شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

امداده ابو الفضلی

جمعه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۶، ۰۱:۵۴ ق.ظ

امداده ابولفضلی

======    

  ((  خللا ق جها ن گتد ی ایجا ده ابو الفضلی

   نا ظر ادیب اسلا مه دنیا ده ابو الفضلی  ))

   هر درده ائدر درمان –هر مشگل اولار آسان  

 هر کیم چا غو را دیلدن فریاده  ابو الفضلی

 

      ((  گر دا ب شدا  ید ه  یاور طه طو فا ند ا    

  یا بیشه جنگلد ه یا کو ه و  بیا با ندا 

     مخلص او لور ی هرکس یو ز دو ند ئر ه هر یا ندا               

     گر سسلییه صد قیلن امداده  ابو ا لفضلی

                                                                                                    

الان او چ ابر قدرت دنیا ده ا ئدر طغیا ن         

  اسرا ئیل و آمریکا  _ هم ا نگلیس شیطا ن                

        ایکا ش الییه وحدت د نیا د ه مسلما نا ن       

یو خ بعضی عر بلر د ه چو ن غیرتیله وجدا ن          

   سسلر ولی مظلو ملار هر داد ه   ابو لفضلی         

 

  دریا ی شجا عت دور اسرا ئیلی محو ایتسون 

   نا پا ک لارین وور سو ن قا نللاری یئره گتسون       

  غزه ئیله فلسطیند ه او ز عهدینه تیز یئتسون  

      اول یاره که وار شیعه قلبینده اودا بیتسون

     فر یاده گلر قو خما سا ل یا د ه ابو الفضلی

 

  غیر تلی علی او غلی وها بی بهم وور سو ن       

 بیزغیر تینه قر با ن قد س او سته علم وور سو ن       

  هر طر ح او لار چکسه بیرنقش عدم وور سون

بوگو زلر یمز او سته گلسو ن او قدم وور سو ن 

پیشو از   الییا خ  بیز او ل - ا ثنا ده  ابو الفضلی   

                                          

  و ها بیلر ین نسلین قطع ایلسین هر یا ندا  

    هم خا ک سعو دید ه هم کشور ایر ا ندا       

 سو ریه ده  یو زلر تن شیرجه ووروری قا ند ا

مظلو مه او لار امد ا د وارآیه قر آ ند ا  

      سسلور او دی هر  شیعه -آ زا د ه  ا بو ا لفضلی  

 

    لطف ایله گیلن یا رب کللییه مسلما نه  

    بحر ینه- فلسطینه- سورییه- لبنا نه   

  قو رتار یمنین اهلین او ددا ن -شه عطشا نه 

    توفیقیو ی سن آر تور بو رهبر ایرانه

  ایرا نه کمک گو ندر معنا ده ابو الفضلی 

                                                                                           

   آمریکانی خوار ایلو ب او چ سید  نام آور            

       اوز رهبریمز اول بو  مطلبه ا یت باور             

  دو مده او سستا نی او لسو ن او ناحق یاور 

  سو مده اولبناندا – امداد ایله سین داور            

      هر تک تکی سسللر  امداده ابو الفظلی

 

  دستو ری و ئرور با شدا بیر عد ه ای شیطا نلار         

  قر آ نه وورارآ تش اول فرقه نا دا نلار  

تحقیر او لا   تا  اینکه د نیا د ه مسلما نلار 

     بو لمو زله گلر جو شه رگلر د ه گز ن قا نلار   

    سسلر او گزن قا نلار  اعضا د ه  ا بو ا لفظلی 

                                                                                                                

آمر یکادی  دنیاینی نا امن الیین الان     

 سوریه نی داعشلر ازدم ایلدی ویران    

 خاک عرا قا-نیلور هامی گوروری هر آن 

 هر مشگلی عباسین آدی الییرآسان

      عا شو ر ا  گو نی سسلو ب مولا د ه ابو افضلی

                                                                                   

  داعشله وهابیت  تکفیری بی و جدان           

   غا صبله او لو ب او للار هر ظلمده هم پیمان              

   نقشه تو کو ر آ مر یکا  سو ریه او لا ویرا ن

   آ ل سعو دا لعنت ای کا ش الییه منا ن        

  سیز آند ویرون جان  سجاده  ابو الفضلی 

داعش که الان واردی چوخ یئرده ائدر طغیان   

       اطرافینه جمع ایلو ب بیر عده ای بی و جدان 

   او للارچالیشور گتسو ن شیعه آ رادا ن هر آ ن

بیرآ غلاماق هیچ موقع درده ایلمز درمان 

    میدا نیده گل سسله آماده ابو الفضلی

 

ایلو ب عراقین اشکال چو خ شهرینی بی دینلر    

  کا فر گو لوری اما قان آ غلوری مو من لر   

   مسلم قا نینی سو تک میل ایلور ی بد  کینلر               

  عبا س آقا امداد ایت هی سسلییوری غمگین لر              

    چو خلار چا غو رور الا ن دنیاده ابو لفضلی               

 

صدا می نجه گو ردو ک  تو پر اقه  آقا وور دی   

عالم هامی حتی که میهو ت قالو ب اوردی

   قذافی او نا پا کدا ن در س آ لمو شد ی دوردی  

   ببیهو ده تلا ش ایتدی  بیهو ده او زو ن یو ردی             

  چو ن دو تمو شدی بی دین چو خ ساده ابو الفضلی 

                                                                          

عبا سی ا ئد یب  تعر یف حتی که او –دشمنلر  

    بو جیر دی اما ن نا مه شمره د ئد ی ای کا فر

      قا ردا شینی ترک ایتمزعبا س وفا پر ور

  کو ینده و ئرر  با شین  چو نکه بو یوروب حیدر

   مهد ی  او زید ه سسلر-  صحرا د ه ابو الفضلی

                                                                                          

  شمشیر ین ا گروور سا او ل فر قه نا د ا نه          

از دم  توکو لراو للار تو پرا قه ذ لیلا نه

  کیم جرئت ا ئدر – ا یتسو ن تو هین دینه قرآ نه

   عبا س وورا ن دورما زآ ند او لسو ن او سبحا نه             

 سسله - یوز او توز اوچ  بار – شهزاده   ابوالفضلی 

                                                                                                   

  بیرسیلی اگروورسان داعش ایا قا  دویمار          

     اهل  عر اقی بی دین  ظلمیله داخایور ماز             

   آل سعود-  ملعون اهل یمنی وورماز

    غاصب رژیم اقصاده اوپر چمینی وور ماز             

          امدا دیمه گل سسلر اقصا د ه ابو لفضلی         

 

  مشگیله  و علم گلجک  مجلسده دم حساس  

مجلسده قو پار غو غا هامی چاغو را رعباس 

    گو زیا شی او لاری جاری  دیللرده اولار  احساس

  فکر ایلییر عاشقلر گلدی  شر ف انفاس 

       مشگلده قالا سسلر تر ساده ابو لفضلی

 

  عبا س علمیندن دو ت  ایچ مشگینین آ بیندن       

       ال چکمه گیلن گتمه آیری یئره  بابیندن    

   آل مدرکیوی سنده بو مکتب نا بیندن 

   قو خما قو تارار عباس قبرینده عذابیندن 

   کیم سسلسه اول غملی اثناده ابو لفضلی

 

    من  یاد گارا م یازدیم ایثارعلمدار ی

بو شعریمی شعر ایتدی اول یحیوی اشعار ی    

تعقیب ایله دیم  شعر ء-  اول مخلص عزاداری

  دو ت دامن عباسی عبا س ا ئله سین  یاری         

         مقصوده  چا توب سسلو ب کیم داده  ابوالفضلی       

 

مین او چ یوز ء هشتاد بیر- عا شو را دا من گتد یم 

 او ل شه دین قبرین گوزیا شلی  طو ا ف ایتد یم   

 عرض ایتدیم اویز آبا د مقصو دیمه من یتد یم

  من و ا سته  عبا سه قا ردا شین او دم گئتد یم        

ایکا ش گو ر م بیریو ل رو ئیا ده ابو القضلی 

     

((  بیز گلدو خ آلا خ مطلب در با رعلمدار ه          

     اللا هی قسم وئرو خ ایثار  علمدار ه               

  طاعات شب و روزی افطارعلمدار ه))

  سو او سته دوبازوی گلنار علمد اره   

  او ل وقت که او خشاردی زهر اده ابوالفضلی

 

((   عبا س آ دیوا قربا ن یو آددا نه حکمت وار  

    آدونلا عزا دار ن هر یئر ده شر ا فت وار     

 قر با ن سنه جا ن اولسو ن جاندا نه لیا قت وار   ))             

  گوزیا شی سبیل ایتسا ق بو للو خ او نا قیمت وار           

ای گو زسو یو ن ایت احسا ن سا ل یا ده ابو الفضلی

 

 ((سو صحبتی ذکر اولد ی ای سو دونه سن قا نه        

  شا ه تشنه حر م تشنه قا لمو شد ی یا نا یا نه        

   گتدی گتوره سقا سواصغر عطشا نه ))

جا م الد ه خا نم قیز لار گوز تیکد یله میدا نه        

       گو زلر دیله او غملی ما و ا د ه ابوالفضلی    

 ((   تا نا ئر ه جنگی د عواده  قیلوب  پید ا      

 دو شد ی قاچا قاچ تا پدی بیردفعه شکست اعدا      

    ووردی اواوزو ن قوللار شمشیرینی برق آسا 

   یو ل آچدی فرا ت او سته  مقصوده یتوب سقا          

گور دیله ووروب بید ق دریا ده ابوالفضلی   

 

 ((سو مشگینی دولدوردی عبا س هنرپرور        

   سعی ایتد ی سو سو زلارا بیرسووئر ه اول سرور 

   بی را هییه یوز قو ید ی یوللاری دوتوب لشگر))

    ای داد او سا عتد ن او لد ولا هجوم آور 

     شا م اهلی گورو ب تنها د عواد ه ابو الفضلی 

(( و اریحیو ی هردردون یاز باب علمداره                                         

     شاهون طرف لطفی موکولدور  درباره 

 بی شبهه وزار تدن صا در او لاجا خ چار ه  ))         

               سلطا ن ولایت چو ن او غلی شه بی یار ه               

    منصبد ه و زیر ایتمو ش-  شهز ا د ه ا بو الفض

=====

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۶/۲۴
حاج محمد یادگاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">