شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری

تمامی اشعار درج شده در این سایت، سروده های شخصی اینجانب بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز و حلال است.

شاعر اهل بیت حاج محمد یادگاری
حاج محمد یادگاری
((عشق ولايت))
كافر او كَسدور اوندا عشق ولايت اولماز
گر اولماسا ولايت مقبول عبادت اولماز
پيغمبران امامان محشرده جمع اولالار
تا گلميونجه زهرا هرگز شفاعت اولماز
طبقه بندی موضوعی

خواب یک عالم درکربلا = واشاره به شام غریبان

پنجشنبه, ۹ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲ ب.ظ

                                             
    1-این شعررا درتاریخ  92/4/23 که همه به کر بلا می رفتندومی آمدند
وبعضی ها می گفنتند که کر بلا رابو ش آزاد کرده وحتی در بعضی از
مجالس هاخدا شاهد است که می دیدم بو ش را دعامیکر دندو واقعا
کفرا ن نعمت می نمو دند/
2-لطف نظرحضرت ابو الفضل بر رزمندگان که با گفتن نام او در
عملیا تها  حماسه می آفر یدند/
3-یک عالم مو من درکربلا همیشه هر روز به قبر امام حسین میرفت
و در شب های جمعه به قبر  حضرت ابو الفضل  در خواب حضرت زهرا
را می بیند  خانم از او گلایه می کند چرا در بین بچه هامن فرق قائل
میشوی  ابو الفضل مثل حسنین من است /
4-در شام غریبا ن حضر ت زهرا او ل به نهرعلقم  پیش ابو الفضل میآیدبعدا
به تنور خولی -من از خوانندگان این شعر استدعادارم حضر ت ابو الفضل
رااز امام حسین جدا ندانند در حقیقت او نیز پسر حضر ت فاطمه است
استدعا دارم هیچ وقت کلمه اوگر را  نگویند /
===============
عاشقلریو  ن قلبی دو لی قاندی ابوالفضل 
قبر یند ن او تور دیللر ی لرزا ندورابوالقضل     
   لطف ایله بیزه جان سنه قربا ندور ابوالفضل        
بوملتی سن ظلمدن آزاد الییو بسن
=========
پیروز الیین کشور ایرانی سن اولدون
نو مید الیین دشمن قر آنی سن او لدون
مشهورالیین پیر جما را نی سن او لدون
پار سده آدا ن روح خدا ایتد ی تو سل
ایرا نه گلوب ایلد ی اللا هه تو کل

سن دشمنی نا بو د اله دو ن آد بیزیم اولدی
پیروز ایلد ون جبهه نی فر یا د بیز یم او لدی
قا نلار تو کو لو ب کشور آزاد بیزیم اولد ی
لطفو ن آقا چو خد ور سنین ایرا ن زمینه
سن  جبهه ده فر ما ند هید ین لشگر  دینه

رزمنده لر ه  آ دین  آ قا رو ح وئرر دی
هرحمله ده آدین اولار او لد ه دئرر دی
حتی که ئو لنلر آدیو ی سو یلوب ئو لر دی
سند ن اوشهید لر آلو ب ا لها مینی گتد ی
هرکیم بو یا نوب قانینه مقصو دینه یتد ی

سن سرور عا لم سن آقا جا ن سنه قر با ن
قویما آقا هجر ینده بو گو زلراولا گر یا ن
سن سن قوتارا ن شیعه لر ی هریاناراوتدا ن
مشگلد ه قالا ندا سنی دا ده چا غورا للار
حا جتلر ینی سند ن ابو الفضل آلا للا ر

نیاده بیو ک جنگیلر حتی رقم اولدی
هر جنگیده چو خ  قو للار ی حتی قلم اولدی
سر داریلر ئو لدی قا نا الو ا ن  علم اولدی
قول دوشد ی علم یا تد ی سو زی عر صه ده قا لدی
فکر ایله مور م تعد ادی آ دلار ی  تار یخه یاز یلد ی

مین اوچ یوز ایل اولد ی او زماندا ن گئچرالا ن
بیر جوت قو ل ایدوبسن بوگوزل دینیوه قربان
او قوللاراقر با ن آدی چیخمازنئیه یاددا ن
عباس علمی هر یا نا با خسان اسور  ایندی
قوللاری بد ند ن ایله بو ل که دو شور   ایند ی

اوللار هاموسی بیریانا ایت بوسوزه دقت
زهرا ایدر اوقوللاری اسباب شفاعت
بو مطلبی تکذ یب ایده وار کیمده بوجرئت
بی پر ده دئیو م قوی سوزی السیزدو شوب آتدا ن
محشر ده اواللر قو تا رار شیعه نی او تد ان

ایما نی ولا یت دور ایدن دنیا دا کا مل
گر او لما سا او ها ّمی عمللر اولی با طل
بو کلمه  جها ندا اولار عا شقلر ه شا مل
مین ایلد ه حسینه او لا لارمخلص عزا دار
عباسه تو سل الییو ب مطلب آلا للار

ای سرور دین رو ح حسین کا ن  کر امت
ای فا طمه نین بند دلی معد ن غیر ت
سن فا طمه مو لا بیز ی ایت قبر یزه دعوت
دوزدورکه خطا بیزدن او لو بدور بولورم من
شعریمد ه بو نی یازما قاوالله ئو لور م من

لطف ایلد وز عا شقلریزه کا ن کر امت
چو خلاری گلور  ایندی ائد یر اوردازیا رت
بیرعده ولی ایتمور ی و جدا نی قضا و ت
افسو س او لار نعمتی کفر ا ن الییللر
بیگا نه آچو بدور یو لی اعلا ن الییللر

حقی قا نار عا لمد ه بلی اهل معر یفت
بیگانه مگرکیمدورایده زائری دعوت
هرکس بیله فکر ایله سه مین یو ل اونا  لعنت
ز هرا یه جو ابین نه دی دوز بو لمو ین انسا ن
یوللار ی آچا ن مهد ی دی جانلار اونا قربا ن

گر اذن ورودیه بیز ه و ئر میه مو لا
عبا س گذرنامه نیده ایتمیه امضا
دنیا گله امدا ایده او لما ز بوایش اجرا
بیجا اوزووی گل عزیز یم دا غ داشاوور ما
دو ت دا من عباسی گئد یب نو به ده دورما

عشا ق ها چان تنگیده مشگللده قالا للار
عبا سه توسل الییو ب حا جت آلا للار
او با ب الحوا ئجد ی او نی یا ده سا لا للار
د نیا دن او تورچیخما دی عبا س یو لو ندا ن
بو فخر د ی دو ت معصو م اما م او پد ی قولو ند ا ن

قو ی عر ض الییو م من سنه بیر مطلب عا لی
یا خشی قو لاق آ س بو سو زو مه اول گیلا حا لی
بیرعا لم دانا اوزوده کر ببلا لی
رواوی دی همین مطلبه او معد ن تقوا
او  ل نوکر دربارحسین عا شق  ز هرا

ایلوبدی روا یت بو نی او ل زا هدزیبا
واجب ا ئله میشد یم اوزو مه بوایشی حتی
شش گوشه مزار ی گئد یب هرگو ن گورم اور د ا
او لد ه گئد یب  قبرحسینی من او پر دیم
صو ندان دور و ب او ردا ن ائو یمه من قئر یدر دیم

قو یما زد یم اولا بیرعملیم بیر دفعه تعطیل
شا هدی همین بو ایشیمه مر قد و قند یل
دورا ن دو لا نو ب گئچد ی نئچه آیلار او لو ب ایل
هر گو ن اوزو می من او مزار او سته سا لار دیم
قبریند ن او نو ن توشه عقبا نی آ لار  د یم

هر هفته ده بیردفعه شب جمعه گلند ه
عبا س مز ار ینه گئدر دیم من او گو نده
بو عا د تی هممیشه لیق ایتمیشدیم اوزو مده
بونحویله اوزعمریمی اور دا گئچیدر دیم
هر هفته ده بیریو ل او با لا قبره گئدرد یم

بیرگو ن گجه یا تد یم منه اوز بختیم اولوب یار
ایتد یم حسنینین نه نه سین خو ا بید ه دیدار
گور جک او نی تعظیم ایلد یم با دل بیدار
ایستر دیم ایدم عرض وارادت او خا نمد ان
دوندر دی یو زو ن مند ن او با حا ل پر یشا ن

او لدوم عملیمد ن نگرا ن قلبیم آلشد ی
عرض ایله دیم الله گوره سن بو نئجه ایشد ی
جر مو م نئید ی یار ب ایشیم مشگله دوشد ی
تا مقدم پاکیند ن او په م تو پرا قا دو شدو م
بو وا قعه نین علتیتی فور ی سویو شدو م

سن بو ل با لا وون جا نی دید یم قلبیم او لورقان
مندن نه قصور لو ق گورونو ب ایتگیلن اعلان
رحم ایله منه مو شگو لو می ایتگیلن آسا ن
ای ما در زینب بولو سن دیلده یا را م وار
قا وسا ندا من گتمرم امرایله هایام وار
                                                                              
زهرا دیله گلد ی دئد ی غفلتد ه یا توبسان
سن ارزش اوقا تیوی نا چیزه سا تو بسا ن
سن فا طمه نین اوغلونی یا ددا ن چیخا دو بسا ن
سند ن نئجه من را ضی اولوم عا لم عاقل
بوبا رده سن سو یله او لو بسا ن نئیه غا فل

قلبیم آلو شو ب عر ض ایلد یم با د ل نا شاد
بو بار ده  ای دخت نبی ایت منی ارشاد
هر گو ن ایدر م او غلو ن حسینی بولو سن یا د
دور وورارام  قبرینه پروا نه کیمین من
جار ی ایدر م اشگ روا ن دید ه لر یمد ن
                                           
فر ما یش ادیب مطلبی نا قص دوشونورسن
حتی او رگین در د ینی بیر یئر ده دئمور سن
تنها حسنینی منه اولاد بو لورسن
عبا س اوگر دور منه سن فر ض ا لییور سن
هر هفته ده بیر یو ل ا و  بالا قبره گئدو رسن

نا راحتم هر چند سنین بو عملیندن
چوخداندی که گلمو شد ی د لیم تنگه الیند ن
خوا هش اید رم چکمه ال عبا س علمیند ن
کیم فر ق قو یا بوایکی قا رد اش آ را سیند ا
نیشتر  او لور ی بو ل گیله ز هرا یارا سیند ا

قا ر دا شی یولو ندا او گئچو ب صا ق وصولو ندا ن
ایچمیبدور حسینه گوره اونهر سویو ند ان
غبطه الییله شهداحشرید ه اوندا ن
بیر دور منه عبا س و حسین وحسن آنلا
گور بو للار ی بیر گو زده گئد یب نفسیو ی دانلا

کیم دیلد ه اوگر کلمه سینی ایله سه اظهار
سیلینی وورارصور ت عبا سه اوگفتار
حتی منی ناراحت ا ئدر بیر ایله ر فتار
آز ایسته مر م من او نی و ا للا هی حسیند ن
جیر دی او اما ن نا مه نی دو نمو ب شه دیند ن

تقدیر ائدرم من آناسی ام بنیندن
او پدی او قیزیم زینب کلثومو ن الیندن
دوشمزد ی حسینله حسن آدی دلیندن
د,ورت نو جو ا نین آ یر یلیقی دیلد ه د ا غ او لد ی
اما یو زی الحق ایکی دنیا ده آغ او لد ی

دو شدی گنه بو یئرده یا دا شا م  غم افز ا
عبا س وحسین ئو لد ی او لوب خیمه سی  یغما
ایتد ی   با لا قیز لار او یا  نا ن خیمه ده سکنا
نه حا له قا لوب زینبیله حضرت سجا د
بیرکیمسه نه اولموب اولا را ایلییه ا مداد
                                                                                                           
اوچ یئر ده اولوبدور اوگجه شا م غر یبا ن
خو لینین ائوی علقم و هم خیمه سو زا ن
زهرابولار ین هر او چو نه گلدی جگر قان
اولد ه گلو ب گو رها را خا تو ن قیا مت
عارف او لا ن اشخا صه  ائدر بیربو کفا یت

گور سو ن با لا لا رین او گجه فا طمه گلد ی
خولی ا و ینه گتمه دی بو ما تمه گلد ی
عبا سینی گورما قا از ل علقمه گلد ی
گو ر دی ایله که دوغرانو ب اعضا سینی یکسر
عر شه اوجا دو ب نا له سینی ایلد ی محشر

زهرا نین اوغولوا ی دئمه  سی گو گلر ه قا خد ی
گوز یا شینی تو کد ی کسیلن قو للارا با خد ی
صو ندا ن ا ریلو ب او پدی قا نین زلفنه یاخدی
سویلوبدور او لا ن وقته او غول روزقیا مت
زهرا الییر قو للا ر ین  اسبا ب شفا عت

او مهروفا سینی گورو ب سا قی عطشا ن
عر ض ایلد ی اولسو ن نه نه جا نیم سنه قربان
گل بو ندان اضا فه منی سن ایتمه پر یشا ن
دوزدی بورا گلماق منه لطف و نظر یندی
گیت مطبخه خو لی ده  او با ش منتظریند ی

با اینکه خجالت منی سیز د ن فلک ایتدی
سو مشگیمه اوخ ووردی عد وعهدینه یتد ی
ا مید یم او زولدی رمقیم آبیله گتد ی
گلدو ن ائد ه سن قا ر دا شیمیله منی سن یا د
خو ا هش ائدور م زینبه گیت ایتگیله امدا د

بیر درگهی که رو ح الا ا مین اذن آ لا او ردا
عبا س دئیه نو کر م اول درگهه حتی
من یادگارنوکر یازام انصافدی آیا ؟
لا زمد ی یازام من بیر ایتم حقیمی بو لم
در با ریزه قویا م یو زو می فخر اد یب ئو لمموافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۱۰/۰۹
حاج محمد یادگاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">