شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۳۵ مطلب با موضوع «یوم الله ها- اعیاد مذهبی- عید نوروز- هفته بسیج- روز معلم و...» ثبت شده است

روز قدس و اشاره به وضع فعلی جامعه

=================

رو ز قد س هامی مسلما نلارا و حد ت گو نو دی

د ین و  ا یما ن او لا  هر کسد ه حما یت گو نو د ی

مسلمین حا ضر او لا صحنه ده غیر ت گو نو د ی

بو گون  اسرا ئیل  خو نخو ارین  هلا کت گو نود ی

 ---------------------

یو م  الله  بو یو رو بدور بو گو نی راحل اما م

مسلمین وحد ت ا ئد یب دنیا دا ا یتسو نله قیا م

را هپیما ئی ا ئدیب عا لمه و ئر سو نله پیا م

ا تحا د لارینی د نیا یه گر ک بو لدو ره لر

غا صب اسر ا ئیلی محکو م ا لییو ب ئو لد وره لر

 -----------------

مر ز اسلا مید ه یوخ ایرا ن او لا لبنا ن او لا

یا فلسطینیله غززه- یمن و- ا فغا ن او لا

مصر و سو ریه بحرین اولا  پا کستا ن او لا

ا تحا دیله گلو ب صحنه ده ال بیر اولا لا ر

ها مو سی وحد ت ا ئد یب قد سی یهودّا ن آلالار

 ------------------

ایند ی میلییارد یدا ن آرتوخدی مسلما ن جها ن

نئیه اسرا ئیل الینده بولار عا جزدو رالا ن

قدسین حتّی گوزی یو لّا رد ا قا لو  بدو ر نگرا ن

سسلو ری غیر تی وار هرکیمین امدا د ایله سین

منی  ا سرا ئیل  ا لیندن گلو ب آزا د  ایله سین

 ------------

مسلمین وحدت ا گر ایله سه با عزت او لار

ذلت آ تد ا یا شا ما ز صا حب شخصیت اولار

د نیا د ا  لشگر ا سلا م   ا بر قد رت اولار

سا تما سا شر قه ا گر عده ای غربه او زو نی

او ند ا دشمن قا با قیند ا د ئیر حتما سوزو نی

 -------------

ایندی وا جبد ی فلسطیند ن حما یت الییک

صحنه  حاضراولاخ حقّی بو دنیایه د ئیک

مسلمینه بو پیا می گرک هر یئرده و ئیک

            غاصب اسرا ئیل الین چکمه سه ظلم ایتما قدا ن  

بو لسو ن اسلام  جها ن قوخمویا  جا خ ئو لما قدا ن

 -------------------

موشگین تا نک و تو پو ن تکیه ائدیبدور کو جو نه

راهپیما ئی ائدیب بیز ووراروخ اوخ گوزو نه

مرگ بر ا نگلیس آمر یکا یهو د هر او چو نه

بو شعاری و ئیه رو خ  صحنه ده عا لم ا شید ه

چو خ چو خ  افضل دورئولوم  =دشمنه انسا ن گیچیله

 -----------

گو رنجه جرئت ا ئدو ر د نیا دا شیطا ن زما ن

ایستییو رمکتب اسلا می آ پا ر سو ن آرا دا ن

ایله بیرنقشه تو کو ر قلبِلر ی ایلو ری قا ن

پا یتخت مسجد ا لا قصا نی یهو د ه سو لو یور

عر زه سیز ا نگلیس حتی او نی  تا ئید  ا لییور

 ---------------

قو ی دئیو م کیمد ی بوا سر ائیل بی شرم دنی

ایند ی مشهو ر اولو ب منطقه نین قا ن تو که نی

بمبیله ویرا ن ا ئدو ر هریئر ی سئو سه  علنی

حکمی آمر یکا یا زو ر  بو فقط اجرا  الییور

غزّ ه د ه یا که فلسطینید ه غو غا ا لییور

------------

اهل اسلا م گر ک وحد تی ایجا د الییه

مرگ آمر یکا د ئیه صحنه د ه فریاد الییه

نه  فقط بیر نچه دولت -ها می امداد الییه          

مسلمین وحدتیله  -  اقصا نی آزاد الییه

های اولوب قو یمو یالا= جا ن تا پا اول حیو انی

تا پساجان حتمی وورا ر-بیربیرینه د نیا نی

                                 ---------------

مر حبا  کشو ر لبنا نین او حزب اللا  هینا

او تو ز او چ گو ند ه نه لرایتد ی  عدو اللا هینا

             سیلینی وو ردی اوگو ن شیطا نا هم  رو با  هینا  

حیف او لا عد ه ای غفلتد ه یا تو ب  قا نمورو ری

رشد ی  سو را خه گییو ر پا پ دو رور با نلو یو ری

      --------------   

  ((احسن او چ سیده که دیغلادوب آمریکانی))

((باشدا ئو ز رهبریمز سید علی ایرانی))

((صورا الگوی شرف سید  حسن لبنانی))

((بیرده سردارنجف سیدعلی سستانی))

سلمان و بوذر مقد ادیلرین مثلی دیلر

بو للارن هراو چی طاهاو علی  نسلی دیلر

 --------------------

بو للارین فتوالاری داغی یریندن دئبَه در

آد لارین داعش و تکفیر اشیدن وقته اسر

او للارین سو زلری شمشیرکمین حتی کسر

او للارین درگهینی حوریلرهرلحظه اوپر

اوکه ایمانی ضعیف دور سوزومی هو ش ایلمز

بعضی  هذیا نلارا ایمانی او لان گو ش ایلمز

---------------

((نه عراق و نه ویتنام ونه افغاندی بورا))

((خصم نامرده دئنن کس سسو ن ایراندی بورا))

((آقامیز حضرت عباس نگهبان دی بور ا))

درس عرفان او خو سان  مکتب عر فاندی بورا

((قو یمارو ق خصم ائده کم رنگ شهیدلر سوزونی))

((بیزه کیم کج باخاعباس چیخار دارگو زونی))

 --------------------

او باما بعضی خیا للار الییر بو ش کیمی

خواب غفلتده یاتو ب  بی حیا بی هوش کیمی

بانلارآمریکادا کا خیندا او بر گوش کیمی

داعش حیوانیدی ترسو مثلی مو ش کیمی

داعشیلر نجه جر ئت ائدیب ایرانه گلر

لشگر  عاشورا  الکدن او لاری اون تک الر

 ----------------

گور نجه فکرلر ایلراو شقی زاده پست

ایلیوب مثل یز ید میز ریا ست او نی مست

اودیکی ایستوری  ایران تا پا دنیا ده شکست

نئچه شیطانیله بو  شیطان او لو بدور همدست

گاهی تحریم ایلیور ایران ایشیندن قئییده

اونو ن  هذ یانلارینی مجبور اولا قبو ل ائده

 --------------------

 هسته ای  دنیادا بیرحق مسلمدی بیزه

رهبرین امری بو ایرا نیده اعلمدی بیزه

خامنه ای مثل خمینی دی چو خ اکرمدی بیزه

نائب مهدی اوزی قا ئد اعظمدی بیزه

 هر نه امر ایتسه بیزه مهدی قائم سوزی دور

دئمو شم شعریده  عباس بود وران اوزی دور

 ----------------

سگیز ایل دنیا بو ایرانیله دعوا ایلدی

کینه سین زاده مر وان  هو یدا ایلدی

اوزو نی  دهر یده اما نئجه رسوا ائلدی

گوردو لر اممتیمیز بیعتین امضا یلدی

هامی یکسر سو ئلدی رهبر یمزخامنه ایدی

رحلت ایلوبدور اما م سر وریمیز خامنه ایدی

 ------------------

او چ ابر قدرت الا ن دنیا دا طغیا ن ا لییر

بی دفا ع شخصیلر ی قا نینه غلطا ن  الییر

یمنی  حتّی وو رارخاکیله یکسا ن الییر

جانینی آل سعود شیطانه قر با ن الییر

              هرنه امر ایلسه  شیطان اونی عنوان الییر

              حتی شیطان دئسه=  قر آنی سوزان الییر

 ----------------

 کیمدور آمر یکا او بی شر م جفا پیشه د نی

مظلو مو ن قا نینی او تو کدورور  الا ن علنی

هیچ غلط ایلیه بو لمز د ئد ی  رهبراود نی

ناگران ایلیوب الان -  او سنی حتّی منی

گر جه چو خلار بیزیم ایرا نه بو گو ن نقشه چکر

ایته حورما خ قا لی کا رو ا ن یو لی آهسته گئچر

--------------

داعشیله گتوروب دنیانی شیطان جانا

باخ عراقیله یمنده = سناسفلی طو فانا

بیرده سوریه ده یئر لرده آخان پاک قانا

شایعه هی بوراخور بیرگونی گللوک ایرانا

خو ش مثلدوربو سوزی چوخلاری دنیاده   دئیر

چا ه کن چاهی دئرین قا زسا اوزون تهده گو ئیر

 -----------------

بسکه چوخ ضربه یئریب کشور ایراندان اولار

گونده چوخ گلّریمز آفت ظلمیله سولار

چکمیوب چکمز الین  کشور قرآندان اولار

ایلییر تبلیغ  سوئی بوگون هر یاندا اولار 

اودیکی اعتراض ایلر بیزه بیر دسته ایده

اولماسون کشورایراندا بلی هسته ایده

 ----------------

ایستوری زورلارین  او للاربیزه تحمیل ائده

بی حیا لر اچنلیشور  بو ایشی تعطیل  ا ئد ه

یا بیزی  مجبور ائده   مو ضو نی   کنسیل  ا ئد ه

یا دا شیطان اوزونی  ایرانا سر خیل ائده

بیله بیر تخمو لاری-  کشور ایرانه اکر

 اکدیری تخمولاری حتی که فی الفوری بیچر       ----------------------

حمله سورییه ایتدی اودنی ظلم الییه

یا گلوب خاک عراقه  ایچره او مزدور نئلیه

بیرنفرای کاش گئده  غاصبه  اخطار ایلییه

بوسوزی داعشین اربابینه حتی  دئیه

سیزی ایرانلی بو گون  غاصب  دوران تانییور

اه بشر بلکه  سیزی  قان ایچن حیوان تانییور

 ----------------------

بی خبر سن بولورم یوخ خبرین  کیمدی ده ده دن  

هرزه عو ر تدی سنینغاصب بی شدم نه نه ن

سنی  حتما او زیاد او غلیدی دنیاده اکن

یوخدی بیرآیری سوزوم دنیادا ناکام ئوله سن

توپ ادیبدور سنی  شیطان الان اوینو روسان 

                سنی تاولوبلادئمه بیزلری  سن  تاولورو سان  

          --------------   

آند اولا-  قر آنه-ایمانیله وجدانه - دینه

سند ن آمریکا الین چکسه قالار سان نه گونه

اولما ساحا می گییر سن او تو روخلار تک نینه

عار اولا اوللارا که  - ایلییر امداد سنه

آدلاری مسلم او لار ضر به وو رار اوز  دینینه

مینمبسن یوخدی سوزوم اوللارین الان بئلینه

--------------- 

تو پ فتبال ائدیب آمریکا سنیله وورا قول

فوتبالیسلرکیمی هم قول ووراهمده آلا پول

قول وورانماز  بیزیم ایرانا  نقدری اولا فول

هامی شاهدی سکشت تاپدی بوابشده نئچه یول

هرنه تو پ وورسااونی رهبریمز دفع الییر

قورخی یو خ اوندا حقیقت سوزونی حتی دئیر

 -----------------

 داعشین واردی نه وجدانی نه دینی - شر فی

قاو زویو ب دنیادا بیر عده او قو م سلفی

دشمنین کشور ایرانیدور اصل هدفی

ولی ایرانلی حساب ایلمز هر نا خلفی

                      پو لا خاطردی  او لارگلمو ش الان میدانه

او للارین بیز قا با قیندا دو رایو خ مر دانه

 -------------------

بو سو زی بسکه با نار  قلب- قلم شعرده یا زار

عد ه ای وار او زی حتّی او زو نه قبر قا زار

بعضی سو زلر دا نیشار آند او لا اللاهه آزار  

مر گ اسرا ئیل آمر یکا نی بد عتد ی  د ئیر

عملیلین او لار ین  ظلمو نی تا ئید  ائلببر

 ----------------

مسلمین وحد ت ا گر ایلسه دنیا د ه بپا

قد سدن فو ری چیخار  غا صب بی شر م حیا

اولارآزاد یمن – شام -نجف کر ببلا

          و ارسعو دی کیمی چوخ دو لت  الان دینی سا تار       

توپ کیمی شیطا ن او نی هر هارا گر سئو سه آتار

 ---------------

چو ن بو گو ن امر الییو ب رهبر با  عز تیمیز

صحنه ده حا ضر او لو ب دو لتیمز  ملتیمیز

تا نکیدا یخما قا وار  جبهه د ه بو قدر تیمیز

بو سو زو ه شا هد اولان دنیادا الان چوخدی  

تا نک یخما قدا بسیجیده که تر مز یو خو د ی

 ---------------

((یادگارا)) سوزون اوخدی بلی داشدادا گئچر  

عده ای وار تاپافرصت قانیوی سو تک ا یچر

هر کیمین وجدانی او لسا حقیفی الفوری سئچر

ظالمین داسی لان یا شلاری هر یئرده بیچر

شیعیا نه  دشمن ء-آ ل علی هر آن گو لر

ایسد سه زهرا خدادن مهدی قائم گلر

 

 ============

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۵ ، ۱۵:۴۰
حاج محمد یادگاری

سو م خرداد

روز  آزاد سازی خرم شهر

صدام گفته بود اگر ایران خر م شهررا آزاد بکند

 من کلید  بصره راخورم به ایران تقدیم میکنم

=================

سلام بیت المقد سد ن گو یه معر ا ج ائد ن رهبر

     سلا م  ا ی   ا نبیا نین   ا فضلی  -  ا ی  ختم   پیغمبر       

تو سل ایلیو بلر آ د یو ا  رزمند گان   یکسر

او حمله ا ئیکه  علی آ دی او لو بدور رمزی با شلاندی

آ دی بیت ا لمقد س حمله سی د نیا د ه آ دلا ند ی

-------------

او حمله قد ر ت ایر ا  نی د نیا یه  بو لو ند و ر د ی

لبا  س ا  فتخا  رآ میز ی   ا یر ا  نه  گئر ین دورد ی

ادیب آز ا د خر مشهر ی ایرا نی سئو  ند و ر د ی

چکو ب  او ن دو قو زآی  حسر ت  ا گر چه شهرخرمشهر

اوقدر ی قا نلار آخدی اولدی الوان نهر خر مشهر

-----------------

 او لا ندا حمله نین وقتی اورکلرجنب و جو ش ایتدی  

    مین اوسته چوخلاری چیخدی شهادت جا می نوش ایتدی 

     سینیب  خط مقد م ا لفرار - افرا د مو ش  ا یتد  ی           

هز  ار و -  سی صد و - شصت و  یکم-   سو م  خر د ا د     

  سا عت   ا و ن  بیر د ه خر مشهر ی   الله  ا یلد ی آزا د

----------------

ا و حمله ئیکه  سپا ه -  ارتش-   بسیج -  ا یلرد ی  مردا نه

قا چارد  ی شیرا  لیند ن بچه  رو  به لر  بیا  با نه

چو خی قا چدی دو شو ب رود خا نه بو غد ی گتد ی نیرا نه

ا  یله  دشمن ایترمیشدی ئوزون بو لمز د ی نیلر دی

ا نه مسلم دئیو ب تا نک و  تو پو ن بو شلار دی و ئللردی

------------

علی این ابو طالب آ دین رمز ایلدی لشگر

تو کو بلر تو پرا ق او سته بعثیا ندان نئچه یوز پیکر

خجا لت اولد ی شیطان نوکر ی صدام بد ا ختر

خد  ا یه  شکر ا دیب  بت سیند یران رهبرجما را ند ا

گجه تکبیر دئسون  ملت   بو یو ردی رهبر هر یا ندا

------------

ا  ئدر ی ا دعا صدام   بی وجدا ن و  بی ایما ن

گر آ لسا شهر  خر مشهر ی بیز دن لشکر ایر ا ن

کلیدِ بصر ه نی ایر ا نه   تقد یم ایلر م   هرآ ن

بو نی ایرا نیلار بو لسون گئد ه الدن ا گر  بغد ا د

قئیتمز  بیرده خر مشهر  اگر  دنیا ا ئد ه  امداد

-----------

ولی بیت ا لمقد س حمله سی  صدا می خو ار ایتد ی

او زون  اربا ب لا رین رسو ا ی دوران شر مسار ایتد ی

او فتحه قا  ئد ا عظم   سئو ند ی  ا  فتخا ر ا  یتد  ی

خدا یا  رو حینی  رو ح خدا نین را ضی  قیل  بیزدن

اما مه عصره تبر یک عرض ائدا ق بو شهر  تبریزدن

-------------

بو شعری سا ل آتمیش بیرده یازدیم   –سو م خر د ا د

او فتح شهر ه خر مشهر  ه خا طر ا یلد یم  ا نشا د

بیله  فکر ایتمییا ق قو ر تو لد ی جنگ بیز او لمو شوخ آ زاد

او تو ز دورد ایل گچور او ل گو ندن الان عارفان بو لدی

ا گر بیر آجا غفلت ایلساخ آ یند ه  مشگلد ی

------------

نه دورآتمیش بیریلن آیا بو دوخسان بشین فرقی

د ئر دی او ندا ملت ها ممو سی نه غر بی- نه شر قی

ا لا ن بیر عد د ه وجد انین سا تو ب قبو ل  ا ئد ر غر قی

دوشوب  بیرمنجلا  به غر ق  او لور درک ایلیوب بولمور

گو رور  نا مو سینین یو خدو ر  حجا بی- عار ا د یب ئو لمور

-------------

بو  سالین آدینی گورنه بو یو ردی رهبر ایران

آدین اقدامیله بیرده –عمل  ایتدی  بیزه  اعلان

بولارین هرا یکسی چوخ مهم دور  درک ائداخ هر آن

گرکدور سعی ائدا خ فر ما ن رهبر  قا لما سو ن   یئر ده

اطاعت ایتمه سا خ – او للو خ گنه خا ئنلره  برده

--------------

بیله فکر ایتمیا ق دشمن-  دا قو خد ی  صحنه دن چیخد ی

و یا که ا گلشو ب  بیرگو شه ده  بیز لن ایشی یو خد ی

نه قد ر ی و ار دی شیعه – و اردی نهضت - دشمنی چو خد ی

بیر آ یر ی ر ا هیله  الا ن گلو ب دو ر مید ا نا   شیطا ن

نه تا نک و  تو پ و آر پیچی  نه مو شکله  او  بی و جد ا ن

-------------

گهی دشمن وورار او د قرآنا  عرض ایلیو م  شر حین

بو دور منظو رلاری اسلامه دینه بیز او لاخ بد بین

– فرا نسه  نو کر شیطا  ن  -  ائدر  پیغمبره  تو هین

او لار تخریب  امام -  هادیلن - عسگری    قبری

بو دور منظو لاری که  شیعه نین پاما ل اولا صبری

-------------

نئچه دفعه ا ئدیب ایرانه حمله او ل بیو ک شیطان

او خی داشه دگو ب  هر تک تکینده قا لد ی سر گردا ن

الان بیرآ یری  مکر یله  او لو بدور  و ار د میدان

تلا ش ایلر  بو ا یرا نه  - گلو ب تخم فسا د  ا کسین

نه شمشر یله - بلکه  پنبیله-  با شلار ی کسین

-------------

بو ایشد ه او لد ی بیر آججا مو فق  ایلو ر م اجمال

بیر عد ه غافل انسا نلار ی  تاو لو ب ایلد ی اغفال

به حمد الله او نی  بر هم  ائدیب ایر ا نید ه ا بدا ل

او لو ب رسوای دورا ن قالمیو بدور الده امکا نی

او دور  مجبو ر  او لو بدور   ایلد ی تحر یم ایرا نی

------------

بو ملت ال اله وئر سه بو تحر یملر ثمروئر مز

او زی ر سوا او لار تحر یمده  اصلا ظفر وئر مز

بهالیق سالما سا خ ایرا نه بیگانه  خطر و ئر مز

او کس که احتکار ایلو ب وو رار ارزاقی انبار ه

           بیز ه دشمن او دور  اوّ ل گر کدور ایلییاق چار ه 

------------

بیز ه لا ز مد ی حتما  د رک ا د یب الان او لا خ آ گا ه

مبا د ا  غر ب فر هنگی ا ئد ه بیز ملتی  گمر ا ه

بو جنگ او جنگ قبلی د ن مهمدور آند ا  الله

الا ن یو زلر کا نال- مه وار ه لرده او لمو ش آما د ه

بیز ی  چکسو ن کناره د ینیمیز د ن  دو تمو یا ق سا د ه

-------------

گر ک دور بیز آلا خ الها م  همیشه دین و قر آ ند ا ن

چیخا ردا خ  غر ب فر هنگین  - گرکدور ملک ایر ا ند ا ن

منیم  یو خ منظو رو م عر ض ایلیا م بیر آ یر ی ا ستا ندا ن

همین  بو  شهر   تبر یز که   قو یو ب   حیر تد ه    د نیا   نی

یو لو ن آ بِر  سا ندا ن  سال  گو ر او رد ا  وضع -اوضا نی

--------------

قلم عا ر ا یلییو ر نظمه چکه کا غذ د ه    عنو ا نی

بلی تشخیص وئر سین خبره ابستر قیز لان- او غلا نی

نئیه  بس او للار ی ایتمز  نصیحت ا ئو د ه عو ا نی

او قا نلی شهر یده  قا نه با تا نلار ها ردا دور الا ن

او تا نک بعثین   آ لتیند ا  یا تا نلا ر ها ر دا دور الا ن

--------------

بو  شهر تبریزین  تا ر یخه  با خسا ن-  وار چو خ  او ستا د ی

جها ند ا   مر کز    ا هل   تشیع-    آ د لا نو ب  آ د ی

خیا با  نلا ر ینا   چیخ  ا یند ی بیر  با خ گو ر  نه غو غا  د ی

شهید لرو ئر دیلر با ش –ساخلییاخ باش- او لمویاخ او باش

شهید لر وئر دیلر باش – آچمو یاخ باش او لمو یاخ عیاش

--------------

گئدورسن مکییه هر ایل دئیورسن من مسلمانم

وورورسان قرآنا ضربه دئمورسن ضد قر آنم

دئمه شیطانه داش ووردوم دئنن من این شیطانم

عراق و عززه -سورییه - یمنده گور نه غو غادی

سنین پو للارین اوردا قا ن توکور باخ گور نه اوضادی

-------------

مدافعان حرم دور اصل حاجی  عر ض ائدوم تانی

اولاردو ر شاد ائدللر حیدری –طاهانی –زهرانی

رقییه لن- اولو بلار زینبین-  او للار نگهبانی

همدانیلرین- گر آخما سیدی قا نی اول یئرده

او جنگ خانمان سوز ایندی واریدی بو کشورده

------------

هله بیر عده غفلتده یاتوبدور او لموری   بید ار

او افرادان نه ایران - یاخشی باخسان  دانیادا چوخ وار 

شعارایلله  مهدی جان ظهورایت قیل بیزی  دیدار

او ین آما ده  قیل  سو ندا ن  عز یز یم  ایت  قو نا ق  دعو ت

       ا گر  آما د ه او لسا  ا ئو  - قو نا قدان  چکمه سن خجلت

-------------

سو زه چو خ طو ل  و ئر مه ( یا د گا ری)  سن قا  نا ن قا ند ی

او لار  که قا نمو یو ب قا نما ز-  او لار خو ک مثلی حیو ا ند ی

دفا ع  ایت  نا مو سو ند ا ن  -نا مو سو ن الان بو ایر ا ند ی

دی حقی با خمو یا نلا ن یو خ  ایشین - قو ی آ نلییا ن با خسین

سو ز ون  تا ثیر  قو رسو ن  یو خلو یا نلار  خو ا بید ن  قا خسین

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۴:۰۸
حاج محمد یادگاری

در آخرین روز های سال 1394 که 7 2 اسفندماه

 نزدیکی  عید روز  وفات خانم  فاطمه(س)بود این شعر

 نوشته شد گریز =سائلی که در مدینه روز عید به منز ل

حضرت ابو الفضل آمد و از شهار ت حضرت بی خبر بود

===========================================

=====================================

========================

طایر طبعیم او چور با م خانم فاطمه ده   
گور نه عزّت یارانو ب نام خانم فا طمه ده  
دوخساندوردون ایلی ایستور بلی اتمامه چاتا  
بیز عزا ساخلادوخ  ایام  خانم فا طمه ده  
------------

اسفندین یرمی اوچی - ترک ایلدی دنیانی  
شیعه نین عرشه اوجالمو شدی  اوگون افغانی  
شیعه لر حقّین ادا ایلدی الحق خانما 
 گو ز یاشی اولدی اونو ن یاره سنین در مانی  
-------------

دوخسان دورد آخری بااینکه عزا  گونلریدی  
کیم عزا دوتدی اوگو نلر بلی او حیدریدی    
قطره ای گوزیاشی کیم تو کسه گوزوندن یوزونه 
اوگوزون یا شینه بولسون که علی مشتریدی  
-------------

دید و- بازدید –گرک دوراولا بو رسمیله
صله رحمه گور ه نه هدف جشنیله      

       حقّی وار سو یله سه مهدی آ نا سی فاطمییه  
شیعه نین غیر تینه باخ آنا جان فخر ایله  
--------------

ایلییرجا نینی بو للار سنه قر بان آنا جان

بیله عاشقلریوه سن ایله احسان آنا جان   
آ دیوا دروت  بالا قربان و ئرن ایرا نیده وار  
حتّی بایرامیده آدین اولار عنوان آنا جان   
-------------

عاشق فا طمه سن بوسو زومی آل نظره   
فا طمه دینه گوره جا نینی سالدی خطره    
فاطمه ئو لمدی تنها او نا سن آغلییا سان 
فاطمه ایستدی آگاهی وئره شیعه لره   
-------------

جان وئریب فاطمه گو ندوز-نئیه دفن اولدی گجه

مرتضی قبره اونی قو یدی خدا بو لدی نئجه 

        عارف ایستو ر بو ایشین علتینی درک الییه  
لعنت او لسو ن او لارا دو شدو له مو لاله لجه 

------------

     خانم ایستو ب  ائده رسوا قا پو سو ن یا ندیرانی    
بیرده شرمنده ائده حق علینی دانا نی    
یعنی معصو م  نمازین بلی معصو م  قیلار 
تا نیدا  عالمه امکا نه امام زما نی  
---------------

فاطمه راه ولایتده اولوب قربا نی

بی طرف کیم او لا حتما اووورور زهرا نی 

    بو لمویه آغلییا هر کیم  خا نمی ایستموری 
بی ریا گوز یاشیدوریاره سنین درما نی 
---------

گبر و ترسا او ایشی گورمزیدی دنیاده   
عده ای ایتماقا او ل ظلمی او لو ب  آما ده   
باعث اصلی کیمیدی او قاپی اودلاندی  
ضربه دگدی خانما فضه نی سسلوب داده 
------------

بیعت آ لما قا علینین قولو نی با غلادیلار   
قلب پیغمبر اسلامی اوگون داغلادیلار   
قلم عاجزدی بیا نه گتوره او ضا نی 
با لالار  باخدیلا شیو ن الییو ب آغلادیلار
-----------

ثانی اوندا بیریدی ایندی ولی مینلری وار    
بو للارین نه شرف وغیرتی نه دینلری وار

داعش وتکر یت وهابیلرین درک ایله ساق    
شیعه یانیله بو گو ن دیلده بیو ک کینلر ی وار

------------

((دئمه ختم او لدی قیامی خانمو ن))

((شیعییه واردی پیامی خانمون  ))  
قبری تک فکر ایلمه گمنا م او لار   
حشره جان زنده دی نامی خانمون  
------------

مشگلو ن واردی  اگر حضرت زهرانی چا غور     
داد یوه صدقیله سن  دختر  طا هانی چاغور     
دو گمه بی مایه لئیمان قاپو سو ن عالمده        
همسرشیر خدا  یاور  مو لانی چاغور             
-------------

هانسی محفلده بونو ن او لسا یادی    
او یئرین  جنت الا دو ر  آدی   
هر مر یضیی که جواب ایله سه لر      
گتی او ل محفله دکتر او رادی      
--------------

عهدیوی گل او نیله محکم ایله     
گو ز یاشین سینه سینه مر هم ایله    
طی ایله دنیادا زهرا یو لو نی  
او زوو ی در گهینه محر م ایله       
----------

آتا سی گل تک او نی ایگلردی

من فدا ها خا نما سو یلردی

منزله وارد او لان وقته خانم       
ایا قا فوری دوروب نلردی       
-----------

نه فقط تنها دو راردی ایاقا        
حّتی پیشوازه گئدردی قابا قا        
هم او پردی الینی هم یوزو نی      
طاها زهرانی با ساری  قوجاقا       
-----------

فاطمه کشتی دین لنگریدی      
فا طمه  آ ل عبا دلبریدی        
مهدی صاحب عصر ین آنا سی       
شیعه نین دیلده آدی ازبریدی     
---------

حّقی دانسان ووروسان زهرانی  
فرقی یو خ یا ندیریسان قر آنی   
مثل داعش ایچیسن شیعه قا نین  
ایله بول  سب ائد و  سن طاها نی   
-----------

تسیه هین ذکرینی واجب بو لوسن   
خانمین قا تلینه سوزدئمو سن  
پیرو فاطمه سن -  ظاهرده    
قنفذون اما یو لو ن سن گئدو سن

------------

گر تو للایه -بو گون قائل سن   
هابیل اول-  اولما گیلان قابل سن 
روز محشرده سنین دوتماز  الین  
سن اوزون فا طمییه قا تل سن 
==================

=========

قوی دئیوم شعری گئچن ایامدان   
شهر یثربده  کی اول با یرامدان

گلدی بیر سا ئل ابولفضل ائو ینه
زنیبین قلبی دولوب آ لامدان

------------

مرحبا  - ام بنین  - عزتینه

هامی گلمو شدی اونو ن خدمتینه    
قاپونی سائل ائدیب  دق الباب 
باخگیلان سن بو غمین شدّ تینه   
------------

 فضه گلدی قاپویا وئردی جواب    
دئدی کیمسن آدیوی ایله خطاب

من ابو الفضل آقامون سائلییم

قلبیمی آه نوا ایتدی کباب

-----------

فضه نی سوزلری گر یان ایلدی       
مطلبی زینبه اعلان ائلدی

زرو زیورواردی کیمده او گون

هامو سو ن سائله احسان ایلدی

-----------

فضه دسما لیده گتدی اولاری

سائلیه باخ نه قدر وار  جیخاری    
قیتریب وئردی دئدی ایستمورم
آقامو ایستییورم - نه بولاری

--------------

زرو زیور له دولا دنیا اگر

وئر ه سیزگر منه سیز ایستمرم

ایستورم  بیرده گورَم من آقامی

گل یوزون گور مه سم حتما ئولرم

---------------

نه دورعلت اوزی گلمور تانییا

چو خلی لطف ایلییوب من بینواییا

اوگلو نجه -  او تو روب آغلییارام     
دوشر م مثل -  دخیللر قا پویا       
------------

گو ر مه سم من آ قامو ن گل یو زو نی

دئمه سم من اونا قلبیم  سوزونی

امکانی یو خ بویئری ترک الییم

آغلییورسوز اشیدنده سوزونی

-------------

مطلبی وقتی بو لو ب دور  آناسی

قاپو یا گلدی ابو الفضل بالاسی با لاسی      
گوردی  سائل علمی چگنینده     
  سائلین عرشه اوجالدی نواسی

--------------

بولدی جر یانی دوشوب غملی یولا    
دئدی غصه یله گرک قلب دولا 
او زونی گور مه دیم  عباس آقامون  
دل گئدیر  - حاجتین علقمدن آلا  

-----------

(یادگاری) داخی صبر ایله دایان    
بو ندان آرتوخ ایلمه دیللری قان

سئور عباسی -  خانم مثل حسین  

      وئره جاخ عیدیزی او لما نگران      

-------------   

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۴ ، ۰۰:۲۸
حاج محمد یادگاری

29 بهمن

قیام شهر تبریز

=================

 ((ما میثم و   تما ر یم از د ار   نمی تر سیم))

((د ل با خته یا ر یم -ز ا غیا ر نمی تر سیم ))

((گر دو زخیا ن آتش از کینه بر افرو زند))

((تا حب علی داریم ازنار نمی ترسیم ))          
    ((ما جا ن به کف آما ده  در سنگر قرآنیم))

((گر بر سر ما با ر د   - رگبا ر   نمی تر سیم ))

===========================

============

اگر وار حوصله ن  باخ بو کلامه

اوخی لعنت شاها رحمت امامه

ییخیلار تکیه کیم ایتسه مقا مه

نه او ضاع او لدی شیطان داشلا نا ندا

قیام شهرتبریز با شلا نا ندا

-----------

خیال ایلردی شاه قدرت قالاندی

شعاری که وئرور ملت یالاندی

دئمزدی ظلمیله ایران تالا ندی

ائدردی کارترین حتی الین بوس

او زون ساتمو شدی  آمریکایه دئیو س

-----------

دئیردی ارث دوربو تاج دئدمدن

بو نی چو خ ایسترم حتی نه نه مدن

خلاص ایلر منی هر مو قع  غمدن

او تبریزین قیامین گوردی بو لدی

دئیه بوللم اوگو نده  ملعون ئو لدی

-----------

دوشردی یادینه مرداد قیامی

تلا ش ایلردی آ لادو سون عوامی

بو لو ب دو زدی یزیدین عزم شامی

دئدی رهبر له هم آهنگ او لاردوم

قالو ب  ایراندا کا ش سر هنگ او لار دیم

-------------

بیله فکر ایتدی ملت آللا نا ندی

یا لاندان وعده وئر سه تاو لا نا ندی

ولی بو لمو ب  او لار حقی قا نا ندی

جو شار قا نلاری یئرده قان جو شا ندا

او لار تکبیر دئییر رگبار قو شاندا

-------------

صدا سیماسی سو یلوب اخبا ریندا

سالو ب بیگانه لر تبریزده غو غا

دگو لدی ایران اهلی او لار حتی

او لوب رسوایالان  اخبار دئیه نلر

قیام شهر- تبریزی  گو ره نلر

---------

خیال ایتدی یا لانه  خلق اینا نی

سا تا للار شیطا نا دینی ایما نی

اوگو ن چو خلی شهیدین آخدی قا نی

در مسجد او لحظه با غلا نا ندا

نه لر  اولدی سینما لر یا نا ندا

----------

گورو ب قو خمازلا او للار گولله لر دن

او لار آگاه اولو بدور حیله لردن

هراس ایتمزله اصلا حمله لردن

ادیبله خوار و رسوا او ل پلیدی

وئرببله حتی بیر نئچه شهیدی

-----------

دئیوم اشعا ردا - مردان نجیبدن

سید فیا ضیدن بیرد ه حبیبدن

او آذر فام تک مرد شکیبدن

نجفیان پور او لارا اولدی همراه

اولو  ب قربا  ن علی قر با ن الله

------------

بو لار غم غصه نی دیلدن بو شا تدی

بو لاردور تبریزین با شین او جا تدی

او بهمن اره چی ده قا نه با تدی

دئیوب تکبیر فتحی جان وئرنده

گو لو مسو ندی ولی عصری گو رنده

-----------

تجلا  -آد -محمد   عشقه استاد

محر م جبر ئیلی  دن ائدیم یاد

کشاورز-  درگهی رو حیز سیزین شاد

علیزاده  -حسن زاده  -جدیری

بو او ن دو ت تن شهیدین یو خ نظیری

----------

بو لادور زنده ستار خا نی ایتدی

بو لاربا قر خانی الحق دیریتدی

دئمه ناکام شهیدلرکامه یتدی

گرک غبطه -او لار- ایتسو ن بولارا

بو لار دور که- شرف کتدی او لارا

-------------

گرک  شکر ایله سین چو خ یادگاری

عنایت ایلدی پر وردگاری

بوقشر یلن گئچیدی رو زگاری

او لار دم وئر دی بو اشعار یازدی

او کس که یازمادی را هیندن  آزدی

----------

بیرعده شاعران پست فطرت

دئیللر- نه شهیدان  و- نه نهضت

کفا یتدور بیزه قرآن عترت

او لار دور ضد اسلام –ضد قر آن

دئمه شا عر او لارا- سو یله نادان

===============

1-محمد تجلا 2-محر م جبرئیلی3-ضربعلی فتحی4-سید فیا ض صالح الو ندی   5- محمد با قرآذرفام 6-   بالا آقا کشاورز7-جعفردرگا هی  8-سید حسن جد یر ی گلا بی 9-  پر ویز حسن زاده                10-حبیب نقی نژاد11-بهمن اره چی  12- ا صغرعلیزا ده شیخ احمد لو 

    13- غلامعلی نجفیا ن پور   14-قربا نعلی شاکری                                             

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۴ ، ۱۵:۴۹
حاج محمد یادگاری

بشر سفینه سینه ناخدا معلم  د ور

==============

جها ندا گعبه اهل ولا معلم دور 
معلمی ا لیین مقتد ا معلم د و ر   
---------

بشر  یو لو ن  ا یتییر او لما سا هدا یت ائدن   
همیشه جا معییه  رهنما معلم د و ر   
--------

معلمی یا را دا ن علم و دا نش عا شقید ور    
تا نی اوزوو ی معلم خدا معلم د و ر   
---------

اگر  بیر عد ه یه طو فا ندا  نو ح وئر دی نجا ت   
بشر سفینه سینه ناخدا معلم  د ور    
------------

مداد علم شهد ین قا نیندا ن ا فضل دو ر   
شهید لر ین قا نینا خون بها معلم د و ر 
-----------

گر ک مسلسل او لا لا ل تا قلم دا نیشا  
مسلسلی الیین مو مییا معلم د و ر   
------------

جها لتین بلی  لقما ندا چاره سین بو لمز   
که د رد جهله طبیب و د و ا معلم د و ر    
---------------

معلم او لما سا جنت جهنمه بنزر   
که  چشم حو ره او لا ن تو تیا معلم د و ر    
----------

وئر ن خا نملا ر ا  زهرا کیمی شکو ه و شر ف
کتا ب آیه حجب وحیا معلم د و ر  
--------------

ترا ب اوز او زو نه ا و لمو یو بد ی قبله عشق  
که  شو ره زاری ائدن  کر بلا  معلم د و ر

--------------

او کر بلانی حسین قا نی کر بلا ایلییوب  
وئر ن  او تر بته پا که صفا معلم د و ر   
-------------

حسیند ی سید سالار - شهید لر ین آ قاسی    
هما ن حسینه شه لا فتی   معلم د و ر   
------------

ائمه نین بشر ین  گر د نیند ه وار حقی  
نه تک ائمه ها می ا نبیا  معلم د و ر   
-----------

گلو بد ی  یو ز نئچه مین انبیا هدا یت او چو ن      
ا و ا نبیا یه د ه ا هل کسا معلم د و ر   
--------------

حسینیله حسنه – زینبیله کلثو مه    
ا و د و رت گلی گتو رن د وز با را   معلم  د ور    
-------------

خا نملا را  نه نصیحتلر ی خا نم بو یو رو ب     
حجا بی  د و زلره خیر ا لنسا معلم د و ر 
----------------

حجا بی او لمو یا نا فا طمه شفا عت ائد ر؟  
اینا ما کیم د یسه - زهرا او نا معلم د و ر   
-----------------

معلمین سو ز ی د شمن گو زو نده گر ا وخد ی    
ولی احبا گو زو ند ه  ضییا  معلم د و ر    
------------

معلمین سو زو نه با خما سا ا گر شا گر د    
مسلم ا وندا ن ا و لا ن  نا رضا معلم د و ر    
----------------

تمامه ددلر ه در ماندی معلمین درسی     
گر ک یازا م بو نی  در د آ شنا معلم دور   
-------------

مثال شمع یانار دور سین ائدر رو شن     
چکن بو  خلقی سعاد ت یو لا معلم

 

بو لارین حر متینی سا خلا ما ق او لو ر واجب    
صدا قیله گلن میدا نا  معلم  دور

 

بشر تاپا نمازیدی  حقی  او لما سیدی بو لار    
ائدن او ناحقی حقدن جدا  معلم دور     
--------------

قلمده یو خدی او قدرت بو لار ی  تعر یف ائده    
که حتی عشقه ده فرمان روا معلم دور    
------------

او لار دی تدریس ائدن دینی شر عی  قر آنی     
نه جسمه رو حه ده دارالشفا  معلم دور    
--------------

نه قدری  دنیادا استاد  و مختکر گو رو سن     
قبو ل ایت او لارا زیر بنا  معلم دور     
---------------

او مجتهد لری که ئولدی یا لالان سا غدور
او رتبییه یتورن بی ریا معلم دور   
----------------

معلم بشر یت رسو ل ا کرم دور 
ا و نو ن یو لو ن گئد نه مصطفا  معلم د و ر  
--------------

ربا یئیین د ئیه بو لمزعلی اما میم د و ر   
نئجه ربا وئر نه مر تضا معلم د و ر    
---------------

بو نهضتیکه سا لو ب ریشه ا یند ی د نیا یه   
وئر ن بو نهضته آ ب بقا  معلم د و ر    
----------------

بو لار ین ارزش و قیمتلر ین بولر الله  
خذ ف شعر ی ا لیین کیمیا معلم د و ر  
-----------

همیشه بو لارین ایثارینی یا ز اشعار ه    
دی( یا دگاری  ) یو د ینه  فد ا  معلم د و ر    

------------

بو شعر معلمی خسروشهی سنه و ئر د ی  
سنه عنا یتی وار با وفا معلم د و ر   
-----------

اجا زه و ئر دی اوزی شعر ین ایتدیین استقبا ل    
او نو نداروحینه صلو ات او لا  معلم دور      
------------

الان که دنیا نی  تر ک ایلیو ب او رو ح رو ان   
بو شعر ی  شعر ا ئد ن ا و ل د لر با  معلم د و ر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۴ ، ۲۳:۴۰
حاج محمد یادگاری

بشر سفینه سینه ناخدا معلم  د ور

================

جها ندا گعبه اهل ولا معلم دور 
معلمی ا لیین مقتد ا معلم د و ر   
---------

بشر  یو لو ن  ا یتییر او لما سا هدا یت ائدن   
همیشه جا معییه  رهنما معلم د و ر   
--------

معلمی یا را دا ن علم و دا نش عا شقید ور    
تا نی اوزوو ی معلم خدا معلم د و ر   
---------

اگر  بیر عد ه یه طو فا ندا  نو ح وئر دی نجا ت   
بشر سفینه سینه ناخدا معلم  د ور    
------------

مداد علم شهد ین قا نیندا ن ا فضل دو ر   
شهید لر ین قا نینا خون بها معلم د و ر 
-----------

گر ک مسلسل او لا لا ل تا قلم دا نیشا  
مسلسلی الیین مو مییا معلم د و ر   
------------

جها لتین بلی  لقما ندا چاره سین بو لمز   
که د رد جهله طبیب و د و ا معلم د و ر    
---------------

معلم او لما سا جنت جهنمه بنزر   
که  چشم حو ره او لا ن تو تیا معلم د و ر    
----------

وئر ن خا نملا ر ا  زهرا کیمی شکو ه و شر ف
کتا ب آیه حجب وحیا معلم د و ر  
--------------

ترا ب اوز او زو نه ا و لمو یو بد ی قبله عشق  
که  شو ره زاری ائدن  کر بلا  معلم د و ر

--------------

او کر بلانی حسین قا نی کر بلا ایلییوب  
وئر ن  او تر بته پا که صفا معلم د و ر   
-------------

حسیند ی سید سالار - شهید لر ین آ قاسی    
هما ن حسینه شه لا فتی   معلم د و ر   
------------

ائمه نین بشر ین  گر د نیند ه وار حقی  
نه تک ائمه ها می ا نبیا  معلم د و ر   
-----------

گلو بد ی  یو ز نئچه مین انبیا هدا یت او چو ن      
ا و ا نبیا یه د ه ا هل کسا معلم د و ر   
--------------

حسینیله حسنه – زینبیله کلثو مه    
ا و د و رت گلی گتو رن د وز با را   معلم  د ور    
-------------

خا نملا را  نه نصیحتلر ی خا نم بو یو رو ب     
حجا بی  د و زلره خیر ا لنسا معلم د و ر 
----------------

حجا بی او لمو یا نا فا طمه شفا عت ائد ر؟  
اینا ما کیم د یسه - زهرا او نا معلم د و ر   
-----------------

معلمین سو ز ی د شمن گو زو نده گر ا وخد ی    
ولی احبا گو زو ند ه  ضییا  معلم د و ر    
------------

معلمین سو زو نه با خما سا ا گر شا گر د    
مسلم ا وندا ن ا و لا ن  نا رضا معلم د و ر    
----------------

تمامه ددلر ه در ماندی معلمین درسی     
گر ک یازا م بو نی  در د آ شنا معلم دور   
-------------

مثال شمع یانار دور سین ائدر رو شن     
چکن بو  خلقی سعاد ت یو لا معلم

 

بو لارین حر متینی سا خلا ما ق او لو ر واجب    
صدا قیله گلن میدا نا  معلم  دور

 

بشر تاپا نمازیدی  حقی  او لما سیدی بو لار    
ائدن او ناحقی حقدن جدا  معلم دور     
--------------

قلمده یو خدی او قدرت بو لار ی  تعر یف ائده    
که حتی عشقه ده فرمان روا معلم دور    
------------

او لار دی تدریس ائدن دینی شر عی  قر آنی     
نه جسمه رو حه ده دارالشفا  معلم دور    
--------------

نه قدری  دنیادا استاد  و مختکر گو رو سن     
قبو ل ایت او لارا زیر بنا  معلم دور     
---------------

او مجتهد لری که ئولدی یا لالان سا غدور
او رتبییه یتورن بی ریا معلم دور   
----------------

معلم بشر یت رسو ل ا کرم دور 
ا و نو ن یو لو ن گئد نه مصطفا  معلم د و ر  
--------------

ربا یئیین د ئیه بو لمزعلی اما میم د و ر   
نئجه ربا وئر نه مر تضا معلم د و ر    
---------------

بو نهضتیکه سا لو ب ریشه ا یند ی د نیا یه   
وئر ن بو نهضته آ ب بقا  معلم د و ر    
----------------

بو لار ین ارزش و قیمتلر ین بولر الله  
خذ ف شعر ی ا لیین کیمیا معلم د و ر  
-----------

همیشه بو لارین ایثارینی یا ز اشعار ه    
دی( یا دگاری  ) یو د ینه  فد ا  معلم د و ر    

------------

بو شعر معلمی خسروشهی سنه و ئر د ی  
سنه عنا یتی وار با وفا معلم د و ر   
-----------

اجا زه و ئر دی اوزی شعر ین ایتدیین استقبا ل    
او نو نداروحینه صلو ات او لا  معلم دور      
------------

الان که دنیا نی  تر ک ایلیو ب او رو ح رو ان   
بو شعر ی  شعر ا ئد ن ا و ل د لر با  معلم د و ر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۴ ، ۲۳:۳۷
حاج محمد یادگاری

 

سالرو ز شهادت استاد مطهر ی ((هفته معلم )) این شعررا

درسال1392 در میدان دانسسرای تبریزانجمن شعرا خواندم

=================

ای جا معه نین بهتر ین ا نسا نی معلم

باغ ادبین سئو مه لی با غبا نی معلم

خد متلریون ارزشی جنا ت بر ین دور

استاد ا دو سن طفل د بستا نی معلم

-------------

خدمتلرین ایرا نیلا رین باشین اوجا تدی

تبلیغین اثر قو یدی یاتانلاری اویا تدی

تا نک آتدا گئدیب طفلی که حق جبهه ده یا تدی

ایتمیشدون حقیقت یو لونی سن او نا تعلیم

تا نک آتدا یاتوب ایلمه دی دشمنه تعظیم

--------------

الها مین امام – درسینی سن-شیر ین آنا سی

وئر میشدی حلا ل نا ن و نمک بسکه آ تا سی

حق جبهه ده اسلام و دینین او لدی فدا سی

رهبر دئدی –رهبر دی بیزه بو گل پر پر

تا نک آتدایا تو ب   سو یلدی  الله دی اکبر

----------

ای  قطع   ایلین  ریشه الحا د و نفاقی

زحما تویله روشن اولی علم چرا قی

ارشاد ادوسن مدرسه ده خر دا او شا قی

واجبد ی سنین حر متین هر یا ندامعلم

ارزنده ترین فر د سن ایراندا معلم

-------------

سعی ایله گو زل مکتبی ا نسان گتی با ره

قو یما بوتازاگللر ی تسلیم او لاخاره

صاغ-صو ل چیلار انگل او لا لار بیرده دو با ره

خوف ایلمه رو ق لطف حق داوریمیزوار

مهد ی کیمی عا لمده بیزیم یا وریمز وار

-----------

واللاهی عبادتدی سنین در س کلا سین

چو خ بنیه لی و- محکم -عدالتلی اساسین

سن اسدیریسن اسلام قرآن لو ا سین

کسکیندی سوزون بسکه او سوزلرده کسر وار

تعلیمیله  هم تربییتینده چو خ ا ثر وار

-------------

سن سن یتورن عر صه ده چوخ بو ذر و سلمان

امثالی او لارین اولوری  باکری چمران

تحصیل ایلیین بلی اولار حضر ت لقما ن

نابو د الییوب  ذلتی عز ت گتور ن سن

سن رو ح خدا قا ئد اعظم یتو ر ن سن

------------

ظلمتلری علمیله چرا غان الییو ب سن

زحما تویله ایرانی رضو ان ا لییو ب سن

بو نهضته اسلا مه فد ا جا ن ا لییو ب سن

هر عصریده سن شور یله نهضت یا را دانسا ن

غفلتده یا تا ن کسلر ی حتی او یا دا نسان

--------------

شغلی که معلم بگنو بسن ته دیلدن

افضلد ی اوشغلون سنین هر یا خشی عملدن

سن ایله موسن دو زو یو لو نی  تعقیب ازلدن

سن انبیا نین را هینی الحق گئدرسن

او للار کیمی سن مر دمی ارشا د ائدر سن

--------------

شغلو ندی سنین دنیا دا تعلیمیله ار شا د

سن سن الیین دیللر ی غم غصه دن آزاد

سن سن ئولی دیللرده حما سه ایدن ایجا د

سن شمع کیمی یا نما قا آما ده او لو بسان

علت او دی کی د هر ید ه پا ینده قا لو بسا ن

-----------

ای  عشقیله جا نیله ایدن ملته ایثار

غبطه الییر شا نیوه مر دا ن فدا کار

لطف ایلییوب الله سنه چو خ صبر یله رفتار

صبریندی سنین در یا او در یاده او زن سن

زحما ته تحمل الییوب حتی دو زن سن

------------

جان ایلییرم مکتبی معلملر ه قربا ن

خد متلری ایرا نیمیز ی ایلوری رضوان

ایرا ندا شهید او لد ی بو گو ن معلم قرآن

ئو لمز ا ئله انسا نلارا ئدیب  ملته خد مت

ایلو بدی سعا دت بولو نا بیز لر ی دعوت

-----------

سن یادگار  اوّ لده گل  اوز دئنین ادا ایت

ئوز یا ز دیقیوا ایله عمل  عهد ه وفا ایت

شا عر لری که جمع او لوری  بو ردا دعا ایت

تقد یر ایله سن اهل وفا اهل ولادن

بو انجمنی سالمو یا لارذو ق  و صفا د  ن

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۴ ، ۲۳:۱۷
حاج محمد یادگاری

 

 

ولاد ت با سعاد ت اما م سوم شیعیا ن اما م حسین(ع)

===============

سوم شعبا نیدور  میلاد مصباح الهدا

سو م شعیا ن حسینی ایلدی الله عطا

انس و جن حتّی ملکلرده ائدیب حمد و ثنا   

شاد اولو بدورمرتضی- زهرا حسین مولودینه

ایتد یلر چوخلی ستا یش خلق ائدن معبودینه

----------------

عالمه قویدی قدم عشقین گوزل پیرایه سی

درحقیقت او لد ی محکم دین اسلا م پا یه سی

جنّت الاعلاده حتّی اولدی لعیا دایه سی

ایستد ی خلاق منّا ن عرشینه زینت وئره

امراد یب جبریله مولودی  گتورعرشیم گوئره

-----------------------

گلدی د نیا یه حسین جد ی سفردیدی بلی

وئرمه دی سوداوّل اوشا قه صبرائدیب زهراعلی

منتظرقالدیلا گورسونله هاچا ن طاها گلی

حضرتِ زهرایه تا پشورمو شد ی ختم الانبیاء

اولسا حملون وقتی ا قدا م ایلمه سود وئرماقا

--------------------

الغر ض گلدی سفر دن حضر ت خیری الورا

با خد ی مولود حسینه ایلد ی  حمدو ثنا

آغزینا سالدی دیلین اوّل رسول کبر یا

ائمد ی پیغمبر دلین ایستوب غذا میل ایله سین

تا پدی پیغمبر دیلیندن اول بالا سود چشمه سین

----------------

جسم طاهادن حسینین جسمی آلدی ریشه سین

مو بمواجرا یه قو ید ی جد ینون برنا مه سین

قا نیله سیلد ی جها ندا ن آل سفیا ن نقشه سین

ان کا ن دین محمد- هم دئد ی لم یستقیم

مرگ سرخ عهدیمدی راهیمدور صرا ط المسقیم

-------------------

مطبخی قبو ل ائدیب گتموبد ی تحت بیعته

قا نلی باشی نیزد ه حقی یتودی امته

قو یما دی اسلا میا نی کفر سالسون ذلته

دین اسلا مین یو لوندا گئچد ی جا ندان راد مرد

درس وئردی عا لمه اولسون هامی آزاد مرد

------------------

سرورآزاد گا ندا ن بوردا من اذن ایستورم

سوم شعبا نی  پا سدارلارگونی عرض ایلورم

شا داولاروحین خمینی شعر یده من سویلورم

پا سدارا ن ایله سین وار حقی الا ن افتخار

او لدی مو لود حسین - دنیا ده روز پا سدار

-----------------

حق و با طل جبهه سینده ایتد یله جنگ وجدال

قان وئریب قویموبلا یتسین اسلام ودینه زوال

دشمنه باج وئرمیو بلرجنگ اولا ندا ن تا به حا ل

وار حسین اصحا بی تک ایرانیده پاسدار یلر

اللریند ه جبهه لرد ه خوارا ولوب اغیا ریلر

------------------

امتحا نلاریندا بیست اولدی اولارین نمره سی

چوخلاری دامادیدی سنگرلراولدی حجله سی

بیر شهیدین شعریده قوی ذکراولا برنا مه سی

عرش اعلا یه اونو ن سیرایتد ی روح طا هری

 افتخا رآذراولاد یدی مهدی با کری

------------------

حمله له لرده خط شکن لیک او ندا بیراعجازیدی

لشگری  لشگرلر ایچره اوّل و ممتازیدی

حضر ت صا حب زما نه با و فا سربا زید ی

سنگر قرآن و دیند ه قا نه با تد ی با کری

پا سدارلارایچره پا سدار نمونه با کری

------------------

لشگرعاشورا که ایرانی ائدیبدرسرفراز

اوندا ن ایران جنگیده ایلردی چوخ رفع نیاز

ای قلم آزدوربونو ن شا نو نده یازسا ن قوخمایاز

لشگرعاشورانی الحق لشگر ایتد ی با کری

افتخارو آ برویِ کشورایتدی باکری

---------------

گتد ی مهد ی با کری خطی ولی پا ینده دی

کیم اولا بد بین او خطه تا ابد شرمند ه دی

باکر یلرئولمو یوب ئولمز همیشه زند ه دی       

هم ئوزی هم قاردا شی بولشگره جان وئردیلر

سو یئرینه نخل حساب ایتسن اگر قا ن وئردیلر

---------------------

گلدی وقتی پا سدارا ن رهبر ین دیدار ینا

سو یلد ی تقلید ائدین کرببلا سردارینا

دنیا اولسا باکری چا تما زحسین انصا رینا

با کری گتد ی حسینیله ابوا لفضل را هینی

ایلد ی را ضی اوزوند ن  خلق ائد ن اللاهینی

-------------------

پا سدارپدین  حسین دورمسلمینه پیشوا

وا قعی پا سدارگرکدوراو ندا ن الها مین آلا

بت شکن اوغلی خمینی روحی دا ئم شا د اولا

بیر با لا حکمی اولوب صادراودین سیزگمراها

موش آمریکا نئچه ایل دورگئریب د ورسورا خا

-------------------

چو ن اها نت ایلییو ب اسلامه قرآنه دینه

جرمیدورمثل تو یو خلاردا ئمی گئرسین نینه

خا منه ای رهبراوحکمی ایلدی تمد یدگنه

چونکه رشدی دین ساتوب الدن وئربدورعرزه سین

حقّی دورسورا خیده میل ایله سین اوزفضله سین

----------------------

او چ عبر قدرت الان دنیاده وئرمیش ال اله

وار عرا قیله یمنده ایندی غملی منظره

او للارین فکری بو دورایرا نه ده بیرایش گوره

بیرمثالی وار قدمدن بو سو زی تهلر نیرر

چاه کن قازا سا دئرین چاهی اوزون تهد ه گورر

-----------------

کشورایرا نیوه سن ا فتخا رگتد ون اما م

اما آخرده مرام وعهدیوه یتدون اما م

نهضت اسلا مه سن ارزش وئریب گتدو ن اما م

ناگران او لما یئر ند ه بت شکن وار رهبرا

جا نشینین خا منه ا ی تک حق د ئین وار هبرا

--------------------

در رخشا نه دگل لازم ورا ق سنگ محک

سفره روح خداده میل ائد یب نا ن و نمک

وا جب ووا جبد ی الان بونلا بیعت ایلمک

چو ن سنین دا نشگه هیند ن مدر ک تحصیل آلو ب

سن گئد ن یولدا ن گئد یب دنیا ده الا ن آد لانو ب

--------------------

سنگر اسلام ودینده  میثم و تما روار

یوخد ی چمرا ن باکری یوزلرگنه سرداروار

شکر او لا درگاهه حقه رهبر بیدار وار

یی می میلیون تن بسیجی جا ن بکف آما ده دی

یئرده تا نک- جنکنده گویده- نا ولاری دریاده دی

-------------------------

بیر ده عمرآسلاروورا نمازنیزیه قرآنلاری

آلا دا نماز مکر یله بوزرلری سلما نلاری

چو نکه آ گا ه ایتمو سن هریئرده با ایما نلاری

جا ن سنه قریان شهید لر له هم آ غوش اولموسا ن

بیله فکرایتمه اورکلردن فرامو ش اولمو سا ن

--------------------------

قا ئد ا عظم امام امت بو یوردی بوسوزی

منده کاش پا سداراولوم پاسداردوراسلامو ن گوزی

( یادگاری) یا زدی بو اشعاری پا سداردوراوزی

حفظ ایله یا رب بلادن سن همیشه بونلاری

   تنها پاسدارلار ی یوخ بلکه ها می اورگا نلاری

==================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۴ ، ۰۱:۲۴
حاج محمد یادگاری

ولادت حضرت زینب =روز پرستار

==================

شکر او لا در گاهه حقه بیر گل  رعنا یاراتدی     
پنجم ماه جمادی عاشق شیدا یارا تدی 
مر تضایه زن اب – زهرایه او لسو ن نا ئبه       
هر مصا ئبده  سهیم او لسو ن حسینه تا یاراتدی       
------------

بیر بیله مو لو ده او لسو ن مر حبا  صد مرحبا       
حقی دور  او لسو ن جها ندا قهرمان کر بلا       
شاد او لو ب زهرای اطهر –مر تضی و مصطفا         
شکر ائدیبلر  حی العلا آ یر ی بیر زهرا یار اتدی
------------

غبطه ایلر راد مردا ن زمان ایثارینه    
مات  قالار یو سفلر حتی گر میه با زارینه   
گلدی حوران بهشتی زینبو ن دیدارینه      
مر یم وسارادن الله زینبی والا یاراتدی    
-----------

مژ ده نی سلمان رسو ل اللا هه گتدی وار دلیل     
بیر گو زل مولود سیزه لطف ایلیو ب رب  جلیل     
محضر ختم رسو له گلدی سو یلو ب جبرئیل      
آ دینی زینب قو یو ن الله بو نی زیبا یارا تدی        
-------------

حضر ته عر ض ایتدی جبریل بو قیز ین آ یند ه سین  
اشگیله دو لدوردی  پیغمبر او لحظه دیده سین 
اما بیر شممه او نو ن عر ض ایلدی بر نا مه سین    
بو لدی حضرت زینبی  اللهی بی پر وا یارا تدی  
------------

مادر ام المصائب قهر مان کر بلا  
صبر یده  زهرا شجا عتده علی المر تضا 

قو یمادی خو ن شهیدا نی  خانم زینب با تا     
کو فه یه وار د او لاندا آ یری بیر او ضا یاراتدی      
----------------

قانیله قارداشی آلدی دستماز  ایتدی سجود      
تااولونجا حشر عالملر اوناسو یلر درور      
((کر بلا در کر بلا میماند اگر زینب نبود ))  
زینبون تبلیغی  الحق وحدت  عظما یاراتدی 
-------------

عزت و شان و جلالی - گور بو نو ن گتد ی هارا      
سر پر ست او لدی  خانم آ خر ده آ ل اطهارا 
شاهد اللهدور نه خد مت ایتدی خر دا قیز لارا     
دشمنی رسوا ائدیب هر شهر یده شو را یا را تدی  
;-----------

گو رنه قدر ی خدمت ایتدی دنیادا قا ردا شینا  
;پرچم  اسلامی  آخر ده آ لو ب او ز دو شینا    
قو یمادی اولاد طا ها نی خانم او ز با شینا      
پر چم کفر ی ییخو ب شا ما تیده غو غا یارا تدی     

----------
قو یمادی نقصا ن یته بیر زرده پیما نینه     
حتی بیر جو ت او غلو نی قر با ن ائدیب جانا نیننه

یا ندیرا ن او دان نجات ور دی شه دورانینه     
ها نسی بیر  عا شق اوز عشقینده بیله معنا یارا تدی  
-------------

او لما سید ی زینب کبر ی حسینیندن صورا      
زنده و جاوید قالمازدی قیام کر بلا    
مام عالم  غیر ممکندور داخی زینب دو غا 
زینبو ن تبلیغی حقی ایلدی احیا یارا تدی      
------------

بو خا نمدا ن در سینیّ آ لدی  بیز یم نسو انیلر   
چو خلار ی ایرانیده وئر دی نئچه قر با نیلر   
جبهه لرده سو کیمی جار ی او لو بدور قا نیلر     
او آ خان قا نلار وطنده وحدت  عظما یارا تدی    
-----------

یو خ سو زو م بیر عده ای حق جبهه سینده وئردی قان   
عده ای  قان سو یدی – دو رمو بدور سو یو ر حتی الان    
قان  سو یا نلار ین جو ابین وئر اوزون  صاحب زمان  
قو ی هامی گو رسو ن عدا لت مهدی زهرا یارا تدی   
-----------

عده ای مین او سته  چیخدی  گتدی دیلده یا ره سی      
عده ای مینلیک یغو ب حددن آ شو ب سر ما یه سی

ظالمه میداندی الان مظلو مو ن یو خ چاره سی       
قان سو یا نلار مملکتده آ تش ایذا یارا تدی        
-------------

باعث ایثاری دور آدلاندی  یو م  میلادی

کشور ایرا نیده رو ز  پر ستاران آدی

    افتخارایتسون او کس لرکه بوشغلا دارادی        
بو للارین خد متلری ایرانیده  ایفا  یاراتدی 
----------

بوپر ستاران دلسوزین  گو زل خدمتلری         
سربلند ایتدی پرستار آدینی زحمتلری          
                 ثا بت اولدی امت ایرانه دوز نیتلری                          
موقع حساسدا بو للار عشق بی همتا یاراتدی

-----------

جان ودیلدن یاره نی با غلاردیلار زینب کیمی         
یاره با غلو ب سینه ده دا غلار دیلار زینب کیمی    
عشقه با خ دیلدن او لار  آغلار دیلار ز ینب کیمی    
بوگونه میلاد ز ینب آیری بیر معنا یاراتدی          
---------

بو خا نمدا ن درسینی آلدی بیزیم نسوانیلر      
چو خلار ی ایرانیده وئر دی نئچه قر با نیلر     
(یاد گاری )یاز بو لارین شا نینه دیوانبلر        
لطف زینب دور سنین طبعینده بیر دریا  یارا تدی 
=================

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۴ ، ۰۱:۰۵
حاج محمد یادگاری

هفته وحدت

========================

عزت اسلام و دین در راستای وحدت است

دور هم بنشسته ملت محتوای وحدت است

-----

  این چنین فرموده پیغمبر رسو ل کردگار

رونق بازار دین در لابلای وحدت است

--------

داده فرمان هفته وحدت امام بت شکن

اتحادشیعه وسنّی نمای  وحدت است

--------------------

رهبرما- ارتش ما -ملت بیدار ما

هم سپاه وهم بسیج ظلّ خدای وحدت است

-----------------

هم زمینی و هوائی انتظامی و جهاد

اتحاد کل نیرو ها برای وحدت است

----------------

نعره تکبیر از دل میزند  جند خدا

تا نه فهماندیه دشمن این نوای وحدت است

-------------------

هفته وحدت مبارک بادبر مستضعفان

شیعه و سنی برادر-ازصفای وحدت است

------------------

هرکه بحث شیعه و سنی نماید خائن است

شیعه -یاسنی بودکارش جفای وحدت است

-------------

تفرقه انداز از شیطان و غاصب برتدتر اس

کل عالم مات  و حیران از ولای وحدت است

----------

ای منافق بدتر از کافربیا بنگر ببین

کوری وهابیان هم از رجای وحدت است

---------------

ریشه ام الفساد قرن را  -  ما میکنیم

گفته رهبر بود این ادعای وحدت است

--------------

بیست نه میلیون نفر در اربعین کر بلا

آن تجمع گر بدانیم - اعتلای  وحدت است

----------------

گر زمن پر سند  از کر ببلای شاهدین

می نو یسم کر بلا کر ببلای وحدت است

------------------

روز عاشورا چنین فرمود فرزند رسول

این من واین یاورانم این منای وحد ت است

---------------------

اکبروعباس و قاسم اصغر شش ماهه ام

عون وفضل وجعفرم یکسر فدای وحدت است

--------------------

کلمه لبیک گفتن بر حسین ابن علی

این کلام پر بها والله طلای وحدت است

------------------

آن مدینه -آن بقی- آن مر قدِ ختم رسول

آن چهارمظلوم امام هم مقتدای وحدت است

------------------

غم مخور روز سعودی  هم شود خوار و ذلیل

من نمی گویم ولی این قول های وحدت است

------------

صادق و سجاد و باقر- هم امام مجتبی

هم جوارهم شدن رمز بقای وحد ت است

--------------

کلّ یوم عاشورا باشد - کلّ عر ض کر بلا

هر کجا باشی و  آنجانینوای وحدت است

----------------

کلمه الله اکبر  ها که می آید به گو ش

تجریه تحلیل کن آنها  نوای وحدت است

-------------------

بارالها ریشه کن کن غاصب دوردان را

جان بقربان تو باشد اقتضای وحدت است

-----------------------

بر دهان تکفیر  وتکر یت - شیطان زمان

مشت محکم گر بدانیم آن قوای وحدت است

----------------

داعشی ه سرنگون شد دست سربازان دین

ان عنایات خدابود رسای وحدت است

-----------

برسلیمانی- مدافعان حم صد مرحبا

ان همه  فتح و ظفر ها از وفای وحدت است

مثل داعش میشود آن دولت آسعود

غاصب شیطان  دوران هم گدای وحدتاست

-----------

کاش بینیم  حکم مهدی را خدا امضا کند 

عجل الله  فرج هر جا  دعای وحدن است

-------------------

از خدا خواهیم بینیم مسلمین  این جهان

شیعه و سنی همه زیر لوای وحدت است

---------

یادگاری -گر کند وحدت عمو م مسلمین

آ ن زمان بینی که داعش زیرپای و حدت است

----------------

این دومولد گرامی  صادق و جدش رسول

بر تو میگویند بنویس جان فدای وحدت است

----------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۴ ، ۱۳:۳۸
حاج محمد یادگاری