شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۵ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

==========
شهیدان منطقه یکانات
حومه مر ند
==========
((فقط دینی شهیدین قانی سا خلار ))
=================
((   فقط دینی شهیدین قانی ساخلار))
((حسینین قانیدور قرآ نی سا خلار)) ( تکرار)
------------
(( فقط دینی شهید ین قانی سا خلار   ))    
((حسینون قا نی دور قر آ نی سا خلار  ((
او قا نلار یکه آخدی جبهه لرده
او قا نلا ر  کشو ر ایرا نی سا خلار    
-----------
شهیدا ن حق دئین یو للاری گتدی      
(  مظفر ) – (قر با ن) - او رد ا کا مه یتدی  
وئر یب چو خلی شهید اهل یکا نا ت
یکا نا تی او قا نلار-  دور بویوتدی
----------
  تا پو ب حق جبهه د ه (  ا حمد)  شها دت    
ائدیب ( معصو م ) اما میند ن اطا عت     
(میر آقا - میر ولی بو) ایکی قارداش    
ا ئد للرروز محشرد ه شفا عت    
------------
ا گراو لمید ی ا یرا ند ا شهید ا ن     
نه سن- نه من- قا لاردو خ- نه بو ایران  
 میر حسین -میر عزیز- گئچدی جا نیندان    
بو یو لد ا (حیدر ی) جا ن ا یتدی قر با ن    
-----------
چو خی گتد ی قا لو ب خرد ا او شا قی   
چتین ا و لد ی( ا بوطا لب) فر ا قی
(حسین پیری) دئیوب ئولدی آناسی
(رضو ی ) گو رمد ی د ا ماد اطا قی   
-------------
(غفا ر)- و( میزعلی) نین- امتیاز ی   
بو ا یکی قا ردا شین- راز و نیا ز ی   
ایکی قا رد ا شید نده – قوی دئیوم بو ل       
آلو ب( اژ در) –( ها دی)- قا ن دستمازی   
----------
(رضا یی) قا نی بمبد ان پرا ثر د ی   
(لطیف) و(گرز علی) و الا گو هر د ی   
او (شور الدینیدن) یا زسا م د اش آغلار  
بو لارین د و رد و د ه مفقو د ا ثرد ی    
---------
میر عبد الله بلی  کا مه یتو بدی   
ا بو ا لفضلین (رضا) را هین گئد یبد ی   
دئیو ب  دور (حکمعلی) تکبیر ئو لند ه    
(مصیب) دینه جان قر با ن  ائدیبد ی     
-----------
بنا تاپموش قانیله دین بناسی
(حسینیلن )(حصاری )دین فداسی
شهید( اسفندیاره) رحمت اولسون
اونوندا اولدی قر اندان دفاسی
-----------
و فا لی( حمزه لو) لن  ( آ فتا بی  )
د یر یتد ی قا نلار ی د ینی  کتا بی   
بهشت آلدی او  خللا ق احددن      
او ( رحما نین ) اورکده عشق نا بی   
----------
حسینیلن حسن غفاری قارداش
ایکی زالی ده آلدی یاخشی پاداش
بو دورت قاردشا احسن مر حبالر
علیزاده اولوب بوللارا یولداش
---------
شهید شهرو دیله  – اوچ تن  عرا قی       
حسین –محبو ب و ابراهیم فرا قی   
نجفی -برجلو  بیرده  خدا یار

دو ت ابراهیم و یعقو بدان سراقی

-------------

شهیدلر ساخلادی قر انی دینی
شهید اولدی بو ایکی( عابدینی )
(نظریلن ) (جوادی) (آلتی نوری)
دئیر دیلر-  قطعتمو یمنی
----------

شهید دکتر علیزاده وفالی

او علیایی - حسین زاده  صفالی 

بولارین  فرقتی گرچه چتین دور

بولارآلدی ابو الفضد ن مدالی 

------------

او( ابرا هیم )و(چنگیزین) وفا سی
آخو ندی جان جانی دین فداسی
شهید(آهنگر ی)- (حقی)- و ئر یب جان    
یکا ن علیا  او لارا  د و تد ی یا سی   
----------

محمد  مصطفا زاده -خضر لو

شهید  دین او شیخلوو نبی لو

یکان علیا وئریب یرم او چ شهیدی

شهید حقی ده - اهل سید لو

----------

ایکی شیخ بگلوآدمحبوب و قربان

علی میرزالو - قادر عشقه برهان

ایکی همنام حسن چار کسندن

بو آلتی تن  حسینه گتدی مهمان

-------------

خدادن کسب ائدر بو افتخاری

ائدر مولا اوزیده حتمی یاری

بلی مدیوندی بو للارا همیشه

یازار آغلار گوزیله یادگاری

----------

شهدا هارادا جان وئرسه وطندی

اولارین قانلی پالتاری  کفندی

بویتمیش بش نفر که شعرده یازدیم

شهیدان یکانات و یکندی

---------

اسامی شهدای منطقه یکانات 75 نفر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۶ ، ۱۹:۵۳
حاج محمد یادگاری

((بو حسین کیمد ی او نو ن آر دیجا دنیا دو لا نو ر))

==============

((بو حسین کیمد ی او نو ن آر دیجا دنیا دو لا نو ر))
((ادیب عا شقلر ین آوار ه صحرا دو لا نور))

 

قو ر تاریب  دور یانار او ددان او خلیل اللا هی
یو نسی بطن سمکد ن  چیخا دو ب وا للا هی
دار یدن ایلییو ب آ زا د او رو ح اللا هی
بو او کس دور با شینا گنبد مینا دولانور

 

عد نیده حضر ت طا ها بو نا غم بزمی قو یور
نو ح او زی نو حه دئیور  آدم و شیس سینه وو رور

هادا ما تم قورو لور مهد ی گلو ب  اوردا دو رور
دئیور ایوای حسین وایی  او مو لا دو لا نور 

هرمحر م چوخلار  فاطمه نین غصه لر ی  
تسلیت سو یله ماقا یا سه گلر  شیعه لر ی
آسیه_ مر یم و سارا ایلییر نو حه گر ی
با شینه  فا طمه نین حاجر و حوا دولانور

نه گورو بدور بوعزا لرده بو مردا ن خدا 
طفل شش ساله ده  وار سنی او لا ن دو خسا ن الی 
فصل سر ماد ه و گرماد ه هامی دیلده نوا
دئلی دیوانه دی بو للارمگر آیا دولانور

 

مست ادیب عشق حسین دنیا دا فر زانه لر ی 
قا ره اگنیند ه  دو لو ب جمله عزاخا نه لر ی 
الی قو ینو ندا چو خی ترک الییو ب خا نه لر ی
کوچه با زار ی او لارواله و شیدا دولا نور

 

هر یانابا خسا ن حسین پر چمی او ردا سا چیلو ب  
بله فر صت اله دو شمز در ر حمت آچیلوب 
چا ره سیز درد ی او لانلا ر داگلوب دورقوشو لو ب 
دئیه بو لمورسوزو نی کیمسییه اما دو لا نور 

اللر ین سینه و ه قوی بات گیلا اندو ه و غمه 
عا رف او ل حیله ء دشمنلر ی عا لمد ه یئمه
نظر طعنیله زنجیر وورا نا  با خما دئمه
گجه نین عا لمی بیهو ده وبیجا دولا نور

 

بی ریا بیر دفعه گر  دیلد ن حسین وا ی د ئیه سن 
در د یو ین حاجتینی بوقا پو دا ن ایستییه سن 
دید ه معرفت و عشقیله با خسان گوره سن 
که عزا داری لریله اوز ی زهرا  دو لا نور

یا س دوتوب جد ی پیا مبر بو ناجنتد ه  الا ن 
انبیا لرگر ینو ب قا ره -  اولو ب سینه زنا ن
تک عزا دار ی دگل واله و حیر ا ن دولا نا ن 
بو حسینین با شینا عر ش معلا د ولا نور 

سا لد یلا قا رداشینین دشمن قر آن قو لینی  
اونو ن ئولما قلیقی سیند یرد ی اما مین بئلینی  
هئله بیراصغر ی وار دو رکه او نو ن بیرتلینی  
قیمت جا نیله آلماق لیقا لعیادولا نور 

گل یکا ن کهریزه بیر عده ای دل خستییه با خ 
صا حب عصر آدینا دا یر او لا ن دسییه باخ  
بیز کیمو خ عا شق او لا خ عا شق وارستییه با خ   
الی قوینو نداگلوب زینب علیا دو لانور

شهدا نین یئر ی بوئو لکه ده الا ن گویو نور
آدلار ی وقتی گلور ها  ممی اور کلر دویو نور    
عد نیده  د یلدن اولار ها مو سی الان سو یو نور   
شهدا قانیئیله پر چم مولا دولانور

میر لطیف  _گرز علی _ شورالدینیله  _ میر جعفر 
عرش اعلا یه گئد یب قالما دی اوللاردا ن اثر   
ایکی قاردا ش بیری میرهادی_ بیر  ی میر اژدر
بو لارین عشقی  اورکلر ده اد یب جا  دولا نور 

رو سفیدگتد ی شهید لر ها مو سی دنیادن 
دو برادر- غفار _میزعلی مه سیما دن
قلمین قد رتی یو خ قطره یا زا در یا دن
شهدا عشقینه مو ج ایلور ی دریا د و لا نور 

رضو ی  _ ها شمی وحیدر ی مر دا ن دلیر 
میر رحیم _ معصو میلن _  حمز ه لو _ دعو ا گو نی شیر

میر حسین  و میرعزیز - ذاکر ی برران شمشیر
با شینا مظلوم حسینین بو لاراوردا دو لانور 

گلشن دینه وئر یب سو یرینه احمد قان  
نعمتی- محبو ب عراقی حسین  پیری جوان  
او شهید برجلو د ا گتدی همان دوز  یو لدا ن  
هجله گا هلار ینا با خسا ن  غم عظما  دو لا نور

یکا ئیل آفتا ب وجنگی او رحما ن  رشید 
حکمعلی پیری _ حصار ی اوچ عراقی   شهید  
یوزلری اولدی بولارین هر ایکی دنیا سفید

رو حلاری ایندی گئدیب جنت الا علادو لانور 

بیرده اسفندیار و رستمی و میر   قربا ن 
جا معی لن او حسینی ایکی مظلو م جوا ن
سید آقا - میر ولی ده وئردیله حق جبهه ده جان
بو ایکه قاداشیله ایندی او سقا دو لا نور  

عبد الله  جامعی دن ده سئورم بیر یاداو لا  
یکانی مطلقین اوروحی همیشه شادالا

شهدادن گر ک هر یئرده همیشه آد اولا 
بو یکاناتیده گل گور نه غم افزا دولانور

 

مصطفی زاده-آ خو ندی و – نظرلو –شیخلو

آلتی تن نوری – نبی لو – علی اقا – سید لو

مر تضائیله – محمد نظری  غیر تلو

باغ فر دوسیده عشاق دل آرا دولانور  

 

چنگیز – ابرا هیم – حسن – عیوض – علی - زیبادن 
اصغر آهنگری و حققی او با تقوادن 
بو لار ین یرمیسده   گتد ی یکا ن علیا دن 
بو لارین عشقینه الحق یکان علیا دولانور  

یا زورا م– محبوب و- قر با ن علی  شیخ بگلو دن 
شاد او لا روحی  حسندن –حسن ء بگلو دن 
او شهید قادرحسن زاده ء - میر زالو دن 
چار کسن اهلینی بو للار ائدیب احیا دولانور  

یا دگار ی گنه سا لدی بونمک زار ه او زو ن
سگ مر دار  حسا ب ایله یئر ه سا لما سو زو ن  
شعر لر ی او خد ی دئلر خائنین هر یئر ده گو زو ن
گور اوزون پا که چیخا تسون گلوب ها ردا دولانور

آیر ی دو شمو شدوم اگر چه بو یکانکهر یزد ن  
نا یل او لدو م گنه خد متلر ینه  تبر یزد ن
آلما بوعشق حسیننینی خدا یا بیز دن 
علمی هاردا  ا سه نوکر ی او ردا دو لا نور 

((یادگار ی)) گل ایله بو ردا داخی ختم کلا م 
شاد او لا روح شهیدا نیله هم رو ح اما م 
اولدی  قر خ دوقوزونون  آدیله ا شعار تما م 
  اوللارین عشقینه یاز  طبع توا نا دو لانور

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۶ ، ۱۷:۰۹
حاج محمد یادگاری

امداده ابولفضلی

======    

  ((  خللا ق جها ن گتد ی ایجا ده ابو الفضلی

   نا ظر ادیب اسلا مه دنیا ده ابو الفضلی  ))

   هر درده ائدر درمان –هر مشگل اولار آسان  

 هر کیم چا غو را دیلدن فریاده  ابو الفضلی

 

      ((  گر دا ب شدا  ید ه  یاور طه طو فا ند ا    

  یا بیشه جنگلد ه یا کو ه و  بیا با ندا 

     مخلص او لور ی هرکس یو ز دو ند ئر ه هر یا ندا               

     گر سسلییه صد قیلن امداده  ابو ا لفضلی

                                                                                                    

الان او چ ابر قدرت دنیا ده ا ئدر طغیا ن         

  اسرا ئیل و آمریکا  _ هم ا نگلیس شیطا ن                

        ایکا ش الییه وحدت د نیا د ه مسلما نا ن       

یو خ بعضی عر بلر د ه چو ن غیرتیله وجدا ن          

   سسلر ولی مظلو ملار هر داد ه   ابو لفضلی         

 

  دریا ی شجا عت دور اسرا ئیلی محو ایتسون 

   نا پا ک لارین وور سو ن قا نللاری یئره گتسون       

  غزه ئیله فلسطیند ه او ز عهدینه تیز یئتسون  

      اول یاره که وار شیعه قلبینده اودا بیتسون

     فر یاده گلر قو خما سا ل یا د ه ابو الفضلی

 

  غیر تلی علی او غلی وها بی بهم وور سو ن       

 بیزغیر تینه قر با ن قد س او سته علم وور سو ن       

  هر طر ح او لار چکسه بیرنقش عدم وور سون

بوگو زلر یمز او سته گلسو ن او قدم وور سو ن 

پیشو از   الییا خ  بیز او ل - ا ثنا ده  ابو الفضلی   

                                          

  و ها بیلر ین نسلین قطع ایلسین هر یا ندا  

    هم خا ک سعو دید ه هم کشور ایر ا ندا       

 سو ریه ده  یو زلر تن شیرجه ووروری قا ند ا

مظلو مه او لار امد ا د وارآیه قر آ ند ا  

      سسلور او دی هر  شیعه -آ زا د ه  ا بو ا لفضلی  

 

    لطف ایله گیلن یا رب کللییه مسلما نه  

    بحر ینه- فلسطینه- سورییه- لبنا نه   

  قو رتار یمنین اهلین او ددا ن -شه عطشا نه 

    توفیقیو ی سن آر تور بو رهبر ایرانه

  ایرا نه کمک گو ندر معنا ده ابو الفضلی 

                                                                                           

   آمریکانی خوار ایلو ب او چ سید  نام آور            

       اوز رهبریمز اول بو  مطلبه ا یت باور             

  دو مده او سستا نی او لسو ن او ناحق یاور 

  سو مده اولبناندا – امداد ایله سین داور            

      هر تک تکی سسللر  امداده ابو الفظلی

 

  دستو ری و ئرور با شدا بیر عد ه ای شیطا نلار         

  قر آ نه وورارآ تش اول فرقه نا دا نلار  

تحقیر او لا   تا  اینکه د نیا د ه مسلما نلار 

     بو لمو زله گلر جو شه رگلر د ه گز ن قا نلار   

    سسلر او گزن قا نلار  اعضا د ه  ا بو ا لفظلی 

                                                                                                                

آمر یکادی  دنیاینی نا امن الیین الان     

 سوریه نی داعشلر ازدم ایلدی ویران    

 خاک عرا قا-نیلور هامی گوروری هر آن 

 هر مشگلی عباسین آدی الییرآسان

      عا شو ر ا  گو نی سسلو ب مولا د ه ابو افضلی

                                                                                   

  داعشله وهابیت  تکفیری بی و جدان           

   غا صبله او لو ب او للار هر ظلمده هم پیمان              

   نقشه تو کو ر آ مر یکا  سو ریه او لا ویرا ن

   آ ل سعو دا لعنت ای کا ش الییه منا ن        

  سیز آند ویرون جان  سجاده  ابو الفضلی 

داعش که الان واردی چوخ یئرده ائدر طغیان   

       اطرافینه جمع ایلو ب بیر عده ای بی و جدان 

   او للارچالیشور گتسو ن شیعه آ رادا ن هر آ ن

بیرآ غلاماق هیچ موقع درده ایلمز درمان 

    میدا نیده گل سسله آماده ابو الفضلی

 

ایلو ب عراقین اشکال چو خ شهرینی بی دینلر    

  کا فر گو لوری اما قان آ غلوری مو من لر   

   مسلم قا نینی سو تک میل ایلور ی بد  کینلر               

  عبا س آقا امداد ایت هی سسلییوری غمگین لر              

    چو خلار چا غو رور الا ن دنیاده ابو لفضلی               

 

صدا می نجه گو ردو ک  تو پر اقه  آقا وور دی   

عالم هامی حتی که میهو ت قالو ب اوردی

   قذافی او نا پا کدا ن در س آ لمو شد ی دوردی  

   ببیهو ده تلا ش ایتدی  بیهو ده او زو ن یو ردی             

  چو ن دو تمو شدی بی دین چو خ ساده ابو الفضلی 

                                                                          

عبا سی ا ئد یب  تعر یف حتی که او –دشمنلر  

    بو جیر دی اما ن نا مه شمره د ئد ی ای کا فر

      قا ردا شینی ترک ایتمزعبا س وفا پر ور

  کو ینده و ئرر  با شین  چو نکه بو یوروب حیدر

   مهد ی  او زید ه سسلر-  صحرا د ه ابو الفضلی

                                                                                          

  شمشیر ین ا گروور سا او ل فر قه نا د ا نه          

از دم  توکو لراو للار تو پرا قه ذ لیلا نه

  کیم جرئت ا ئدر – ا یتسو ن تو هین دینه قرآ نه

   عبا س وورا ن دورما زآ ند او لسو ن او سبحا نه             

 سسله - یوز او توز اوچ  بار – شهزاده   ابوالفضلی 

                                                                                                   

  بیرسیلی اگروورسان داعش ایا قا  دویمار          

     اهل  عر اقی بی دین  ظلمیله داخایور ماز             

   آل سعود-  ملعون اهل یمنی وورماز

    غاصب رژیم اقصاده اوپر چمینی وور ماز             

          امدا دیمه گل سسلر اقصا د ه ابو لفضلی         

 

  مشگیله  و علم گلجک  مجلسده دم حساس  

مجلسده قو پار غو غا هامی چاغو را رعباس 

    گو زیا شی او لاری جاری  دیللرده اولار  احساس

  فکر ایلییر عاشقلر گلدی  شر ف انفاس 

       مشگلده قالا سسلر تر ساده ابو لفضلی

 

  عبا س علمیندن دو ت  ایچ مشگینین آ بیندن       

       ال چکمه گیلن گتمه آیری یئره  بابیندن    

   آل مدرکیوی سنده بو مکتب نا بیندن 

   قو خما قو تارار عباس قبرینده عذابیندن 

   کیم سسلسه اول غملی اثناده ابو لفضلی

 

    من  یاد گارا م یازدیم ایثارعلمدار ی

بو شعریمی شعر ایتدی اول یحیوی اشعار ی    

تعقیب ایله دیم  شعر ء-  اول مخلص عزاداری

  دو ت دامن عباسی عبا س ا ئله سین  یاری         

         مقصوده  چا توب سسلو ب کیم داده  ابوالفضلی       

 

مین او چ یوز ء هشتاد بیر- عا شو را دا من گتد یم 

 او ل شه دین قبرین گوزیا شلی  طو ا ف ایتد یم   

 عرض ایتدیم اویز آبا د مقصو دیمه من یتد یم

  من و ا سته  عبا سه قا ردا شین او دم گئتد یم        

ایکا ش گو ر م بیریو ل رو ئیا ده ابو القضلی 

     

((  بیز گلدو خ آلا خ مطلب در با رعلمدار ه          

     اللا هی قسم وئرو خ ایثار  علمدار ه               

  طاعات شب و روزی افطارعلمدار ه))

  سو او سته دوبازوی گلنار علمد اره   

  او ل وقت که او خشاردی زهر اده ابوالفضلی

 

((   عبا س آ دیوا قربا ن یو آددا نه حکمت وار  

    آدونلا عزا دار ن هر یئر ده شر ا فت وار     

 قر با ن سنه جا ن اولسو ن جاندا نه لیا قت وار   ))             

  گوزیا شی سبیل ایتسا ق بو للو خ او نا قیمت وار           

ای گو زسو یو ن ایت احسا ن سا ل یا ده ابو الفضلی

 

 ((سو صحبتی ذکر اولد ی ای سو دونه سن قا نه        

  شا ه تشنه حر م تشنه قا لمو شد ی یا نا یا نه        

   گتدی گتوره سقا سواصغر عطشا نه ))

جا م الد ه خا نم قیز لار گوز تیکد یله میدا نه        

       گو زلر دیله او غملی ما و ا د ه ابوالفضلی    

 ((   تا نا ئر ه جنگی د عواده  قیلوب  پید ا      

 دو شد ی قاچا قاچ تا پدی بیردفعه شکست اعدا      

    ووردی اواوزو ن قوللار شمشیرینی برق آسا 

   یو ل آچدی فرا ت او سته  مقصوده یتوب سقا          

گور دیله ووروب بید ق دریا ده ابوالفضلی   

 

 ((سو مشگینی دولدوردی عبا س هنرپرور        

   سعی ایتد ی سو سو زلارا بیرسووئر ه اول سرور 

   بی را هییه یوز قو ید ی یوللاری دوتوب لشگر))

    ای داد او سا عتد ن او لد ولا هجوم آور 

     شا م اهلی گورو ب تنها د عواد ه ابو الفضلی 

(( و اریحیو ی هردردون یاز باب علمداره                                         

     شاهون طرف لطفی موکولدور  درباره 

 بی شبهه وزار تدن صا در او لاجا خ چار ه  ))         

               سلطا ن ولایت چو ن او غلی شه بی یار ه               

    منصبد ه و زیر ایتمو ش-  شهز ا د ه ا بو الفض

=====

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۶ ، ۰۱:۵۴
حاج محمد یادگاری

 

ولادت اما م علی النقی(ع)   

 

 سلام اما م علی النقی تقی بالاسی            

سلام  منتخب ومر تضی- زکی-  با لاسی                      

سلام او لا سنه بیزد ن او نو مجی رهبر یمیز                       

  سلا م ابو الحسن ثا نی  متقی با لاسی             

 

جها نی او ن بش ذ ی الحجه ایلد ین گلشن              

او لو بد ی شاد محبا ن - خواراهریمن             

  دئیلله شیعه لر یزمهدی گو ز لر یز رو شن   

   بوگو ن ولاد ت هادی اما م والادی 

       بوگون کرم قاپو سی شیعیان او چو ن وادی       

                                                                                                    

عنا یت ایلد ی الله سنی تقی آ تا وا         

        دئیه لله حو ر و ملک مر حبا سنین آنا و ا          

بیزه وظیفه د ی تبریک د ئیا ق غریب با باوا

با با ن اما م رضا افتخار ایرا ند ی 

     او ز ی غریب وطن – ضا من غریبا ند ی     

 

سنین آنا ند ی سما نه او منبع عصمت         

حیا ده حضرت زهرا مثالی با عفت    

      او زون بو یو ر مو سا ن الله و ئرر او نا جنت                        

اونو ن مقا مینه غبطه  ائدلله جن و بشر              

 عبا د تیند ه او زهرا  آ نا ما چو خ بنز ر   

 

آتا ن جو اد الا ئمه اومعر فت کا نی

    او نو ن آ تا سی سر افرا زایلو ب ا یرا نی        

آچو بد ی با جی سی دا قمد ا با ب احسا نی  

   او لار دا ن ایسته بو عا شقلر ین یا دا سا لا لار            

    او لار عنا یت و لطفیله بو جمعه با خا لار    

                                          

نو ه نی چو خ سئو ر بو رسمدو ر همیشه با با           

  او غو ل با دامد ی نوه مغزیدور دئیللر آقا       

    سنی نو ه ن جا نی وئر عید ی یا اما م رضا                             

نو لار بیزی  بوگجه سن اما اما یا د ا ئد ه سن                  

      نو ه ن قو نا قلار ینی لطفوویله شا دائد ه سن        

 

تما م شیعه لر ین درد ی درد هجرا ند ی               

حسین مزار ینی گو ر ما قا دل پر یشا ندی               

   محر مه آزا لور قلبلر بو تون قا ند ی         

      اسنده قا ره علم کر بلا دو شو ریا ده             

    یو ا ش یو اش او لو رو ق آغلا ما قه آما د ه    

 

سنی قسم وئره رو ق با بن فا طمه- نقی یه                      

   یا نا ن جگرلر ی او ل مجتیا ئیله- تقی یه            

 حسین تشنه لبه- عا بد ینه- عسگر ی یه  

     قلجلا نا ن با شی محرا بدا شیریزدا نه      

 اوزو ن اما م رضا لطف ایله محبا نه     

                                                       

    سنی او عصمت  زهرا-و - هم ابو القا سم     

   به جا ن با قرو -صا دق-  او مو سی کا ظم           

   او لو بد ی مهد ی بیا و ئر دیمیز بیز یم دائم               

    اما م عصر ی گجه گو ندوز عا شقا ن سسلر                

 آدی گلند ه اونو ن برگ تک اسردیللر  

 

دئیلله قو یما بیز ی مهدی هجر او تو ندا یا نا ق      

  ظهو ر ایله آقا گل با شیو ه سنین دولا نا ق         

  د ئیاق بیز امریو ه لبیک سنین سپاهین اولاق

 او زون بو هیئت ثار اللاها عنایت ایله 

   نجف و- کرببلاو  - بقی یه -  د عو ت  ا یله           

                                          

سنی محبلرین رو ز و شب دعا ایلر

    ظهو رین حی تعا لی ا وزی عطا ایلر 

      گلند ه شیعه لرین جا ن سنه فد ا ایلر        

      سنی امام  علی النقی    او نو مجی اما م           

   خدا دن ایسته ظهو رو ن تیزاو لسو ن ایله قیا م    

                                                          

آدین گلند ه آقا  گو زلریم او لحظه دولار

حسین و کر ببلاسی او دم مجسم اولار

  سنی شفی گتو ر ن حا جتین حسیند ن آلار

    بو(یا دگار ی )ئو له سند ن ال گتو ر مزآقا      

    او دا منی که دو تو بدو ر او نی او تو رمز آقا       

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۴۰
حاج محمد یادگاری

ایثار مدافعان حرم
===========
ائدر اوز عهدینه ایفا مدا فعان حرم
اولوب زبان زد دنیا مدافعان حرم
اولاردی  زینبه قربان ائدله جانلارین
ائدلله دشمنی رسوا مدافعان حرم
----------
خدا اولاری ائدر هر ایکی جهاندا عزیز
قلم یازا اولارین شانینی قالور عاجز
اولاردی داعش و تکفیریله ائدلله سیز
اولوب هر عزته دارا مدافعان حرم
------------
دئیوبله جنگیده گوز او خلانار دوشر قو للار
بو مطلبین بلی-  معناسین عاقلان آنلار
ابو الفضین یولونی  بلی  طی ائدر اوللار
مقامه ن ایله تما شا  مدا فعان حرم
------------
اولارا  غبطه ائدر بو جهاندا عابدلر
او رتبیه یتیشه چوخ سئو له زاهد لر
امام عصر دئییر مر حبا مجا هدلر
بهشت دور سیزه ماوا  مدا فعان حرم
---------
او داعشیکه اونو ن یوخدی دینی وجدانی
کسر اوباشی ایچر قانی سو کیمی جانی
اولوب عراقیله سوریه جنگ میدانی
وئررجوابلارین اوردا مدا فعان حرم
----------
ائدله داعشه بر عده فاسق امدادی
سعودی تغذیه ایلر او قوم بی دادی
اونون دالیندا دورانلاردی شمرون او لادی
اولو بلا حامی مولا مدافعان حرم
----------
دئمه او داعشه انسان اولار سگ هاردی
اولارا کیم کمگ ایلر اونون یئری ناردی
مدافعانه ولی جبهه ده خدا یاردی  
ائدیبله حقیله سودا مدافعان حرم
------------
اولاردی زینب  علیایه ایلیله کمک
اولاری ایستر حسین دیلدن اوغلی اکبر تک
منیم بو عر ضیمه سن بول خدا گل ایلمه شک
ائدله درده مداوا  -مدافعان حرم
----------
مدافعان حرم کنز زهدو تقوادی  
مدافعان حرم مر تبتده والادی
مدافعان حرم بلی بی مها وادی
ائدله دشمنی رسوا  مدا فعان حرم
--------------
هر هانسی که ییخیلار یا ره لی تراب اوسته
گلر بفوری باشی اوسته شاه وارسته
قولاقینه بو یورار من حسینم  آهسته
اولوبسوز عشقیده بینا مدا فعان حرم
-------------
اوداعشی ییخیلارحتمی وار تیزی یا گجی
اولاردی طی ائدوری دنیادا اوراه کجی
شهادته نجه یتدی یا زانمورام حججی
او رکده قویمادی یارا  مدافعان حرم
-----------
اونو ن کچیک بالاسی اودلانار فر اقیندا  
مثال شمع یانار او  آتا سراقیندا
مدافعان دایانوب  داعشین قبا قیندا
ائدر اولاریلا دعوا مدافعان حرم
------------------
حججی لر قانی ظالملرین ائو ین یخاجاخ
عراقیدن -بلی سوریه دن اولار چیخاجاخ
اوکاخ ظلملر عدلین الیله تیر او چا جاخ
قالاجاخ عر صه ده  اما مدافعان حرم
-----------
حججی تک شهدایه منیم ئوزوم قربان
اوغیرته منیم آغزیمداکی سوزوم قربان
اونون صداقتینه بو ایکی گوزوم قربان
وئریبله قانیلن  امضاء  مدافعان حرم
-------------
بیر عده قان سو یار ایرانیده ائدر طغیان
مدافعان حر م حقینه دئیر هذیان
 بو گون اولاردی که ایلله نعمتی کفران
دئمزله جنگ ائدیر هاردا مدا فعان حرم   
-----------
بو یادگاری جانی کاش اولا سیزه قربان   
سیزین او ایثاریز ایرانی ایلیوب رضوان   
سیزین اجا زه زیله شعری ایلورم پایان
 ادیبدی طبعیمی گویا مدا فعان حرم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۶ ، ۱۹:۱۰
حاج محمد یادگاری