شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

روز قدس و اشاره به وضع فعلی جامعه

=================

رو ز قد س هامی مسلما نلارا و حد ت گو نو دی

د ین و  ا یما ن او لا  هر کسد ه حما یت گو نو د ی

مسلمین حا ضر او لا صحنه ده غیر ت گو نو د ی

بو گون  اسرا ئیل  خو نخو ارین  هلا کت گو نود ی

 ---------------------

یو م  الله  بو یو رو بدور بو گو نی راحل اما م

مسلمین وحد ت ا ئد یب دنیا دا ا یتسو نله قیا م

را هپیما ئی ا ئدیب عا لمه و ئر سو نله پیا م

ا تحا د لارینی د نیا یه گر ک بو لدو ره لر

غا صب اسر ا ئیلی محکو م ا لییو ب ئو لد وره لر

 -----------------

مر ز اسلا مید ه یوخ ایرا ن او لا لبنا ن او لا

یا فلسطینیله غززه- یمن و- ا فغا ن او لا

مصر و سو ریه بحرین اولا  پا کستا ن او لا

ا تحا دیله گلو ب صحنه ده ال بیر اولا لا ر

ها مو سی وحد ت ا ئد یب قد سی یهودّا ن آلالار

 ------------------

ایند ی میلییارد یدا ن آرتوخدی مسلما ن جها ن

نئیه اسرا ئیل الینده بولار عا جزدو رالا ن

قدسین حتّی گوزی یو لّا رد ا قا لو  بدو ر نگرا ن

سسلو ری غیر تی وار هرکیمین امدا د ایله سین

منی  ا سرا ئیل  ا لیندن گلو ب آزا د  ایله سین

 ------------

مسلمین وحدت ا گر ایله سه با عزت او لار

ذلت آ تد ا یا شا ما ز صا حب شخصیت اولار

د نیا د ا  لشگر ا سلا م   ا بر قد رت اولار

سا تما سا شر قه ا گر عده ای غربه او زو نی

او ند ا دشمن قا با قیند ا د ئیر حتما سوزو نی

 -------------

ایندی وا جبد ی فلسطیند ن حما یت الییک

صحنه  حاضراولاخ حقّی بو دنیایه د ئیک

مسلمینه بو پیا می گرک هر یئرده و ئیک

            غاصب اسرا ئیل الین چکمه سه ظلم ایتما قدا ن  

بو لسو ن اسلام  جها ن قوخمویا  جا خ ئو لما قدا ن

 -------------------

موشگین تا نک و تو پو ن تکیه ائدیبدور کو جو نه

راهپیما ئی ائدیب بیز ووراروخ اوخ گوزو نه

مرگ بر ا نگلیس آمر یکا یهو د هر او چو نه

بو شعاری و ئیه رو خ  صحنه ده عا لم ا شید ه

چو خ چو خ  افضل دورئولوم  =دشمنه انسا ن گیچیله

 -----------

گو رنجه جرئت ا ئدو ر د نیا دا شیطا ن زما ن

ایستییو رمکتب اسلا می آ پا ر سو ن آرا دا ن

ایله بیرنقشه تو کو ر قلبِلر ی ایلو ری قا ن

پا یتخت مسجد ا لا قصا نی یهو د ه سو لو یور

عر زه سیز ا نگلیس حتی او نی  تا ئید  ا لییور

 ---------------

قو ی دئیو م کیمد ی بوا سر ائیل بی شرم دنی

ایند ی مشهو ر اولو ب منطقه نین قا ن تو که نی

بمبیله ویرا ن ا ئدو ر هریئر ی سئو سه  علنی

حکمی آمر یکا یا زو ر  بو فقط اجرا  الییور

غزّ ه د ه یا که فلسطینید ه غو غا ا لییور

------------

اهل اسلا م گر ک وحد تی ایجا د الییه

مرگ آمر یکا د ئیه صحنه د ه فریاد الییه

نه  فقط بیر نچه دولت -ها می امداد الییه          

مسلمین وحدتیله  -  اقصا نی آزاد الییه

های اولوب قو یمو یالا= جا ن تا پا اول حیو انی

تا پساجان حتمی وورا ر-بیربیرینه د نیا نی

                                 ---------------

مر حبا  کشو ر لبنا نین او حزب اللا  هینا

او تو ز او چ گو ند ه نه لرایتد ی  عدو اللا هینا

             سیلینی وو ردی اوگو ن شیطا نا هم  رو با  هینا  

حیف او لا عد ه ای غفلتد ه یا تو ب  قا نمورو ری

رشد ی  سو را خه گییو ر پا پ دو رور با نلو یو ری

      --------------   

  ((احسن او چ سیده که دیغلادوب آمریکانی))

((باشدا ئو ز رهبریمز سید علی ایرانی))

((صورا الگوی شرف سید  حسن لبنانی))

((بیرده سردارنجف سیدعلی سستانی))

سلمان و بوذر مقد ادیلرین مثلی دیلر

بو للارن هراو چی طاهاو علی  نسلی دیلر

 --------------------

بو للارین فتوالاری داغی یریندن دئبَه در

آد لارین داعش و تکفیر اشیدن وقته اسر

او للارین سو زلری شمشیرکمین حتی کسر

او للارین درگهینی حوریلرهرلحظه اوپر

اوکه ایمانی ضعیف دور سوزومی هو ش ایلمز

بعضی  هذیا نلارا ایمانی او لان گو ش ایلمز

---------------

((نه عراق و نه ویتنام ونه افغاندی بورا))

((خصم نامرده دئنن کس سسو ن ایراندی بورا))

((آقامیز حضرت عباس نگهبان دی بور ا))

درس عرفان او خو سان  مکتب عر فاندی بورا

((قو یمارو ق خصم ائده کم رنگ شهیدلر سوزونی))

((بیزه کیم کج باخاعباس چیخار دارگو زونی))

 --------------------

او باما بعضی خیا للار الییر بو ش کیمی

خواب غفلتده یاتو ب  بی حیا بی هوش کیمی

بانلارآمریکادا کا خیندا او بر گوش کیمی

داعش حیوانیدی ترسو مثلی مو ش کیمی

داعشیلر نجه جر ئت ائدیب ایرانه گلر

لشگر  عاشورا  الکدن او لاری اون تک الر

 ----------------

گور نجه فکرلر ایلراو شقی زاده پست

ایلیوب مثل یز ید میز ریا ست او نی مست

اودیکی ایستوری  ایران تا پا دنیا ده شکست

نئچه شیطانیله بو  شیطان او لو بدور همدست

گاهی تحریم ایلیور ایران ایشیندن قئییده

اونو ن  هذ یانلارینی مجبور اولا قبو ل ائده

 --------------------

 هسته ای  دنیادا بیرحق مسلمدی بیزه

رهبرین امری بو ایرا نیده اعلمدی بیزه

خامنه ای مثل خمینی دی چو خ اکرمدی بیزه

نائب مهدی اوزی قا ئد اعظمدی بیزه

 هر نه امر ایتسه بیزه مهدی قائم سوزی دور

دئمو شم شعریده  عباس بود وران اوزی دور

 ----------------

سگیز ایل دنیا بو ایرانیله دعوا ایلدی

کینه سین زاده مر وان  هو یدا ایلدی

اوزو نی  دهر یده اما نئجه رسوا ائلدی

گوردو لر اممتیمیز بیعتین امضا یلدی

هامی یکسر سو ئلدی رهبر یمزخامنه ایدی

رحلت ایلوبدور اما م سر وریمیز خامنه ایدی

 ------------------

او چ ابر قدرت الا ن دنیا دا طغیا ن ا لییر

بی دفا ع شخصیلر ی قا نینه غلطا ن  الییر

یمنی  حتّی وو رارخاکیله یکسا ن الییر

جانینی آل سعود شیطانه قر با ن الییر

              هرنه امر ایلسه  شیطان اونی عنوان الییر

              حتی شیطان دئسه=  قر آنی سوزان الییر

 ----------------

 کیمدور آمر یکا او بی شر م جفا پیشه د نی

مظلو مو ن قا نینی او تو کدورور  الا ن علنی

هیچ غلط ایلیه بو لمز د ئد ی  رهبراود نی

ناگران ایلیوب الان -  او سنی حتّی منی

گر جه چو خلار بیزیم ایرا نه بو گو ن نقشه چکر

ایته حورما خ قا لی کا رو ا ن یو لی آهسته گئچر

--------------

داعشیله گتوروب دنیانی شیطان جانا

باخ عراقیله یمنده = سناسفلی طو فانا

بیرده سوریه ده یئر لرده آخان پاک قانا

شایعه هی بوراخور بیرگونی گللوک ایرانا

خو ش مثلدوربو سوزی چوخلاری دنیاده   دئیر

چا ه کن چاهی دئرین قا زسا اوزون تهده گو ئیر

 -----------------

بسکه چوخ ضربه یئریب کشور ایراندان اولار

گونده چوخ گلّریمز آفت ظلمیله سولار

چکمیوب چکمز الین  کشور قرآندان اولار

ایلییر تبلیغ  سوئی بوگون هر یاندا اولار 

اودیکی اعتراض ایلر بیزه بیر دسته ایده

اولماسون کشورایراندا بلی هسته ایده

 ----------------

ایستوری زورلارین  او للاربیزه تحمیل ائده

بی حیا لر اچنلیشور  بو ایشی تعطیل  ا ئد ه

یا بیزی  مجبور ائده   مو ضو نی   کنسیل  ا ئد ه

یا دا شیطان اوزونی  ایرانا سر خیل ائده

بیله بیر تخمو لاری-  کشور ایرانه اکر

 اکدیری تخمولاری حتی که فی الفوری بیچر       ----------------------

حمله سورییه ایتدی اودنی ظلم الییه

یا گلوب خاک عراقه  ایچره او مزدور نئلیه

بیرنفرای کاش گئده  غاصبه  اخطار ایلییه

بوسوزی داعشین اربابینه حتی  دئیه

سیزی ایرانلی بو گون  غاصب  دوران تانییور

اه بشر بلکه  سیزی  قان ایچن حیوان تانییور

 ----------------------

بی خبر سن بولورم یوخ خبرین  کیمدی ده ده دن  

هرزه عو ر تدی سنینغاصب بی شدم نه نه ن

سنی  حتما او زیاد او غلیدی دنیاده اکن

یوخدی بیرآیری سوزوم دنیادا ناکام ئوله سن

توپ ادیبدور سنی  شیطان الان اوینو روسان 

                سنی تاولوبلادئمه بیزلری  سن  تاولورو سان  

          --------------   

آند اولا-  قر آنه-ایمانیله وجدانه - دینه

سند ن آمریکا الین چکسه قالار سان نه گونه

اولما ساحا می گییر سن او تو روخلار تک نینه

عار اولا اوللارا که  - ایلییر امداد سنه

آدلاری مسلم او لار ضر به وو رار اوز  دینینه

مینمبسن یوخدی سوزوم اوللارین الان بئلینه

--------------- 

تو پ فتبال ائدیب آمریکا سنیله وورا قول

فوتبالیسلرکیمی هم قول ووراهمده آلا پول

قول وورانماز  بیزیم ایرانا  نقدری اولا فول

هامی شاهدی سکشت تاپدی بوابشده نئچه یول

هرنه تو پ وورسااونی رهبریمز دفع الییر

قورخی یو خ اوندا حقیقت سوزونی حتی دئیر

 -----------------

 داعشین واردی نه وجدانی نه دینی - شر فی

قاو زویو ب دنیادا بیر عده او قو م سلفی

دشمنین کشور ایرانیدور اصل هدفی

ولی ایرانلی حساب ایلمز هر نا خلفی

                      پو لا خاطردی  او لارگلمو ش الان میدانه

او للارین بیز قا با قیندا دو رایو خ مر دانه

 -------------------

بو سو زی بسکه با نار  قلب- قلم شعرده یا زار

عد ه ای وار او زی حتّی او زو نه قبر قا زار

بعضی سو زلر دا نیشار آند او لا اللاهه آزار  

مر گ اسرا ئیل آمر یکا نی بد عتد ی  د ئیر

عملیلین او لار ین  ظلمو نی تا ئید  ائلببر

 ----------------

مسلمین وحد ت ا گر ایلسه دنیا د ه بپا

قد سدن فو ری چیخار  غا صب بی شر م حیا

اولارآزاد یمن – شام -نجف کر ببلا

          و ارسعو دی کیمی چوخ دو لت  الان دینی سا تار       

توپ کیمی شیطا ن او نی هر هارا گر سئو سه آتار

 ---------------

چو ن بو گو ن امر الییو ب رهبر با  عز تیمیز

صحنه ده حا ضر او لو ب دو لتیمز  ملتیمیز

تا نکیدا یخما قا وار  جبهه د ه بو قدر تیمیز

بو سو زو ه شا هد اولان دنیادا الان چوخدی  

تا نک یخما قدا بسیجیده که تر مز یو خو د ی

 ---------------

((یادگارا)) سوزون اوخدی بلی داشدادا گئچر  

عده ای وار تاپافرصت قانیوی سو تک ا یچر

هر کیمین وجدانی او لسا حقیفی الفوری سئچر

ظالمین داسی لان یا شلاری هر یئرده بیچر

شیعیا نه  دشمن ء-آ ل علی هر آن گو لر

ایسد سه زهرا خدادن مهدی قائم گلر

 

 ============

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۵ ، ۱۵:۴۰
حاج محمد یادگاری

درمور د شهادت  حضر ت  علی (ع) آ هنگ جدید

=================

        عدالت اوسته مسجده       

    بو یا ند ی قا نینینه حیدر

گو توردی با شدا ن عمامه    -  بو گو ن جنتده پیغمر

با تو ب عرشیله فرش   --    بو غمد ه ما  تمه

عم او غلو م وای  دئیر    - قا ن آغلار فا طمه

 

نما زین قو یمادی  دشمن- یتو رسو ن با شه مسجده

وورو ب شمشیر زهرآلود -اوکا فر باشه مسجد ه

علینین  عمر ی قورتو لدی- یتیشد ی باشه مسجده

علی و ا ی  نا  له  سی - -- او جا لد ی کو  فه دن

آ  تا سیز  قا لد یلا ر    --- حسینیلن  حسن

 

د گند ه با شینه ضر بت- بو یو ر د ی  سا   قی کو  ثر

خلا ص و رستگار او لد ی-  خدا یه آند او لا حید ر

منه هئچ بیر زا داو لما زد ی-  شها د تند ن گوارا تر

شهید   ر ا ه   حق       ---         ا  میر ا  لمو  منین

سنه جا ن  لار فد ا  --- -      ر ئیس   مسلمین

 

بیله بیر  دلسو زحا کم  -  بو جها نه گلمیو ب گلمز

یتیمو ن  مسکنین  د ر د ین  -- بو نو ن تک بو لمو یو ب  بو لمز      

نه قدر ی واردی بو د نیا -- مر ا می ئو لمو یو ب ئو لمز

ها می قا ضی  لر ین ----- علی دور دا وری

ها می مظلو م لار ین  ----  علی  دو ر  یا ور ی

 

فدا  اللا هینا او لد ی—نجف شاهی   نما ز او سته              

     بو یا ند ی  قا نینه مو لا-- او گو ن راز و نیا ز او سته          

            گر ک شیعه ائد ه قر با ن-  جا نین بو امتیا ز او سته    

ائد  ر  غبطه  بو نا  -----  ها می پیغمبر  ا  ن

بیله رهبر دو غا   ------- چتین  ما م زما  ن

 

علینین قا نی آخد ی-  مسجد و محر ابی  ایسلا تد ی

با با وا ی سو یلد ی  زینب-  ها می آفا قی آغلا تد ی   

او گجه  کو فه  شهر یند ه- نئچه یوزائولر آج یا تدی

امید  بی کسا ن ------ بو یا ند ی قا نینه

یتیم  لر ین گلر -----  کیم  الله یا  نینه

 

آخا ن قا نی شر ف  گتد ی-  بو نو ن اسلا مه قر آ نه

چتیندور بیر بیله - رهبرگله بوکون و امکانه

خدا دن  ایستر و ق ایتسو ن- کمکلیق  اهل ایر ا نه

آچا ن مشگللر  ی  ----- علینین آ دید ی

امید شیعیا  ن    ----    علی او لا دید ی

 

رو ا نه مسجده او لد ی- حسن نا لا ن حسین گر یا ن

گو ربلر قا ن ایچیند ه --غو طه ور دو ر سرور دو را ن         

ا بو افضل  قو للارین آ چد ی-  دئد ی با با سنه  قر با ن

با با آچ گو زلر ین ---  او رگیم قا ن او لار

منه سند ن سو را  ---   جها ن زندا ن او لار

 

یارا ن قو ی خشکه بند ایلو م- با با بیرآججا دینجل  سن

او زو ن کلثو م و زینب -- ئو لدو ررلطف ایله دیللن سن

سنی زهرا آنا م جا نی -- دا نیش بو یئر  ده منلن سن

حسینیلن  حسن ---  منه سر و ر  د یلر

او لارا  نو کر م ----- منه رهبردیلر

 

 

علی بیرگو ز لر ین آچد ی- با خو ب سو لمو ش گلستا نه

گو رو ب اعو ا ن  و انصار ی -گلو  للر  آ ه وا فغا نه

حسنین دو تد ی دستیند ن- دئد ی  عبا س  نا لا نه

- اما نتد و ربالا --– سنه بو قا ردا شین

حسینی بو شلا ما----- کسلسه گر با شین

 

دئد ی لبیک اما مین -امرینه عبا س نا م آور

حسینین ا للر ین او پد ی - دئد ی رو حیمد ی بو سر ور

منیم مو لا م حسین دور- من بو نا بیر کمترین نو کر

حسین دور دنیا دا  -----وفا لی قا ردا شیم

ایا قی آتد ا کا ش------ کسیلسین بو با شیم

 

نما ز او سته وئر ن ای-- سا ئله انگشتر ین مو لا

سنین  شا نو ند ه نا زل --ا یلد ی آیه حق تعا لا

یا زو ب د و ر ((یا دگاری ) ) -- نو کر  در با ریز م آ قا

دئیرر لطفو نده و ار ---- منیم مو لا گوز وم

نجفله کر بلا ---  او لو ب دیلد ه سو زو م

 

------------َ

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۵ ، ۱۱:۰۳
حاج محمد یادگاری