شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

۲۲ مطلب با موضوع «اشعار کربلا- ورود به کربلا- امام حسین- مقایسه سلمان با حضرت ابوالفضل» ثبت شده است

((سینه زنی  استمداد حضرت ابو الفضل))

 =============

یا حسین یا حسین – یا سید ی یا مو لا
گل قو یما گو زلر یم انتظار قا لسون یو لدا 
یا را لاریم قا ن وئرور
گل قا ردا شین جا نوئرور 
--------------
با خد یم گل یو زو وه - یا حسین او لد ه من 
حر متین  سا خلا دیم  - مو لا جا ن هر یئرد ه من

آ رزو م وار دورگو رم-  گل یوزون ئو لند ه من
ایتسم سنی زیا رت- اورکده قا لمازحسر ت 

-------------------

مین دفعه دو غرا نسا م – کو یند ه والله خو شدی
فخر یم دوردین اوسته- قو للاریم تند ن دو شدی
گلسه ن با شیم او سته - یا را لار منه نو شد ی 
عشقینده دیو انه ام– سن شمع من پر وانه ام
--------------

عا شق ئوزمعشوقو ن -جان او سته گورسه هرآن 
راحت جا ن بذل ایلر  -جا نا نینه حسین جا ن 
قرآن و دین او سته- او لدو م قا نیمه غلطا ن 
قا ن دو توب گو زلریمی -گو رمو یم اصغریوی
----------------------

دشمن لر باخولار -قارداش او زو ن ایتر مه

قوی نعشیمی قا لسو ن –   مید ا نید ه گتو رمه

لطف ایله گلنده - رقیه وی گتو رمه
آپارقا نلی مشگی سن- قو یما توکسون اشگی سن 
---------------------

سن اکبر ین جا نی- قو یما الین قوینووا
گلد ین با لینیمه -قر با ن گلن یو لووا 
قو للار یم یو خ  تنده - سا لا م قا ردا ش بو ینووا
من قا ردا ش گیتمه لییم – سنی تر ک ا یتمه لییم 

---------------

دردیمو ن درما نی - قا ردا ش  دیدا ریندادی
قا ردا شین زحمتی - قا ردا شین بو ینو ندادی  
یو با نما تیز یئتیش -آنا ندا یا نو مدادی 
قا بو رقا دا ا للری- قا ن یا ش تو کو ر گو زلری
------------

عبا سم نفسیمی- نفسیند ن من سئچمه دیم 
قو لار یم گر دو شدی - سندن ولی گئچمه دیم 
آلدیم  نهر ی قا ردا ش - بیرقطر ه سوایچمه دیم
قدریوی یا خشی بو للم – سقا یم تشنه ئو للم              
-----------

آنام زهراگلو ب- قا رداش قا نلی منا یه

امر ایتد ی سسله دیم - او ندا سنی هرا یه
آقا لیق ایله گل - سا ل با شیم او سته سا یه
اولد وم بودینه حا می – تک قویمادیم اما می

---------------------

وقتی آ تدا ن دو شدوم - پیکر یمده چوخ یا را 
    با لینیمه گلد ی – قد ی خمید ه زهرا 
   سو یلد ی گل او غو ل - سینه مه صد مر حبا 
اوامرایتدی ایسته دیم –قارداش سنی سسله دیم
  -----------------

 اوزو می من سنه -  نو کر حسا ب ا ئد ر دیم
هممیشه سید ی- مو لا - خطا ب ا ئد رد یم
الیندن او پردیم اخذ چو خ ثواب ائدر دیم 
عفو ایت منی با غیشلا-  یا تمو شا م یئر ده مولا
--------------

بو سو زی سن تا پشور - خیمه گاهه گئد نده 
زینب ایتسون عمل -  هر ایل با یرا م یئتنده
عبد اللا هه آ لسو ن-  تازه لبا س  وطند ه 
قویماسون ایتسون احسا س- ئولوب آتا سی عبا س 
--------------

مند ن بو  عر ضی سن - دء زینب حزینه
هرهفته ده بیرگو ن -گتسون عبا س ایو ینه 
سو یله سین بو سوزی - حتما ام البنینه
زهرا نین وار سلا می – ای ما در گرا می  
---------------

یا دگارین واردور- قلبینده بیر مشگلی 
را ضی اولما گتسون - قبر ه دیلده نسگلی 
دعو ت یا ز قبریوه - گلسین مو لا هر ایلی 
  نهرعلقمه یول سا لسون-حاجتین اوردان آلسون

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۴ ، ۰۰:۰۱
حاج محمد یادگاری

((استمدادخواستن حضرت ابولفضل از امام حسین))

آ نا ن زهرا یه خا طر- گل منه امدادایله قارداش

گو زو می یو لدا قو یما- قلبیمی گل شا د ایله قارداش  

سنه واردور سوز وم  -   قا لو ب یو لد ا گو زوم 

سو رونما قدا ن منیم- گئدیب یئرده یو زوم
حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  

-----------

حما یت ایلدیم قارداش- بو گو ن اسلا م وقر آندا ن 
بو قرآنین یو لو ندا من –اخا گئچدیم شیر ین جا ندان

با غشلا سسلد یم تیز گل - قو تار بو درد و هجرا ندان     
کسیلدی یو للار یم-دو شو بدور قو للار یم  
هرایه تیز یتیش-  و فالی سالاریم

حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  

---------

یو لو ندا قو للار ی وئردیم -دئدیم خو ش دورگئچم سر دن
دو باره صاغ گوزی وئردیم- اولا سان را ضی نو کردن

ولی او خ ایتد ی شرمند ه - منی هممیشه اصغردن  
نظر سا ل رشگیمه – قا ن او لمو ش اشگیمه   
سو آخدی تو پرا قا - دو لو ب قا ن مشگیمه      

حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  

-----------
تلا ش ایلو ب  بو گون قا رداش- فر اتی فتح ادیب آلدیم    
الییکه مشگی دو لدور دو م -  سو سو زلاری یا دا سا لدیم   

سو یی من شرمسارایتدیم- اوزو مده تشنه کا م قا لدیم 
منی عفو ایله سن – کسیلمیش  قو للارا  

دی قا ردا ش باخما سون - رقیه ن یو للارا  
حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  

-----------------

گلند ه خیمه ده گوردوم - با لالارین لب عطشا ندی    
علی اصغر سو ایستردی  -دوتو ب او د قلبیم او دلاندی 

ایله بو لدو م خیا میند ه- سنین محشرنما یا ندی 
با لا قیز لارا ونا – علی لا ی لا ی دئیور  
ربا ب ایوای دئیور – با لاسی جا ن وئیور    
حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  

---------------------

آد یم سقا ولی یو خدور- سویوم حتی که بیر قطره   
او نا خا طر  بو گو ز یا شیم - دو نو بدور با رش ابره    

گله ایکاش با جیم زینب – منی بوردا قو یا قبره  
تا پو لمازغم خواریم – وفالی دلد اریم   
علم یئرده قالو ب -دو شو بدور قوللاریم 

حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  

-----------

منی میدا ند ا تنها قو ی- آپار ما خیمیه ساری 
خجا لت ایلمه بو ندا ن - اضا فه سن علمداری  

دوا م ایتمم  اگر گو رسم –سو سوزمن خردا قیزلاری   
او لار ین حالینی –گور نمم  بیر ده من    

آپار ما خیمییه- ئو لو م بو یئرده من  
حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین   

--------------

گرک سر داراسلا م - جنگ میدا نینده سان وئرسین  
گرک  سقا کنار نهر ید ه - لب تشنه جا ن و ئر سین 

گرک عا شق همیشه - عشقین عالمده  نشا ن وئرسین    
دئمم سر لشگر م – قا پو ندا نو کر م  

بو نو کر  او لما قا – ولی فخر ایلرم  

حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  

----------------      
سنی من سسلدیم تیز گل –حسینجا ن قا نلی ماوایه 
نظر سا ل با شیمو ن او سته -  حسیجان غملی زهرایه   

گو زمی  با غلییو ب سالدی- با شیما لطفیله سا یه
یو زوو ی گل گو رو م –سورا من جا ن وئروم  

سنه قلبیم سوزو ن – وصیعت ایلیروم     
حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  

-----------------

آنا م ام البنین  افسو س- بویئر ده اولمادی قا رداش    
او لا ندا عازم میدا ن – تو کر دی گو زلر یندن یاش  

گئد ند ه میدا نا اوغلو م- اولید ی اکبره یو لدا ش 
سنین مقد ملرن- کسیلسین بو با شیم     

هرا یه تیز یتیش - وفا لی قا ردا شیم 
حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  

------------
یا زو ب دور ((یادگاری))قلبینه بو شعر یلراوخدی  
بیزیم بو هیئتیمیزده -الان درد ی او لا ن چوخدی  

بیرعدده هیئتیمیزدن- ئو لو ب گتد ی الان یوخدی   
او لار ین رو حلار ی- همیشه شا د اولا   

او لار ین آد لار ی  - همیشه یا د او لا 
حسین جانم حسین –حسین جا نم حسین  
--------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۴ ، ۲۲:۵۰
حاج محمد یادگاری