شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «تصاویر و مشخصات شهدای منطقه یکانات» ثبت شده است

((بسمه رب الشهدا))

اولسون سلام غسلی قیزل قاناولانلارا

حق جبهه سینده پیکری شان شان اولانلارا

خمپاره ئیله گل کیمی خندان اولاملارا

ای باغ دینه سویرینه قان وئرن شهید

کرببلایه یوزچووروب جام وئرن شهید

==================================

به تمام شهدا مخصوصا به  شهدای منطقه بکانات سلام

 

=========================================

شهید میزعلی یادگاری

================================

تصویر شهید میزعلی وهمرزمش=سمت چپ میزعلی ایستاده است

====================================================

شهید میزعلی یادگاری  فرزند عبا سعلی یادگاری اهل یکانهریز متولد  سال1341تحصیلات دیپلم بوده او همیشه در کارهای وسایل سنگین به پدرش  کمک میکردو در کاهای خانه به مادرش نیز کمک مینمودخیلی خو ش اخلاق وورزشکار  هم بودکه رتبه  و مقام های از استان و کشور داشت وصدای خوبی د اشت که قاری قر آن بود وهمیشه در جلسات مذهبی شر کت میکرد و در مراسم های انقلابی نقش خو بی داشت  با دیپلم به دانشکده افسری رفت ثبت نام نمود دروره آمو زشی تو یخانه را در شیرازتمام و از طریق تیپ سراب به جبهه  اعزام گر دید ودرسو مار که افسردیده بان بوددرتاریخ 65/10/28درعملیات کربلای 6شهید مفقو دالاثر شد و ضمنا در مو قع رفتن به جبهه به همسر ش گفته بود که من شهید میشو م  روحش شاد  باشد %

=================================================

شهید دانش آمو ز بسیجی غفاریادگاری

===========================================

تشییع جنازه غفّار یادگاری در  باغ رضوان ارو میه

============================================

شهیدبسیجی دانش آموز غفار یادگاری  متو لد 1347در                یکان کهریز  بد نیا آمده و تحصیلاتش را ر ارومیه

شرو ع کرد ودر راهنمایی=  انقلاب شرو ع شد  او نیز در پخش اعلامیه های حضرت امام وکارهای دیگر

باسایر برادران در مساجد غیره  فعالیت  میکرد  ودر اتمام دوره راهنمایی به پادگان  خوی  به عنوان

بسیجی فعال در گر دان  حضرت ابو الفضل العباس(ع)خوی لشگر عاشورا با تعدادی از  دوستانش  جهت

دیدن آموزش رزمی اعزام شدند وبه جبهه رفتند چند نفر از همرزمانش شهیدوایشان سالم بر گشتند و 

درس خودر ا ادامه میداددر مورخه 65/11/11 در نمب باران بعثیون با بکی هم کالاسش  شهید و تشیع

جنازه  وی  تو سط اهل ارو میه با شکوه اجرا گردید   ودر باغ رضوان ارومیه قطعه شهدا دفن گردیدخدابا  ائمه مشهور نماید%

==================================================

                   پیرو  اسلام اولان ایتمز شکایت یاره دن    

                            دین و ایمان  آختاران قوخماز توپ و خمپاره دن

            گو لله دن آر پیچیدن یا اود تو کن طیاره دن

                 --------------------          

  جان سنه قربان اولا ای حامی قرآن شهید

زنده دورتا حشر او لو نجا وردیگین بو قان شهید

 

شهید یسیجی دانش آمو ز شو رالدین پیری  فر زندعبدالمناف پیری این شهید بخاطر کمک به دین اسلام

قر آن تر ک تحصیل کرد به جبهه حق علیه باطل اعزام و خدا شاهد است که  به من روزی گفت من مفقودالاثر میشو م اگر شعر من را از شعر  عمو زلده ام گرزعلی هم کلا س و هم سن و در یک پایگاه بودند و او نیز مثل این تر ک تحصیل کرده بود و مفقود الاثر شده بود  گفت شعر های من را مثل شعر  محمدزاده که در تهران شنیدم اگر ننو یسی مدیو ن من هستی ایشان آنقدر انقلابی و مذهبی بودند که قلم عاجز است در اینجا بیان نمایدایشان در یکانکهریز در مو رخه   1330/4/4 و سواد  سیکل و در  مورخه

1362/6/6در جبهه     درعملیات   بدر جه رفیع شهادت نایل واز شهدای مفقود الاثر میبا شد

=====================================================

شهید حسن غفاری و شهید  حسین غفاری  دوبرادر

==================================================

سر باز وظیفه میر محمد صادق حصاری فرزند   متو لد1338 اهل یکانکهریز  مدرک سیکل تاریخ شهادت 1358درحال ماموریت در راه تهران تنها یک پسر ازایشان یادگارمانده بنام بشیر حصاری با مادرش الان در شهر ستان خوی  شغل آزاد   زندگی میکنند

===============================================

===================================================

شهیدمیر نادر حمز ه ای فرزند مبر محبوب حمزه ای و نو ه  آیت الله سید جوادحمزه ای که از هم کلاسان   آیت الله شیخ یو سفعلی ممقانی بودو خیلی زیا ددر یکانا ت تبلیغ کرده وهنوز مرقدش در هم جوار میر قلج  میباشد وعموی شهید ا ستادحجت السلام حاجی میرهادی استکه هنوز در تبلیغ دین نبوی  فعالیت دارند شهید  متو لد      و دانشجوی دکترای          در دانشگاه شیراز  در تاریخ                              بدرجه شهادت نایل گر دبده درباغ رضوان  ا ورومیه درقطعه شهدا دفن گر دیده است         

=====================================================

====================================

شهیدمیر حسین حسینی کهریز

شهیدمیرحسین حسینی کهریز فرزندمیر غلام متو لد 1339در یکانگهریز بدنیا آمدوپس ازگذراند ن دور ه  ا بتدائی جهت امرمعاش خانواده مشغول کار شد و تازه ازدواج کرده بود به خدمت سربازی رفت و درمنطقه بستان مشغول خد مت گردید ولی در منطقه سر پل ذهاب در مورخه  1359/11/20بدرجه شهاد ت نایل گردید ولی این نکته خیلی =غم انگیز است همسرش خانم ذکیّه شاهینی که ازفامیل اینجانب نیز  میباشد من خودم شاهد این مو ضو ع هستم که چندین بارگفت من بعد از شهد میر حسین با کسی ازدواج نمیکنم وزندگی نخواهم کرد که چند ماه نگذشته بود درحال عاد ی بدون اینکه مریض بشود مثل یک شمع خامو ش ودنیا را تر ک نمود  خدا اورا با  فاطمه و زینب(س)  مشهور نمایدو برادر شهیدسید رضاحسینی ازهمان  مو قع بمیدان  آمدو گفت سنگر برادرم را خالی نمی گذارم بعنوان پاسدار مشغول خدمت گردید  و الان نیز بازنشسته میبا شد ودر تداوم انقلاب فعایت  چشمگیری د ارد %

=================================================================

====================================

شهید حکمعلی  پیری فر زند اسماعیل  متو لد سال1345در یکانکهریز مر ند بدنیاآمده وپس ار گذراندن دوره ایتدائی  باپدرش مشغول کار و به خانواده کمک می نمود ودرسا ل 1365/6/24در انجام خدمت سربازی  در تپه های حاج عمران  پیر انشهر  آ-غ در اثر اصابت تر کش دشمن بدرجه شهادت نایل گر دید و در گلزار شهدای یکانکهریز یا تشیع  خیلی مجلل دفن گر دیدو الان هم جوار شهدا میباشد %

===========================================

==========================

شهرتیم پیری آدیم اسفندیار            شکر لله او لمادیم من شر مسار

قانیمی قاتدیم شهید لر قانینا           اسلام و قرآن او لسو ن پایدار

شهیداسفندیارپیری فر زند اسمعلی پیری اهل یکانکهریز مرند

متو لدسال 1347خیلی مومن و باتقوا همیشه در اطاعت پدر و مادرش بود- در تاریخ1367/4/29 در اشنو یه آذربایجانغربی به درجه شهادت نایل ودر ارومیه پس از تشییع  اهل ارومیه و اهل یکانات در باغ رضوان ارومیه در قطعه شهدا دفن وبا شهدا هم جوار شد بنا بگفته مادرش خانم مر سلی که اسفندیار  در آخرین وداعش بود می خواست از خانه برود و من اورا بدرقه میکردم چندین باردرراه میرفت وبه یشت سر ش  با حسرت نگاه میکر د گفتم وضع خطر ناک است این روزها میخواهی دراین ماموریت صبر کن گفت مادرجان ما باید برویم تا شماو سایراهل وطن در  امنیّت کامل زندگی بکنند  و باید از دین وناموس اسلام دفاع بکنیم  و دراین راه اگر شهید بشویم اجر پاداش  عالی خدا عنایت میکند روحش شاد وخدا با حضرت علی اکبر(ع) مشهور نماید %

=========================================

===========================

درمورد شهیدابراهیم یکانی مطلق از قریه مغلّوتوابع یکانکهریز

شهیدشهرود برجلو از قریه یکان سعدی ازتوابع یکانکهریز

==========

شهید ابراهیم یکانی مطلق فر زند علی اکبر  متو لد 1334در قریه مغلواز توابع یکانکهریز چشم به جهان گشود ومدرک نحصیلی  ششم انتدائی و در تاریخ           در اثر بمب باران  بعثیان در اورمیه  بدرجه شهاد ت نایل گردیدو اودارای چند یچه خردسال    دختر و   پسر  داشت نو فردی مو من همیشه درمساجد و هئیئات مذهبی  شر کت میکرد وعلاقه مخصوص داشت که به شهدای کر بلا و ائمه عزاداری بکند و اشگ بریزد  از اخلاق خوباسلامی برخورد اربود تماخویش و تبار ودوستان وهمکاراناز وی رضایت کامل داشتند  و از صمیم دل اورادوست داشتند با تشیع  با اجلال  تو سط یکانیان مقیم ارومیه واهل ارومیه و یکانات در باغ رضوان ارومیه درقطعه شهدا دفن  گر یده است

=====================================

آرامگاه شهید شهرود برجلو در  یکان سعدی

==================

==========================

شهید شهرودبرجلو زادگاهش یکان سعدی ازتوابع یکانکهریزمرندمتولد سال 1346 مدرک نحصیلی سیکل فرزند ابراهیم درروستای یکان سعدی در خانواده مذهبی ومتوسط چشم بجهان گشود ازاول جوانی  مو من وآگاه به مسائل شرعی مذهبی وپیرو انقلاب اسلامی بود اوهمنیشه به واجبات عمل میکرد  ببین مقامش رادرجبهه شلمچه  مورخه  67/2/25 در  26 ماه  مبارک رمضان به شهدای رمضان که سالار آنا ن حضرت علی(ع) و حضرت حعفر طیار هستند ملحق گر دید رو حش شاد وراهش یایدار و عافبت بخیر شد و افتخار  یکان سعدی میبا شد %

================================================

 

شهید میرهادی غیبی و شهیدمیراز درغیبی  دو برادر با فاصله 4 روز     هردوجام شهدشهادت رانو شیدندمیر هادی در مورخه136/7/28در 

 حال فیلم برداری از طر ف صداسیما در منطقه بانه = و میر اژدر در    مورخه 1362/8/2به درجه رفیع شهادت نایل شدند  روح هر دو برادر شهید شادباشد

---------------------------------------

  میر اژدر مبر هادی بو جوت برادرر                 

                                         بولارسیّدیلر سبط پیامبر

     شهیدِ راه قرآن اولدولار گر                        

===============

بو گللر هدیه جانان او لوبلار

نئچه گونده بولارخندان اولوبلار

مبر هادی غیبی فرزندمیر علی غیبی اهل یکانکهریز و متولد1331        ایشان خیلی مو من به انقلاب اسلامی  و در خانواده مذهبی تعلیم یافته بودندجوانی  شجاعو راستگو و امانتدارتمام مردم از وی رضایت کامل داشتندایشان  اهل مسجد و هیئت بودند  که در محل

همیشه در جلسات مذهبی ودینی و انقلابی شر کت میکردند

نامبرده کارمند صد اسیمابودند در ودرحال فیلمبرداری در منطقه

بانه توسط صدامیان مزدور در مورخه 1362/7/28 به درجه رفیع

شهادت نایل گر دیدندکه شهادت این دو برادر 4 رور فاصله دارد

خدواند هر دوبرادر را باامام حسین و حضرت ابو الفضل مشهور نماید

======================================

شهید میراژدر غیبی برادر میر هادی غیبی فرزند  میر علی غیبی  خود بسیجی و متو لد 1345با فاصله 4روز با شهادت برادرش میر هاری در مورخه  1362/8/2بشهادت نایل گردیدند

==========================================

 

==================================

این شعر مخمس در مورد سه شهید 1-حسین عراقی 2- محبوب عراقی 3-ابراهیم عراقی  میبا شد

-------------------------------------------

     بو اوچ شهیدی که - آد لارین ایلدیم ایفاد

                            بولار دا ایلدیلر دین و اسلاما امداد

     حسین و محبوب وابراهیم عشقیده استاد

----------------------

عراقی دور هراو چی روحلاری گورو م شاد اولا

نه قدری محفل انس او لسا  آ د لاری یاد ا و لا

=====================================

=========================

شهید ابراهیم عراقی

شهید بهرام عراقی فر زند  حکمعلی عراقی اهل یکانکهریز متولد سال  1340 سو اد دیپلم محل شهادت کر دستان تاریخ شهادت 1363 و ناگفته نماند که شهید  یادشده تاره نا مزد گر دیده بود که خو نش را به   حضر ت قاسم وعلی اکبر  هدیه نمو د روحش شاد  ورا هش را همیشه خدا عنایت بکند  که ماطی بکنیم  تا در قیامت از شفاعت شهدا بی نصیب نگردیم

========================================

========================

شهید محبوب عراقی

 

شهید محبوب عراقی           

============================================

شهید حسین عراقی جانباز 75%

==============================================

روز ولادت حضرت ابولفضل (ع)که روزجانباز میباشداین شعرراانتخابکردم

============================

من گر ک اوز دینمه ارزنده تر سر بازاو لام

عبد صالحلر ایچینده من گرگ ممتاز اولام

باش گئده-اللرگئده-شهپر سیزعنقاتک قالام

من گرک ایرانیده الگوی هرجانبازاولام

 ===========

من هامی جانبازلارین یارانیم

من هامی جانباز لارین خواهانییم

   شهید جانباز حسین عراقی

                                                               

 

شهید جانباز  75 %حسین عراقی روحش شاد  

((حضرت ابوالفضل (ع) الگوی جانبازان است))

شهید حسین عراقی فر زند نصیب  عراقی اهل یکا نکهریز مرند متو لد سال1324/1/2 و در مورخه 1360/12/15بعنوان عضوفعال بسیج ثبت نام نمود وخیلی شجاع و مو من به انقلاب و در تاریخ1361/2/2به جبهه جنوب داو طلبانه اعزام ودر عملیات فتح المبین در اثر تر کش ازسینه و کمروشکم قطع نخا گردید  و جا نبار 75% بود ومدتی با کشیدن درد   خیلی زیاد   در شهر ستان مرند  و در مو رخه  /6 1374/8بدرجه شهادت نایل و خدا با حضرت ابو الفضل(ع) که الگو ی جانبازان و میلادش نیز روز جا نباز میبا شد مشهور نماید %

====================================

 

============================================

شهیدمعصو م جعفری

====================================

 

پاسدار شهیدمعصو م جعفری فرزند ولی  در یکانکهریز مورخه  1344 چشم به عالم گشود وبامدرک سیکل به عضو رسمی سپاه در آمد در تاریخ63/4/25در پاسگاه زید جنوب بدرجه شهادت نایل و در زادگاهش  پس از تشیع  به خاک شپر ده شد

==================================================

===================================

درمورد  6 شهید از شهدای  یکانات اهل یکانکهریز

1- میرزحیم یکانکهیزی2-میر قربان بهادری3-پرویز نعمتی

4-مظفر جنگی 5-سید محمد صادق حصاری6-رضا رستمی

=============

=======

ای شهیدان -یکان کهریز-  سلام اولسون سیزه

میر رحیم - فربانیلین -پرویز -سلام او لسون سیزه

مر حبا - جنگی - حصاری  -رستمی  -  ایمانیزه

عشقیده اولموب کم وکسریز سلام او لسون سیزه

====================================================

میر یدااله

===============================================

شهیدمیر رحیم یکا نکهریزی فرزندمیر فتح اله در مورخه 1328در یکانکهریز  بدنیاآمدو پش ازگذراندن دور ه ابتدائی درخوی مشغول کار بود ودر تاریخ59/8/8در منطقه محمد شاه نقده بد ست منافقان کوردل بدرجه شهادت نایل  و پش ازتشییع درزادگاهش به خاک سپرده شد

==========================

=================

شهید مظفر جنگی در  مورخه 1317در یکانکهریز چشم به عالم گشود و در ارومیه بد ست منافقان شهید شد

============================================

=====================================

شهید پر ویز نعمتی

==================================

======================

===================

میر قربان بهادری

============================

شهید رضا رستمی

========================

شهیدمیرمحمد صادق حصاری

=====================================

======================================

=================================

                        شهیدین قانی آخدو قجا زمینه

                                       یازار  تفسیر -  قر آنِ    منینه

                     شهید لر حامی دور اسلام و دینه

                         ====================                

  حسینو ن قانی دور قرآنی ساخلار

شهید لر قانی دور ایرانی ساخلار

========================================================

شهیداژدر حیدری فرزند حیدر حیدری اهل بگانکهریز مرند و بزرگ شده در  یاور کندی =قره ضیا الدین متولد سال 1340/11/10محل شهادت بانه  و تاریخ شهادت  1366/7/5نامیرده  فردی متدین وانقلابی ودر مراسمات مذهبی ودینی حضور  گسترده داشت بطو ریکه دوستان وهم کلاسیهای وی و اهل محل از سجایای اخلاقی وی همیشه رضایت کامل داشته و همیشه از او به نیکی یاد می کنند و همچنین  این شهید بزرگوار در اطاعت از پدر و مادر زبانزد  خاص عام بودند  یادش گرامی وراهش پر رهرو باد.

===============================

===================================

(شهید مفقودالاثرمیرلطیف غیبی )

دگنده گو ّله جبهه ده=  چو خ ایسته دیم دوروب گلم

دوشم قدملَرَن آنا =ایاقون آتدا من ئو لم 

حلا ل ا ئدو ن منی بو لو ن =بو یو لدا من مو فقم

بو هدیه الهی د ور =گر کدی قیمتین بو لم  

 

شهیدمفقو دالاثر میر لطیف غیبی فرزند سید رحیم غیبی متولد 1346 مدرک تحصیلی سو م راهنمائی در مورخه1367/4/21در منطقه سو مار نفت شهر در عملیات مر صاد به درجه شهادت نایل گشته  ایشان از  تیپ 55 اهواز  هوا بر شیرازبودند و  شهید مفقود الاثر میبا شند

==================================================

==============================================

=========================

        ای نسگلی آنا با جینین قلبینی او یان

                 خو بش و تباریناو طو یونا نا انیر قو یان

        قاندان کفن گئیوب دئریلیق رختنی سو یان

============================

ای قا نیله ا لینی خضاب ایلیین شهید

اوز سنگرینی حجله حساب ایلیین شهید

 

سرباز شهید میر علی اکبر رضوی فرزندمیرسلیمان درقریه ینگیجه ازتوابع یکانکهریز  در مورخه1342 بدنیا آمد پدرش کشاورز و دامدار بودند مدرک تحصیلیفوق دیپلمدر تاریخ 1364 سوم مرداد  در جنوب آبادان  شهید و باتشییع عالی درزادگاهش  که 5 خانوار نمباشدبه خا ک سپرده شد

============================

 

شش نفر شهید از یکان علیا 1-حسن جانجانی 2-شهید چنگیز برگشادی3-ابراهیم مظاهری4-اسرافیل حقی5-علی  اصغرآهنگری

6-پرویز نوری

==================================================

 

 شهیدحسن جانجانی در مورخه  1340در یکان علیا چشم به عالم گشود و بعد دوره ابتدایی  تر ک تحصیل نمود ودر تاریخ 62/1/26 در جبهه دزفو ل بدرجه شهادت نایل و در زادگاهش به خاک سپرده شد

=========================

 

شهید چنگیز بر گشادی فرزند الهوردی در مورخه1339 دریکان علیا بدنیا آآمدر و مدرک تحصیلی سیکل اخذ نمودو در مورخه 60/6/27 درجبهه دشت عباس بدرجه شهادت نایل ودر زادگاهش یکان علیا دفن گر دید

====================================

شهیر ابراهیم مظاهری

============================

شهیدعلی اصغرآهنگری

============================

شهید پر ویز نوری

=====================

شهید اسرافیل حقی

==================

=========================

شش نفر شهید از چار کسن یکانات

1-قادر حسن زاده2-قربانعلی شیخیگلو3-محبوب شیخبگلو             4-حسن حسنبگلو 5-علی میر زالو 6-حسن ولی محمدی

=================================

شهیدقادر حسن زاده

===================================

شهید قربا علی شیخبگلو

=================================

شهیدمحبوب شیخبگلو

===============================

شهید حسن حسنبگلو

============================

شهیدعلی میر زالو

==============================

حسن ولی محمدی

===============================

===================================

===================

(( شهید1- گر زعلی محمد زاده و  شهید 2-سیدجعفر رضایی و شهید  3- میر لطیف غیبی و  4-شهید شورالدین پیری  و 5-شهید  میرزعلی یادگاری  این 5 نفر شهید  از شهدای مفقود ا لاثر و گمنام میبا شند ))

===================

شعر

سن تک شهید گمنام اولار سید جعفر آغلار ائلی      

گلمز قالار حق جبهه ده سید لطیفده دینجلی

راهین سنین طی ایلییر شو رالدینیله میز علی          

اولماز مزارین ایلییه دو سلارین افغان گر زعلی

 

 

شهید بسیجی دانش آموز گرزعلی محمدزادفر زند اسرافیل محمدزاده

در سال 1343 دریکانکهریز بدنیا آمدتحصیلات خودرا تا پایان راهنمائی

ادامه دادوقتی انقلاب شروع شد با آن کم سن  فعالیت های چشمگیری بر علیه رژیم طاغوت میکرد در پایگاه مقاوت و انجمن 

 اسلامی یکانهریزبا همکاری برادان انقلابی و مذهبی خود فعالیت می

می نمودو جبهه را از درس خواندن اولا دانست ترک تحصیل نمو د به 

 جبهه اعزام گردیدودرمورخه 1361/8/25در منطقه عملیاتی سو مار

 به درجه رفیع شهادت نایل گردید وجسم مطهرش مفقود الاثر شدخدابا شهدای کربلا مشهوربکند%

==================================

====================

شهید(مفقودالاثر) سید جعفر رضایی

=========================

شهید( مفقودالاثر ) میرلطیف غیبی

==============================

 

شهید(مفقود الاثر ) شورالدین پیری

========================

شهید(مفقودنالاثر) میزعلی یادگاری

============================

=========================================

کیم او لا اسلامه قائل دین یو لو ندا جان وئیر

جبهه ده خط مقدّمده همیشه سان وئیر

سو یلسه هر بیر آتا من عا شقم آل اللها

مثل میر عبداللا او غلون الله ها قربان وئیر

 

شهید ستوانیکم میر عبداله جامعی فرزند  سید رضا جامعی   در مورخه 1353بدنیا آمد ودارای ندرک تحصیلی  لیسانس قرآن  ودرخانواده مذهبی و معتقدبه اسلام پرورش یا فت  ودرمورخ 1380 در ارومیه بدرجه شهادت نایل گر دید                         

====================================

============================

چوخ او غولّار قانه غلطان اولدی کامه یتمدی 

                چو خ آنا لار قالدی  حسرت اوغلو نا طوی ایتمدی

 نو عرو سین قویدی حسرت حجله گاهه گتمدی

---------------------------------

        چو خلاری شمع یاندیریب داماد حناسی یاخمادی                  

                    چوخ باجی قارداشینا   - داماد حالیندا باخمادی

شهیدمیر ابو طالب جامعی فرزند  میر سیف الله  جامعی اهل یکانکهریز

درسال 1346درروستای یکانهریز بدنیا آمد وراهنمائی را دریکانکهریز اتمام رساند یخاطر ترک تحصیل کردکمک به پدر مشغول کار شددر شهرستانها - شیراز-تهران-وغیره.... در اسفالتکاری  کارمیکرد  او از اول جوانی معتقد و باتقوا و مذهبی بود همیشه در مراسمات مذهبی و دینی دواطلبانه شرکت می نمو د وخیلی عاشق  شهدای کربلا وامام حسین بود همیشه درایام ماه محرم هرکجابود به زادگاهش میآمدودر هیئیت عزاداران  شرکت میکرد عجیب علاقه داشت که به ائمه گر یه بکند حتی درمحیط کارش و تما م دوستان و بخصوص اهل یکانات ازوی رضایت کامل داشتند وی وقتی به سن بلو غ رسیدند داو طلبانه به خدمت سر بازی رفت عاقبت در مورخه67/3/28 در منطقه ماووت عراق  بدرجه رفیع شهادت نایل گردید قابل تو صیف است که ایشان تازه نامزد کرده بودندقراربور بعد از سر بازی خانواده تشکیل بدهنداین موضو ع به تما م اعوان اوبخصوص مادروپدر و خواهروبرادران او خبلی تاثیر میکند خدا به همه اعوان وی صبر جمیل عنایت بکند  و این  قربانی راخداو ندازاین خانواده قبول نمایدوباعلی اکبر -ویاران ا مام  حسین مشهور بکند%

------------------------------------

من شهید اولسام  آنا یتسم اگر پیما نیمه               

                 ائو ده کی قربانیمی  ئولدور داغیت احسانیمه

ازدواج ایلوب دوتاندا طوی منیم یو لدا شلاریم             

          سو یله منده فدیه وئر دیم او غلو می منّانیمه

======================================

=====================================

پاسدار شهید احمد محمدی 

-------------------

دقّت ائدون بیر گل پرپر دی بو            نو کر عبا سیله اکبردی بو

جبهیه قر آنیده جان بذل ائدیب           احمد آدی فدیه داوردی بو

 

پاسدار شهید احمد محمدی فر زند  نقدعلی محمدی اهل یکانکهریز ودر مور خه 1340 در  یکانکهریز چشم به جهان گشود وپس از گذراندن دور ه دبستانی در دبستان عمار یکانکهریز بخا طز زیادی عایله پدر تر ک تحصیل کرد و کمک پدرمشغول کار گردید ونامبرده درامانتداری و  صداقت و ........در منطقه جوانی نمو نه بود ند که همه ایشان رادوست داشتند همیشه درمراسمات مذهبی ودینی- عزاداری شرکت میکردند وقتی انقلاب پیروز شد ایشان به سپاه پاسداران  بعنوان عضورسمی استخدام شدند و همیشه آرزوی شهادت میکردند تازه ازدواج نمو ده بود که نزدیکی های عملیات  فتح المبین بود از طرفمسئو ل به ایشانگفتند برو چند روز مر خصی  پساز عملیات به جبهه بر گرد در جواب میگویدهمه به جبهه میآیند جهت شرکت در عملیات   من عار نیست درمو قع حساس برو م مر خصی =  خلا صه می ماند در عملیات شر کت میکند با منهدم کردن چند تانک در عملیات در اثر اصابت تر کش خمپاره در مور خه 1361/1/2به  درجه رفیع شهادت نایل میشو ند با تشیع  جنازه منظم با شرکت کل یکانات واهل بکانیان مقیم ارو میه وتبریز وخوی و مر ند و سلماس و تهران.......در گلزار شهدای یکانات  دفن میشود ند خدا  از ائمه اطهار دورنکند و  یادش گرامی باد

========================================================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۴ ، ۱۶:۲۲
حاج محمد یادگاری