شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۴ مطلب با موضوع «اشعار طشت گذاری- مجلس یزید- ابن زیاد- ولید- ورود به کوفه و شام - برگشت اسرا به مدینه» ثبت شده است

گفتگوی امام حسین را راهب نصرانی وقتی که زمان

صبح آمدن آن سر امام حسین واسرا را ار راهب تحویل

بگیر ند و راهب دلش نمی خواست  که آن سر را تحو یل

بد هد به هر چه تمام یشود راهب دین اسلام قبول کرده بود

اماممی فر ماید اصرار نکیدمن باید بروم سرمدر سرنیزه مو اظب

اسرا  و بچه هایم بوده باشد خدا حافظ -خدا حافظ

=============

احوالات دیر راهب

=================

=========

قبو ل ایتدیم سنین دینین  عنایت ایله  گل گتمه

فر قو ندا گل آ غلاتما ئو لو نجه سن بو نالانی

----------------------

گئدیرسن عیبی یو خ بوروحیمی قبض ایت سنه قربان

یا شاماته آپار بو نوکر ی سن بول بالان جانی

--------------------

گر او لسام نو کر سجاد جهاندا  سر بلنداو لّام

خجالت ایلرم شاما تیده من آ ل سفیانی

---------------------

نئجه مهمانی ساخلالّار اولاراآندیرام بو لسون

یا تیرداعاردور ائوصاحبی کل او سته مهما نی

------------------------

سنین بو گلمان ایتدی منی خو شحال هم افسردن

او ناخو شحالم همّشه که گو ردوم رو ح طا هانی

----------------

بو نا افسردئیم بوردان گئدورسن او ندا من نیلوم

اقلّا یر دعا ایله  - من افتاده نالانی

-------------------

منه منّتدی قالسان بورداوالله سرفراز او لّا م

گتو رّ م پا بر هنه بو یئره خضر یله مو سانی

--------------------

بو دیره غبطه ایلر طو ی سینا جنت العلا

اگر بوردا قالا با شون چراغان ایلر هر یانی

------------------

تمام انبیا هر گو ن گله للر بوردا دیدارن

گو ریرم آدمی - نو حی خلیلی بیرده عیسانی

------------------

منیم رو حیم گئدیر سنلن ولی جسمیم قالو د بوردا

گر ک سندن صورا بورداوئرم من عمره پایانی

-----------------------

قراوی سو یمارام اگنیمدن اصلا خسته دیلداریم

حسینیم وای دئیوب هرآن دو لا نّاکو ه صحرانی

------------------------

حسینیه بودیری  ایلرم بزم عزا قو رّ رام

گتو یر آه نالم بو یئره زهرانی مو لانی

---------------

قصورو م او لسا خدمتده منی عفو ایت سنی زهرا    
او زهرانین او لا مین مر یمیله -سارا قر با نی

--------------

بو دیرین هر نئر ین وئرم بولشگردن سنی آللام

جا نیمی  حا ضرم  حتی بو یو لدا من ائدم فا نی   
-----------

بو یوردی دشمنه یو ز وورما  چو خ من ایلرم جبران   
سنین بو خدمتن الله وئر ه جاخ قو خما رضوانی 
--------------

بیزه چو خ احترام ایتدو ن خدا ایتسین ائو ین آباد   
ولی  خو لی منی شر منده ایتدی قو ی دئیو م تا نی    
-------------

بهشتدن چو خلاری  گلمو شدی مطبخده منی گو رسو ن     
تو کو بلر گو ز یا شی گو زدن گو رنده او ردا او ضانی   
---------------

آنام آغلو ب دئدی مطبخ سراده ایتمو سن منزل   
سنی کیم قویدی کل او سته گو روم چیخسون اونون جانی 
------------

خدیجه مریم و ساراده گلمو شدی اورا با هم 
خجالت اولدوم اوللاردان بو دردین یوخدی درمانی

 -------------

خدا حافظ  سنی اللاهه تاپشوردوم ائوین آباد   
قالانمام قو یمارام شامه گئده تنها یتیمانی    
----------

رقیه م قالسا یو لدا نیزه با شیندا دایا نام من    
یتورم زینبه او ل طر زیله او ل طفل نالانی  
------------

یزیدین مجلسینده ایلرم قر آنی من تفسیر

باشیم طشتین ایچنده آگه ایلر حتی اعدانی   
---------

هامو یا راه مبهم باز او لار من سیط طاهایم     
مسلمانه دئمه زلر  خارجی بیر عده نصارانی     
==========================

 آبا د او لا ائو ین منی چو خ یا خشی سا خلا دین   
او کلمه وی ایلمه اصرار قا لا نما را م  
------------

درد و غمی کسیک با شیمو ن یتمیو ب با شا     
واردی قا با قدا گر دش با زارقالا نمارا م   
------------

اهریمنه حر یم  سلیما ن قو ناق گئد یر 
بلقیس لراولوب گو رو سن  خوار قا لا نمارا م
-------------

یحیی کیمی کسیک با شیمو ن چو خ بلاسی وار 
قا لسون گرک طشتید ه ناچار قا لا نمارا م
--------------

بزم یزیده زینبی تک قویما را م گئد ه   
چون او رداوار فرقه اشرار قا لا نمارا م 
--------------

هرنه دئسن دی اما اونی اصرار ایلمه    
او ردا با شیم باجیما او لار یا ر قا لا نمارا م      
---------------

قرآن  گرک تلاوت ائد م طشت زرد ه من     
من گتمه سم حققیم اولی زار قالا نمارام  
----------------

اوپسون دودا قیمی منیم عا شقد ی خیرز را ن 
ز هرا نه نه م حالیمه آغلار قالا نمارام      
------------

مند ن گر ک قصا ص آلا شا مین یهو د لاری  
نیلو ب او لارا حبد ر کرار قا لا نما را م   
-----------

داشلا لابا شیمی او چوخو ر یئرکیمی منیم 
حققی گر ک ایلیم اظهار قالا نمارا م  
----------

قرآن نا طق اوغلو یام هاممی گرک بو له   
نی ده حقی ایلرم ا قرارقا لا نمارا م  یمز   
------------

شا مین خرا به سیند ه ر قیه وئر نده جا ن   
جا ن او سته ایلر م اونی دیدارقا لا نمارا م   
-----------

چو ن قو ل وئرمیشم او ناحتما گرک گئد م 
گلمز او لا قبریمه زوارقا لانمارام    
----------

جا نا نه جا ن وئرنده اگر گو ر مه سه منی   
چو ن انتظار یده او قالارقا لا نمارا م
-----------

اوزوو رما دشمنه منه خاطرعزیزمن 
چو خ ایلد ین سن بیز ه ایثار قا لا نمارام 
-----------

جبرا ن بوخد متی ائدرم مند ه غم یئمه 
مدیون مگر-حسین اولار قا لا نمارام   
-------------

هر کیم منه ساری اگر بی ریا گله  
بو لسو ن منه حتما اولی یارقا لا نما را م 
------------

هرکیم منه آغلیا یااینکه آغلادا  
هر مشگو لو ن آنا م تیزآچار قا لا نما را م 
-----------

یا آغلییانلارا او زو نی حتی او خشا دا 
پا دا ش واجر حقدن  آلار قا لا نما رام 
--------

چو ن ((یاد گار)) ایستو ر او زو ن شاعر ایله سین  
من دم وئرم تا یا زا اشعار قا لا نمارا م 

============

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۴ ، ۱۴:۱۹
حاج محمد یادگاری

طشتگذاری ونصایح برای برادران مداح وغیره.......

=====================

(( بیزه طعنه  وو را للاردورت  طرفدن ))

((که عا شقلر چیخاراه هد فد ن ))

((حسین بد خو اهی عا ر ی دوری شرفدن))

((گرک بیگا نه لر چیخسو ن بو صفدن))

((گو را خ حسرت  دل کا فرده قا لدی))

-----------

 (( بو گو ز یا شی بیز یم سرما یه میز دی ))

(( حسینین  عشقی با شدا سا یه میز دی))

(( مجا  لسد ه  قر ا  پیر ا یه  میز د ی))

  حسین  عشقی  بیز یم  هر چا ره میز دی

(( او پر چم رتبه میز دی پا یه میز دی))

((ا بوا لقضل تا پشو روب اللر ده قالدی ))

-------------

بو گو ز یا شین بیزه ایراد ائدللر

وها بیلر یو لو ن او للار گئدللر

      یزیدین خاک پا ییندن او په للر

همیشه شیعه نین قا نین ایچه للر

دانیشا ندا او لار هذیا ن دئیه للر

او لار ین فکر ی سیم و زرده قالدی

------------

اولان بد بین بو قا نلی ا نقلا به

یقین  قا نل دگل اسلا م نا به

یوز ایل حجه گئده چا تماز ثوا به

او دشمن دورحسینه  هم کتا به

گله لعنت  همیشه بد معا  به

اونو ن خیری قاریشدی شر ده قالد ی

-----------

اوعده عزم ائدللر غر به سار ی

او لارایستو ر او لا بی بند باری

ا  ئد  للر بی حجا  به حتی یار ی

او لار سئومز له شا ن و افتخار ی

سئو للر اعتیاد دو تسون دیار ی

اولارو ن ظلمی  بو کشورده  قالد ی

------------

بیر عد ه ایند ید ه بین دورا هد ی

د ئیر بعد از نماز بو اشتبا هد ی

د ئسن مرگ بر امریکا گنا هد ی

گو رور اسرا ئیلین ظلمو ن گو ا هدی

د ئیر ا لله ئوزی حقه   پنا هد ی

قضاو ت ایلما ق داورده قالدی

------------

مسلما ن اهل کفره خو اهش ایتمز

یز ید یلن  حسین چی ساز ش ایتمز

با شینا  پر گو نی با لش ا یتمز

شعار سیز هیچ نما ز آرا مش ایتمز

مهاراولسا اورا گو ن تا بش ایتمز

خدا نور ی د ل اطهر د ه  قالدی

---------

بیر عد ه نمر سیند ه یر می آلدی

بیر عده صفر ین آ لدی دا لدا قالدی

بیر عده سویدی قا ن فکر ایتد ی با لدی

بیرعده حق دئسو ن گوردوک که لا لدی

بیر عده آ گه او لمازکا لدی کا لدی

دئمه زنده ئو لو ب مقبر د ه قالد ی

---------

سئوال ایله بو نی  سن چا ه کند ن

اوزو ن تهد ه گو بر آ گهد ی سند ن

هذر قیل مثل داعش ا هر یمند ن

وهاب و-غاصب  -اهل فتندن

او شیعه قانینی سو تک ایچندن

ئو لو م شیطا نلار ا  پیش پرد ه قا لد ی

-----------

او داعش که ائدیر دنیاده طغیان

اونا حامی او لوب بیر عد ه نادان

آلو ب اطرافینی چو خ دین فرو شان

سعو دی-  عده ای ظاهرمسلمان

او لارا لعنت ایتسون حی منان

او للار شیطا نه گتدی برده قالدی

------------

فقط بیر آغلاماق ایتمز کفایت

الا ن لازمدی ایتماق استقامت

او لارا و ئر مییاق بیززره فرصت

ائدلر بی حیالر قتل و غارت

دفاع گر ایتمه سه اهل شر یعت

گو ره جاخ ناموسی اللرده قالدی

--------------

بیر عده شا عرا ن پست فطر ت

و ئریلر حیدره  الله   نسبت

او نی هر نو حه خوان ا  یتسه قر ا ئت

او مر تد دور د ئیو ب اهل شریعت

نه او ند ا دین  نه وار  صدق و صدا قت

او گتد ی جر گه  ا بتر د ه قا لد ی

-----------

اولار دشمند یلر دو ست آ دلا نلار

وها بیلر دن او للارخط ا لا للار

حسینین قلب پا کین پا ر چالا للار

ابو الفضلی اولارآتدا ن سا لا للار

بولاردور کا سه صبر ی جا لا للار

یا نو ب دل عود تک مجمر ده قالد ی

---------

عزیز یم نوحه خو ان سا ن ا یت رعا یت

ایلمه بعضی سوز لر سن قر ا ئت

او زو ند ن گورمه خو اب ا یتمه حکا یت

یالا ند ان  سو یله مه  خلقه روا یت

ا ئدر زهرا قیا متد ه شکا یت

یالا نچی نوحه خوا ن کیفر ده قا لد ی

---------

دئمه بهتا ن او شا ه مشر قینه

یالا ن سو ز ضربه دور قرآنه دینه

چر اغ ء سبز وئرمه مشر کینه

تف اولسون ایله مد احین یو زینه

او ز و ن نوکرحسا ب ا یلر   حسینه

و لی گتد ی یز ید ه بر د ه قا لد ی

------------

ا گر مد ا ح سن  د ل سنگ اولما

حسینه زند یگید ه ننگ اولما

سن او غلا ن سا ن قیز ا  هم رنگ او ل ما

گل اصلا ح ایت  ا و زو وی بنگ و لما

مر ید بعضی شو م فر هنگ او لما

تف اول خصلت که سن تک خرده قا لدی

-----------

ا گر سن تا بع اسلا م و دین سن

نئیه خو ا نند ه دن  تقلید  ا ئدن سن

سنه مد ا ح د ئمم ضد حسین سن

و ها بیلر یو لو نی سن گئد ن سن

وو را  نسا ن یار ه او ستن یا ره مین سن

اویاره ن سوزشی اخگر ده الدی

----------

بیله فکرایلمه خوش ایش گو رور سن

ویا که آل  اطهار  ی سئو ر سن

نه ظلم ایلو رسن آ یا هیچ بو لو رسن

یز ید ین خا کپا یند ن او پو ر سن

بلو رسن  سن کیمین را هین گئدور سن

اویو لدان کیم گئدیب  آخر ده قالد ی

----------

دئیه للر    تند رو لار چو خ یا لا نلار

او شیطا ن زما ندا ن در س آلا نلار

ا و  بحث شیعه سنینی  سالا  نلار

سوزی تحو یل آ لار دینی او لا  نا نلار

علی  خطینده هممیشه  قا لا نلار

علینین  صبری دورکه  سر ده قا لد ی

                                                              -----------

برادرگل بو لوطلار مثلی دولما

سو یا دان سقلین بیهو د ه یو لما

علیدن سعی ایله سن آر تو خ او لما

علینین راهینی دوز گیت یو رو لما

اجا نب قو لو نا  سن  چو خ وورو لما

گو رر سن کشتی میز  لنگر ده قا لدی

------------

بصیر  ت بلی لا زم دور بو د یند ه

بوو حد ت حفظ اولا ایرا ن زمیند ه

گنه سند ه نه وار  والله  نه مند ه

مقصر بو ل ایشی او ل گو رند ه

علینین ضد ینه را ئیین و ئر ند ه

بو فتنه او لین آجرد ه قا لد ی

----------

ا گر سن کا سه سن دا غ ازآش او لما

او زو ند ن و ئر مه فتو ی بیربا ش او لما

اوو حد ت  سیند یر ا نلا ن قارد اش او لما

آتو ب اسلا می کفر ه یو لد ا ش او لما

ا گر وار آ برو ن  گل او با ش او لما

گو رر سن او خ  گلو ب  پی سر ده  قا لد ی

----------

قولا ق و ئر دین او رهبر نه بو یو ردی

او شیعه سنی  بحثین او ردا قیردی

قو ی  دشمنلری  تیریله ووردی

اوایش باعث او لو ب بیرعده حو ردی

داریخما آز قالور وقت  ظهور دی

ولی اذن  ظهور داور د ه قا لدی

-----------

فقط بیر آغلاماق ایتمز کفایت

الا ن لازمدی ایتماق استقامت

او لارا و ئر مییاق بیززره فرصت

ائدلر بی حیالر قتل و غارت

دفاع گر ایتمه سه اهل شر یعت

گو ره جاخ ناموسی اللرده قالدی

------------

حسینچی گو ند ه یو ز بیر رنگه وشمز

حسینچی مبتذل فر هنگه دو شمز

حسین وار طبله چنگه رنگه دوشمز

حسینه آ غلا ما ق آ هنگه دو  شمز

حقیقی عاشق او لسا لنگه دو شمز

ا گر ئو لسه آدی سر کرده قالد ی

------------

الا ن وار بعضی هیئتلرحسینی

آدی هیئت یخا ن اسلا م و دینی

شعا ر  ا یللر  الله  د ور علینی

او لار یدور یخدیلارمزهراائو ینی

قاپوسی یاندی پشت درده قالدی

------------

  (( و ئر یب زینب  بیز ه -  درس نیا حه ))

چکر عشقی بیز ی راه  نجا حه

(( بو عشقی و ئرمارو خ د ست ر یا حه))

((  قرا کیم  گیر سه دو نمز  هئچ  جنا حه))

(( بو بیر سو زدی قا ریشما زا سترا حه ))

(( یا زیلد ی  دیللر ه دفتر د ه قالد ی ))

------------

 (( بیز ه کیم تو هین ایتسه او لسو ن آ گه ))

       بلی رسو اد ی مز دو ران  ا بله   

(( لکه دو  تما ز- بو  د ا ما ن منزّه  ))

(( د ئیه للرآ ذ ر یلر- نوحه گه گه  ))

((  د ئیر زهرا محر م گلد ی به به ))

(( با لا مو ن آ د ی هر معبر ده قا لد ی  ) )

------------

 (( خا نم زهرا فغا ن ا هلین چو خ ایستر))

  حسینه آ غلیان اهلین چو خ ا یستر

بو ملکو ن قهر ما ن اهلین چو خ  ایستر))

((  د یا ر عا شقا ن-  ا هلین چو خ ا یستر ))

(( چو ن آذر بایجا ن اهلین چو خ ایستر))

((  بو تر کی نو حه لر د یللرد ه قا لد ی ))

=====================

===========

شعرهای پائین از یادگاری مبیا شد

شعر های بالا  از استاد کلامی بودند

==================

نئیه زهرا سئوور بو خو ش دلیلد ی

نه چو نکه آ ذریلر-  ا هل د لد ی

نه زنجا ن - تبریزیله  ارد  بیلد ی

حسینه  شیخ و شا ب - تو هلر دخیلد ی

کیم اولسا تهلر ه دشمن  ذلیلد ی

سو زی آتدیم یئره بی پر ده قالدی

-------------

بو تهکلر عشقیده دنیا ده تکدی

بو لار ین همّتی دا غدا ندا بَکدی

بو لارا کج باخاکیم بیر امکدی

قیز یل او لسا شرف بوللار محکدی

عمل سیز دن ولی مند ن دئمکد ی

بولارین ایثار ی سنگر ده قالدی

---------------

بو لارحق جبهه ده دا ئم قالاردی

ابو الفضدن  بو لار الهام آلاردی

چو خو نو ن قو للار ین دشمن سالاردی

آچو ب گل تک چو خی حتی سولاردی

دگو ب گلله دینه قربا ن او لاردی

بو رمزین حلّی باخ خیبر ده قالدی

===================

اشاره به لشگرعاشورا وفرماندهش شهیر با کر ی

===============

او لشگر که او لو ب عا شو را آدی

ائدیم قوی با کر ی سیندده یادی

آ د ی بو شعر یده گلسه بجادی

هامی گو رد ی  بو دلسوز جا ن فداد ی

قانی یاز دی  جانیم رو ح خداد ی

حسینو ن عشقی گتد ی سرد ه قالدی

----------

بیله خو اهش ائدر  حتّی او لشگر

بیزه فرما ن وئر ای فرزندحیدر

او داعش که او لو ب دیللرده ازبر

قو لاقلارین او لارین  لشگر اَنلر

او نی بو غدا ادیب قو ش مثلی دَ نلر

بو ایش  فر مان او ل رهبرده قا لدی

====================

بو نی زهرا بیو رمو ش ایهاالنّاس

با لا ما آذر ی لر تک دو تو ن یا س

دو تا ندا طشت گذاری وقت حسا س

دئیو ن قو للاریو ا قربان عباس

ائدر هردرده درمان اشجع النّاس

او نو ن آغلارگو زی ما درد ه قالد ی

--------------

د ئیو ن یا رب -  چیخا تما قلبیمیز ن

حسینین  عشقینی- سن آ لما بیزد ن

تو کو ن گو ز یا شی دا ئم گو ز لریزدن

ا و لو ن ا ما مو ا ظب رهبر یزدن

خا نم  زهرا ا ئد رتعر یف سیزد ن

گو زو م سویلر او اشگ تر ده قا لد ی

------------

دوتاندا آذریلر  طشت گذاری

دئینده یا ابوالفضل ایله یاری 

ائدنده عارضه گو زیا شی جاری

گئدر دشمنلرین صبر و قراری

دا قالماز زرّه دیلده اختیاری

گو رر هر نقشه چکدی یئرده قالدی

------------

او مشگ و او علم عشقه نمادی

اوزی مهدی گلر صاحب عزادی

وئرن اجری قبو ل ایله خدادی

ائمه هامو سی مشگل  گشادی

دئمه اللاهیدن او للار جدادی

شریعت نسل پیغمبرده قالدی

----------

ایچ او مشگین سو یو ندان او پ  علمدن

کمکلیق ایسته قو للاری قلمدن

سنی عباس  ا ئدرآزاد غمدن

آلارسان حا جتین صاحب کر مدن

یا پو ش داما ن  طفل محتر مدن

ابوالفضیلن گوزی اصغرده قالدی

---------------

او مشگین آ بی دور دد لر دواسی

او دور امرا ض بی درمان شفاسی

چو ن عبا سه دو توبسوز بو ردا یاسی

وئر ه جاخ اجریزی حتما آتا سی

علم یاتدی شهید او لدی با لاسی

بو غم بلی دل حیدرده قالدی

------------

دو تو ن او قا نلی  پر چمد ن همیشه

حسین و اری ا ئد ین- هر یئرد ه پیشه

او عشقی که سا لو ب قلبیز د ه ریشه

ا ما ند ی وور مو یو ن او ل  ر یشه  تیشه

بلی لاز مد ی- ا  ند یشه هر ا یشه

ا بو لفضلین آ د ی از بّر د ه قا لد ی

------------

علمین وئر مه دی الدن ئولو نجه

مو اظب او لدی قارداشی گلو نجه

دئدی دی اصغرن نو کرد لو نجه

او زو ن ساخلا بالا قیز لار بو لونجه

خیامه گیت بوگوز یا شین سیلونجه

خدا حافظ گلو ن پژ مرده قالدی

-------------

وئریبدورال اله بیرنئچه شیطان

بودنیاه دوشه شیعه ایاقدان

بهانه دور عراق سوریه لبنان

هدف اصلی  دور دنیاده ایران

بو قاره پرچم ا یراندا وار هرآن

او لارین آرزو سی دیللرده قالدی

-----------

او پر چم که  سالو ب عباسی حالدان

او پر چم او سته چو خلار گئچدی قو لدان

گیچو ب عبا س هم صا قیله صو لدان

گلن ووردی  او نا او خ نیزه دالدان

و ئر یب جو ت قول ولی چیخمو بد ی یو لدان

دوشو ب قو للاراو پرچم یئرده قالدی

-------------

ولی زینب اونی  یئر د ن گتو ردی

او  قا نلی  نهضتی  -- با شه  یتو رد ی

یزید ا یله اوزو ن شا مد ا  ا یتیرد ی

هما ن او پر چمی قئیتر دی و ئر دی

دئیو م  عبا س نه جو رآ تدا ن دو شوردی

یازوم دو شدی نئجه- ایش  شعرده قا لد ی

----------------

او چار شا هین  گور ه گر شهپر او لسا

دورار کشتی سو او سته لنگر او لسا

علم سا خلار بد ن گر اللر او لسا

گلر بو مجلسه  - عشقین  گر او لسا

تو سل اما  نا م -  ا  صغر او لسا

گو زی  عبا سین او  دلبرد ه قا لد ی

-------------

یخیلد ی تو پرا قا   ا صغر دلیند ه

حسین گلد ی و لی - اللر بلینده

و صیت ایلد ی- شا هین  گلینده

منی قو ی عر صه ده گیت مشگ ا لینده

ولی قان لخته لنمیشد ی تلینده

ئو لو ب اما او رک اصغر  د ه قا  لد ی

--------------

حسین سو یلو ب ئو لیید یم ایند ی مند ه

سنی من گو ر مییر د یم جا ن و ئر ند ه

سنه  قر با ن - منه قا رد ا ش د ی  سند ه

ا و  پر چمد ن او پر-  صا حب زمند ه

بلیم  سیند ی  سن او آ تد ا ن دو شند ه

سنین عشقین   د ل مظطر د ه   قا لد ی

-------------

حسینو ن عشقی عششا قه محکد ی

او نا  یا س سا خلییا ن  جن و ملکد ی

عز ا  خا نه ا و  نا-  عر ش فلکد ی

و لی عبا سی ا صحا بیند ه تکد ی

بیز ه  هریئرده  قو لّاری کمکد ی

عمل خیر میز  با ورد ه قا لد ی

-----------------

او نی تعریف ا ئد نمز هئچ  سخنو ر

و ئر یب دو ر سو د ا و نا با نوی  ا طهر

او لو ب آد ی او دور د یللر د ه از بر

یو زو ندن  هم قو لو ندا ن او پد ی حیدر

د  ئد ی  و ئرد یم    سنی مو لا و ه  نو کر

او نوکر که یو زی- اظهر ده قا لد ی

-----------------

گل  ایله یا دگار ی چو خ  تفا خر

سنین رو حین حسیندور اوّ ل آخر

قلم عاجزدی یا زسو ن د لد ه قا صر

او نو ن عشقی سنی-   ا  یلو  بد ی شا عر

او نو ن مدیو نی سن ایلو بدی نا صر

بو مدیو نوخ دل شا عرد ه قالد ی

--------------

سنه دم و ئر دی اشعار کلامی

او نو ن آیدیندی گو ن مثلی مرامی

اونو ن شعرین او خی شاد ایت امامی

ایشین یو خ هار دا دورگو ندر سلامی

او کسب ایلو بدور اصغردن مقامی

یازار اکبر گو زی اصغر ده قالدی

-------------

بو لو ن کیم  دو ر بو اصغر معتقد لر

بو نا در د ین د ئییر چو خ  مجتهد لر

بروجر د ی- خمینی هم  شهید لر

او مر دا ن - رشید لر- متحد لر

ا لا ند ا چو خد ی د نیا د ه یز ید لر

او لا رین تیرلری اخگرده قالدی

--------------

 

                 

 

 

 

    ===============================

=======================

آخر مجلس طشت گذاری  را میخواهم با اسم حضر ت علی اصغر(ع)

       و با اشعار استاد- کلامی  ایرانی - نه  کلامی  زنجانی -تمام بکنم /

======================================

ا ما مین ا للر ی ا و سته با لا سی

نجه دوزسو ن او احواله آتا سی

نه قا ردا ش و ار نه خو یش و ا قر با سی

او نازیک حنجر ین ا نلی یا را سی

آ خو ب قا ن قر مز او لد ی آ غ لبا سی

نه با ش تند ه  نه جا ن پیکر ده قالد ی

------------

یئر ه شه قویما دی قا نی توکو لسو ن

دئد ی بو قا ن گو ئیه با ید  سپیلسو ن

منیم قا نیمد ی بو قا ن هاممی بو لسو ن

و لی دشمنلر یم شر م ایلو ب ئو لسون

با لا مو ن آ ز قا لو ر بو ینی او زو لسو ن

دا ما رلار دا ن فقط بیر پر د ه قا لد ی

----------

گزو ر میدا نی سبط ختم مر سل

گو لو ر ا حو ا لینه-  ا شرار ارز  ل

اولاردی حر مله ا ی کا ش ا لو ن شل

ا بو لفضلی چا غور دی د ا د ه اوّ ل

گلو ب سس خیمه د ن گل یا حسین گل

هما ن سس  چر خ  نیلو فر د ه قا لد ی

------------

اما م ایستو ر قئیید سین خیمه گا هه

کمک یو خ دور او شا ه بی سپا هه

با لا قیز لا ر  باخو رحسر تله را هه

حر ملر غر ق او لوب  سو زیله آهه

چیخو ب  دو ر زینب اسقبا ل شا هه

اما مین گو ز لر ی خو ا هر ده قا لدی

-----------

=================

============

 

دئیور راو ی گله بو لمو ردی حضر ت خیمیه ساری

اوجابوی بیرخانم تل او سته سسلور یا اخاگو ردوم

---------------

حسین گل خیمییه قر با نیو ی چو لده دو لا ندیر ما

گو یه سن قا ن سپه ن وقته گو لو ردی اسقیا گو ردو م

------------

نه نه سیند ن او تا نما او غلوو ن اصلا آدین دو تما

او گو ندن که گلین گلدی ربا بی با حیا گو ردم

-------------

دئد ی احسن  سنی الله منه چو خ گو رمه سین زینب

د م آ ثار نفسیند ه دم خیر ا لنسا گو ردو م

---------------

باجی گل آغلییا ق با هم یا را سین با غلییا ق با هم

او اللرچوخ یار ا لار با غلییو بدو ر با رهاگو ردوم

-------------

نه نه مین یاره سین فضه ئیله اسما با غلیا نمو ردی

ولی سن با غلا دو ن زهرا بویوردی مر حبا گوردو م

------------

با بامین با شینه محر ابید ه خنجر دگن وقته

سنی دسما ل  الیند ه زخم یند مر تضی گو رد و م

----------------

حسن قا ردا شیمو ن طشته  جگر قا نی آخان وقته

دو داقلارین یو وردو ن جا ن وئرو ردی مجتبی گوردو م

-------------

توکو م گو ز یا شینی سن اصغرین قا نلی بو غازین یو

یارالی عاشقه گو ز یا شینی  آب شفا گو ردو م

---------------

با لا مو ن قا نی تکمیل ایلد ی پر و ند ه عشقی

بیو ک لو حه کچیک امضانی  تضمین بقا گو ردو م

--------------

بالا می سا خلار  ام سنده ربا بی سا خلا سا یه نده

سنی زهرا نه نه م تک صاحب ضل هما گو رو م

---------------

دئدی زینب سنه قر با ن منه شر مند ه لیق وئر مه

یاریم گو ند ه سن عشقین ایلد ین حقین ادا گو ردو م

----------------

بیو ک سر هنگیو ه  قر با ن کچیک  سر با زیو ه قر با ن

سنی  عا شقلر ه فر ما نده کل  قو ا گو ردو م

--------------

یئره اگلش دو لا نیم با شیو ه اضغر قو جا قیندا

منی پر وا نه فر ض ایله سنی شمع هدا گو ردو م

-------------

اگر بو لسه سن آغلو رسان ریا ب  هئچ خیمه دن چیخماز

او نی زهرا یه آند بو لسو ن عرو س با و فاگو ردو م

----------------

اجاز ه وئر فقط بیر یو ل بو قا نلی قوندا قی گور سو ن

دئسو ن با غ محبتد ه گو لومی با صفا گو ردو م

---------------

غر ض پر پر گلی زینب ربا به خیمه ده وئر دی

با خو ب عر ض ایتدی  یار ب لعل عشقی پر بها گو ردوم

------------

منیم پر پر گو لو م لای لای نواسیز بلبلو م لا ی لا ی

بالارو ئیاد ی بو  یا آ شکاراماجرا گو ردوم

-----------

بشیکد ن اینجیر ن لای لای او خا در دین دئین لا ی لای

او زو ن گهو ار دن آتدو ن سنی دینه فدا گو ردو م

------------

نه نه سیند ن دو یا ن لایلا ی منی آ غلار قو یا ن لا لا ی

سنه صو د تا پما دو م نیلو م جگر قا نین غذاگو رو م

--------------

با شیمی عر شه اوجا تدو ن او زو نده قا ن ایچو ب یا تدو ن

اسیر گا هو ارییدو ن گئدیب او لدو ن  رها گو روم

------------

عزیز جان خدا حا فظ  سو سو ز قر با ن خدا حافظ

عطش سالد ی سنی دیلدن بو درده مبتلاگو ردو م

---------------

اورک داغلی خداحافظ قو لی با غلی خدا حا فظ

بو غا زین او خلا نا ن وقتی گلوب گوید ن صدا گو دو م

-------------

سن اولدو ن آ سمانی قو ش من اولدو م خا نما ن بر دو ش

با لا می بخت ور - اما او زومی بینو ا گو ردو م

----------------

کلامی اد عای  ظا هر وتزو یر ه آ للا نما

بو دیندارا ن دنیا نین  چو خو ن اهل ریاگو ردوم

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۴ ، ۱۱:۵۱
حاج محمد یادگاری

 

طشت گذاری

=====================

(( بیزه طعنه  وو را للاردورت  طرفدن ))

((که عا شقلر چیخاراه هد فد ن ))

((حسین بد خو اهی عا ر ی دوری شرفدن))

((گرک بیگا نه لر چیخسو ن بو صفدن))

((گو را خ حسرت  دل کا فرده قا لدی))

-----------

 (( بو گو ز یا شی بیز یم سرما یه میز دی ))

(( حسینین  عشقی با شدا سا یه میز دی))

(( مجا  لسد ه  قر ا  پیر ا یه  میز د ی))

  حسین  عشقی  بیز یم  هر چا ره میز دی

(( او پر چم رتبه میز دی پا یه میز دی))

((ا بوا لقضل تا پشو روب اللر ده قالدی ))

-------------

(( و ئر یب زینب  بیز ه -  درس نیا حه ))

چکر عشقی بیز ی راه  نجا حه

(( بو عشقی و ئرمارو خ د ست ر یا حه))

((  قرا کیم  گیر سه دو نمز  هئچ  جنا حه))

(( بو بیر سو زدی قا ریشما زا سترا حه ))

(( یا زیلد ی  دیللر ه دفتر د ه قالد ی ))

------------

 (( بیز ه کیم تو هین ایتسه او لسو ن آ گه ))

       بلی رسو اد ی مز دو ران  ا بله   

(( لکه دو  تما ز- بو  د ا ما ن منزّه  ))

(( د ئیه للرآ ذ ر یلر- نوحه گه گه  ))

((  د ئیر زهرا محر م گلد ی به به ))

(( با لا مو ن آ د ی هر معبر ده قا لد ی  ) )

------------

 (( خا نم زهرا فغا ن ا هلین چو خ ایستر))

  حسینه آ غلیان اهلین چو خ ا یستر

بو ملکو ن قهر ما ن اهلین چو خ  ایستر))

((  د یا ر عا شقا ن-  ا هلین چو خ ا یستر ))

(( چو ن آذر بایجا ن اهلین چو خ ایستر))

((  بو تر کی نو حه لر د یللرد ه قا لد ی ))

=====================

===========

شعرهای پائین از یادگاری مبیا شد

شعر های بالا  از استاد کلامی بودند

==================

نئیه زهرا سئوور بو خو ش دلیلد ی

نه چو نکه آ ذریلر-  ا هل د لد ی

نه زنجا ن - تبریزیله  ارد  بیلد ی

حسینه  شیخ و شا ب - تو هلر دخیلد ی

کیم اولسا تهلر ه دشمن  ذلیلد ی

سو زی آتدیم یئره بی پر ده قالدی

-------------

بو تهکلر عشقیده دنیا ده تکدی

بو لار ین همّتی دا غدا ندا بَکدی

بو لارا کج باخاکیم بیر امکدی

قیز یل او لسا شرف بوللار محکدی

عمل سیز دن ولی مند ن دئمکد ی

بولارین ایثار ی سنگر ده قالدی

---------------

بو لارحق جبهه ده دا ئم قالاردی

ابو الفضدن  بو لار الهام آلاردی

چو خو نو ن قو للار ین دشمن سالاردی

آچو ب گل تک چو خی حتی سولاردی

دگو ب گلله دینه قربا ن او لاردی

بو رمزین حلّی باخ خیبر ده قالدی

===================

اشاره به لشگرعاشورا وفرماندهش شهیر با کر ی

===============

او لشگر که او لو ب عا شو را آدی

ائدیم قوی با کر ی سیندده یادی

آ د ی بو شعر یده گلسه بجادی

هامی گو رد ی  بو دلسوز جا ن فداد ی

قانی یاز دی  جانیم رو ح خداد ی

حسینو ن عشقی گتد ی سرد ه قالدی

----------

بیله خو اهش ائدر  حتّی او لشگر

بیزه فرما ن وئر ای فرزندحیدر

او داعش که او لو ب دیللرده ازبر

قو لاقلارین او لارین  لشگر اَنلر

او نی بو غدا ادیب قو ش مثلی دَ نلر

بو ایش  فر مان او ل رهبرده قا لدی

====================

بو نی زهرا بیو رمو ش ایهاالنّاس

با لا ما آذر ی لر تک دو تو ن یا س

دو تا ندا طشت گذاری وقت حسا س

دئیو ن قو للاریو ا قربان عباس

ائدر هردرده درمان اشجع النّاس

او نو ن آغلارگو زی ما درد ه قالد ی

--------------

د ئیو ن یا رب -  چیخا تما قلبیمیز ن

حسینین  عشقینی- سن آ لما بیزد ن

تو کو ن گو ز یا شی دا ئم گو ز لریزدن

ا و لو ن ا ما مو ا ظب رهبر یزدن

خا نم  زهرا ا ئد رتعر یف سیزد ن

گو زو م سویلر او اشگ تر ده قا لد ی

------------

دوتاندا آذریلر  طشت گذاری

دئینده یا ابوالفضل ایله یاری 

ائدنده عارضه گو زیا شی جاری

گئدر دشمنلرین صبر و قراری

دا قالماز زرّه دیلده اختیاری

گو رر هر نقشه چکدی یئرده قالدی

------------

او مشگ و او علم عشقه نمادی

اوزی مهدی گلر صاحب عزادی

وئرن اجری قبو ل ایله خدادی

ائمه هامو سی مشگل  گشادی

دئمه اللاهیدن او للار جدادی

شریعت نسل پیغمبرده قالدی

----------

ایچ او مشگین سو یو ندان او پ  علمدن

کمکلیق ایسته قو للاری قلمدن

سنی عباس  ا ئدرآزاد غمدن

آلارسان حا جتین صاحب کر مدن

یا پو ش داما ن  طفل محتر مدن

ابوالفضیلن گوزی اصغرده قالدی

---------------

او مشگین آ بی دور دد لر دواسی

او دور امرا ض بی درمان شفاسی

چو ن عبا سه دو توبسوز بو ردا یاسی

وئر ه جاخ اجریزی حتما آتا سی

علم یاتدی شهید او لدی با لاسی

بو غم بلی دل حیدرده قالدی

------------

دو تو ن او قا نلی  پر چمد ن همیشه

حسین و اری ا ئد ین- هر یئرد ه پیشه

او عشقی که سا لو ب قلبیز د ه ریشه

ا ما ند ی وور مو یو ن او ل  ر یشه  تیشه

بلی لاز مد ی- ا  ند یشه هر ا یشه

ا بو لفضلین آ د ی از بّر د ه قا لد ی

------------

علمین وئر مه دی الدن ئولو نجه

مو اظب او لدی قارداشی گلو نجه

دئدی دی اصغرن نو کرد لو نجه

او زو ن ساخلا بالا قیز لار بو لونجه

خیامه گیت بوگوز یا شین سیلونجه

خدا حافظ گلو ن پژ مرده قالدی

-------------

وئریبدورال اله بیرنئچه شیطان

بودنیاه دوشه شیعه ایاقدان

بهانه دور عراق سوریه لبنان

هدف اصلی  دور دنیاده ایران

بو قاره پرچم ا یراندا وار هرآن

او لارین آرزو سی دیللرده قالدی

-----------

او پر چم که  سالو ب عباسی حالدان

او پر چم او سته چو خلار گئچدی قو لدان

گیچو ب عبا س هم صا قیله صو لدان

گلن ووردی  او نا او خ نیزه دالدان

و ئر یب جو ت قول ولی چیخمو بد ی یو لدان

دوشو ب قو للاراو پرچم یئرده قالدی

-------------

ولی زینب اونی  یئر د ن گتو ردی

او  قا نلی  نهضتی  -- با شه  یتو رد ی

یزید ا یله اوزو ن شا مد ا  ا یتیرد ی

هما ن او پر چمی قئیتر دی و ئر دی

دئیو م  عبا س نه جو رآ تدا ن دو شوردی

یازوم دو شدی نئجه- ایش  شعرده قا لد ی

----------------

او چار شا هین  گور ه گر شهپر او لسا

دورار کشتی سو او سته لنگر او لسا

علم سا خلار بد ن گر اللر او لسا

گلر بو مجلسه  - عشقین  گر او لسا

تو سل اما  نا م -  ا  صغر او لسا

گو زی  عبا سین او  دلبرد ه قا لد ی

-------------

یخیلد ی تو پرا قا   ا صغر دلیند ه

حسین گلد ی و لی - اللر بلینده

و صیت ایلد ی- شا هین  گلینده

منی قو ی عر صه ده گیت مشگ ا لینده

ولی قان لخته لنمیشد ی تلینده

ئو لو ب اما او رک اصغر  د ه قا  لد ی

--------------

حسین سو یلو ب ئو لیید یم ایند ی مند ه

سنی من گو ر مییر د یم جا ن و ئر ند ه

سنه  قر با ن - منه قا رد ا ش د ی  سند ه

ا و  پر چمد ن او پر-  صا حب زمند ه

بلیم  سیند ی  سن او آ تد ا ن دو شند ه

سنین عشقین   د ل مظطر د ه   قا لد ی

-------------

حسینو ن عشقی عششا قه محکد ی

او نا  یا س سا خلییا ن  جن و ملکد ی

عز ا  خا نه ا و  نا-  عر ش فلکد ی

و لی عبا سی ا صحا بیند ه تکد ی

بیز ه  هریئرده  قو لّاری کمکد ی

عمل خیر میز  با ورد ه قا لد ی

-----------------

او نی تعریف ا ئد نمز هئچ  سخنو ر

و ئر یب دو ر سو د ا و نا با نوی  ا طهر

او لو ب آد ی او دور د یللر د ه از بر

یو زو ندن  هم قو لو ندا ن او پد ی حیدر

د  ئد ی  و ئرد یم    سنی مو لا و ه  نو کر

او نوکر که یو زی- اظهر ده قا لد ی

-----------------

گل  ایله یا دگار ی چو خ  تفا خر

سنین رو حین حسیندور اوّ ل آخر

قلم عاجزدی یا زسو ن د لد ه قا صر

او نو ن عشقی سنی-   ا  یلو  بد ی شا عر

او نو ن مدیو نی سن ایلو بدی نا صر

بو مدیو نوخ دل شا عرد ه قالد ی

--------------

سنه دم و ئر دی اشعار کلامی

او نو ن آیدیندی گو ن مثلی مرامی

اونو ن شعرین او خی شاد ایت امامی

ایشین یو خ هار دا دورگو ندر سلامی

او کسب ایلو بدور اصغردن مقامی

یازار اکبر گو زی اصغر ده قالدی

-------------

بو لو ن کیم  دو ر بو اصغر معتقد لر

بو نا در د ین د ئییر چو خ  مجتهد لر

بروجر د ی- خمینی هم  شهید لر

او مر دا ن - رشید لر- متحد لر

ا لا ند ا چو خد ی د نیا د ه یز ید لر

او لا رین تیرلری اخگرده قالدی

--------------

بو گو ز یا شین بیزه ایراد ائدللر

وها بیلر یو لو ن او للار گئدللر

      یزیدین خاک پا ییندن او په للر

همیشه شیعه نین قا نین ایچه للر

دانیشا ندا او لار هذیا ن دئیه للر

او لار ین فکر ی سیم و زرده قالدی

                      ===============================

=======================

آخر مجلس طشت گذاری را میخواهم با اسم حضرت علی اصغر(ع)

       و با اشعار استاد- کلامی ایرانی - نه کلامی زنجانی -تمام بکنم /

======================================

ا ما مین ا للر ی ا و سته با لا سی

نجه دوزسو ن او احواله آتا سی

نه قا ردا ش و ار نه خو یش و ا قر با سی

او نازیک حنجر ین ا نلی یا را سی

آ خو ب قا ن قر مز او لد ی آ غ لبا سی

نه با ش تند ه  نه جا ن پیکر ده قالد ی

------------

یئر ه شه قویما دی قا نی توکو لسو ن

دئد ی بو قا ن گو ئیه با ید  سپیلسو ن

منیم قا نیمد ی بو قا ن هاممی بو لسو ن

و لی دشمنلر یم شر م ایلو ب ئو لسون

با لا مو ن آ ز قا لو ر بو ینی او زو لسو ن

دا ما رلار دا ن فقط بیر پر د ه قا لد ی

----------

گزو ر میدا نی سبط ختم مر سل

گو لو ر ا حو ا لینه-  ا شرار ارز  ل

اولاردی حر مله ا ی کا ش ا لو ن شل

ا بو لفضلی چا غور دی د ا د ه اوّ ل

گلو ب سس خیمه د ن گل یا حسین گل

هما ن سس  چر خ  نیلو فر د ه قا لد ی

------------

اما م ایستو ر قئیید سین خیمه گا هه

کمک یو خ دور او شا ه بی سپا هه

با لا قیز لا ر  باخو رحسر تله را هه

حر ملر غر ق او لوب  سو زیله آهه

چیخو ب  دو ر زینب اسقبا ل شا هه

اما مین گو ز لر ی خو ا هر ده قا لدی

-----------

=================

============

 

دئیور راو ی گله بو لمو ردی حضر ت خیمیه ساری

اوجابوی بیرخانم تل او سته سسلور یا اخاگو ردوم

---------------

حسین گل خیمییه قر با نیو ی چو لده دو لا ندیر ما

گو یه سن قا ن سپه ن وقته گو لو ردی اسقیا گو ردو م

------------

نه نه سیند ن او تا نما او غلوو ن اصلا آدین دو تما

او گو ندن که گلین گلدی ربا بی با حیا گو ردم

-------------

دئد ی احسن  سنی الله منه چو خ گو رمه سین زینب

د م آ ثار نفسیند ه دم خیر ا لنسا گو ردو م

---------------

باجی گل آغلییا ق با هم یا را سین با غلییا ق با هم

او اللرچوخ یار ا لار با غلییو بدو ر با رهاگو ردوم

-------------

نه نه مین یاره سین فضه ئیله اسما با غلیا نمو ردی

ولی سن با غلا دو ن زهرا بویوردی مر حبا گوردو م

------------

با بامین با شینه محر ابید ه خنجر دگن وقته

سنی دسما ل  الیند ه زخم یند مر تضی گو رد و م

----------------

حسن قا ردا شیمو ن طشته  جگر قا نی آخان وقته

دو داقلارین یو وردو ن جا ن وئرو ردی مجتبی گوردو م

-------------

توکو م گو ز یا شینی سن اصغرین قا نلی بو غازین یو

یارالی عاشقه گو ز یا شینی  آب شفا گو ردو م

---------------

با لا مو ن قا نی تکمیل ایلد ی پر و ند ه عشقی

بیو ک لو حه کچیک امضانی  تضمین بقا گو ردو م

--------------

بالا می سا خلار  ام سنده ربا بی سا خلا سا یه نده

سنی زهرا نه نه م تک صاحب ضل هما گو رو م

---------------

دئدی زینب سنه قر با ن منه شر مند ه لیق وئر مه

یاریم گو ند ه سن عشقین ایلد ین حقین ادا گو ردو م

----------------

بیو ک سر هنگیو ه  قر با ن کچیک  سر با زیو ه قر با ن

سنی  عا شقلر ه فر ما نده کل  قو ا گو ردو م

--------------

یئره اگلش دو لا نیم با شیو ه اضغر قو جا قیندا

منی پر وا نه فر ض ایله سنی شمع هدا گو ردو م

-------------

اگر بو لسه سن آغلو رسان ریا ب  هئچ خیمه دن چیخماز

او نی زهرا یه آند بو لسو ن عرو س با و فاگو ردو م

----------------

اجاز ه وئر فقط بیر یو ل بو قا نلی قوندا قی گور سو ن

دئسو ن با غ محبتد ه گو لومی با صفا گو ردو م

---------------

غر ض پر پر گلی زینب ربا به خیمه ده وئر دی

با خو ب عر ض ایتدی  یار ب لعل عشقی پر بها گو ردوم

------------

منیم پر پر گو لو م لای لای نواسیز بلبلو م لا ی لا ی

بالارو ئیاد ی بو  یا آ شکاراماجرا گو ردوم

-----------

بشیکد ن اینجیر ن لای لای او خا در دین دئین لا ی لای

او زو ن گهو ار دن آتدو ن سنی دینه فدا گو ردو م

------------

نه نه سیند ن دو یا ن لایلا ی منی آ غلار قو یا ن لا لا ی

سنه صو د تا پما دو م نیلو م جگر قا نین غذاگو رو م

--------------

با شیمی عر شه اوجا تدو ن او زو نده قا ن ایچو ب یا تدو ن

اسیر گا هو ارییدو ن گئدیب او لدو ن  رها گو روم

------------

عزیز جان خدا حا فظ  سو سو ز قر با ن خدا حافظ

عطش سالد ی سنی دیلدن بو درده مبتلاگو ردو م

---------------

اورک داغلی خداحافظ قو لی با غلی خدا حا فظ

بو غا زین او خلا نا ن وقتی گلوب گوید ن صدا گو دو م

-------------

سن اولدو ن آ سمانی قو ش من اولدو م خا نما ن بر دو ش

با لا می بخت ور - اما او زومی بینو ا گو ردو م

----------------

کلامی اد عای  ظا هر وتزو یر ه آ للا نما

بو دیندارا ن دنیا نین  چو خو ن اهل ریاگو ردوم

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۴ ، ۰۶:۱۰
حاج محمد یادگاری

مجلس ابن زیاد ملعون

 

 

عاشق او ل کسدور حسینه نیزه او سته با شی وار

عا  شق او ل  کسدور گو زونده بی ریاگو زیاشی وار

عاشقاول کسدور که ووردی محمله او زبا شینی

زینب عا شقدی ابو الفضل کیمی قارداشی وار

 

چو خلار ی عشق حسیند ه هرنه وار یند ا ن گچر

چو خلار ی شهد شها دتده او  عشق اوسته ایچر

عا رف هرکیم او لسامعنا ایلییر فورا سئچر

رتبه ممتاز ی عشا ق ایچر ه زینب کسب ا ئدیب

پر چم حر یتیی و یر ا نسر ا د ه نصب ا دیب

    

 

افتخارایلر حسین وار مثل زینب خو اهر ی

بعد از عباسی او لو ب فرما ند هی سرلشکر ی

هم حسینه با جی او لد ی-  هم وفا لی ما دری

حضر تین  قا نلی پیا مین پخش ائدیب هر یا نید ه

حقین ا ثبا ت ایلد ی هم کو فه ده هم شا مید ه

                              

بو علی المر تضی دا نشگهیند ن در س آ لو ب

قاره معجر لن یزید ی شا میده تختدن  سا لو ب

علتی وارکربلا نین قهرما نی آدلا نو ب

نه گو زو نده قو رخی او لد ی نه دیلیند ه وا همه

افتخار ا یلر او نا هم  مر تضی هم  فا طمه

 

هر مصا ئبده حسینین او لد ی زینب یو لداشی

کر بلا د ه چو خ بلا لر چکدی او ل زینب با شی

قهر ما ن کر بلا و ئردی لقب اوزقارداشی

کل نسو ا ن جها ندا ن بر تر او لد ی  رتبه سی

کو فه ده آ ل یز ید ی ایتد ی  رسو اخطبه  سی

 

کر بلا ده رو ز عا شو را یا نا ندا لانه لر

و ئردی فرمان چو للره قا چسو ن اوگو ن دردا نه لر

قا لد ی حیران- غیرت و ایثارینه  بیگا نه لر

مثل پر وا نه او لو ب دور را ضی یا نسو ن شهپر ی

قو یما سو ن اما یا نا- او ددا  اما می رهبر ی

 

حضر ت با قرله -صادق -حضرت موسی- رضا

نهمین رهبرجواد –دهم نقی- اهل سخا

عسگر ی – مهدیء  - قا ئم  حجت حق خد ا

او ددا یا نسید ی او گو ن گرحضر ت زین لعبا

او ندا بو سگیز اما م ها ردا ن او لا ر د  ی  پیشو ا

 

درس دور زینب وئریب آ گا ه او لا هر مرد و زن

رهبر دینه گر ک حامی اولادینین سئو ن

زند گیده کو فیا ن تک  او لمو یا پیما ن شکن

زینبین مثلین گو ره هیهات چشم روزگار

او لما د ی بیر لحظه  ده خط حسینیند ن کنا ر

 

 

                                                                                                  کیم خیا نت ایلییه ئو ز رهبر دورا نینه              

سیند یر ا عهد ین  تو جه  ایتمیه پیما نینه

صو رتی قا ره او لار  محشر ده وای  احو الینه         

کو فه اهلی سا تد ی  دینار ه جها ندا هرزا دی

کوفیا نین هر ایکی دنیاده محو او لدی آدی

-                          

کو فییه اولد ی نجه و ار د او دخت مر تضی

بو  قلمد ه یو خ تو ا نا مو به مو شر حین یا زا

با م لردن گو رد ی دا ش  تو پراق آتا للار با شلارا

آ یر ی بیر بر نا مه لرو ار گو ر د ی  شهر کو فه ده

خا رجی آ د یله  با شلار  د ا شلا  نا للار  نیز د ه

                                            

یو للار ی دو تمو شد ی بیرعده خبیثا ن ذ ئاب

کف چا لاردی شادلیق ایلردی زنان بی حجاب

غیضه گلد ی حضر ت زهرا قیز ی ایتد ی خطا ب

ننگ او لا سیز  ملته یو خ  سیز ده زره شر م عار

ها نسی بیر ملت جها ندا رهبر دینین  وورا ر

 

 

 

 

خطبییه وئردی ادا مه  دختر  شا ه ولا

دا ش آتا نلار کف چا لا نلار آ غلییو ب دو تدی عزا

نیزه با شیندا ن او نا احسن دئدی میر هد ا        

با شلیو ب دور آیه قر آن اما م  بت شکن

سو لدی زینب ا شیتجک یاحسین قرباپن سسن

 

حقی اعلان ایتدی زینب بولدی  ملت مطلبی

دا شلاری تو کدی ا تکلردن زنا ن اجنبی

جدی معنا د ه دئد ی حفظ ایله یا رب ز نبی

زن دئمه میدا ن جنگین شیر بی پر و ا سیدور

اهل بیتین سر پرستی کر بلا سقا سی دور

                                                                    

کو فه نی زهرا  قیز ی دو ندر دی وضع دیگر ه

خطبه سی تا ثیر ائدیب ا گلشد ی ازدم دیللره

فکر ا ئدر دیلر علی دو ر اوردا  گتمیش منبره

و ار یر ی عرض ایلییم زهرا ایوین آبا داو لا

گل قیزین گورکو فه ده ایلور نئجه غوغابپا

 

زاده مرجانه گوردی قالمادی هیچ کسده تاب

آز قا لوبدور لشگر ینده ایجاد اولسو ن انقلاب

لعنت ایللر یزیده هم اونا هر شیخ وشا ب

خطبیه گو ردی ادا مه و ئر سه اووالا گو هر

کو فه نی حتما بیو ک بیرانقلا به دو ند ئیر

                                                                              

      فکره دوشدی بی حیا وضعی اویئرده دوندره       

 نیزه داری ایستدی فورا او بی دین محضره     

 گیت گتو رراس حسینی نیزده زینب گو ره 

       نیز ده زینب اگر گو رسه حسینو ن باشینی     

 خطبه سین قطع ایلییرگوزدن توکرگوزیاشینی

 

عا شق ئو ز معشوقینی هرهاردا او لسا آختارار 

 گورسه معشو قیند ه وار یاره اورکدن اودلانار 

  تازه بیر یاره او نا دگمیشدی گو ردی قان دا مار

سو یلدی قاردا ش ازلدن ایتمو شم بیعت سنه

             سنله همرنگ اولما سام عالمده عاراو لسون منه

با شینی محملده یاردی او لدی الوان ساچلاری    

  زینبین اطرا فین آلدی با نجا بت قیزلاری    

  عا شق او لما قون بلی وارچو خ اسفناک یوللاری

 زینبو ن دریا دی ایثار ی یا زا نما م  قطر ه سین

کو فه ده  ابن زیا دین ایتد ی  برهم نقشه سین 

                                                       

زینبین  ایثاری دریا دو ر یا زا نما م قطر ه سین        

 کو فه ده ا بن زیا دین بر هم ایتدی نقشه سین    

  ایلدی رسوا آپاردی آبرو سین عرزه سین

ایستییو ردی خوار ائد ه آ ل  علینی بی حیا   

  یا بن مرجا نه دا یا ن سو یلو ب او بنت مر تضی

                                                          

آتشین نطقیله خو ارایتدی او نی زینب اوزی    

   مر تضی مثلی دوروبدورسویلدی بوبیرسوزی  

   فا سق و فاجر امیروندورگوروم چیخسو ن گوزی

 او لدی یتمیش بیرنفر له قا ردا شیم دین فدیه ی     

   آچمامیش بیرگل نگارعشقه اولدی هدیه سی

                                                             

-           

شمع زهرانی یزیدین ظلمی الان سوندو روب   

هانسی بیرملت سیزین تک اوزامامین ئولدوروب

  اهل عیالین قو ل قو لا با غلو ب پر یشا ن ایلییو ب  

آز سو سو زیو رقو ندی بو للاربی مرو ت رحم ائله

   مجلسینده آزبیز اهل بیتیبی دین خوارایله  

                                                              -

جدینین آدی او لو ب ازبر دوشو بدو ردیللره  

 مرتضی بش ایل دئیو ب احکام دینی سیزلره   

  خا رجی آد ی قو یو ر سوز عتر ت پیغمبره 

 نه خدادن خو ف ائدیر سو زنه  پیا مبر دن حیا 

   بو ا سیر ا ن دو ر تما ما  ا هل بیت مصطفی  

 

نا مسلما نلار – مسلمان دینینی احیا ائدر    

  ا هل قر آن نا طق قر آ نینه ایذ ا  ا ئد ر؟

   تا بع اسلا م اما م عصریله د عوا ا ئدر ؟

سیز او کسلر سوزسا توب ایمان دینی یوخلادو ز

   کر بلاد ه آ لتی آ یلیق طفلی حتی او خلا دوز

-                                                            

او ل ربا بی که گوورسو زگوزلر یندن یا ش الور 

 اول ربا بی که گو رورسو زقلبینی هجران دلو ر

   او ل ربا بی که گورورسوز دو شلر یندن سودگلور      

او خلا نو ب او چ پر او خیله اصغر شش ما هه سی 

   غا رته حتی گئد یب دو ر اوغلو نون گهو ا ره سی    

                                                 

مجلسین نظمی پوزولدی وضعی دگدی بیر بیر ه   

سو زلری چوخ چو خ اثرایتدی او دین سیزکافر ه 

  ایستدی جللاداوملعون زینبی تا ئو لدو ره

 آغلا شوب اوندا اسیرلر سو یلدی یکسرتما م 

   زینبی ئولدور مه ظا لم بیز لری ایت قتل عا م  

 

ا تحا د ایتد ی اسیر لر و ئر دی او ردا ال اله    

   ایتد یلر اعلا ن بو نی مجلسد ه ا هل با طله     

 بیز گرک او ل ئو لا ق او ندا ن صو را زینب ئو له

     ایلر و ق بو ندا ن دفا ع تا جا ندا و اردی جا نمیز   

زینبه قربان بویو کلی - هم کچیکلی - هامو مو ز       

  زینبین اطرافین آ لدی بلبلا ن بز م  غم

  سو یلدی اول رقیه دو ردی اولدی پیش قد م      

       عمه مه اولسا جسا رت من گرک اول  ئو لم    

جان او لاقربان بابا مون با و فا غم خو ار ینه

      بو قر ا معجر لرین سر کر ده پرچم دار ینه  

-                                                              

 

مجلسه باخدی زیا داو غلی گو رو بدور غم جوشار  

  زینبین احوالینه مجلسده چوخلارآغلا شار    

قارداشی عثما نین حتی گوزلریند ن یاش داشار

مجلسی خلو ت ا ئد یبدور علت ابستوب  تخم شر 

سو یلدی قارداش کسیک باشه من اولدو م دیده تر  

                                                                                                     

سنکه جللا د ایسته دو ن قورخودون آل عصمتی   

 ایلدون تهدید بو مجلسده او مظلو م عورتی

  اوکسیک باش گوزلریندن توکدی اشگ حسرتی

 من او او ضا نی گورنده یاند ی  قلبیم آغلادیم   

    دشمن آ ل عبا یم – اما سینه دا غلادیم  

                                                                                                     

                                                    

بیر کسیک باش کیم گوروبدورکه جهاندا آغلییا

با جینین ا حو ا لینا د یلد ن یا نا د ل دا غلییا    

بومعما نی گرک درک ایلوب ها ممی آنلییا 

 بو محبتد ه با جی قا ردا ش جها نه گلمییو ب     

     جر ئته با خ آ لتی قا ردا شی ا ئله بو ل ئولمو یو  ب               

((یاد گار ی))چو خ سئو رزینب بیرئوزلی شا عری 

      لطف ائدر حتمابیر اولسا یا طنی لن ظا هری 

              آخر شعرینده یاز سان بو سو زی گر واریئیری                    شاعر او گسدور که عشق سعدین یخمویا  

  اهل عیالی سعی ائده زینب یو لوندان چیخمویا

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۴ ، ۱۵:۰۴
حاج محمد یادگاری