدن آلا   پیر و فا دارو ن حسین

----------------

عر ض ایلدیم آرزون نه دور  سو یله منه ای با ادب

سو یلو بدور او قلبیمده دور ای عاشق والا نصب

اول مشگلی نتها فقط الله آچار  او لسا سبب

اما که سن گل ایلمه بیهو ده  او ز عمرون تلف

بزم عزایه گل دئنن اولدو م امید وارو ن حسین

--------------

حی تعالی لطف ا ئده بیر ده گلم دنیا یه من

صد قیله خد مت ا یلییم مو لایه هم زهرا یه من

بیر ده عزادار ی ا ئدم بند دل طا ها یه من

بز م عزا نی و ئر مر م  مین جنت الا علا یه من

جا ندان عزاوی چو خ سئور دنیا ده دیندارین حسین

---------------

سن سن حسین هر شهریده مین شو ر و غو غا قو ر موسا ن

سن  سن شعار  دینیله هر نقطه  نی دو لد ور مو سا ن

د نیا نی تسخیر ایتمو سن هر دیلد ه پرچم وور مو سا ن

سن سن گئد ند ه  زینبه دین پر چمین تا پشو ر مو سا ن

اولسون ابوا لفضدن سورا زینب علمدارون حسین

-----------------

سن سن او کسکه  قر آنی ایتدو ن تلا وت نیز ده

آل یزید ین اعمالین ایتدو ن مز مت نیزده

اهل و عیا لیند ن گنه ا یتدو ن حما یت نیزده

فکر ایتد یلر قر آن او خو ر شا ه ولا یت بیز ده

اعجا زیوا حیرا ن قالو ب شر منده ا غیا رین حسین

--------------

سن سن که طشت زرد ه ده تفسیرقرآن ایلد ین

سن سن کلیسا نی گئد یب بیر با غ رضوا ن ایلد ین

سن سن که او ردا را هبی دیری مسلما ن ا یلد ین

چکدو ن او را عیسا نی ده سن  دید ه گر یا ن ا یلد ین

را هب او ز یله  ا فرد ی او لد ی هو ا دار و ن حسین

--------------

سن سن چکیلد ی ظا هرا  داره با شین عیسی کیمی

سن سن   مز ین ا یلیین  طشت زر ی   یحیی  کیمی

سن سن فرا ز نیز ه  نی  طو ر ایلیین مو سی کیمی

سن سن کو ل او سته یا تما قی فر ض ایلدین د یباکیمی

د نیا سنه احسن د ئیر و ار گو ر نه افکا رو ن حسین

------------------------------

سن سن خلیلی یاحسین آزاد  ا یتد و ن نار ید ن

سن سن که عیسا نی آقا قو ر تار د ین حتی داریدن

مو سا نین آلدین حا جتین سن طو ریده داداریدن

هم  یو نسی -  هم یو سفی قو تا رد ین آ ه و زا رید ن

میلیونلار انسان عشقیله اولمو ش گر فتارون  حسین

--------------

میلیو نلار انسان یوز قویو ب الان مرازرن گلماقا       

لازمدی رمز مطلبی دنیا نین اهلی بو لماقا

چو خلارپیاده پاگلر حاضردور حتی ئو لماقا

بعضی خانملار دا گلر سا چلارین اوردا یو لماقا

نیسان کیمی جاری اولار  دریایه زوارین حسین

----------------

دوخسان اوچون اوضاسی چون حیران قویاردی دنیانی

بئرمی نئچه میلیو ن اولوب اورداکی زوارین سانی

حتی که ِآ یری دیندن اوردا واریدی مهمانی

واریدی  بودائی و نصرانی آ یری  ادیانی

هر دینیده واردور سنین الحق خر یدارو ن حسین

-----------------

دو خسان دوردو ن نظمینی یازماقا عاجزدور قلم

بیر اتحاد اولدی او نا حیران قالوب اهل ظلم

اولدی او توز میلیو ن نفر تعداینه ووردو م رقم

گلیشدی دنیادن اورازائر تمامی محترم

گو رنه سنه لطف ایلییوب الحق دادارون حسین

----------

دوخسان بشین اعمالینه دنیا بوگون معطل قالوب

بو امتیازو عزتی آیا حسین هاردان آلوب

حتی هامی ادیانیدن چوخلار گلوب  اوردا قالوب

عاشورانین اوضاسینی عاشقلرین یاده سالوب

قالمو شدی اللرده اوگون دلسیز لبن خوارو ن حسین

---------

اوندا یو خیدی بیر نفرگلسین سنین آلسون بالان

گوز یاشینی تو کسون یوزه  یانسون او غملی  احوالان

ایندی نئچه میلیون آفاجان وار سنی یاده سالان

سندن نئچه میلیو ن گلو ب حاجاتینی مولا آلان

آللاهدان آل حاجتلرین سن بو ل علمدارون حسین

-----------

بو اجتماع پر شکوه دنیاده اولموب تابحال

حتی که دشمنلر دئیر  مثلی اونون اولسون محال

اول اتحادلار دور -منه هم وئردی دم هم وئردی حال

عاشقلرین اجرا ائدر سن سویله سن ئو ل یاکه قال

بو شیعه آ للاهدان صورا اولموش  امیدوارون حسین

او اتحاد گور سنمیوب دنیاده او لسو نتا بحال

اولمو بدوراولماز مثلی بو دنیاده مو لاتا بحال

او اتحادلاردور منه  هووئردی دم هم وئردی حال

شیعه اطاعت ایلییر سن سو یله سن ئو ل یاکه قال

چو ن شیعه اللهدان سورا ولمو ش امیدوارو ن حسین

---------------

اول ا تحادی گورجگین داعش دو شوبدور وحشته

سوراخه گیردی مو ش تک  لعنت ایله بی غیرته

اهل تسنن نئچه مین گلمو شدی قانلی تر بته

نه شیعه –سنی چو خلاری گلمو شدی یزم الفته

اوللاردا ایستوردی او لادنیاده احبارون حسین

----------------

اصلاً غلو او لماز دئسم گلمو شدی کل انبیا

او للاردا دیلده یاحسین سسلردی ایلردی نوا

مینلرمریضین دردینه  سن سن ائدن مو لاشفا

حتی خراساندان اورا گلمو شدی اول مو سی الر ضا

عر شه  گو رو بلر اوج ائدر اول یئردن اذکارو ن حسین

--------------

او ل عزت و شانه قالو ب حیران رسو ل کبریا

احسن سنه سو یلو ن حسن- زهرا-علی المر تضا

گو ر سنمو یو بدور تابحال بواتحاد بی ریا

غبطه ائدرمکه –منا- بیرده - او مروه یلن صفا

اولاردا حقدن ایستیر اولسون  سنین تارون حسین

------------

مین دو ت یوز ایلدورشیعه لرتعقیب ائدللر نئیتین

یتمیش بیرانصاریله سن ایجدین شها دت شربتین

الگو ائدر آ زاده لر هممیشه قانلی نهضتین

یاتماز  سنین تاحشر ه جان  او ل پرچم حر یتین

آزادگانه  اسو ه دور بیرکلمه گفتارون حسین

------------

ان لم یکم دین  دئدون در سین بیزه آ فاقیده

سن تک  آقا آزاده مرد اولماز بلی اخلاقیده

سن سو یلدون واردورگوزوم تنهامنیم خللا قیده

عشق شهادت اولماسا هیچ دور یلی  عشاقیده

عشق و شهادتده سنین وارچو خلی پاسدارون حشین

--------------

عیسی گرک سندن گله احیا ی امو ات او رگشه

مو سی  یا نیند ا  ا گلشه  ا سرار تو را ت  ا و رگشه

د او د  پیغمبر گله  رمز منا جا ت ا و رگشه

رو ح الا امین سند ن گر ک طر ز ملاقا ت او رگشه

لاز مد ی  گلسو ن انبیا ء او رگشسو ن اسرا رو ن حسین

---------------

سن سن اوکسکه  یا حسین قرآ نه  امدا ا یلدین

سن سن  که قبد  ظلمدن اسلا می آزاد  ایلد ین

سن سن که یخد ین ظلم ا ئو ین عالمد ه بر باد ایلد ین

دیند ن یز ید ین چیخما قو ن هر یئر ده فر یا د ایلد ین

و ئردین  کسیک با شیله  سن د تبا یه  اخطار ن حسین

-----------------

سن سن اوکس که  قا نیله  مقتلد ه آلدون د ستما ز

سن سن  که اوخلا رآتدادا قیلد ین ایکی رکعت نما ز

سن سن او کسکه خا لقین و ئردی سنه خو ش امتیاز

سن سن ا ئدن محشر گو نی -  عششاقی یکسر سرفراز

اسلامِ   دینین ساخلادی ارز شلی پیکا رو ن حسین

-------------

سن سن او کسکه تیریله اوخلا ند ی دلسیز اصغر ین

سن سن او کس که ظلمیله دو غر ا ندی حتی اکبرین

قا نه بو یا ند ی  قا سم  و عو نیله فضل و جعفرین

سن سن که و ئر  د ین بجد له- ا نگشتیله ا نگشتر ین

حا تم لر ی حیرا ن  قو یا ر بیر ایله  ایثا رو ن حسین

--------------

گو ردو ن که گلد ی مقتله - ا ول سا ربا ن بی و فا

چو خ گزدی قا نلی عرصه نی د نیا ما لی اوردان  تا پا

سن قو یمادون نومیداونی دوشسو ن یولا ایتدون صدا

و ئردین  او نو ند ا سهمینی- سلطا ن  شا ه  کر بلا

ا لگوگرک او لسو ن سنین د نیا یه رفتارون حسین

----------------------------------

بو سو ز که من عر ض ایلور م شا هد سن ای مو لا اوزون

کسد ی او ظا لم بار ما قین  یو مدی و لی  زهرا گوزو ن

اوچ تن سنی گور ما قلیقا گلد ی یازو م شعر ین دوزون

هم ساربان - هم فا طمه- بیرد ه سنین نا زلی  قیز و ن

مقتلد ه گو ردو ن سن نئچه واردو رخرید ا رو ن حسین

------------

سن سن که نو مید ایتمه دین بجد ل کیمی بد اختری

گوردون گلو ب اخذ ایله سین دنیا ما  لی ا ول کا فری

امر ایله دین ا نگشتید ن گل کس آپار ا نگشتری

کسد ی سنین   با رما قیوی آغلا تدی گر  پیغمبر ی

گلمو شید ی او ندا گور ما قا مام دل ا فکارون حسین

----------------

شا م غر یبا ن سا خلا سو ن گلد ی آ نا ن او ل نئیته

گلمو شد ی نصف شب قیزین اوردا یتیشو ن و صلته

ایتسون اجا بت ایتد و قو ن گو ندو ز گرا می دعو ته

بجد ل و لی  گلمو شد ی بو قصد ه یتیشو ن ثر و ته

کسد  ی سنین بارما  قیو ی حتی که او ز یارو ن حسین

------------------

نا ن و نمک میل ایلییو ب سفر ند ه چیخد ی بی و فا

بو لمم نئجه قبو ل ا د یب و جدا نی او ل  ظلمی  رو ا

ا نگشتید ن  ا نگشتری - سعی ایلد ی ایتسو ن جد ا

گو رد ی که یو خ امکا ن چیخا اقدا م ایتد ی کسما قا

او کسد ی زهرا آغلادی ایسلا تد ی رخسا رو ن حسین

------------------------------------

او للاردان حتی  بد تری بو عصرید ه واردورالان

بو ظلملر مولا  سنه-   او لمو ش بو گو ن گو ن تک عیا ن

با خ   بیر عراق و- غززه و-  سورییه -جان جهان

میلیارد- مسلمان وار باخا ر -میلیو ن یهود نیلر هرآن

بیداراو لمو ر خو ابید ن افسوس ا غیا رو ن حسین

------------------------------

الان خدا یه شکر او لا بید ار او لو بدور مسلمین

بو لمم سعو د ی لر نئیه ا یلو ب  یمن ا هلین کمین

صدا م و قذا فی یو لو ن داعش کئدیر الا ن یقین

سلمان یزیدین ایله سین الله گوزون کور – لال دیلین

وئر دی مناده نئچه یوز حاجی دلدارون  حسین

---------------

شیطا نه نو کر دور بو گون بیر عده شو م پو ل پر ست

فیلمیله   تو هین ا  یتد یلر پیغمبره   افرا د   پست

قر آ  نی یا ند یر ما قیله قرآن تا پار آیا شکست  ؟

از بس او لار ی ایلیو ب نفس العمار ه مست و مست

بیر گون  وورار شمشیر یله  او للار ی سرد ا رون  حسین

---------------

عبا سیو ه امر ا یله سن داعشلرین نسلین کسر

و  ها بیلر برگ  خز ان   مثلی آد ی گلجک  اَ سر

گو ش حمار ه مو عظه دوزدور  آقا وئر مز ثمر

بیز ا نتظارو خ که سنین مهد ی با لا ن بیر گو ن گلر

حتما ظهو ر ایلو ب گلر بیر گو ن او غم خوا رون  حسین

-----------------

دنیا سنه انصار اولا چاتمازابولفضلَن ولی

عشقینده نقصان قویمادی بیر زرده پو رعلی

هر نه بو یوردون سن او نا دیلدن سنه سو یلو ب بلی

آدین او نو ن اظهار ائده هرکیمسه قلبی دینجلی

وئردی سنه خاطردینه قربا ن قوللارین حسین

-----------------

ا ی کشتی  نو حه و ئر ن گر د ا بید ه فر ما ن عشق  

    دریا ده بیز با ک ایتمر و ق قو پسا اگرطو فا ن عشق

او لسا قا پو ند ا کیم گدا آخر او لار سلطا ن عشق

بیر عد ه عا شق بو گجه او لمو ش سنه مهما ن عشق

دورمش دم درده اودور  قو لسو ز علمدار و ن حسین

-----------------

ای چلچر ا غ هل ا تی  - ای تر بتی خا ک شفا

و اللیله معنا تللر ین  - گل صو رتین شمس الضحا ء

ای تربتی خاک شفا سن سن ها می در د ه دو ا

بیت ا لحرا م  د ا سو یلو یر -  یا کر بلا-   یا کر بلا

نسخه یا زارلقما نلارا  دل خسته بیما رو ن حسین

---------------

آغ پر چم الد ه گلمه سن سن او ند ارو زمحشر ه

با ش سیز قا لار عا شق لر ین-  ای زینت عر ش داوره

ز هرا یه پیغمبر با خار-   ز هرا  با خار    پیغمبر ه

سن ایچمییو نجه بیرنفر- وو رماز دو دا قین کو ثر ه

امر ایله سن سو ند ان ایچرلب تشنه  ا نصا رو ن حسین

-------------------

دو زدور عر بلر قدر یو ی بو لمو بد ی بو لمز لرگنه

ا و ظلملیکه کا فر او نی ایتمز اولار ایتد ی سنه

تعصب اولاردا یو خ بو ایش تا ثیر ا ئدر چو خ چوخ منه

بو  (( یادگا رینین ))  آ قا سن طبعینی  چک  ا یمنه

یا زو سو ن نه قدری عمر ی وار عشقیله اشعارو ن  حسین

-----------------------------

بو شعری یازماقدا منه لطف ایلدی صاحب زمان

و ئر د ی کر یمیلن  منه خسرو شهی شعر ی تو ا ن

یو خسا بو شعری یاز ما قا ایستردی چوخ و قت و زما ن

گراولما سیدی اوللارین شعری یا زا نما زدو ن اینان

هر تک تکی  عر ض ایلییر م  او لسو ن سنین یا رو ن حسین

----------------------------------------

هر ا یت قو جا لسا رسم دور بیر  با شرا فت د ا ر ید ه

صا حب لر ی سا تما ز او نی سنگین پو لا با زارید  ه

سالماز حسینین خواسته سین  حتی یئر ه دادار یده

ا مر ا یلسه سقا  یا ز ارآ د لا ر یز  ی آ  ما ر ید ه

بیر وقفه ایسته هر او چی  او لسو نلا زوارو ن حسین

====================

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۴ ، ۱۳:۳۴
حاج محمد یادگاری

 

 

شیعه نین وار باشینو ن اوستونده طاها سایه سی

==========================

=====================

=============

 ای حسینیلر حسینون قبرینه تیر تیزکئدون

و اردی تحت قبّه ده فرزند زهرا سایه سی

==============

کربلا زوّارین استقبا ل ا ئدن عباس دور

قیمت ارزش وئرن اول اشجع النفاس دور

شیعه آل علی ده بو گو زل  احساس دور

گلشن عشقی دو توب سرودل آرا سایه سی

----------------------

آچدی یو للاری آقام عبا سیلن صاحب زملن

اربعینده یر می  بش میلیون گئدر زائر اینان

زمزمه ایلله حتّی یو لدا زائر لر هر آن

وار او یو للاردا علمدار تو ا نا سا یه سی

------------------

آیری فکرایلوب دئسن آچدی یولی بیگانه لر 

بیر ایله زحما تیدن او لماز سنه حتّی ثمر

خط بطلان حضرت عباس اعما لن چکر

با شویَِن اوندا گویرسن دو شدی اعدا سایه سی

---------------------

ایله ساق کفران نعمت بیزلره او لماز نجات

مطمئن او ل آ ل طاهادن یتیشمز بیر برات

قوی یازوم ائوده گئدیب اگلش اوزون ا یله راحا ت

گو رمه سن عمر ینده بیر دفعه احبّا سایه سین

-------------------

اوندا بو کشور اولارمثل عراقیلن یمن

یا اولارسوریه تک پامال اکر دشمن چمن

نه اولار هیئت نه ماتم حتی که سنلن نه من

باشیمیزدن چکسه گربیر لحظه مولا سایه سین

-----------------------

نئچه میلیون تن پیاده کر بلایه عزم ائدر

نئچه میلون لار نجفدن کربلایه هم گلر

نئچه میلیون گو زلریندن اشگی نیسان تک الر

اوللاری دیوانه وارایلوب او ماوا سایه سی

-----------------------

بسکه زهرا آذری اولادینی دیلدن سئور

باورین یوخ قانع ایتسون گیت سنی اهل نظر

سو یلویر دیلدن بالاما آغلییا للار تر کلر

بو للارین قلبینده واردور حبّ  مولاسایه شی

--------------------

لشگر عاشورائیکه دشمن اونی تعریف ائدر

رهبرین خطینده او للارمستقیم دائم گئدر

سو یلدی صدام بیله لشگر یم او لسیدی گر

لازم اولمازدی منه اوندا امرکا سایه سی

------------------------

قبرزینبلن رقیه تخریب اولمو شدی یقین

اعتراز ایتمه منیم بوعرضیمه اولما غمین

وئرمه سیدی جانلارین بیر نئچه سردار امین

اولما سیدی کشورایرانین اوردا سایه سی

--------------------

ئو لدی یوزلر تن همدانی شهید او ل راهیده

نا امید اولدی او گو ن آ ل سعودین شاهیده

دشمنان اهل بیت قاچدی  یاتو ب خر گا هیده

بو لد ولر وارحضرت عبا سین اوردا سایه سی

------------------

گلدی زینب قبرینی یخسین بیرعده کین شعار

گوردو لر که گنبد اوسته پر چم عباس وار

دشمن قرآن و عترت صحنه دن ایتدی فرار

گوردو لروار  مرقد زینبده سقا سا یه سی

-------------------------

یا ابو الفضل اول سلیمانیلرین سن یاوری

او للارین وار سن کیمی سردار عشقه باوری

بیر نفراو لسا حقیقت ایلسه گر داوری

سربلند ایلوب بیزی اول شیر هیجا سا یه سی

---------------------

 اربعین سال دوخسان اوچده او لدی آ شکار

خلقتیندن ایله بیراو ضانی گو رمو ب روز گار

سالدو خسان دو تده ده اولدی اووحدت بر قرار

گورسه نردی اوردا خلاق دو دنیا  سایه سی

-----------------

سال دوخسان دو تده د ه بواتحاداو لدی علن

آتمیش ملتدن اورا حتّی که واریدی گلن

هاردایاتمو شدی او داعش شعه نین قانین ایچن

کیملرین اول اتحاده اولدی آیا سایه سی

----------

بسکه الله ایلییر زائر لره لطف و نظر

اوتوز میلیوندان بیرینه یتمدی حتّی خطر

قلبلرده  قویمادی اول اتحاد قالسون کدر

گوردولر امداد غیبین واردور اوردا سایه سی

----------------------

چو نکه میداندا دایانو شدی او گون جند خدا

کنتر ل اوردا اولاردی هم زمین و هم هوا

داعش و وهاب- غاصب قلبی او لمو شدی یارا

شیعه نین وار یدی باشی اوسته طا ها سایه سی

------------

مکه ده وئردی نئچه مین حاجی- جان حال سوسوز

شاه مکه شیطانا ساتدی اوزون چوخ چوخ او جوز

کر بلاده اولمادی- اما بونو ن مثلی بروز

چو نکه اورداواریدی درده مداوا سایه سی

--------------------

قو یمادی  قالسون اوزونده زرجه شر میله عار

تا قیامت ظلمونی  تاریخ صراحتلن یازار

اولدی اول  مورده حتّی چوخ چوخ انسان داغدار

بوایشه با عثدی شیطانین او بیجا سا یه سی

-------------------

با غلیو ب اسرائیلین  ال سعودیلر  الین

یمنین اهلین ائدیب بی دین و بی ایمان کمین

نیلدی سلمان بی وجدان لعین ابن لعین

او لمادی مهمانلارا بیرزره حتّی سایه سی

---------------------

داعشه تکفیره ایلر بی حیا هرآن کمک

او لمو ر آگاه عده ای لازمدی هریئرده دئمک

بیزگر حج عمریه  گتماقدان الان الچکک

شیعه لرد ن اولماسون  قطع حی منّان سایه سی

---------------------

اربعین آخشامیدور شهرک بنام باکری

میزبان دور هیئته سر هنگ پاسدارطاهری

بو خ ریاسی بیردی الحق  باطنی هم ظاهری

گورنه لطف ایلوب اونا هم اتا آنا  سی

----------------------

بو جوانلار که همیشه هیئته هر آن گلر

 بعضی ده سینه وورار گو زیاشی رخساره الر

شاهزاده اکبره بو للار تعصب گوسترر

بوللاری قو یماز یخیلسین ام لیلا سایه سی

-------------------

یادگاری شعر یازار طبعی جوشاردریا کیمی

طوی سینایه گئدر روحی اونو ن مو سی کیمی

طو ریدن افضلدی هیئیت سسلییر آیا کیمی

بو حسین او ستو نده وار خللاق یکتا سا یه سی

----------------

بیر ملک وار جنت العلاده لعیادورآدی

حتی کلیه مکلردن - مقامی بالادی

دایه اولدی او حسینه گور مقامی هاردادی

هر ملک فخر ایلر او ندا اولسا لعیا سایه سی

=======

===============

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۴ ، ۰۷:۱۱
حاج محمد یادگاری

تو سل به حضرت عباس(ع)

======================

استقبال از اشعار استاد منزوی

و استاد کلامی

=============

الیمی آ چمو شام السیز آ قادا ن حاجت آ لام   
پر چم سبز ی ذلیلانه او پم عز ت  آ لا م 

   رد ائد نمز بیر ی عالمد ه صلا حیتیمی  
عبد صا لحد ن اگر عشقه صلا حیت آلا م
--------------

وئریب او ن یدی رقم منصبی عباسه خدا      
او دکی  دردی او لا نلار ائدر عبا سی صدا       
گر چه  فدیه ایلدی جا نین حسین قا ردا شینا

او لدی عا شو را  پنا هنده بونا میر هدا      
----------------

چاره مشگلر ه یا را ن آقا م عبا سید ه د ی  
ایسته سن در دیوه در مان آقام عبا سبد ه دی
نجه کی وئر دی نبی  حیدر ه ئو ز پر چمینی  
علم  شاه شهیدا ن آ قا م عبا سید ه دی

------------------

شهر علم او لسا پیامبر دری والله علی دور 
نه در شهر ی دی- علمو نده رسو له ولی دور  
حا جتو ن او لسا حسینی وئر ابو لفضله قسم    
بو نی بو ل حضر ت عبا س- حسینو ن الی دور  
---------------

بو سو زی سید علی قاضی یا زو ب اهل سخن

دئمو رم محضر یو ه بو سو زی بی مد ر ک من   
ایسته سن مشگو لووی آچسو ن حسین ابن علی   
گر ک او لده ابوا لفضله تو سل ائد ه سن 
---------------

بو ایشین علتینی گیت خبر آل فا طمه دن 
چو ن او نو ن تک سنی او لماز بو لو رم قا نع ائدن  
دئسن عبا سی نئیه بیر بیله سن ایستو ر سن  
دئیر او غلو مدی منیم مثل حسینیله حسن

--------------

عشق او لوب عینیله شینیله او قا فیله علم
عین   عبا س -شهادت شین و- قو لاری قلم
چو نکه تا سو عا نین عباسه تعلق وار یدی    
حا جتو ن آلما قا گل بو قا پو یا  ایلمه غم
--------------

ایستو رم بو ردا وئر م فر صتی مند ه قلمه    
او اما نامه سو زی سالد ی نه غوغا  حر مه   
گلدی بیر سیلی وورو ب تلید ه شمرو ن او زو نه  
د ئد ی  بو  سیلی  نی  سیز کو چه د ه  و و ر د و ز نه نه مه

------------

سند ی آلد یز آ نا مدا ن نجه سیز پا ره لدوز 
سیلی  ووردوز  نقاب او ستن او نی سیز  یار ه لد وز 
 من  ا ما ن  نا  مه نی   جیئر د یم   سند ین خا  طر ینه

چو  نکه سیز  ختم  ر سو لین   ا و رگین  پا ر ه  لد و ز

------------

او رگیم غصه لیدور  یو خد ی او نو ن پا یا نی  
ولی بو سیلی بیر آز  ایتد ی او نا در ما نی  

  کور اولید ی بو گوزو م کا ش گو رنده یو زو نی  
نئجه جر ئت الییو ب ووردی لعین زهرانی
--------------

یادگاری دا قو تار مطلبی تکرار ائلمه  
بالا سی مهدی قائم او رگین زار ایلمه  
سیلی ئیلن سندین آلدی ابو الفضل قصا صین        
قالا نین مهدی آلار صحبت مسمار ایلمه

--------------

((عبا س آ قا مر یضلر ه آ ب شفا وئرر 
مجلسلر ه گلر قد میلن صفا وئرر 
بیر یو ل دئسن  قسم وئرور م دلسیز اصغره     
هر درد بی دوا او لا  حتما دوا وئرر ))   
-----------

((عبا س آ قا مسیر وفاد ه قدم وورار     
السیز ده او لسا  طار م عشقه علم وورار     
هر کیم حسینه بزم عزا قورسا آ غلا سا   
حتما گلر عزا سینا با ش دمبد م وورار   ))

-----------

گوز یا شلی در گه شر ف النا سه گلمو شو خ 
ام البنین او غلی ئو لو ب یا سه گلمو شوخ  
ایتسه عنایتی بیز ه عبا س نامدار      
او ن حا جتیله در گه عبا سه گلمو شو خ      
-----------------

اول بو دور دءدلر ه الله دو ا وئره      
دو م مر یض چو خد ی عمو ما شفاوئر ه      
سو م بو دور رقییه ئیله اصغره گور ه    
بو جمعه بیر تذ کر ه کر بلا وئر ه     
------------

چارم سعود دولتینی  خوار و زار ائده  
پنجم وها ب نسلینه د نیا نی  دار ائده  
ششم بهودی مجبور ائده قد سو د ا ن چیخا        
هفتم علی دشمنین هر یئرده خوار انده     
--------------

هشتم او کر بلاده کی مزدو رو لار قاچا       
نهم با جیسی زینبو ن حضر ت یولو ن آچا       
شمشیر یله وها بیلرین نسلینی کسه         
بیت المقد سه او قرا پر چمین   سا چا        
-------------

د هم جها نهء تاریکی الله نو ر ا ئده   
ا مر ایلییه حضر ت مهد ی ظهور ائده  
لطف و عنایت ایلییه مو لا بو شا عره       
بو یاد گار یبین گوزی او ستن عبو رائده       
-----------------

قر با ن او لاخ سنه خلف شا ه لا فتا     
زینب با جون قبر الان با غلی دور  آقا     
وها بیلر وئر بد یله داعشله  ال اله      
ایستو له قبر کل ائمه خر اب او لا      
-----------

شمشیر ظالمی هله بو لمو له قان کسر    
زینب مزاری او سته سنین پر چمین اسر    
بیر سیلی وورسا ن او چ خبیثه بیر زما ندا سن
ا و للارین حر به سی ایله مز زبیز لره  اثر      
================================================

پا ئین دوبیت

======================================================

((یا فا طمه سلا م او وفا پرور ا و غلو و ا
((عبا س با شها مت نا م آ و ر ا وغلووا
---------------

((یا فا طمه  سلا م  ا و صلا بتلی صف شکن
((د یللر د ه قهرما ن لقبی  ا ز بر  ا و غلووا
--------------

((یا فا طمه سلام او گو زل عبد صا لحه
((ایثا ر و بخشش و اد بی بهتر ا و غلو وا 
------------

((یا فا طمه سلا م  ا یکی تند ن د وشن قو لی
((محشر گو نی محبه شفا عت گر  ا و غلو وا
-------------------

((عبا س آدین چوخ د ئیر وک چوخد ی د ر د یمز
((یو خسا خا نم ا را د تمیز و ا ر هر ا و غلووا 
-----------

((ا مید یله  قا نلی  ا تکد ن  یا پو شمو شو خ
((تا پشو ر ا و زو ن  بیز ی ا و علی بنز ر ا و غلو وا 
-------------

((قد رت یو خو م فضل - ابو الفضلد ن یا زا م
((چا تما ز با شا یا زیلسا دا مین د فتر ا وغلو وا
==================

===========

من ( یا دگار ی) آ ند ا و لا   ا للا هه  یا ز ما را م 
لفظ ا و گر کلمه  سی سر لشگر ا و غلو وا 
---------------


ا م ا لبنین مگر حسئنینی ا و گر بو لر  
حا می  ا و لو ب همیشه - ا یکی دلبر ا و غلو وا 
---------

کلثو م و زینبه  - آ نا لیق ایتد ی سن کیمی
د و ر ود ا و غلو نی ا یتد ی-  فد ا ی سر ا و غلو وا 
-----------

آدین سنین خا طر یو ه ا یلد ی عو ض  
یو ز و ئر مییه محنتیله غملر ا و غلو و ا 
---------

دورد او غلو نی مد ینه د ه  -  قوشد ی حسینیو ه 
کر ب  بلا د ه تا او لا لا -  لشگرا و غلو و ا  
-----------

هر د و ر د ید ه - د ئینینی حقا  ا د ا ا د یب   
هر تک  کی ا و لد لا-   با ل و پر ا و غلو وا  
------------

حتی بشیره د ه -  بو سو ز ی ایلد ی خطا ب  
چا کر د ئد ی با لا لا رینی  - ما د ر ا و غلو وا 
----------

فخرا یلییرد ی د نیا د ا -  عبا سه سو د وئر ن 
د و رد او غلو ن ا تمیشدی-  فد ا چو ن بیر ا و غلو وا  
-----------

هر کیم دیله گتو ر سه او گر کلمه سین ا گر 
سیلی و و را ر سنه- هم ا و نا- هم هرا وغلو وا 
--------------

بیر ا متحا ن و ئر د ی ا بو ا لفضل نا مدار

ا حسن د ئد ی پیا مبر یله  حید ر ا وغلو وا

================

===============

((ا لسیزنه نو ع-  اللیلر یله نبرد ا ئد یب
((نا مر د یلر  هجو م ایلد ی-  پید ر ا و غلو وا
-----------

((عذر ا یستو رم خا نم - بو یا ریم  بند نوحه یه 
((قا لد ی نه گو ز  - نه پنجه-  نه سا لم سر ا و غلو وا
------------

((یو خد ور یا را سینین سا نینی د فتر ه یا ز ا ن
((وا ضح دگل نه قد ر ی دگو ب خنجر او غووا 
-----------

((دو لد و ر مو شید ی بعضی سی  سنگیله دا منین
((قهر ا آ تا رد یلا ر یا را لی پیکر او غلو وا 
------------

((هر سمته د و ند ر یبد ی آ تین  و و ر د و لار یا را
((چو ن د ا م  مر گ با رید ی هر معبر ا و غلو وا 
------------

((گو ز لر  د و لو بد ی قا نیله ا طرا فی گو ر مو ری
((تنگ ایلد ی محا صر ه نی لشگر ا و غلو وا  
----------

((مرکب قد م گتو ر د و قجا تتر د ی علم  
((هر تیتر یند ه ووردی آغیر لنگر ا و غلو و ا 
------------

((گلمور یو زو م یا زا م یو زی اوسته یخلما قو ن 
((ایستی قو م او ستی اولد ی نئجه بستر ا و غلو وا 
-----------

((دیسکلرین ا ئدیب یئر ه تکیه  د و را نما د ی 
((حید ر با ش آچد ی آغلا د ی پیغمبر ا وغلو و ا  
--------------

((سنده او چو لده حا ضرید ین ها ممو دا ن قا با ق  
((معناد ه جا ن د ئیر د ی دیلو ن د لبر ا و غلو وا

----------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۴ ، ۰۰:۰۴
حاج محمد یادگاری

وداع

بدرقه کردن لیلا اکبرش را به میدان جنگ

=================

=========

 گیت فدا قیل جانیوی اسلامه قر با نیم او غول  
افتخار ایلوم سنه تاجانداوار جانیم اوغو ل  
==============

من سنی اللاهه تا پشوردو م عزیز باوقار    
گیت شهید راه حق او ل ایلیو م من افتخار    
اولمو یوم محشر ده زهرا نین یا نیندا شر مسار     
صابرم عشقیمده یو خدور زره نقصانیم او غو ل     
----------

منده لاز مدور وئرم دشت بلاده امتحان    
همّتیمدن درس آلا دینین سئونلر هر زمان    
ایلورم اسلامه قربا ن سن کیمی بیر نو جو ان   
رو زمحشرده اولا الده بیر عنو انیم او غول     
---------

بو قیام کر بلا بیرگو ن دو شر هر دیللره    
درس  آزادی وئررالگو او لارچو خ ائللره  
جهد ایله اول شهید آدین یا زیلسو ن دفتره    
فر صتی فو ت ایلمه طاهایه مهمانیم او غو ل   
----------

محشر ه قالدی ائدم بیرده سنیله گفتگو     
گیت یو لو ن گو زلور الان میدانیده  قوم عدو     
سن بو لورسن خیمه لرد ه ایچماقا یو خ شر به سو     
سو سپر اکبر دالونچا چشم گر یانیم اوغو ل   
----------

رسمدوردوز سو د امنلر دوز یو ل ایلر انتخاب 
انتخابلاری ائدراو للاری آ خر کامیاب   
ایمدی بو لدو م سن نئیه ئو لماقه ایلورسن شتاب     
عشقیوون قر با نی او لسو ن کاش منیم جانیم او غو ل     
----------

عاشقم من روز اوّلدن سنین گو زقاشیو ه      
آند وئر م من سنی او ل سو دامر قارداشیو ه      
وئر اجازه بیردو لا نسو ن باری لیلا با شیو ه      
بلبل شو ریده ام سولمو ش  گلستانیم او غو ل     
--------------

عشق وادارایلیو ب رحم ایتمو سن گو ز با شیمه      
قارداشیم یو خدور الان فخر ایلییم قارداشیمه

بیردفعه سو یله -نه نه سن نئچه ایل پاداشیمه
قو ی دئسون لیلامنیمده واردی خو اهانیم اوغو ل       
----------

مرحبا احسن سنه  نا حقّی حقدن سئچمو سن    
سن ولایت او سته او غولوم باش وجاندان گئچمو سن    
گیت حلال اولسون اوسودکه دوشلریمدن ایچمو سن  
کاش منیمده سن کیمی آخسون یئره قانیم اوغول  
---------

هرزمان یاده دو شردی کی رسول کبریا    
کل جمالیندن آلاردی فیضینی آ ل عبا   
سن واریدون فکر ائدردوخ زنده دور او ل مقتدا    
گو ز داغی وئرمه منه بسدوربو هجرانیم اوغول   
-----------

یوخ سو زو م  لیلانی اکبرسن زمین گیر ایلو سن   
قدینی ا وغو لوم بوکوب هجرانیله پیرایلو سن   
معنی عشق نه دور دنیایه تفسیر ایلو سن    
عشقیوی تصدیق ائد رخلاّق منانیم اوغول 
----------

پر ورش وئردیم سنی من گل کیمی گتدو م بارا  
اولمادی قسمت منه اولدی گو لوم قسمت خارا    
اگنینه سندن صورا لیلا گئیر دائم قرا    
آغلادار دنیا نین اهلین داد و افغا نیم او غو ل       
----------

عشق بی دریادی موجی چوخ خطرلی سهمناک    
چو خلاری بوموج دریاده قالو ب او لدی هلاک
سن ولی گیت ایلمه بوموجدن بیر زره باک

با شلانارمحشرده بو قو میله دیوانیم او غو ل   
------------

عشق دانشگاهینین  استادی دورمیرهدا

اوگئدیبدورحضرت ا برا هیمه درس وفا    
سندن اسما عیل گرکدوردرسینی آ لسون بالا      
ای رسو ل الله جمالی  نور چشمانیم او غول      
--------

غیر ممکندورعلیجان من مسیر یندن چاشام     
بو سفرده  منده زینب عمّه ویله یو لداشام       
ظاهرا من آغلورم با طنده اما دلخو شام
چون بو سو داده منیم وارنفع شایانیم او غو ل
------------

منده سن تک عاشقم اوغلو م ابا عبد اللاها   
چکمرم ال دامنینیدن  آند او لا بیر اللاها  
مین او غو ل قربان وئرَم من بو لشگر سیز شاها

راضی او للام قو یمارا م سنسین او پیما نیم او غول    
-----------

یادگاری سو یلو یر عشقیم منه  سرمایه دی

شاهدیم بو مطلبه گو زدن آخان دردانه دی      
دامنه ن چنگین وورب فکرایلمه بیگانه دی      

    نومیدایتمه  اونی ای دینه قربایم اوغول      

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۴ ، ۰۶:۳۵
حاج محمد یادگاری

 

شعر محرم

===========

ارزش گریه به ائمه و شهدای کربلا

=========================

===============

کور اولا هر گوز حسینین ما تمیند ه آغلا ماز 
خو ار اولارهرکس حسینین احترا مین سا خلا ماز
---------

هانسی گو زلر که حسینین ما تمیند ه آ غلییار
دهریده آگاه اولا رغفلتده  هیچ وخ یو خلاماز 
-----------

کیم حسین بن علیدن درس آلو ب آ زا ده دی
ئو لسه ده تسلیم او لوب ظا لمله پیما ن با غلاماز
----------

ایتد ی فر ما یش منی گر دو غرا ساشمشیریلر
قو یما را م مقصو دینه یتسو ن یز ید حقه با ز 
-----------

ارزش صو م و صلاتی بو لدوروب عا لملر ه
ا ولما دی سو قا نیلن آ لدی او مولا دستماز 
----------

روبه قبله دور دی با شلو بد و رنما زین شا ه دین
ا قتد ا ایتد ی بیرعد ه عا شقا ن پا ک باز
---------

عشقه با خ ایستو ر نما ز ین ارزیشین عا لم بو له
یعنی کیم راه حسینی گئد سه اولما زبی نماز
---------

یا زمو یاخ او لدی حسین تنها  نمازین  فدیه سی 
چو  ن حسیندور اصل دین اما فرو ع دین  نماز
---------

اصغرینین واردی معنا ده مقا م ا کبر ی
پر چم د ین ا کبر ین قا نیله ایلر اهتزاز
---------

عون و فضل وجعفرو قاسمله یتمش بیر فدا
مسلمو ن ایثا ری  میثمد نده او لدی چو خ فراز

----------

حر نا م آ ورحبیب ابن مظا هر او سجه
عا شق صا د ق او لا بو لمز بلی اهل مجاز
---------

عا شقین اصل شعا ری دور عقید یلن جها د
وا همه ایتمز مجا هد لشگر ی گراولسا آز
----------

او لیادندور بو مطلب شعریده عرض ایلو رم
حضر ت عبا سه تا ی گلمزجها نه یکه تاز
----------

روز محشرده ایدرغبطه شهید لرها ممو سی
ا و لیا ده ا و صیا د ه کیمد ه و ا ر  بو  ا متیاز
--------------

قول دوشه گوزاوخلا نا جان فکرینی با شدان آ تا 
یا ره لی حالیله  یار یله ائد ه رازو نیاز
---------

یا ره لریا ددا ن چخو ب قا لد ی حسینین فکر ینه
عر ض ادیب ا لله امید ن قالد ی سلطا ن حجاز
-----------

من خدا حا فظ  اوزو ن امدا د ایله قا رداشیما 
دو تمو شا م من دا منیند ن آ چموشا م دست نیاز
---------

آرزوم تنها بودور نو کر قبول ایتسو ن منی
با شیمو ن اوسته گلنده ایلییم من پیشو از
---------

عهد یمه من نا یل او لد و م شکر  لله ایلر م
فا طمه گلد ی با شیم او سته ائد ر چو خ ا عتزاز
-----------

من هارا زهرا هارا او غلو م خطاب ایلر منه
من د وشن  وقته تر ا به ایتد ی آغو شیند ه باز

----------

سو یلد ی بوسو زلر ی شر مند ه ایتدی نوکر ی

باشیمی آ غو شینه آ لد ی ادیب سوز وگد از
-----------

((گل اوغول گل سینه مه سن قویموسان منت منه))
گوز لر ین قا نین سیلیم سینمد ه یا ت دینجل بیرآز
----------

((اولموسا ن قر با ن حسینه فاطمه قربا ن سنه))
آرزو ایلر شهیدلر سنلن اولسو ن هم طراز   
-------------

سن د ئمه یوخد ور آنا م کرببلا ده من آ نا ن
یو خ حسینیلن سنین فرقین منه ای سرفراز
-----------

آفر ین احسن نه نه ن ام البنینه مرحبا
پر ورش وئر میش سنی  یوخ سنده بیر زره نها ز
-----------

هر ایکی دنیا حسینه او لمو شوخ امیدوار
دست حا جت ایتمه یو خ هیچ کیمسییه اصلا د را ز
----------

بیز ابو لفضلی قسم وئر وخ حسینین جا نینه
کر بلا یه قا ردا شیندا ن بیزلره آ لسون جو از
----------

هرنه قدرایتسه شما دت بیز لر ه بیگا نه لر
شمع اوتو ندا اودلا نار پر وانه ایتمز احتراز
-----------

یا دگار ی هرسخن جا دارد هرنکته مکا ن
آ نلییا نلا ر آ نلییو بد و ر آ نلا ما زلا رآنلا ماز 
---------

ا نگیوی بیهو ده یو رما گر خر یدار او لما سا
  گر خر ید ا ر اولما سا شا عر خروس تک با نلا ماز
=============

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۴ ، ۲۲:۱۱
حاج محمد یادگاری

 

(  وفد ینا ه بذ بح عظیم ) (سوره الصا فات)     (آیه _ 107)

(  حسین فدا ی خدا است نه فدا ی نماز)

=====================

حسین قر با ن او لمو بدور نما زه

بو بهتا نی د ئمه  شا ه حجازه

اصو ل دین فر وعه قر با ن او لماز

حسین قر با ند ی حی بی نیا زه

-----------

نماز و روزده قربان حسینه

منا و مکه ده قربا ن حسینه

صفاومر وده قر با ن حسینه

نجف و کو فه ده قر با ن حسینه

حجازو کعبه ده قر با ن حسینه

بو یو رقو ن سینه ده قر با ن حسینه

ابوذر مقداد سلمان میثم

که حتی حمزده قر بان حسینه

----------

حسین ئولدی نماز اوسته نمازه اولماد ی قربان

بو بیتی تجزیه تحلیل ایله ای تا بع  قرآن

فرو ع دین نمازیبندور اصول د ین شه عطشان

نجه اصلی ائدور سن فدیه فر عه سو یله  دا نند ه

حسین اللا هه قر با ندور نماز ی ایلیو ب زنده

حسین اوخلارین التیندانمازین قیلدی اول گونده

ائده اقدام اواعمالین جهاندا نسل آینده

نمازه کا هل انسا نلاراولار دنیاده شر منده

اگرایرادیم او لسا امرایله اصلاح ائدیم شعری

غیا بیمده اگربیرسوزدانیسان یوخ سنه خیری

---------

مین ایل قیلسا ن نماز او لسان بر ی اما ولایتدن

نتیجه آلما سان آ ند او لسو ن اللا هه عبا دتدن  

نمازی دو تما بالا ترسن تاری اما متدن

نمازین قیلما ساهرکیم حسینه آغلا سا هر آن

شفا عت ایلمز یو م قیا متد ه  حسین اوندا ن

--------

نماز معرا ج مو من دور- نماز هم پایه دیندور

ائدن اول پایه نی مستحکم اماآل یاسین دور  

نمازین با طل او لسا امتحا نین او ردا سنگین دور

نما زین قبو ل او لسا در گه خللا ق اعلاده

دو تا للارآیر ی بیراعما لیو ی حتما  سنین ساده

----------

آ دیم دور((یاد گاری)) زادگا هیم دوریکان کهریز

اوتوزایل دور منیم  تبیعدگا هیمدورهمین  تبریز

وصییت ایلد ی بیرگون منه روح روان شب خیز

سعاد ت ایسته سن- را ه ءحسینی ابن علیلن گیت

حسینی سئو مه سن حتی نما زو روزوی ترک ایت

========================

============

استاد شب خیز یکی از  شعرای تبر یز بود که در سال 1391

در اثر  ریز ش دیوار در قراملک تبر یز دار فانی را ودا ع کر دند

دار فانی را ودا ع کر دند خدا و از سرور ش  امام حسین دورنکند

 

 

   

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۴ ، ۱۶:۰۳
حاج محمد یادگاری

 

مهر امام حسین

=================

((مهر تو را به عالم امکان نمی دهم))
این گنج پر بها ست که ارزان نمی دهم))
----------

اشکی که در عزای تو از دیده می چکد
بر زمزم و کوثر رضوان نمی دهم
---------

هر محفلی نام تو آید بگوش من
آن بزم را به محفل عرفان نمی دهم
----------

نامت همیشه نسخه درد  دل من است
آن نسخه را به نسخه لقمان نمی دهم

--------

آن پرچم سیاه تو عزّوقار ماست
آن را به تخت و تاج سلیمان نمی دهم
-------

غیر از ره تو راه دیگر من نمیروم

تا زنده ام راه تو پا یان نمی دهم
-------

گر دعوتم کنی به مزارت شهید حق
بر حج بیت خالق منان نمی دهم

---------

از هستییم می گذ رم غیر از حبّ تو
جان می دهم حبّ تو آسان نمی دهم
---------

مهر تو افتخار من هر دو جهان بود
((مهر تو را به عالم امکان نمی دهم))
---------

قبول گر نما یی مرا نوکرت حسین
این رتبه را به رتبه شا هان نمی دهم
-----------

من «یادگاری» نوکر دربار تم حسین
تا روی تو نه بینم من جان نمی دهم

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۱۳
حاج محمد یادگاری

 

ای دلیم ایت سلام ابو الفضله

========================

ای دیلیم ایت سلام ابو لفضله   
اول همیشه غلام ابو الفضله
---------

شانه باخ دورد امام الیندن او پوب

حق وئر یبدور مقام ابو الفضله 
--------

عبد صالح-حوائجین قاپوسی    
کیم وئریب گور انعام ابو لفضله    
----------

عشق اوج کلمه دور که معنی اولار 
دنیادا والسلام - ابو الفضله 
---------

عین عبا س- شین شهادتی دور  
یازو لار چو خ کلام ابو الفضله  
--------

قاف قو للاری دور اولو بدی قلم 
آغلارام صبح و شام  ابو الفضله 
---------

عشقِده عاشق -ابو الفضدی 
الییر التزام- ابو الفضله  
------

ِنیلسو ن  چو ن گو رر بو عالم هامی
ِشفته دور خاص و عام   ابو الفضله
-----------

سو یلویردی او باکری دائم

چاکرم تاساغام ابو الفضله

-------

حتّی مَقداد و یاسر وعمار

یوللو یا للار  پیا م ابو الفضله  
---------

یعنی بیزلرده سن مرا میدیوخ  
عر ض ائد للر مدام  ابو الفضله  
--------

سلما نین گر مقا می و ا لا د ی    
چاتماز اما  آقام ابو الفضله  

-----

با خ مقامه که اهل بیت ها مو سی 
ا یلییر احترا م  ابو الفضله     
---------

فاطمه قلبدن ا و لار خوشحا ل    
سو یلو ینده با لام ابو الفضله     
---------

فاطمه دنده چوخ حسین سو یو نر   
دئسه هر وقت-اخام  ابو الفضله    
---------

غبطه ایلر شهید لرن هامو سی     
حشر ید ه ذو الکرا م   ابو الفضله    
----------

تا قیامت آدی بو نو ن قا لا جاخ   
لطف ائدیب لا ینام ابو الفضله     
---------

هاردا مالک بو رتبیه یتیشر

چو ن حسیندور امام ابو الفضله      
---------

پو زدی اردوی  لشگری تنها   
یتدی حقدن او جام  ابو الفضله    
---------

ایچمه دی چخدی نهریدن تشنه    
جان فدا تشنه کام ابو الفضله 
---------

بار الها نجه یازوم بو سوزی  
قوردو لار اوندا  د ا م ابو الفضله  
-----------

صا غ قو لی دو شدی اولمادی مایو س  
حق وئر یب دور دوام ابو الفضله

----------

صو ل دوشنده دئرر دی مشگ قالور  
قسمت او لساخیام  ابو الفضله    

-----


بالا لار ایچسه سو یارا م توختار  
یتر اوندا انعام  ابو الفضله            

--------

مشگه اوخ ووردولار سو گتدی اولوب 
اولدی ایش اغتمام ابو الفضله  
-----------

گلدی بیراو خدا دئیدی صا غ گو زونه    
گو ندوزی ایتدی شام ابو الفضله    
---------

او قاچا نلار قئید یلربیر ده  
ایتدیلر ازدهام ابوا لفضله  
---------

دوت طرفدن هجوم ائدیب اشرار   
ائدیلر انتقام ابو الفضله   
---------

آنینین قانی دو لدی صو ل گو زنه   
اولدی ایش اختتام  ابو الفضله 
---------

او که عارفدی سئچدی مطلبیمی 
گر یازام یا زمورام ابوا لفضله   
---------

قلمیم زره خسته لو ق ائله مز  
هرنقدری یازام ابو الفضله   
---------

یادگاری اولو ب طفیلی اونا   
یوللو یار هی سلام ابو لفضه  
--------

ها نسی مجلسده ذکر او لونسا آدی  
ایلییر  تیز قیام ابو الفضله   

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۰۹:۲۷
حاج محمد یادگاری

یافمرمنیربنی هاشم حضرت ابو الفضل (ع)

=================

   1-  این شعررا درتاریخ  82/4/23 که همه به کربلا میرفتندومی آمدند

و بنده نیز روز عاشودا که بمب به کربلا گذاشته بودنددر آن صحنه حضور داشتم بعضی هامیگفنتند که کر بلا رابو ش آزاد کرده وحتّی دربعضی از

مجالس هاخدا شاهد است که می دیدم بو ش را دعامیکردندو واقعا

کفرا ن نعمت می نمودند بوش مگر میتواند راه کر بلارا باز بکند/

2-لطف نظرحضرت ابو الفضل بر رزمندگان بودکه با گفتن نام او در

عملیّا تها حماسه می آفریدند ونام ابو الفضل درزبان شهید میشدند/

3-یک عالم مو من درکربلا  هر روز به قبر امام حسین میرفت

و در شب های جمعه به قبر حضرت ابو الفضل  میرفت در خواب

 حضرت زهرا را می بیندرا می بیندخانم از او گلایه می کند چرا در

بین پسران من فرق  میگذاری  ابو الفضل مثل حسنین من است /

4-در شام غریبان حضرت زهرا اول به نهرعلقم پیش ابوالفضل میآید بعدا

به تنور خولی -من ازخوانندگان این شعر استدعادارم حضر ت ابو الفضل

را از امام حسین جداندانند درحقیقت او نیز پسر حضرت فاطمه است//

=======================

عاشقلریو  ن قلبی دو لی قاندور ابوالفضل

=============================

عاشقلریو  ن قلبی دو لی قاندور ابوالفضل

قبر یند ن او تور دیللر ی لرزا ندورابوالقضل

لطف ایله بیزه جان سنه قربا ندور ابوالفضل

بوملتی سن ظلمدن آزاد الییو بسن

هر یئر ده آقا سن بیزه الییو بسن

--------------

پیروز الیین کشور ایرانی سن اولدون

نومید الیین دشمن قرآنی سن اولدون

مشهورالیین پیرجمارا نی سن او لدون

پار سده آدا ن روح خدا ایتد ی تو سل

ایرا نه گلوب ایلدی- اللا هه تو کل

-------------

سن دشمنی نابود اله دو ن آد بیزیم اولدی

پیروز ایلدون جبهه نی فریا د بیز یم او لدی

قانلار تو کو لو ب کشور آزاد بیزیم اولد ی

لطفو ن آقا چو خد ور بیزیم ایرانه ابوالفضل

سن قو یمادون ایران اولا ویرانه ابوالفضل

------------

 عباس آدی رزمنده لره  رو ح وئرردی

هرحمله ده آدین اولار اوّ لده دئرردی

حتّی که ئو لنلر آدیوی سویلوب ئولردی

سندن اوشهیدلر آلو ب ا لها مینی گتدی

هرکیم بو یانوب قانینه مقصو دینه یتدی

------------

سن سرورعالم سن اوزون جان سنه قربان

قویما آقا هجر ینده بو گو زلراولا گریا ن

سن سن قوتاران شیعه لر ی هریاناراوتدان

مشگلده قالاندا سنی داده چا غورا للار

حا جتلر ینی سندن ابو الفضل آلاللار

--------------

دنیاده بیو ک جنگیلر حتّی رقم اولدی

هر جنگیده چو خ قو للاری حتی قلم اولدی

سرداریلر ئو لدی قا نا الوان علم اولدی

قول دوشدی علم یاتدی سو زی عرصه ده قالدی

فکر ایله مورم تعدادی آدلاری تاریخه یازیلدی

----------------

مین اوچ یوزایل اولدی او زماندان گئچرالا ن

بیرجوت قول ایدوبسن بوگوزل دینیوه قربان

او قوللاراقربان آدی چیخما زنئیه یاددا ن

عباس علمی هریانا باخسان اسور ایندی

قوللاری بدندن ایله بو ل که دو شور ایندی

----------------

اوللار هاموسی بیریانا ایت بوسوزه دقت

زهرا ایدر اوقوللاری اسباب شفاعت

بو مطلبی تکذیب ایده وار کیمده بوجرئت

بی پرده دئیوم قوی سوزی السیزدوشوب آتدان

محشرده اواللرقو تارار شیعه نی اوتدان

---------------

ایما نی ولایت دور ایدن دنیا دا کا مل

گر اولما سا او ها ّمی عمللر اولی باطل

بو کلمه جها ندا اولار عا شقلر ه شا مل

مین ایلده حسینه او لا لارمخلص عزادار

عباسه تو سل الییو ب مطلب آلا للار

-------------

ای سروردین رو ح حسین کان کر امت

ای فا طمه نین بند دلی معدن غیر ت

سن فاطمه مو لا بیزی ایت قبریزه دعوت

دوزدورکه خطا بیزدن او لو بدور بولورم من

شعریمده بونی یازما قاوالله ئو لورم من

----------------

لطف ایلد وز عا شقلریزه کا ن کر امت

چو خلاری گلورایندی ائدیر اوردازیا رت

بیرعده ولی ایتموری وجدانی قضاوت

افسو س او لار نعمتی کفر ان الییللر

بیگانه آچو بوریولی اعلان الییللر

------------

حقّی قانار عا لمده بلی اهل معر فت

بیگانه مگرکیمدورایده زائری دعوت

هرکس بیله فکر ایله سه مین یو ل اونا لعنت

زهرایه جو ابین نه دی دوز بو لموین انسان

یوللاری آچان مهد ی دی جانلار اونا قربان

-----------------

گر اذن ورودیه بیز ه و ئر میه مو لا

عبا س گذرنامه نیده ایتمیه امضا

دنیا گله امدا ایده او لما ز بوایش اجرا

بیجا اوزووی گل عزیز یم دا غ داشاوور ما

دوت دامن عباسی گئدیب نو به ده دورما

-----------

عشاق هاچان تنگیده مشگللده قالا للار

عبا سه توسل الییو ب حاجت آلا للار

او با ب الحوا ئجد ی او نی یاده سا لا للار

دنیا دن او تورچیخما دی عبا س یو لوندا ن

بو فخردی دوت معصو م امام او پدی قولوندان

------------

قو ی عر ض الییو م من سنه بیر مطلب عالی

یا خشی قو لاق آس بو سو زو مه اول گیلاحالی

بیرعا لم دانا-- اوزوده-- کر ببلا لی

رواوی دی همین مطلبه او معدن تقوا

او ل نوکر دربارحسین عا شق زهرا

---------

ایلوبدی روا یت بو نی او ل زا هددانا

واجب ا ئله میشد یم اوزو مه بوایشی حتی

شش گوشه مزار ی گئد یب هرگو ن گورم اوردا

او لده گئدیب قبرحسینی من اوپر دیم

صو ندان دور و ب او ردا ن ائو یمه من قئر یدر دیم

-------------

قویما زدیم او ایش بیرگونی حتّی اولاتعطیل

شا هدی همین بو ایشیمه مر قد و قندیل

دوران دو لانو ب گئچدی نئچه آیلار او لوب ایل

هرگون اوزو می من او مزار او سته سا لاردیم

قبریندن او نون توشه عقبا من آ لاردیم

------------

بو نحو یله  من عمریمی اورداگئچیدردیم

او ل باده عشقی اوزمه من ایچیدردیم

دربارحسینده اوزومی چوخ کیچیدردیم

هرهفته ده بیردفعه شب جمعه گلنده

عبا س مزار ینه گئدردیم من او گو نده

---------------

بیرگون گجه یاتدیم منه اوز بختیم اولوب یار

ایتدیم حسنینین نه نه سین خو ابیده دیدار

گورجک او نی تعظیم ایلدیم با دل بیدار

ایستردیم ایدم عرض وارادت او خانمدان

دوندردی یو زو ن مندن او با حال پریشان

-----------------

او لدوم عملیمدن نگرا ن قلبیم آلشدی

عرض ایله دیم الله گوره سن بو نئجه ایشدی

جرمو م نئید ی یارب ایشیم مشگله دوشدی

تا مقدم پاکیند ن او په م تو پرا قا دو شدوم

بو وا قعه نین علتیتی فوری سویو شدوم

-----------

سن بول بالا وون جانی دیدیم قلبیم اولورقان

مندن نه قصور لو ق گورونو ب ایتگیلن اعلان

رحم ایله منه مو شگو لو می ایتگیلن آسا ن

ای ما در زینب بولو سن دیلده یا را م وار

قاوساندا منی گئتمرم عا لمده هارا م وار

------------

زهرا دیله گلدی دئدی غفلتده یاتوبسان

سن ارزش اوقا تیوی بیهوده ساتو بسا ن

سن فاطمه نین اوغلونی یاددان چیخادوبسان

سندن نئجه من را ضی اولوم عالم عاقل

بوبارده سن سو یله او لو بسان نئیه غافل

-------------

قلبیم آلو شوب عرض ایلدیم با دل ناشاد

بو بار ده ای دخت نبی ایت منی ارشاد

هرگون ایدرم اوغلون حسینی بولو سن یاد

پر وانه کیمی ال چکرم حتّی پریمدن

جاری ایدرم اشگ روان دیده لریمدن

-----------

فر ما یش ادیب مطلبی نا قص دوشونورسن

حتّی او رگین درد ینی بیریئر ده دئمور سن

تنها حسنینی منه اولادبو لورسن

عبا س اوگر دورمنه سن فرض الییورسن

هر هفته ده بیر یو ل ا وبالا قبره گئدورسن

----------

نا راحتم هر چند سنین بو عملیندن

چوخداندی که گلمو شد ی د لیم تنگه الیندن

خوا هش ایدرم چکمه ال عباس علمیندن

کیم فرق قویا بوایکی قارداش آرا سیندا

نیشتر  او لوری بول گیله زهرا یارا سیندا

------------

قاردا شی یولوندا اوگئچوب صاق وصولوندان

ایچمیبدور حسینه گوره اونهر سویوندان

غبطه الییلّه - شهداحشریده اوندان

بیر دور منه عبا س وحسین وحسن آنلا

گوربوللاری بیرگوزده گئدیب نفسیوی دانلا

  -------------   

کیم دیلده اوگرکلمه سینی ایله سه اظهار

سیلینی وورارصورت عبا سه اوگفتار

حتّی منی ناراحت ا ئدر بیر ایله ر فتار

آز ایسته مرم من اونی و اللا هی حسیندن

جیردی او امان نا مه نی دونموب شه دیندن

 

تقدیر ائدم من او خانم ام بنیندن

او پدی او قیزیم زینب کلثومو ن الیندن

دوشمزدی حسینله حسن آدی دلیندن

د,ورت نوجو انین آیریلیقی دیلده داغ اولدی

اما یوزی الحق ایکی دنیا ده آغ اولدی

-----------

دو شدی گنه بو یئرده یا دا شا م غم افز ا

عباس وحسین ئولدی اولوب خیمه سی یغما

ایتدی بالا قیز لار او یانان خیمه ده سکنا

نه حاله قالوب زینبیله حضرت سجا د

بیرکیمسه نه اولموب اولارا ایلییه امداد

--------------

اوچ یئرده اولوبدور اوگجه شام غریبا ن

خو لینین ائوی علقم و هم خیمه سوزا ن

زهرابولار ین هر او چو نه گلدی جگر قان

اوّلده گلو ب گو رها را خا تون قیا مت

عارف او لان اشخاصه ائدربیربو کفایت

--------------

گورسو ن با لالارین او گجه فا طمه گلدی

خولی او ینه گتمه دی بو ماتمه گلدی

عبا سینی گورما قا از ل علقمه گلدی

گوردی ایله که دوغرانو ب اعضا سینی یکسر

عر شه اوجا دوب نا له سینی ایلدی محشر

------------

زهرانین اوغولوا ی دئمه سی گوگلره قاخدی

گوزیا شینی توکدی کسیلن قو للارا باخدی

صوندا ن اریلو ب اوپدی قانین زلفینه یاخدی

سویلوبدور اولان وقته اوغول روزقیا مت

زهرا الییر قو للا رین اسبا ب شفا عت

------------

او مهروفا سینی گوروب سا قی عطشا ن

عرض ایلدی اولسو ن نه نه جانیم سنه قربان

گل بو ندان اضا فه منی سن ایتمه پریشان

دوزدی بورا گلماق منه لطف و نظر یندی

گیت مطبخه خو لی ده اوباش منتظریندی

-------------

با اینکه خجالت منی سیزدن فلک ایتدی

سو مشگیمه اوخ ووردی عدوعهدینه یتدی

ا میدیم او زولدی رمقیم آبیله گتدی

گلدون ائده سن قاردا شیمیله منی سن یاد

خو ا هش ائدورم زینبه گیت ایتگیله امداد

------------

بیردرگهیکه رو ح الا امین اذن آلا اوردا

عبا س دئیه نو کرم او درگهه حتّی

بو ((یادگار)) نوکر او لابولمزاورا اصلا

لازمدی یازا من بیرایتم حقّیزی بولّم

درباریزه قوییام یو زومی فخر ادیب ئولّم

                                                                

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۴ ، ۰۱:۲۵
حاج محمد یادگاری